Termin szkolenia gwarantowany

03.04.2019 r., Warszawa, koszt udziału od 550 zł (w godz. 10:00-16:00)

Cel

Usprawnienie funkcjonowania administracji publicznej stoi u podstaw obowiązków w zakresie kontroli zarządczej. Ministerstwo Finansów zostało ustawowo zobowiązane do promowania koncepcji kontroli zarządczej. Promowanie wymaga ukazywać ją przede wszystkim w pozytywnym świetle.

Celem szkolenia jest prezentacja wyników analiz w zakresie funkcjonowania kontroli zarządczej w praktyce jednostek i przedstawienie tej praktyki na tle ustawowych założeń. Dzięki zdobytej wiedzy, uczestnik szkolenia nabędzie umiejętności samodzielnego radzenia sobie przed organami kontroli, badającymi obszar skuteczności i efektywności kontroli zarządczej.

Metodyka

Wykład z częścią dyskusyjną.

Grupa docelowa

Szkolenie dedykowane dla pracowników jednostek sektora finansów publicznych, w szczególności na stanowiskach kierowniczych oraz zajmujących się tzw. koordynacją kontroli zarządczej.

Prowadzący
dr Ireneusz Rosiek

Doktor nauk ekonomicznych, specjalista w zakresie finansów publicznych. Interesuje się kontrolą zarządczą i zarządzaniem publicznym.

więcej
Pobierz informacje o szkoleniu
Pobierz informacje o szkoleniu
Kolejny termin szkolenia
13.06.2019 Kontrola zarządcza i zarządzanie ryzykiem w jednostkach sektora finansów publicznych Warszawa Sławomir Kacprzak Rekrutacja w toku
9:30-10:00 rejestracja uczestników, przerwa kawowa
10:00-11:30

Podstawowe błędy w koncepcji kontroli zarządczej.

Dlaczego kontrola zarządcza jest szkodliwa dla sprawności administracji publicznej?

 • niejednoznaczność rozumienia kontroli zarządczej przez autorów przepisów o kontroli zarządczej,
 • niespójność odpowiedzialność i poziomów kontroli zarządczej z polskim systemem prawa,
 • kontrowersje wokół nakładania obowiązków na jednostki w trybie komunikatu Ministra – standardy kontroli zarządczej.
11:30-11:40 przerwa kawowa
11:40-13:00

Zbiurokratyzowane planowanie.

Paradoks przeciwskuteczności przejrzystości i rozliczalności publicznej:

 • wyznaczanie celów w systemie kontroli zarządczej według  regulacji Ministra Finansów,
 • problem spójności i kompletności procesu wyznaczania celów w strukturze podległościowej – trudności operacjonalizowania i kaskadowania. Swoboda menedżerska.
13:00-13:30 przerwa obiadowa
13:30-14:50

Zarządzanie ryzykiem.

Dysfunkcyjność narzędzi zarządczych łączących ich przejrzystość z funkcjonalnością:

 • zarządzanie ryzykiem w systemie kontroli zarządczej,
 • biurokratyzacja procesu zarządzania ryzykiem,
 • dobre praktyki w zakresie zarządzania ryzykiem,
 • systemowe mechanizmy kontroli (mechanizmy zarządzania ryzykiem) uregulowane przepisami prawa, które wpisują się w system zarządzania ryzykiem.

Narzędzia kontroli zarządczej  wykorzystywane przez jednostki nadrzędne i organy kontroli:

 • przykłady oceny funkcjonowania kontroli zarządczej w świetle protokołów pokontrolnych NIK,
 • przykłady błędnych działań organów odpowiedzialnych za II poziom kontroli zarządczej.
14:50-15:00 przerwa kawowa
15:00-16:00

Monitorowanie i ocena systemu kontroli zarządczej:

 • celowość dokonywania samooceny systemu kontroli zarządczej,
 • wymogi jakościowe procesu samooceny kontroli zarządczej zapewniające korzyści jednostce,
 • alternatywne do ankiety metody samooceny,
 • przyczyny nieprzydatności wyników samooceny,
 • skutki centralizacji procesu dokonywania samoocen,
 • korzyści obowiązku wydawania oświadczeń o stanie kontroli zarządczej.

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie.
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.

Miejsce

Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne BUSINESSROOM
ul. T. Chałubińskiego 8
00-613 Warszawa

Mapa
Koszt udziału dot. sektora publicznego
 • 550 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 27/03/2019)
 • 600 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 27/03/2019)
Koszt udziału dot. sektora prywatnego
 • 550 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 27/03/2019)
 • 600 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 27/03/2019)

Sprzedawca zwolniony przedmiotowo z podatku od towaru i usług [dostawca towarów lub świadczeń usługi zwolniony na podstawie art. 113 ust. 1 (albo ust. 9) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221, 2491, z 2018 r. poz. 62, 86. z późn. zm.)]

Koszt udziału w szkoleniu obejmuje
 • materiał autorski związany ze szkoleniem,
 • długopis,
 • certyfikat udziału w szkoleniu,
 • przerwy kawowe pomiędzy zajęciami,
 • obiad.
Koszt udziału nie obejmuje
 • dojazdu do miejsca szkolenia,
 • noclegu,
 • parkingu.

Warto przeczytać!  Tylko 5 etapów dzieli Państwa od zgłoszenia swojego udziału w naszym szkoleniu:

 • 1 etap: wypełnienie formularza zgłoszenia,
 • 2 etap: sprawdzenie czy wszystkie dane zostały wprowadzone,
 • 3 etap: wysłanie zgłoszenia udziału,
 • 4 etap: przesłanie kopii zgłoszenia na adres e-mail osoby zgłaszającej/kontaktowej,
 • 5 etap: możliwość wydrukowania/archiwizowania zgłoszenia.

Informacje ogólne

Kontrola zarządcza i zarządzanie ryzykiem w jednostkach sektora finansów publicznych

Warszawa, 03.04.2019

 • Administracja publiczna.
 • Korpus służby cywilnej.
 • Jednostki samorządu terytorialnego.
 • Wymiar sprawiedliwości.
 • Placówki naukowe.
 • Instytucje kultury.
 • Wojsko Polskie.
 • Jednostki oświatowe.
 • Jednostki budżetowe.
 • Stowarzyszenia i fundacje.
 • Służba zdrowia.
 • Zakłady budżetowe.
 • Firmy prywatne (jednoosobowe działalności gospodarcze, spółki cywilne, spółki z o.o., spółki akcyjne, spółki komandytowe).
 • Spółki samorządowe.
 • Spółki Skarbu Państwa.
 • Osoby prywatne.

Dane do FV nabywcy

/

Czy nabywca ma być również odbiorcą?

Dane do FV odbiorcy

/

Dane osoby kontaktowej/zgłaszającej

Czy osoba zgłaszająca uczestniczy w szkoleniu?

Rozliczenie kosztów udziału

 • Koszt szkolenia: 600,00
 • Stawka VAT: Sprzedawca zwolniony przedmiotowo z podatku od towaru i usług [dostawca towarów lub świadczeń usługi zwolniony na podstawie art. 113 ust. 1 (albo ust. 9) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221, 2491, z 2018 r. poz. 62, 86. z późn. zm.)]
 • Koszt szkolenia: 600,00
 • Ilość osób: 0
 • Całkowity koszt udziału w szkoleniu: 0

Uwagi