Warszawa, 7.10.2019 r., koszt udziału od 520 zł (w godz. 10:00-16:00)

Cel

Omówienie konsekwencji i możliwości jakie niesie za sobą zmiana przepisów Kodeksu pracy dotycząca czasu pracy, uwrażliwienie na często występujące błędy w zakresie czasu pracy pracowników, w tym czasu pracy kierowców samochodów osobowych.

Metodyka
 • wykład,
 • dyskusja,
 • kazusy,
 • wymiana doświadczeń.
Grupa docelowa

Pracownicy działów kadr i księgowości, osoby zatrudnione na stanowiskach kierowniczych odpowiedzialne za organizację pracy podległych pracowników.

Prowadzący
Marek Rotkiewicz

prawnik specjalizujący się w prawie pracy. Absolwent Studiów Podyplomowych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego.

więcej
Pobierz informacje o szkoleniu
Pobierz informacje o szkoleniu
Kolejny termin szkolenia
9:30-10:00 rejestracja uczestników, przerwa kawowa
10:00-11:30

Regulacje dotyczące czasu pracy – Kodeks pracy, ustawa o czasie pracy kierowców, ustawa o służbie cywilnej, ustawa o pracownikach urzędów państwowych, ustawa o pracownikach samorządowych.

Podstawowe pojęcia:

 • definicja czasu pracy, odrębna definicja czasu pracy kierowców,
 • normy czasu pracy: dobowa, przeciętnie tygodniowa,
 • okresy rozliczeniowe,
 • nawet roczny okres rozliczeniowy w każdym systemie czasu pracy – wprowadzenie, konsekwencje, korzyści i zagrożenia,
 • ustalenie systemów, rozkładów i okresów rozliczeniowych czasu pracy,

Pojęcie doby pracowniczej, konsekwencje praktyczne obowiązywania definicji doby pracowniczej.

Czas pracy w podróży służbowej.

11:30-11:40 przerwa kawowa
11:40-13:00

Rozkłady i harmonogramy czasu pracy:

 • rozkład czasu pracy a harmonogram czasu pracy,
 • rozkłady czasu pracy w służbie cywilnej i urzędach państwowych
 • minimalny okres, na jaki ma być tworzony harmonogram i sytuacje, w których można nie tworzyć harmonogramów,
 • dopuszczalność zmian rozkładów i harmonogramów,
 • zmienne i ruchome rozkłady czasu pracy – możliwość wprowadzenia, konsekwencje stosowania,
 • wniosek pracownika o ustalenie indywidualnego rozkładu czasu pracy lub zastosowanie ruchomego rozkładu czasu pracy. Obowiązujące od czerwca 2018 r. przepisy obligują pracodawcę do uwzględnienia wniosku pochodzącego od pewnych grup pracowników,
 • przykładowe konstrukcje zapisów regulaminu pracy dotyczące stosowanych rozkładów i harmonogramów czasu pracy.

Minimalny odpoczynek dobowy i tygodniowy:

 • obowiązek zapewnienia,
 • wypoczynki podczas delegacji.

Wybrane, elastyczne systemy czasu pracy:

 • podstawowy system czasu pracy,
 • równoważny system czasu pracy i jego odmiany,
 • praktyczne różnice pomiędzy systemem podstawowym a równoważnym,
13:00-13:30 przerwa obiadowa
13:30-14:50

Praca w godzinach nadliczbowych

 • przesłanki pracy w nadgodzinach,
 • polecenie pracy w godzinach nadliczbowych,
 • rekompensowanie pracy nadliczbowej w urzędach państwowych, służbie cywilnej, samorządzie i u pracodawców podlegających pod regulacje Kodeksu pracy
 • praca w dniu wolnym od pracy wynikającym ze stosowania zasady przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy.

Dyżury:

 • dopuszczalność zlecania dyżurów,
 • rekompensowanie czasu dyżuru.
14:50-15:00 przerwa kawowa
15:00-16:00

Praca w porze nocnej:

 • pora nocna w zakładzie pracy,

Praca w niedziele i święta:

 • pojęcie niedzieli i święta,
 • dozwolona praca w niedziele i święta,
 • rekompensowanie pracy w niedziele i święta.
 • niedziela wolna od pracy.

Ewidencja czasu pracy pracowników – zakres prowadzenia, dokumenty dołączane do ewidencji.

Odrębności wynikające z ustawy o czasie pracy kierowców odnoszące się do kierowców samochodów osobowych:

 • zakres zastosowania ustawy o czasie pracy kierowców,
 • okresy pozostawania w dyspozycji w czasie pracy i poza czasem pracy – kiedy wliczamy do czasu pracy, a kiedy do czasu dyżuru,
 • porozumienie dotyczące stosowania indywidualnych rozkładów czasu pracy,
 • nadgodziny,
 • minimalne odpoczynki dobowe i tygodniowe,
 • planowanie czasu pracy kierowców,
 • obowiązkowa informacja dotycząca czasu pracy,
 • możliwe i korzystne zapisy regulaminu pracy dotyczące czasu pracy kierowców samochodów osobowych.

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie.
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.

Miejsce

Centrum Konferencyjne As Bud (budynek Central Tower)
Al. Jerozolimskie 81
02-001 Warszawa

Mapa
Koszt udziału dot. sektora publicznego
 • 520 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 30/09/2019)
 • 570 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 30/09/2019)
Koszt udziału dot. sektora prywatnego
 • 520 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 30/09/2019)
 • 570 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 30/09/2019)

Sprzedawca zwolniony przedmiotowo z podatku od towaru i usług [dostawca towarów lub świadczeń usługi zwolniony na podstawie art. 113 ust. 1 (albo ust. 9) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221, 2491, z 2018 r. poz. 62, 86. z późn. zm.)]

Koszt udziału w szkoleniu obejmuje
 • materiał autorski związany ze szkoleniem,
 • długopis,
 • certyfikat udziału w szkoleniu,
 • przerwy kawowe pomiędzy zajęciami,
 • obiad.
Koszt udziału nie obejmuje
 • dojazdu do miejsca szkolenia,
 • noclegu,
 • parkingu.

Warto przeczytać!  Tylko 5 etapów dzieli Państwa od zgłoszenia swojego udziału w naszym szkoleniu:

 • 1 etap: wypełnienie formularza zgłoszenia,
 • 2 etap: sprawdzenie czy wszystkie dane zostały wprowadzone,
 • 3 etap: wysłanie zgłoszenia udziału,
 • 4 etap: przesłanie kopii zgłoszenia na adres e-mail osoby zgłaszającej/kontaktowej,
 • 5 etap: możliwość wydrukowania/archiwizowania zgłoszenia.

Informacje ogólne

Czas pracy w administracji publicznej z uwzględnieniem czasu pracy kierowców samochodów osobowych

Warszawa, 07.10.2019

 • Administracja publiczna.
 • Korpus służby cywilnej.
 • Jednostki samorządu terytorialnego.
 • Wymiar sprawiedliwości.
 • Placówki naukowe.
 • Instytucje kultury.
 • Wojsko Polskie.
 • Jednostki oświatowe.
 • Jednostki budżetowe.
 • Stowarzyszenia i fundacje.
 • Służba zdrowia.
 • Zakłady budżetowe.
 • Firmy prywatne (jednoosobowe działalności gospodarcze, spółki cywilne, spółki z o.o., spółki akcyjne, spółki komandytowe).
 • Spółki samorządowe.
 • Spółki Skarbu Państwa.
 • Osoby prywatne.

Dane do FV nabywcy

/

Czy nabywca ma być również odbiorcą?

Dane do FV odbiorcy

/

Dane osoby kontaktowej/zgłaszającej

Czy osoba zgłaszająca uczestniczy w szkoleniu?

Rozliczenie kosztów udziału

 • Koszt szkolenia: 520,00
 • Stawka VAT: Sprzedawca zwolniony przedmiotowo z podatku od towaru i usług [dostawca towarów lub świadczeń usługi zwolniony na podstawie art. 113 ust. 1 (albo ust. 9) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221, 2491, z 2018 r. poz. 62, 86. z późn. zm.)]
 • Koszt szkolenia: 520,00
 • Ilość osób: 0
 • Całkowity koszt udziału w szkoleniu: 0

Uwagi