16.04.2020

Czwartek

9:00-14:30
Poznań
549 PLN
Cel

Celem szkolenia jest podniesienie kwalifikacji w zakresie zasad prowadzenia elektronicznych ewidencji VAT w samorządowych jednostkach i zakładach budżetowych objętych centralizacją rozliczeń w VAT oraz w państwowych jednostkach budżetowych i innych jednostkach sektora finansów publicznych uznanych za samodzielnych podatników VAT, w świetle przepisów ustawy z dnia 4 lipca 2019 roku o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019 poz. 1520) oraz rozporządzenia Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 października 2019 roku w sprawie szczegółowego sposobu zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (Dz.U. 2019 poz. 1988), z uwzględnieniem zasad wynikających z przepisów ustawy o rachunkowości oraz ustawy o finansach publicznych i planów kont dla jednostek i zakładów budżetowych.

Począwszy od 1 kwietnia lub od 1 lipca 2020 roku podatnicy w celu wypełnienia obowiązków związanych z rozliczeniem podatku VAT nie będą musieli składać dwóch dokumentów: pliku JPK_VAT i deklaracji VAT, tak jak dotychczas, ale wyślą jeden plik, zawierający dane odpowiednio z deklaracji oraz ewidencji VAT.

Nowy plik JPK_VAT będzie, co do zasady, odzwierciedlał dane przesyłane obecnie w deklaracjach VAT oraz w obecnym pliku JPK_VAT oraz będzie zawierał dodatkowe dane, które są potrzebne do analizy rozliczeń VAT i kontroli. Dane te będą podlegały analizie i weryfikacji. Proces analizy i weryfikacji będzie dokonywany w sposób zautomatyzowany, z wykorzystaniem odpowiedniego oprogramowania i specjalnych algorytmów. Efektem takiego procesu analizy będą raporty, w których wykazywane są niezgodności w rozliczeniach VAT u podatników, tworzone są łańcuchy transakcji, itp. Wyniki analizy są podstawą do podejmowania przez organy Krajowej Administracji Skarbowej konkretnych działań wobec podatników, włącznie z wszczęciem u podatnika czynności sprawdzających lub kontrolnych, kontroli podatkowej lub postępowania podatkowego, a także do typowania podmiotów, które mogą dokonywać oszustw w VAT. Ewidencja VAT nie będzie więc służyła już tylko, jako podstawa do wyliczenia kwot, które znajdują się w deklaracji VAT-7 (VAT-7K), ale będzie służyła celom kontrolnym i analitycznym, będzie przedmiotem analiz prowadzonych przez Szefa KAS. Nowe przepisy podatkowe wprowadzają drakońskie kary dla księgowych, w tym karę w wysokości 500zł za każdy błąd w przesłanej ewidencji VAT,  które uniemożliwią przeprowadzenie weryfikacji prawidłowości transakcji dokonywanej przez „robota” (algorytm). Jest to kolejny etap cyfryzacji systemu podatkowego w Polsce.

Przewidziane kary mają skłaniać podatników do przesyłania ewidencji przygotowanych z należytą starannością.

Metodyka
 • wykład
 • dyskusje
 • wymiana doświadczeń
 • warsztat
Grupa docelowa

Szkolenie przeznaczone dla: wszystkich samorządowych jednostek i zakładów budżetowych objętych centralizacją rozliczeń w VAT, a szczególnie dla urzędów gmin i miast, starostw powiatowych, urzędów marszałkowskich i samorządowych centrów usług wspólnych, a także państwowych jednostek budżetowych uznanych za samodzielnych podatników VAT, w tym ministerstw, urzędów wojewódzkich, urzędów centralnych, administracji zespolonej i innych jednostek sektora finansów publicznych taki jak: ZUS, KRUS, PFRON, NFZ, SPZOZ, PAN, uczelnie publiczne, instytucje kultury, agencje wykonawcze i instytucje gospodarki budżetowej.

Prowadzący
Tomasz Wojtania

Doświadczony wykładowca z wieloletnią praktyką, niezależny konsultant z dziedziny finansów publicznych oraz rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej.

więcej

Dzień 1

16.04.2020 (Czwartek)

Księgi podatkowe w świetle przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa a zasady prowadzenia rachunkowości jednostek i zakładów budżetowych oraz pozostałych jednostek sektora finansów publicznych w świetle art. 40 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

Nadrzędne zasady rachunkowości budżetowej i zasady wyceny aktywów i pasywów obowiązujące w roku 2020 w jednostkach sektora finansów publicznych.

VAT w państwowych jednostkach budżetowych, a VAT w samorządowych jednostkach i zakładach budżetowych objętych centralizacją rozliczeń w VAT:

  • uznawanie i nie uznawanie jednostek i zakładów budżetowych za podatnika VAT.

VAT w pozostałych jednostkach sektora finansów publicznych – uznawanie i nie uznawanie jednostek za podatnika VAT.

Zakres obowiązywania art. 60 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, problem władztwa publicznego oraz orzecznictwo polskiego Trybunału Konstytucyjnego w zakresie opłat publicznoprawnych niepodatkowych pobieranych przez jednostki budżetowe jako opłat (danin publicznoprawnych niepodatkowych) z mocy prawa niepodlegających pod VAT:

  • VAT ze stawką i VAT zwolniony a VAT niepodlegający w zakresie zadań publicznych niestanowiących działalności gospodarczej (władztwo publiczne), czyli fundamentalny problem nowej elektronicznej ewidencji VAT i rozliczeń podatkowych w roku 2020.

Zastosowanie numeru NIP na księgowych dokumentach źródłowych dla celów VAT, PIT, CIT, ZUS a identyfikacja podmiotu sprawozdawczego w systemie REGON w księgowości budżetowej, na sprawozdaniu budżetowym typu „RB”, na sprawozdaniu finansowym:

  • zasady identyfikacji podatkowej podatników i płatników a struktura logiczna nowej elektronicznej ewidencji VAT (JPK)

Indywidualny rachunek podatkowy (IRP) do wpłat PIT, CIT, VAT, a także niepodatkowych należności budżetowych stanowiących dochody budżetu państwa i jego struktura uwzględniająca numer NIP, a problem odmiennego numeru NIP dla VAT i odmiennego numeru NIP dla wpłat PIT, CIT w strukturze mikrorachunku podatkowego w jednostkach objętych centralizacją rozliczeń w VAT, w sądach funkcjonalnych i w innych jednostkach:

  • problemy z identyfikacją podatnika za pomocą numeru mikrorachunku podatkowego w roku 2020.

Mechanizm podzielonej płatności i rachunek VAT w jednostkach sektora finansów publicznych oraz jego odmienne funkcjonowanie w państwowych i w samorządowych jednostkach budżetowych w świetle przepisów normujących wykonywanie budżetu państwa:

  • objaśnienia podatkowe Ministerstwa Finansów z 29 czerwca 2018 oraz objaśnienia podatkowe z 23 grudnia 2019 roku a fakturowanie od 1 listopada 2019 oraz wyjaśnienie kiedy mechanizm podzielonej płatności jest nadal dobrowolny, a kiedy jest bezwzględnie obligatoryjny.

Problem błędnie wystawionych faktur VAT dla dobrowolnej podzielonej płatności z dopiskiem „mechanizm podzielonej płatności” i ich wpływ na „starą” i „nową” elektroniczną ewidencję VAT, a sankcje za omijanie zapłaty za towary i usługi objęte obowiązkowym mechanizmem podzielonej płatności w roku 2020.

Ustawa z dnia 4 lipca 2019 roku o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw – obowiązki w zakresie prowadzenia i wysyłania nowego JPK VAT.

Elektroniczne deklaracje podatkowe i elektroniczna ewidencja VAT – dwa terminy dla jednostek sektora finansów publicznych: 1 kwietnia 2020 i 1 lipca 2020.

Nowy JPK VAT:

  • JPK_V7M dla podatników, którzy rozliczają się miesięcznie,
  • JPK_V7K dla podatników, którzy rozliczają się kwartalnie.

Szczegółowy zakres danych zawartych w deklaracjach VAT w świetle przepisów rozporządzenia Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 października 2019 roku w sprawie szczegółowego sposobu zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług.

Szczegółowy zakres danych zawartych w ewidencji VAT w świetle przepisów rozporządzenia Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 października 2019 roku w sprawie szczegółowego sposobu zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług.

Dane identyfikujące podatnika w nowej elektronicznej ewidencji VAT.

Dane w zakresie sprzedaży pozwalające na prawidłowe rozliczenie podatku należnego oraz wymóg oznaczania jaki towar lub usługa jest przedmiotem sprzedaży.

Nowe kody GTU:

  • co kryje się pod oznaczeniami GTU od 01 do 13?

Nowe dodatkowe znaczniki literowe:

  • wyjaśnienie znaczników literowych: SW, EE, TP, TT_WNT, TT_D, MR_T, MR_UZ, I_42, I_63, B_SPV, B_SPV_DOSTAWA, B_MPV_PROWIZJA.

Oznaczenia dowodów sprzedaży: „RO”, „WEW”, „FP”.

Dane w zakresie zakupu pozwalające na prawidłowe rozliczenie podatku naliczonego.

Nowe dodatkowe znaczniki literowe:

  • wyjaśnienie znaczników literowych: ”IMP”, „MPP”.

Oznaczenia dowodów nabycia: „VAT_RR”, „WEW”, „MK”.

Dobrowolny a obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności:

  • kiedy w ewidencji sprzedaży i w ewidencji zakupu oznaczyć transakcję symbolem „MPP” tak aby w elektronicznej ewidencji VAT nie popełnić błędu?

Zmiana podejścia do księgowości jednostek sektora finansów publicznych zobligowanych do prowadzenia i przesyłania elektronicznych deklaracji i ewidencji VAT:

  • nowe drakońskie sankcje za błędy w przesłanej elektronicznej ewidencji VAT, czyli 500zł kary za każdy błąd i kara 720 stawek dziennych.

Przegląd rozwiązań a potrzeba ujednolicenia polityki rachunkowości w jednostkach sektora finansów publicznych zobligowanych do prowadzenia i przesyłania elektronicznych deklaracji i ewidencji VAT.

Zasady prezentacji danych budżetowych w poszczególnych rodzajach sprawozdań typu „RB” w roku 2020:

  • typowe nieprawidłowości w zakresie wykazywania dochodów i należności budżetowych w kwotach netto oraz zaangażowania, zobowiązań i wydatków budżetowych w kwotach brutto ale bez podlegającego odliczeniu podatku VAT (po refundacji VAT naliczony podlegający odliczeniu z konta dochodów na konto wydatków).

Wzory prawidłowego księgowania w zakresie ewidencji księgowej podatku VAT w jednostkach sektora finansów publicznych oraz powiązanie ewidencji księgowej z elektroniczną ewidencją VAT.

Odpowiedzi na pytania.

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie. 
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.

Miejsce

Kochtex (biurowiec Delta)
ul. Towarowa 35
61-896 Poznań

Organizator szkolenia zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca szkolenia. Ostateczna lokalizacja szkolenia zostanie podana w potwierdzeniu udziału, które jest wysyłane na 3 dni robocze przed szkoleniem (nie liczymy dnia szkolenia). Informacja ta jest przesyłana drogą elektroniczną na adres osoby kontaktowej i uczestnika szkolenia.

Mapa
Koszt udziału dot. sektora publicznego:
 • 549 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 09/04/2020)
 • 599 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 09/04/2020)
Koszt udziału dot. sektora prywatnego:
 • 549 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 09/04/2020)
 • 599 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 09/04/2020)

Sprzedawca zwolniony przedmiotowo z podatku od towaru i usług [dostawca towarów lub świadczeń usługi zwolniony na podstawie art. 113 ust. 1 (albo ust. 9) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221, 2491, z 2018 r. poz. 62, 86. z późn. zm.)]

Koszt udziału w szkoleniu obejmuje:
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat udziału
 • serwis kawowy
 • obiad
Koszt udziału nie obejmuje:
 • dojazdu do miejsca szkolenia
 • noclegu
 • parkingu
Wypełnij
formularz
Sprawdź
wszystkie dane
Wyślij
zgłoszenie
Dostaniesz mejla potwierdzającego
Możesz wydrukować potwierdzenie

Informacje ogólne

Nowe obowiązki w zakresie elektronicznej ewidencji VAT w księgowości budżetowej

Poznań, 16.04.2020

 • Administracja publiczna.
 • Korpus służby cywilnej.
 • Jednostki samorządu terytorialnego.
 • Wymiar sprawiedliwości.
 • Placówki naukowe.
 • Instytucje kultury.
 • Wojsko Polskie.
 • Jednostki oświatowe.
 • Jednostki budżetowe.
 • Stowarzyszenia i fundacje.
 • Służba zdrowia.
 • Zakłady budżetowe.
 • Firmy prywatne (jednoosobowe działalności gospodarcze, spółki cywilne, spółki z o.o., spółki akcyjne, spółki komandytowe).
 • Spółki samorządowe.
 • Spółki Skarbu Państwa.
 • Osoby prywatne.

Dane do FV nabywcy

/

Czy nabywca ma być również odbiorcą?

Dane do FV odbiorcy

/

Dane osoby kontaktowej/zgłaszającej

Czy osoba zgłaszająca uczestniczy w szkoleniu?

Rozliczenie kosztów udziału

 • Koszt szkolenia: 549,00
 • Stawka VAT: Sprzedawca zwolniony przedmiotowo z podatku od towaru i usług [dostawca towarów lub świadczeń usługi zwolniony na podstawie art. 113 ust. 1 (albo ust. 9) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221, 2491, z 2018 r. poz. 62, 86. z późn. zm.)]
 • Koszt szkolenia: 549,00
 • Ilość osób: 0
 • Całkowity koszt udziału w szkoleniu: 0

Uwagi