Termin szkolenia gwarantowany

Warszawa, 12.12.2018 r., koszt udziału od 520 zł (w godz. 10:00-16:00)

Cel

Celem szkolenia jest prezentacja prawidłowego stosowania klasyfikacji budżetowej w kontekście:

 • interpretacji wydanych przez Ministerstwo Finansów,
 • rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych,
 • rozporządzeń zmieniających oraz dokumentacji z procesu legislacyjnego.
Metodyka

Szkolenie zorganizowano zgodnie z metodyką Cyklu Kolba. Każde z zagadnień prezentowane jest w pięciu krokach:

 • trener prezentuje zagadnienie z punktu widzenia zapisów rozporządzeń,
 • przedstawia pytania zadawane Ministerstwu Finansów odnośnie do omawianego zagadnienia,
 • uczestnicy szkolenia próbują udzielić prawidłowej odpowiedzi,
 • trener prezentuje odpowiedź udzieloną przez Ministerstwo Finansów,
 • uczestnicy i trener formułują wnioski.
Grupa docelowa

Do udziału w szkoleniu zapraszamy głównych księgowych, specjalistów z działu księgowości jednostek budżetowych oraz wszystkie osoby zainteresowane tematyką szkolenia.

Prowadzący
dr Ireneusz Rosiek

doktor nauk ekonomicznych, specjalista w zakresie finansów publicznych, rachunkowości budżetowej, kontroli zarządczej i audytu wewnętrznego.

więcej
Pobierz informacje o szkoleniu
Pobierz informacje o szkoleniu
9:30-10:00 rejestracja uczestników, przerwa kawowa
10:00-11:30

Faktury wielopozycyjne. Czy można łączyć wydatki zgodnie z ich treścią ekonomiczną w jednym paragrafie?

 • ujmowanie wydatków, gdy jednostka zleca remont angażując środki w paragrafie 427, a na fakturze kontrahent wyodrębnił usługę naprawy i koszt materiału w dwóch pozycjach,
 • zlecenie naprawy kserokopiarki – na fakturze kontrahent wyodrębnił usługę, materiał i koszty dojazdu,
 • zakup pieczątek: usługa wykonania pieczątek a zakup pieczątek,
 • koszty dostawy zakupionego składnika majątku,
 • koszty przesyłek zakupionych książek.
11:30-11:40 przerwa kawowa
11:40-13:00

Bieżące utrzymanie i funkcjonowanie jednostki:

 • wykonanie pieczątek (ważne!),
 • utrzymanie budynku / lokalu związane z bieżącą eksploatacją,
 • zarządzanie placem targowym, budynkami i lokalami mieszkalnymi oraz socjalnymi,
 • sprzedaż wyposażenia.

Artykuły spożywcze:

 • czy jednostki mogą kupować: wodę, paluszki i kawę na potrzeby własne (fundusz reprezentacyjny),
 • zakup gotowych potraw: § 4210, 4220 czy 4300?

Podróże służbowe:

 • faktura wystawiona na i zapłacona przez jednostkę (bilety lotnicze, hotele) – zakup usług czy koszty delegacji?

Szkolenia:

 • wydatki, które są związane ze szkoleniem, ale nie należy ich klasyfikować w paragrafie szkoleniowym (455 i 470),
 • wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło na opracowanie materiałów szkoleniowych,
 • organizacja szkoleń dla pracowników innych jednostek budżetowych,
 • organizacja szkoleń wewnętrznych,
 • całkowite koszty szkolenia,
 • szkolenia z obronności państwa – § 4170, 4700 czy 4090?
13:00-13:30 przerwa obiadowa
13:30-14:50

Umowy cywilnoprawne:

 • umowa cywilnoprawna na przeprowadzenie szkolenia,
 • umowa zlecenia z przedsiębiorcą,
 • umowa na przeprowadzenie modernizacji bazy danych w wyniku której wytworzono składnik majątku,
 • umowy cywilnoprawne a prawa autorskie,
 • ryczałt za udział w posiedzeniach rad.

Ekspertyzy:

 • umowa zlecenia na przeprowadzenie ekspertyzy,
 • kiedy § 4390, kiedy 4300, a kiedy 4170?

Zakup licencji i oprogramowania:

 • zakup licencji poniżej i powyżej 10 000 zł.
14:50-15:00 przerwa kawowa
15:00-16:00

Opłaty za media:

 • opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi finansowane przez państwową jednostkę budżetową,
 • wywóz śmieci a § 4300
 • opłata abonamentowa za ścieki,
 • abonament za wodę,
 • zakup energii,
 • abonament za energię elektryczną,
 • odsprzedaż energii dla najemcy.

Pomoce dydaktyczne. Wydatki § 424 w jednostkach niebędących szkołami ani bibliotekami:

 • zakup pomocy dydaktycznych dla innych jednostek,
 • zakup pomocy dydaktycznych dla szkoły przez urząd.

Nagrody konkursowe i niekonkursowe:

 • kiedy nagroda jest konkursowa?
 • jakiego typu wydatki należy kwalifikować w § 419?
 • nagrody w konkursach za sportowe osiągnięcia dla dzieci,
 • zakup pucharów i nagród na zawody sportowe.

Świadczenia pozapłacowe dla pracownika (bhp):

 • wydatki na profilaktyczne posiłki i napoje dla pracowników,
 • woda dla pracowników w ramach BHP,
 • woda z dystrybutora dostępna zarówno dla pracowników, jak i klientów,
 • środki higieny osobistej dla pracowników,
 • odzież dla pracowników,
 • wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy.

Agenda jest orientacyjna i może ulec zmianie. 
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.

 

Miejsce

Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne BusinessRoom
ul. Grójecka 1/3
02-019 Warszawa

Mapa
Koszt udziału dot. sektora publicznego
 • 520 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 07/12/2018)
 • 570 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 07/12/2018)
Koszt udziału dot. sektora prywatnego
 • 520 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 07/12/2018)
 • 570 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 07/12/2018)

Sprzedawca zwolniony przedmiotowo z podatku od towaru i usług [dostawca towarów lub świadczeń usługi zwolniony na podstawie art. 113 ust. 1 (albo ust. 9) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221, 2491, z 2018 r. poz. 62, 86. z późn. zm.)]

Koszt udziału w szkoleniu obejmuje
 • materiał autorski związany ze szkoleniem,
 • długopis,
 • certyfikat udziału w szkoleniu,
 • przerwy kawowe pomiędzy zajęciami,
 • obiad.
Koszt udziału nie obejmuje
 • dojazdu do miejsca szkolenia,
 • noclegu,
 • parkingu.

Warto przeczytać!  Tylko 5 etapów dzieli Państwa od zgłoszenia swojego udziału w naszym szkoleniu:

 • 1 etap: wypełnienie formularza zgłoszenia,
 • 2 etap: sprawdzenie czy wszystkie dane zostały wprowadzone,
 • 3 etap: wysłanie zgłoszenia udziału,
 • 4 etap: przesłanie kopii zgłoszenia na adres e-mail osoby zgłaszającej/kontaktowej,
 • 5 etap: możliwość wydrukowania/archiwizowania zgłoszenia.

Informacje ogólne

Klasyfikacja budżetowa w świetle interpretacji Ministerstwa Finansów

Warszawa, 12.12.2018

 • Administracja publiczna.
 • Korpus służby cywilnej.
 • Jednostki samorządu terytorialnego.
 • Wymiar sprawiedliwości.
 • Placówki naukowe.
 • Instytucje kultury.
 • Wojsko Polskie.
 • Jednostki oświatowe.
 • Jednostki budżetowe.
 • Stowarzyszenia i fundacje.
 • Służba zdrowia.
 • Zakłady budżetowe.
 • Firmy prywatne (jednoosobowe działalności gospodarcze, spółki cywilne, spółki z o.o., spółki akcyjne, spółki komandytowe).
 • Spółki samorządowe.
 • Spółki Skarbu Państwa.
 • Osoby prywatne.

Dane do FV nabywcy

/

Czy nabywca ma być również odbiorcą?

Dane do FV odbiorcy

/

Dane osoby kontaktowej/zgłaszającej

Czy osoba zgłaszająca uczestniczy w szkoleniu?

Rozliczenie kosztów udziału

 • Koszt szkolenia: 570,00
 • Stawka VAT: Sprzedawca zwolniony przedmiotowo z podatku od towaru i usług [dostawca towarów lub świadczeń usługi zwolniony na podstawie art. 113 ust. 1 (albo ust. 9) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221, 2491, z 2018 r. poz. 62, 86. z późn. zm.)]
 • Koszt szkolenia: 570,00
 • Ilość osób: 0
 • Całkowity koszt udziału w szkoleniu: 0

Uwagi