Rzeszów, 22.03.2018 r., koszt udziału od 499 zł (w godz. 9:30-15:30)

Cel

Celem szkolenia jest kompleksowe prześledzenie procesu naliczania, rozliczania, ewidencji, windykacji  i sprawozdawania z realizacji niepodatkowych dochodów budżetowych jednostek budżetowych.

Metodyka

Wykład z częścią dyskusyjną.

Grupa docelowa

Szkolenie dedykowane dla pracowników działów finansowo-księgowych jednostek budżetowych, w szczególności zajmujących się dochodami i należnościami budżetowymi.

Prowadzący
dr Ireneusz Rosiek

doktor nauk ekonomicznych w zakresie finansów publicznych. Tytuł naukowy uzyskał w 2016 roku, broniąc pierwszą w Polsce rozprawę doktorską na temat kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych.

więcej
Pobierz informacje o szkoleniu
Pobierz informacje o szkoleniu
Kolejny termin szkolenia
27.03.2018 Niepodatkowe należności budżetowe jednostek sektora finansów publicznych Warszawa dr Ireneusz Rosiek Rekrutacja w toku
19.04.2018 Niepodatkowe należności budżetowe jednostek sektora finansów publicznych Białystok dr Ireneusz Rosiek Rekrutacja w toku
25.04.2018 Niepodatkowe należności budżetowe jednostek sektora finansów publicznych Warszawa dr Ireneusz Rosiek Rekrutacja w toku
15.05.2018 Niepodatkowe należności budżetowe jednostek sektora finansów publicznych Olsztyn dr Ireneusz Rosiek Rekrutacja w toku
9:00-9:30 rejestracja uczestników, przerwa kawowa
9:30-10:50

Zakres przedmiotowy niepodatkowych należności budżetowych na tle różnic definicyjnych w przepisach.

Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w zakresie dochodów i należności budżetowych.

Organizacja ewidencji rozrachunków w jednostce budżetowej – plan kont w zakresie rozliczania dochodów budżetowych.

Należności długo i krótkoterminowe.

10:50-11:00 przerwa kawowa
11:00-12:30

Naliczenie należności i ewidencja wpływu:

 • dochody i należności z tytułu świadczenia usług,
 • dochody i należności z tytułu świadczeń nienależnie pobranych,
 • VAT od dochodów budżetowych–ujęcie ewidencyjne i sprawozdawcze,
 • ewidencja wpływu należności budżetowych w bieżącym roku,
 • wpływy z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych:
  -moment powstania dochodu stanowiącego wpływ z lat ubiegłych,
  -ewidencja rachunkowa naliczenia dochodu i jego wpływu,
  -naliczenie odsetek od nieterminowej wpłaty,
 • wpływy z tytułu zwrotów z lat ubiegłych–świadczenia nienależnie pobrane:
  -naliczenie, dokumentacja stanowiąca podstawę naliczenia należności,
  -moment powstania należności,
  -naliczenie odsetek,
  -ewidencja rachunkowa należności.
12:30-13:00 przerwa obiadowa
13:00-14:20

Windykacja i należności wymagalne:

 • rekompensata za koszty odzyskiwania należności,
 • odpisy aktualizujące należności–konto 290,
 • należności długo i krótkoterminowe a wiekowanie należności,
 • tytuł wykonawczy, egzekucja komornicza,
 • postępowanie sądowe.
14:20-14:30 przerwa kawowa
14:30-15:30

Ujęcie dochodu i należności w sprawozdaniach budżetowych w RB27/RB27S i RB-N:

 • dochodów wykonanych i nieprzekazanych dysponentowi wyższego stopnia,
 • dochodów wykonanych i przekazanych,
 • należności niewymagalnych,
 • należności wymagalnych,
 • odsetek i rekompensat od należności.

Ujęcie bilansowe dochodów i należności budżetowych.

Agenda jest orientacyjna i może ulec zmianie. 
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.

 

Miejsce

Hotel Ferdynand***
ul. Grottgera 28
35-005 Rzeszów

Mapa
Koszt udziału dot. sektora publicznego
 • 499 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 16/03/2018)
 • 549 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 16/03/2018)
Koszt udziału dot. sektora prywatnego
 • 499 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 16/03/2018)
 • 549 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 16/03/2018)

Sprzedawca zwolniony przedmiotowo z podatku od towaru i usług [dostawca towarów lub świadczeń usługi zwolnione na podstawie art. 113 ust. 1 (albo ust. 9) ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.)]

Koszt udziału w szkoleniu obejmuje
 • materiał autorski związany ze szkoleniem,
 • długopis,
 • certyfikat udziału w szkoleniu,
 • przerwy kawowe pomiędzy zajęciami,
 • obiad.
Koszt udziału nie obejmuje
 • dojazdu do miejsca szkolenia,
 • noclegu,
 • parkingu.

Warto przeczytać!  Tylko 5 etapów dzieli Państwa od zgłoszenia swojego udziału w naszym szkoleniu:

 • 1 etap: wypełnienie formularza zgłoszenia,
 • 2 etap: sprawdzenie czy wszystkie dane zostały wprowadzone,
 • 3 etap: wysłanie zgłoszenia udziału,
 • 4 etap: przesłanie kopii zgłoszenia na adres e-mail osoby zgłaszającej/kontaktowej,
 • 5 etap: możliwość wydrukowania/archiwizowania zgłoszenia.

Informacje ogólne

Niepodatkowe należności budżetowe jednostek sektora finansów publicznych

Rzeszów, 22.03.2018

 • Administracja publiczna.
 • Korpus służby cywilnej.
 • Jednostki samorządu terytorialnego.
 • Wymiar sprawiedliwości.
 • Placówki naukowe.
 • Instytucje kultury.
 • Wojsko Polskie.
 • Jednostki oświatowe.
 • Jednostki budżetowe.
 • Stowarzyszenia i fundacje.
 • Służba zdrowia.
 • Zakłady budżetowe.
 • Firmy prywatne (jednoosobowe działalności gospodarcze, spółki cywilne, spółki z o.o., spółki akcyjne, spółki komandytowe).
 • Spółki samorządowe.
 • Spółki Skarbu Państwa.
 • Osoby prywatne.

Dane do FV nabywcy

/

Czy nabywca ma być również odbiorcą?

Dane do FV odbiorcy

/

Dane osoby kontaktowej/zgłaszającej

Czy osoba zgłaszająca uczestniczy w szkoleniu?

Rozliczenie kosztów udziału

 • Koszt szkolenia: 499,00
 • Stawka VAT: Sprzedawca zwolniony przedmiotowo z podatku od towaru i usług [dostawca towarów lub świadczeń usługi zwolnione na podstawie art. 113 ust. 1 (albo ust. 9) ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.)]
 • Koszt szkolenia: 499,00
 • Ilość osób: 0
 • Całkowity koszt udziału w szkoleniu: 0

Uwagi