Gdańsk, 25.09.2019 r., koszt udziału od 550 zł (w godz. 9:30-15:30)

Cel

W efekcie udziału w szkoleniu uczestnicy i uczestniczki będą:

 • znać zmienione zasady kwalifikowalności wydatków, co pozwoli uniknąć błędów  i nieprawidłowości oraz wykorzystać możliwości stworzone w wytycznych,
 • znać nowe zasady związane z wyborem wykonawców, co uchroni ich przed naliczeniem korekt finansowych oraz ułatwi procedurę wyboru wykonawcy.
Metodyka
 • prezentacja multimedialna prowadzona przez trenerkę,
 • ćwiczenia indywidualne i w grupach,
 • case-study realizowanych projektów,
 • dyskusja moderowana przez trenerkę.
Grupa docelowa

Szkolenie przeznaczone zarówno dla Beneficjentów, którzy realizują oraz zamierzają realizować projekty regionalne i krajowe w ramach funduszy UE 2014-2020, jak i Opiekunów projektów, którzy odpowiadają za weryfikację wniosków o płatność składanych przez Beneficjentów.

Prowadzący
Ingrid Szrajer

Ekspertka Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie funduszy unijnych, z licznymi sukcesami w zakresie opracowywania wniosków o dofinansowanie w ramach funduszy strukturalnych, z wieloletnim doświadczeniem w zakresie zarządzania i monitorowania prawidłowości realizacji projektów dofinansowanych z funduszy UE.

więcej
Pobierz informacje o szkoleniu
Pobierz informacje o szkoleniu
Kolejny termin szkolenia
23.07.2019 Zmiany w kwalifikowalności wydatków 2019 Wrocław Ingrid Szrajer Termin szkolenia gwarantowany
26.07.2019 Zmiany w kwalifikowalności wydatków 2019 Warszawa Ingrid Szrajer Rekrutacja w toku
9:00-9:30 rejestracja uczestników, przerwa kawowa
9:30-10:50

Kwalifikowalność wydatków w projektach UE 2014-2020 – zasady, ograniczenia, zmiany planowane od 2 sierpnia 2019 r.

Najważniejsze zmiany w kwalifikowalności wydatków planowane od 2 sierpnia 2019 r.:

 • zmiana podejścia do dochodu w projektach,
 • okres kwalifikowalności – ponoszenie wydatków po okresie kwalifikowalności,
 • projekty ryczałtowe w EFRR,
 • nowe podejście do projektów rozliczanych metodami uproszczonymi.
10:50-11:00 przerwa kawowa
11:00-12:30

Najważniejsze zmiany w kwalifikowalności wydatków planowane od 2 sierpnia 2019 r. - c.d.:

 • nowe limity na środki trwałe,
 • nowe podejście do amortyzacji,
 • trwałość projektów EFRR, FS i EFS.

Najnowsze podejście do rozliczania wynagrodzeń, w tym szczególnie dodatków.

Zmiany w procedurze wyboru wykonawców planowane od 1 sierpnia 2019 r.:

 • szacowanie wartości zamówienia,
 • rozeznanie rynku – dobre zmiany dla zamawiających,
 • zasada konkurencyjności – co nowego?
12:30-13:00 przerwa obiadowa
13:00-14:20

Pozostałe dylematy w kwalifikowalności:

 • kwalifikowalność VAT w projekcie – zmiany interpretacji w zakresie VAT,
 • rozliczanie kar umownych,
 • wnoszenie i rozliczanie w projektach wkładu własnego rzeczowego i finansowego.

Obowiązki informacyjno-promocyjne w projektach a kwalifikowalność.

14:20-14:30 przerwa kawowa
14:30-15:30

Dokumentacja projektowa.

Dyskusja i konsultacje z trenerką.

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie.
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.

Miejsce

Dom Muzyka
ul. Łąkowa 1-2
80-743 Gdańsk

Mapa
Koszt udziału dot. sektora publicznego
 • 550 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 18/09/2019)
 • 600 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 18/09/2019)
Koszt udziału dot. sektora prywatnego
 • 550 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 18/09/2019)
 • 600 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 18/09/2019)

Sprzedawca zwolniony przedmiotowo z podatku od towaru i usług [dostawca towarów lub świadczeń usługi zwolniony na podstawie art. 113 ust. 1 (albo ust. 9) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221, 2491, z 2018 r. poz. 62, 86. z późn. zm.)]

Koszt udziału w szkoleniu obejmuje
 • materiał autorski związany ze szkoleniem,
 • długopis,
 • certyfikat udziału w szkoleniu,
 • przerwy kawowe pomiędzy zajęciami,
 • obiad,
 • bezpłatny parking.
Koszt udziału nie obejmuje
 • dojazdu do miejsca szkolenia,
 • noclegu.

Warto przeczytać!  Tylko 5 etapów dzieli Państwa od zgłoszenia swojego udziału w naszym szkoleniu:

 • 1 etap: wypełnienie formularza zgłoszenia,
 • 2 etap: sprawdzenie czy wszystkie dane zostały wprowadzone,
 • 3 etap: wysłanie zgłoszenia udziału,
 • 4 etap: przesłanie kopii zgłoszenia na adres e-mail osoby zgłaszającej/kontaktowej,
 • 5 etap: możliwość wydrukowania/archiwizowania zgłoszenia.

Informacje ogólne

Zmiany w kwalifikowalności wydatków 2019

Gdańsk, 25.09.2019

 • Administracja publiczna.
 • Korpus służby cywilnej.
 • Jednostki samorządu terytorialnego.
 • Wymiar sprawiedliwości.
 • Placówki naukowe.
 • Instytucje kultury.
 • Wojsko Polskie.
 • Jednostki oświatowe.
 • Jednostki budżetowe.
 • Stowarzyszenia i fundacje.
 • Służba zdrowia.
 • Zakłady budżetowe.
 • Firmy prywatne (jednoosobowe działalności gospodarcze, spółki cywilne, spółki z o.o., spółki akcyjne, spółki komandytowe).
 • Spółki samorządowe.
 • Spółki Skarbu Państwa.
 • Osoby prywatne.

Dane do FV nabywcy

/

Czy nabywca ma być również odbiorcą?

Dane do FV odbiorcy

/

Dane osoby kontaktowej/zgłaszającej

Czy osoba zgłaszająca uczestniczy w szkoleniu?

Rozliczenie kosztów udziału

 • Koszt szkolenia: 550,00
 • Stawka VAT: Sprzedawca zwolniony przedmiotowo z podatku od towaru i usług [dostawca towarów lub świadczeń usługi zwolniony na podstawie art. 113 ust. 1 (albo ust. 9) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221, 2491, z 2018 r. poz. 62, 86. z późn. zm.)]
 • Koszt szkolenia: 550,00
 • Ilość osób: 0
 • Całkowity koszt udziału w szkoleniu: 0

Uwagi