Wrocław, 31.07.2019 r., koszt udziału od 520 zł (w godz. 9:30-15:30)

Cel

Głównymi celami szkolenia są:

 • przedstawienie wymagań stawianych polityce rachunkowości w świetle przepisów prawa,
 • wskazanie obszarów nieprawidłowości w zakresie polityki rachunkowości artykułowane przez organy kontroli.

Polityka rachunkowości stanowi niezbędny element rachunkowości prowadzonej w jednostkach sektora finansów publicznych. Kontrole (nie tylko w obszarze finansowym) przeprowadzane w jednostkach najczęściej rozpoczynają się od oceny przyjętej polityki (zasad) rachunkowości. Dlatego jej zgodność z obowiązującymi przepisami prawa jest pierwszym sygnałem dla kontrolerów o gospodarce finansowej ocenianej jednostki.

Uczestnicy szkolenia w ramach materiałów szkoleniowych otrzymają arkusz weryfikacji zakładowej polityki rachunkowości  w zakresie wymogu legalności. Formularz może być wykorzystany jako element systemu kontroli zarządczej – mechanizm kontroli zapewniający wiarygodność sprawozdań.

Metodyka

Wykład z częścią dyskusyjną i konsultacjami.

Grupa docelowa

Do udziału w szkoleniu zapraszamy głównych księgowych, specjalistów z działu księgowości jednostek sektora finansów publicznych oraz wszystkie osoby zainteresowane tematyką szkolenia.

Prowadzący
dr Ireneusz Rosiek

Doktor nauk ekonomicznych, specjalista w zakresie finansów publicznych. Interesuje się kontrolą zarządczą i zarządzaniem publicznym.

więcej
Pobierz informacje o szkoleniu
Pobierz informacje o szkoleniu
Kolejny termin szkolenia
22.08.2019 Polityka rachunkowości w jednostkach sektora finansów publicznych Gdańsk dr Ireneusz Rosiek Rekrutacja w toku
28.08.2019 Polityka rachunkowości w jednostkach sektora finansów publicznych Kraków dr Ireneusz Rosiek Rekrutacja w toku
9:00-9:30 rejestracja uczestników, przerwa kawowa
9:30-10:50

Akty prawne kształtujące politykę rachunkowości jednostki budżetowej.

Ujednolicanie zasad (polityk) rachunkowości w obrębie jednostek tej samej struktury administracyjnej:

 • prawne obowiązki wprowadzania jednolitych zasad rachunkowości,
 • standaryzowanie zasad rachunkowości w jednostkach nieobjętych skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym.
10:50-11:00 przerwa kawowa
11:00-12:30

System przetwarzania danych - technika komputerowa, ręczna i mieszana.

Ochrona danych.

Polityka rachunkowości – poszczególne elementy:

 • rok obrotowy i okresy sprawozdawcze,
 • zasady wyceny aktywów i pasywów,
 • zasady ustalania wyniku finansowego oraz ustalania wyniku finansowego,
 • rachunek dochodów własnych (art. 223 ustawy o finansach publicznych, działalność oświatowa).
12:30-13:00 przerwa obiadowa
13:00-14:20

Polityka rachunkowości – poszczególne elementy cd:

 • zakładowy plan kont  – ewidencja syntetyczna i analityczna,
 • zasady księgowania operacji gospodarczych na kontach,
 • prowadzenie kont ksiąg pomocniczych,
 • uproszczenia: dopuszczalne i niedopuszczalne, ryzykowne i bezpieczne, progi istotności,
 • ewidencja kosztów: zasady ewidencji, rozliczania i kalkulacji,
 • ewidencja należności i odsetek od należności, odpisy aktualizujące należności,
 • ewidencja wydatków,
 • gospodarowanie majątkiem trwałym, w tym m.in. inwestycji, remontów, prowadzenia  księgi inwentarzowej, likwidacji majątku czy  dokonywania odpisów umorzeniowych lub amortyzacyjnych.

Procedury wewnętrzne w zakresie rachunkowości:

 • gospodarka magazynowa,
 • instrukcja kasowa,
 • instrukcja inwentaryzacyjna.

Arkusz walidacji polityki rachunkowości.

Polityka rachunkowości w raportach organów kontroli (NIK).

14:20-14:30 przerwa kawowa
14:30-15:30

Pytania i dyskusja.

Agenda jest orientacyjna i może ulec zmianie. 
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.

 

Miejsce

Hotel Sofia***
ul. Piłsudskiego 104
50-014 Wrocław

Mapa
Koszt udziału dot. sektora publicznego
 • 520 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 24/07/2019)
 • 570 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 24/07/2019)
Koszt udziału dot. sektora prywatnego
 • 520 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 24/07/2019)
 • 570 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 24/07/2019)

Sprzedawca zwolniony przedmiotowo z podatku od towaru i usług [dostawca towarów lub świadczeń usługi zwolniony na podstawie art. 113 ust. 1 (albo ust. 9) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221, 2491, z 2018 r. poz. 62, 86. z późn. zm.)]

Koszt udziału w szkoleniu obejmuje
 • materiał autorski związany ze szkoleniem,
 • długopis,
 • certyfikat udziału w szkoleniu,
 • przerwy kawowe pomiędzy zajęciami,
 • obiad.
Koszt udziału nie obejmuje
 • dojazdu do miejsca szkolenia,
 • noclegu,
 • parkingu.

Warto przeczytać!  Tylko 5 etapów dzieli Państwa od zgłoszenia swojego udziału w naszym szkoleniu:

 • 1 etap: wypełnienie formularza zgłoszenia,
 • 2 etap: sprawdzenie czy wszystkie dane zostały wprowadzone,
 • 3 etap: wysłanie zgłoszenia udziału,
 • 4 etap: przesłanie kopii zgłoszenia na adres e-mail osoby zgłaszającej/kontaktowej,
 • 5 etap: możliwość wydrukowania/archiwizowania zgłoszenia.

Informacje ogólne

Polityka rachunkowości w jednostkach sektora finansów publicznych

Wrocław, 31.07.2019

 • Administracja publiczna.
 • Korpus służby cywilnej.
 • Jednostki samorządu terytorialnego.
 • Wymiar sprawiedliwości.
 • Placówki naukowe.
 • Instytucje kultury.
 • Wojsko Polskie.
 • Jednostki oświatowe.
 • Jednostki budżetowe.
 • Stowarzyszenia i fundacje.
 • Służba zdrowia.
 • Zakłady budżetowe.
 • Firmy prywatne (jednoosobowe działalności gospodarcze, spółki cywilne, spółki z o.o., spółki akcyjne, spółki komandytowe).
 • Spółki samorządowe.
 • Spółki Skarbu Państwa.
 • Osoby prywatne.

Dane do FV nabywcy

/

Czy nabywca ma być również odbiorcą?

Dane do FV odbiorcy

/

Dane osoby kontaktowej/zgłaszającej

Czy osoba zgłaszająca uczestniczy w szkoleniu?

Rozliczenie kosztów udziału

 • Koszt szkolenia: 520,00
 • Stawka VAT: Sprzedawca zwolniony przedmiotowo z podatku od towaru i usług [dostawca towarów lub świadczeń usługi zwolniony na podstawie art. 113 ust. 1 (albo ust. 9) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221, 2491, z 2018 r. poz. 62, 86. z późn. zm.)]
 • Koszt szkolenia: 520,00
 • Ilość osób: 0
 • Całkowity koszt udziału w szkoleniu: 0

Uwagi