Termin szkolenia gwarantowany

28.11.2017 Szczecin, koszt udziału od 490 zł (w godz. 9:30-15:30)

Cel

Celem szkolenia jest prezentacja prawidłowego stosowania klasyfikacji budżetowej w kontekście:

 • interpretacji wydanych przez Ministerstwo Finansów,
 • rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych,
 • rozporządzeń zmieniających (ostatnia zmiana z 14 marca 2017 r.) oraz dokumentacji z procesu legislacyjnego.
Metodyka

Szkolenie zorganizowano zgodnie z metodyką Cyklu Kolba. Każde z zagadnień prezentowane jest w pięciu krokach:

 • trener prezentuje zagadnienie z punktu widzenia zapisów rozporządzeń,
 • przedstawia pytania zadawane Ministerstwu Finansów odnośnie do omawianego zagadnienia,
 • uczestnicy szkolenia próbują udzielić prawidłowej odpowiedzi,
 • trener prezentuje odpowiedź udzielona przez Ministerstwo Finansów,
 • Uczestnicy i trener formułują wnioski.
Grupa docelowa

Do udziału w szkoleniu zapraszamy głównych księgowych, specjalistów z działu księgowości jednostek budżetowych oraz wszystkie osoby zainteresowane tematyką szkolenia.

Prowadzący
dr Ireneusz Rosiek

Doktor nauk ekonomicznych w zakresie zarządzania, specjalista w zakresie zarządzania publicznego. Przez ponad 3 lata pracował dla Ministra Finansów, zajmując się kontrolą zarządczą oraz audytem wewnętrznym.

więcej
Pobierz informacje o szkoleniu
Pobierz informacje o szkoleniu
Kolejny termin szkolenia
27.11.2017 Klasyfikacja budżetowa w świetle interpretacji Ministerstwa Finansów z uwzględnieniem zmian z 21 lipca 2017 r. Wrocław dr Ireneusz Rosiek Termin szkolenia gwarantowany
29.11.2017 Klasyfikacja budżetowa w świetle interpretacji Ministerstwa Finansów z uwzględnieniem zmian z 21 lipca 2017 r. Toruń dr Ireneusz Rosiek Termin szkolenia gwarantowany
9:00-9:30 rejestracja uczestników, przerwa kawowa
9:30-10:50

Zmiany w klasyfikacji budżetowej z 21 lipca 2017 r.:

 • zmiany w związku z reformą systemu oświaty,
 • zmiana objaśnień do rozdziału 85502 oraz utworzenie nowego paragrafu klasyfikacji budżetowej, w związku z ustawą o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”,
 • paragraf wydatków jst w związku z centralizacją VAT (zwrot VAT dla zakładu budżetowego).

Zmiany w klasyfikacji budżetowej z 22 grudnia 2016 r.

 • dochody ujmowane w paragrafie 0970 od 2017 roku,
 • salda nieściągniętych należności z lat poprzednich a paragraf 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych.
10:50-11:00 przerwa kawowa
11:00-12:30

Umowy cywilnoprawne:

 • umowa cywilnoprawna na przeprowadzenie szkolenia,
 • umowa zlecenia z przedsiębiorcą,
 • umowa na przeprowadzenie modernizacji bazy danych w wyniku, której wytworzono składnik majątku,
 • umowy cywilnoprawne a prawa autorskie,
 • ryczałt za udział w posiedzeniach rad.

Szkolenia:

 • wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło na opracowanie materiałów szkoleniowych,
 • organizacja szkoleń dla pracowników innych jednostek budżetowych,
 • ewidencja kosztów szkoleń pracowników i badań okresowych,
 • organizacja szkoleń wewnętrznych,
 • całkowite koszty szkolenia,
 • szkolenia z obronności państwa – § 4170, 4700 czy 4090?

Podróże służbowe:

 • podróże służbowe krajowe i zagraniczne,
 • ryczałt za używanie samochodu prywatnego na cele służbowe,
 • faktura wystawiona na i zapłacona przez jednostkę (bilety lotnicze, hotele) – zakup usług czy koszty delegacji?
12:30-13:00 przerwa obiadowa
13:00-14:20

Ekspertyzy:

 • umowa zlecenia na przeprowadzenie Ekspertyzy,
 • kiedy § 4390, kiedy 4300, a kiedy 4170?

Zakup licencji i oprogramowania:

 • majątkowe prawa autorskie,
 • zakup licencji poniżej 3500 zł.

Bieżące utrzymanie i funkcjonowanie jednostki:

 • utrzymanie budynku / lokalu związane z bieżącą eksploatacją,
 • zarządzanie placem targowym, budynkami i lokalami mieszkalnymi oraz socjalnymi,
 • wykonanie pieczątek,
 • meble – zakup, zakup na wymiar, odrębny zakup materiałów i robocizny,
 • transport zakupionych mebli (pozostałych środków trwałych) – § 4300 czy 4210?
 • druk broszur,
 • sprzedaż wyposażenia,
 • zakup leków i wyposażenia apteczek.

Opłaty za media:

 • opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi finansowane przez państwową jednostkę budżetową,
 • wywóz śmieci a § 4300 (ważne),
 • opłata abonamentowa za ścieki,
 • abonament za wodę,
 • zakup energii,
 • abonament za energię elektryczną,
 • odsprzedaż energii dla najemcy.

Artykuły spożywcze:

 • czy jednostki mogą kupować wodę, paluszki i kawę dla gości (fundusz reprezentacyjny),
 • zakup gotowych potraw: § 4210, 4220 czy 4300?

Pomoce dydaktyczne:

 • prasa specjalistyczna,
 • zakup pomocy dydaktycznych dla innych jednostek,
 • zakup pomocy dydaktycznych dla szkoły przez urząd,
 • wydatki ponoszone na wyposażenie szkół w podręczniki.
14:20-14:30 przerwa kawowa
14:30-15:30

Nagrody konkursowe i niekonkursowe:

 • kiedy nagroda jest konkursowa?
 • jakiego typu wydatki należy kwalifikować w § 419,
 • nagrody w konkursach za sportowe osiągnięcia dla dzieci,
 • zakup pucharów i nagród na zawody sportowe.

Świadczenia pozapłacowe dla pracownika (bhp):

 • wydatki na profilaktyczne posiłki i napoje dla pracowników,
 • woda dla nauczycieli,
 • woda dla pracowników i klientów, kawa, paluszki,
 • środki higieny osobistej dla pracowników,
 • odzież dla pracowników,
 • wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy.

Egzekucja i sprawy sądowe:

 • koszty egzekucyjne,
 • koszty sądowe,
 • koszty zastępstw procesowych,
 • zastępstwo procesowe oraz wynagrodzenie tłumacza w sprawach prowadzonych przed sądem austriackim,
 • zastępstwo procesowe oraz zwrot wydatków na dojazd na rozprawę sądową.

Pozostałe interpretacje:

 • prowizja PIT od wynagrodzeń wypłacanych w projekcie unijnym,
 • odsetki od nieprzekazanych w terminie zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych,
 • dopłata do ceny wody,
 • sprzedaż drewna z lasu mienia komunalnego,
 • odprawy emerytalne,
 • opłaty za parkowanie,
 • służebność gruntowa a inwestycja,
 • wadium,
 • karty parkingowe,
 • odszkodowania za grunty pod przyszłe inwestycje drogowe,
 • opłaty związane z zakupem gruntów – kiedy § 4430, 4610 a kiedy 6060?

Agenda jest orientacyjna i może ulec zmianie. 
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.

 

Miejsce

Hotel Campanile
ul. Wyszyńskiego 30
70-203 Szczecin

Mapa
Koszt udziału dot. sektora publicznego
 • 490 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 21/11/2017)
 • 540 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 21/11/2017)
Koszt udziału dot. sektora prywatnego
 • 490 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 21/11/2017)
 • 540 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 21/11/2017)

Sprzedawca zwolniony przedmiotowo z podatku od towaru i usług [dostawca towarów lub świadczeń usługi zwolnione na podstawie art. 113 ust. 1 (albo ust. 9) ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.)]

Koszt udziału w szkoleniu obejmuje
 • materiał autorski związany ze szkoleniem,
 • długopis,
 • certyfikat udziału w szkoleniu,
 • przerwy kawowe pomiędzy zajęciami,
 • obiad.
Koszt udziału nie obejmuje
 • dojazdu do miejsca szkolenia,
 • noclegu,
 • parkingu.

Warto przeczytać!  Tylko 5 etapów dzieli Państwa od zgłoszenia swojego udziału w naszym szkoleniu:

 • 1 etap: wypełnienie formularza zgłoszenia,
 • 2 etap: sprawdzenie czy wszystkie dane zostały wprowadzone,
 • 3 etap: wysłanie zgłoszenia udziału,
 • 4 etap: przesłanie kopii zgłoszenia na adres e-mail osoby zgłaszającej/kontaktowej,
 • 5 etap: możliwość wydrukowania/archiwizowania zgłoszenia.

Informacje ogólne

Klasyfikacja budżetowa w świetle interpretacji Ministerstwa Finansów z uwzględnieniem zmian z 21 lipca 2017 r.

28.11.2017, Szczecin

 • Administracja publiczna.
 • Korpus służby cywilnej.
 • Jednostki samorządu terytorialnego.
 • Wymiar sprawiedliwości.
 • Placówki naukowe.
 • Instytucje kultury.
 • Wojsko Polskie.
 • Jednostki oświatowe.
 • Jednostki budżetowe.
 • Stowarzyszenia i fundacje.
 • Służba zdrowia.
 • Zakłady budżetowe.
 • Firmy prywatne (jednoosobowe działalności gospodarcze, spółki cywilne, spółki z o.o., spółki akcyjne, spółki komandytowe).
 • Spółki samorządowe.
 • Spółki Skarbu Państwa.
 • Osoby prywatne.

Dane do FV nabywcy

/

Czy nabywca ma być również odbiorcą?

Dane do FV odbiorcy

/

Dane osoby kontaktowej/zgłaszającej

Czy osoba zgłaszająca uczestniczy w szkoleniu?

Rozliczenie kosztów udziału

 • Koszt szkolenia: 540,00
 • Stawka VAT: Sprzedawca zwolniony przedmiotowo z podatku od towaru i usług [dostawca towarów lub świadczeń usługi zwolnione na podstawie art. 113 ust. 1 (albo ust. 9) ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.)]
 • Koszt szkolenia: 540,00
 • Ilość osób: 0
 • Całkowity koszt udziału w szkoleniu: 0

Uwagi