Termin szkolenia gwarantowany

20.09.2017 Kraków, koszt udziału od 480 zł (w godz. 9:30-15:30)

Cel

Szkolenie ma na celu przedstawienie obowiązujących regulacji prawnych w zakresie czasu pracy, rozstrzygnięcie pierwszeństwa stosowania poszczególnych przepisów oraz przedstawienie optymalnych rozwiązań dotyczących czasu pracy w instytucji.

Metodyka
 • wykład,
 • dyskusja,
 • kazusy,
 • wymiana doświadczeń.
Grupa docelowa

Do udziału w szkoleniu zapraszamy osoby zarządzające instytucjami kultury oraz pracowników odpowiedzialnych za kadry i płace.

Prowadzący
Marek Rotkiewicz

Prawnik specjalizujący się w prawie pracy. Absolwent Studiów Podyplomowych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego.

więcej
Pobierz informacje o szkoleniu
Pobierz informacje o szkoleniu
Kolejny termin szkolenia
26.10.2017 Czas pracy w instytucjach kultury Poznań Marek Rotkiewicz Rekrutacja w toku
9:00-9:30 rejestracja uczestników, przerwa kawowa
9:30-10:50

Instytucje kultury i pracownicy instytucji kultury.

Przepisy regulujące czas pracy w instytucji kultury.

Czas pracy – podstawowe zagadnienia:

 • pojęcie czasu pracy, okresy wliczane i niewliczane do czasu pracy,
 • normy czasu pracy – czas pracy w podróży służbowej – okresy wliczane i niewliczane, odpoczynki, wyjazdy w dni wolne od pracy,
 • okresy rozliczeniowe,
 • minimalne odpoczynki dobowe i tygodniowe.

Pojęcie doby pracowniczej, konsekwencje praktyczne obowiązywania definicji doby pracowniczej.

Przedłużony okres rozliczeniowy czasu pracy.

Systemy czasu pracy – podstawowy, równoważny, przerywany.

10:50-11:00 przerwa kawowa
11:00-12:30

Rozkłady czasu pracy:

 • rozkład w regulaminie pracy,
 • harmonogramy czasu pracy – obowiązek tworzenia, sytuacje, w których nie tworzymy harmonogramów, dopuszczalność zmian harmonogramu w tracie okresu nim objętego,
 • planowanie czasu pracy w podstawowym i równoważnym systemie czasu pracy,
 • zmienne i ruchome rozkłady czasu pracy – możliwość wprowadzenia, konsekwencje stosowani.

Konsekwencje obowiązywania 5-dniowego tygodnia pracy. Praca w godzinach nadliczbowych:

 • pojęcie pracy w godzinach nadliczbowych,
 • przesłanki wykonywania pracy w nadgodzinach,
 • polecenie pracy w godzinach nadliczbowych,
 • nadgodziny dobowe i średniotygodniowe,
 • nadgodziny w okresie pomiędzy dobami pracowniczymi,
 • nadgodziny przy pracy w niedziele, święta i w dniach wolnych od pracy,
 • nadgodziny w ruchomych rozkładach czasu pracy,
 • nadgodziny w podstawowym i równoważnym systemie czasu pracy,
 • rekompensowanie pracy nadliczbowej.
12:30-13:00 przerwa obiadowa
13:00-14:20

Niepełny wymiar czasu pracy:

 • praca ponad wymiar czasu pracy oraz limity pracy pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy,
 • sposoby na określenie limitu godzin ponadwymiarowych,
 • rozliczanie pracy ponad ustalony w umowie wymiar – poniżej limitu i ponad limit określony w umowie o pracę,
 • nadgodzinny dobowe i średniotygodniowe.
14:20-14:30 przerwa kawowa
14:20-15:30

Praca w niedziele i święta:

 • pojęcie niedzieli i święta, możliwość wprowadzenia wewnętrznych regulacji dotyczących godzin granicznych niedzieli i święta,
 • rekompensowanie pracy w niedziele i święta- czas wolny lub dodatek, wysokość dodatku w razie jednoczesnego powstania nadgodzin średnio-tygodniowych,
 • brak obowiązku zapewnienia wolnej niedzieli.

Praca w porze nocnej.

Czas pracy kadry kierowniczej.

Agenda jest orientacyjna i może ulec zmianie.
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.

Miejsce

Hotel Atrium***
ul. Krzywa 7
31-149 Kraków

Mapa
Koszt udziału dot. sektora publicznego
 • 480 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 13/09/2017)
 • 530 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 13/09/2017)
Koszt udziału dot. sektora prywatnego
 • 480 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 13/09/2017)
 • 530 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 13/09/2017)

Sprzedawca zwolniony przedmiotowo z podatku od towaru i usług [dostawca towarów lub świadczeń usługi zwolnione na podstawie art. 113 ust. 1 (albo ust. 9) ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.)]

Koszt udziału w szkoleniu obejmuje
 • materiał autorski związany ze szkoleniem,
 • długopis,
 • certyfikat udziału w szkoleniu,
 • przerwy kawowe pomiędzy zajęciami,
 • obiad.
Koszt udziału nie obejmuje
 • dojazdu do miejsca szkolenia,
 • noclegu,
 • parkingu.

Informacje ogólne

Czas pracy w instytucjach kultury

20.09.2017, Kraków

 • Administracja publiczna.
 • Korpus służby cywilnej.
 • Jednostki samorządu terytorialnego.
 • Wymiar sprawiedliwości.
 • Placówki naukowe.
 • Instytucje kultury.
 • Wojsko Polskie.
 • Jednostki oświatowe.
 • Jednostki budżetowe.
 • Stowarzyszenia i fundacje.
 • Służba zdrowia.
 • Zakłady budżetowe.
 • Firmy prywatne (jednoosobowe działalności gospodarcze, spółki cywilne, spółki z o.o., spółki akcyjne, spółki komandytowe).
 • Spółki samorządowe.
 • Spółki Skarbu Państwa.
 • Osoby prywatne.

Dane do FV nabywcy

/

Czy nabywca ma być również odbiorcą?

Dane do FV odbiorcy

/

Dane osoby kontaktowej/zgłaszającej

Czy osoba zgłaszająca uczestniczy w szkoleniu?

Rozliczenie kosztów udziału

 • Koszt szkolenia: 530,00
 • Stawka VAT: Sprzedawca zwolniony przedmiotowo z podatku od towaru i usług [dostawca towarów lub świadczeń usługi zwolnione na podstawie art. 113 ust. 1 (albo ust. 9) ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.)]
 • Koszt szkolenia: 530,00
 • Ilość osób: 0
 • Całkowity koszt udziału w szkoleniu: 0

Uwagi