Termin szkolenia gwarantowany

Rzeszów, 25.04.2018 r., koszt udziału od 499 zł (w godz. 9:30-15:30)

Cel

Celem szkolenia jest kompleksowe prześledzenie procesu naliczania, rozliczania, ewidencji, windykacji  i sprawozdawania z realizacji niepodatkowych dochodów budżetowych jednostek budżetowych.

Metodyka

Wykład z częścią dyskusyjną.

Grupa docelowa

Szkolenie dedykowane dla pracowników działów finansowo-księgowych jednostek budżetowych, w szczególności zajmujących się dochodami i należnościami budżetowymi.

Prowadzący
dr Ireneusz Rosiek

doktor nauk ekonomicznych, specjalista w zakresie finansów publicznych, rachunkowości budżetowej, kontroli zarządczej i audytu wewnętrznego.

więcej
Kolejny termin szkolenia
19.10.2018 Niepodatkowe należności budżetowe jednostek sektora finansów publicznych Białystok dr Ireneusz Rosiek Termin szkolenia gwarantowany
26.10.2018 Niepodatkowe należności budżetowe jednostek sektora finansów publicznych Katowice dr Ireneusz Rosiek Termin szkolenia gwarantowany
12.11.2018 Niepodatkowe należności budżetowe jednostek sektora finansów publicznych Szczecin dr Ireneusz Rosiek Termin szkolenia gwarantowany
20.11.2018 Niepodatkowe należności budżetowe jednostek sektora finansów publicznych Poznań dr Ireneusz Rosiek Rekrutacja w toku
27.11.2018 Niepodatkowe należności budżetowe jednostek sektora finansów publicznych Warszawa dr Ireneusz Rosiek Rekrutacja w toku
9:00-9:30 rejestracja uczestników, przerwa kawowa
9:30-10:50

Zakres przedmiotowy niepodatkowych należności budżetowych na tle różnic definicyjnych w przepisach.

Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w zakresie dochodów i należności budżetowych.

Organizacja ewidencji rozrachunków w jednostce budżetowej – plan kont w zakresie rozliczania dochodów budżetowych.

Należności długo i krótkoterminowe.

10:50-11:00 przerwa kawowa
11:00-12:30

Naliczenie należności i ewidencja wpływu:

 • dochody i należności z tytułu świadczenia usług,
 • dochody i należności z tytułu świadczeń nienależnie pobranych,
 • VAT od dochodów budżetowych–ujęcie ewidencyjne i sprawozdawcze,
 • ewidencja wpływu należności budżetowych w bieżącym roku,
 • wpływy z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych:
  -moment powstania dochodu stanowiącego wpływ z lat ubiegłych,
  -ewidencja rachunkowa naliczenia dochodu i jego wpływu,
  -naliczenie odsetek od nieterminowej wpłaty,
 • wpływy z tytułu zwrotów z lat ubiegłych–świadczenia nienależnie pobrane:
  -naliczenie, dokumentacja stanowiąca podstawę naliczenia należności,
  -moment powstania należności,
  -naliczenie odsetek,
  -ewidencja rachunkowa należności.
12:30-13:00 przerwa obiadowa
13:00-14:20

Windykacja i należności wymagalne:

 • rekompensata za koszty odzyskiwania należności,
 • odpisy aktualizujące należności–konto 290,
 • należności długo i krótkoterminowe a wiekowanie należności,
 • tytuł wykonawczy, egzekucja komornicza,
 • postępowanie sądowe.
14:20-14:30 przerwa kawowa
14:30-15:30

Ujęcie dochodu i należności w sprawozdaniach budżetowych w RB27/RB27S i RB-N:

 • dochodów wykonanych i nieprzekazanych dysponentowi wyższego stopnia,
 • dochodów wykonanych i przekazanych,
 • należności niewymagalnych,
 • należności wymagalnych,
 • odsetek i rekompensat od należności.

Ujęcie bilansowe dochodów i należności budżetowych.

Agenda jest orientacyjna i może ulec zmianie. 
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.

 

Miejsce

Hotel Prezydencki***
ul. Podwisłocze 48
35-309 Rzeszów

Mapa
Koszt udziału dot. sektora publicznego
 • 499 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 18/04/2018)
 • 549 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 18/04/2018)
Koszt udziału dot. sektora prywatnego
 • 499 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 18/04/2018)
 • 549 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 18/04/2018)

Sprzedawca zwolniony przedmiotowo z podatku od towaru i usług [dostawca towarów lub świadczeń usługi zwolniony na podstawie art. 113 ust. 1 (albo ust. 9) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221, 2491, z 2018 r. poz. 62, 86. z późn. zm.)]

Koszt udziału w szkoleniu obejmuje
 • materiał autorski związany ze szkoleniem,
 • długopis,
 • certyfikat udziału w szkoleniu,
 • przerwy kawowe pomiędzy zajęciami,
 • obiad.
Koszt udziału nie obejmuje
 • dojazdu do miejsca szkolenia,
 • noclegu,
 • parkingu.

Warto przeczytać!  Tylko 5 etapów dzieli Państwa od zgłoszenia swojego udziału w naszym szkoleniu:

 • 1 etap: wypełnienie formularza zgłoszenia,
 • 2 etap: sprawdzenie czy wszystkie dane zostały wprowadzone,
 • 3 etap: wysłanie zgłoszenia udziału,
 • 4 etap: przesłanie kopii zgłoszenia na adres e-mail osoby zgłaszającej/kontaktowej,
 • 5 etap: możliwość wydrukowania/archiwizowania zgłoszenia.

Informacje ogólne

Niepodatkowe należności budżetowe jednostek sektora finansów publicznych

Rzeszów, 25.04.2018

 • Administracja publiczna.
 • Korpus służby cywilnej.
 • Jednostki samorządu terytorialnego.
 • Wymiar sprawiedliwości.
 • Placówki naukowe.
 • Instytucje kultury.
 • Wojsko Polskie.
 • Jednostki oświatowe.
 • Jednostki budżetowe.
 • Stowarzyszenia i fundacje.
 • Służba zdrowia.
 • Zakłady budżetowe.
 • Firmy prywatne (jednoosobowe działalności gospodarcze, spółki cywilne, spółki z o.o., spółki akcyjne, spółki komandytowe).
 • Spółki samorządowe.
 • Spółki Skarbu Państwa.
 • Osoby prywatne.

Dane do FV nabywcy

/

Czy nabywca ma być również odbiorcą?

Dane do FV odbiorcy

/

Dane osoby kontaktowej/zgłaszającej

Czy osoba zgłaszająca uczestniczy w szkoleniu?

Rozliczenie kosztów udziału

 • Koszt szkolenia: 549,00
 • Stawka VAT: Sprzedawca zwolniony przedmiotowo z podatku od towaru i usług [dostawca towarów lub świadczeń usługi zwolniony na podstawie art. 113 ust. 1 (albo ust. 9) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221, 2491, z 2018 r. poz. 62, 86. z późn. zm.)]
 • Koszt szkolenia: 549,00
 • Ilość osób: 0
 • Całkowity koszt udziału w szkoleniu: 0

Uwagi