Kraków, 20.09.2019 r., koszt udziału od 520 zł (w godz. 9:30-15:30)

Cel

Celem szkolenia jest praktyczne zapoznanie uczestników z praktyką postępowania egzekucyjnego w administracji po nowelizacji ustawy z dnia 4 lipca 2019 r., której zadaniem jest usprawnienie postępowania egzekucyjnego w administracji i ściągania długów. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r., z wyjątkiem niektórych przepisów, które zaczną obowiązywać we wcześniejszym terminie.

Na szkoleniu zostanie przekazana wiedza na temat aktualnego modelu naliczania i poboru kosztów egzekucyjnych, począwszy od obowiązków wierzyciela, poprzez postępowanie upominawcze, właściwe postępowanie egzekucyjne, stosowanie środków egzekucyjnych aż do postępowań orzeczniczych.

Metodyka
 • wykład,
 • prezentacja,
 • warsztaty.
Grupa docelowa

Szkolenie jest przygotowane dla wierzyciela oraz pracowników organów szeroko rozumianej egzekucji administracyjnej (pracownicy urzędów gmin, związków międzygminnych, urzędów miast, starostw powiatowych oraz urzędów marszałkowskich, urzędów wojewódzkich,  urzędów skarbowych zajmujących się w praktyce postępowaniem egzekucyjnym w administracji, urzędów skarbowych, powiatowych lekarzy weterynarii, powiatowych inspektorów nadzoru budowlanego itd).

Prowadzący
Małgorzata Czartoryska

Prawnik, absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego. W 1999r. ukończyła aplikację administracyjną. Wykładowca przedmiotów prawniczych  na uczelniach wyższych. Certyfikowany trener z wieloletnim doświadczeniem.

więcej
Pobierz informacje o szkoleniu
Pobierz informacje o szkoleniu
Kolejny termin szkolenia
09:00-09:30 rejestracja uczestników, przerwa kawowa
09:30-10:50

Omówienie zagadnień wielkiej nowelizacji postępowania egzekucyjnego w administracji z dnia 4 lipca 2019 r.

Ogólne informacje dotyczące postępowania egzekucyjnego w administracji:

 • pojęcie postępowania egzekucyjnego i egzekucji administracyjnej,
 • źródła prawa w postępowaniu egzekucyjnym w administracji,
 • zasady ogólne postępowania egzekucyjnego w administracji oraz zasady ogólne postępowania administracyjnego i ich stosowanie w procesie egzekucyjnym.

Zakres przedmiotowy postępowania egzekucyjnego w administracji:

 • rodzaje obowiązku administracyjnego podlegającego przymusowemu wykonaniu,
 • wymagalność obowiązku administracyjnego, w tym wykonalność decyzji administracyjnej,
 • wyłączenia spod egzekucji administracyjnej,
 • Rejestr Należności Publicznoprawnych (cel i zasady prowadzenia rejestru, obowiązki związane z jego funkcjonowaniem, udostępnianie danych z rejestru).

Zakres podmiotowy postępowania egzekucyjnego w administracji:

 • wierzyciel, zobowiązany, organ egzekucyjny i ich właściwość,
 • organy nadzoru w postępowaniu egzekucyjnym w administracji,
 • sądowa kontrola orzeczeń.

Przebieg postępowania egzekucyjnego w administracji:

 • stadia postępowania egzekucyjnego w administracji,
 • postępowanie przedegzekucyjne,
 • termin wszczęcia postępowania egzekucyjnego,
 • termin wszczęcia egzekucji,
 • stosowanie środków egzekucyjnych.
10:50-11:00 przerwa kawowa
11:00-12:30

Postępowanie przedegzekucyjne:

 • obowiązki wierzyciela w zakresie kontroli wpłat dokonywanych przez zobowiązanych,
 • podejmowanie przez wierzycieli wobec zobowiązanego działań informacyjnych zmierzających do dobrowolnego wykonania przez niego obowiązku,
 • windykacja miękka,
 • obowiązek wystawienia upomnienia i prawne konsekwencje naruszenia obowiązku, okoliczności wyłączające obowiązek wystawienia tytułu wykonawczego w świetle nowych przepisów wykonawczych,
 • tytuł wykonawczy – nowy obowiązek wskazywania przez wierzyciela w tytule wykonawczym i zarządzeniu zabezpieczenia numeru PESEL lub NIP, jeżeli zobowiązany taki numer posiada, z zagrożeniem nieprzystąpienia do egzekucji lub wykonania zarządzenia.

Przebieg egzekucji administracyjnej:

 • zasady prowadzenia egzekucji,
 • wszczęcie postępowania egzekucyjnego a wszczęcie egzekucji administracyjnej,
 • postanowienie o nieprzystąpieniu do egzekucji,
 • uprawnienie wierzyciela do odstąpienia od czynności zmierzających do zastosowania środków egzekucyjnych wobec zobowiązanego w sytuacji, gdy nie upłynęło 12 miesięcy od dnia wydania postanowienia o umorzeniu postępowania egzekucyjnego z przyczyny określonej w art. 59 § 2 ustawy,
 • ustalanie właściwości organu egzekucyjnego właściwego do prowadzenia postępowania egzekucyjnego.

Środki obrony zobowiązanego w postępowaniu egzekucyjnym w administracji:

 • zarzuty jako środek obrony dłużnika i udział wierzyciela w postępowaniu w sprawie o zarzuty,
 • wniosek z art. 13 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji  w sprawie zwolnienia przedmiotu spod zajęciu,
 • skarga na czynności organu egzekucyjnego a pozycja wierzyciela (zmianie uległa właściwość organu do rozpatrywania skargi na czynności egzekucyjne, przewlekłość postępowania egzekucyjnego, naruszenie przepisów o przeprowadzeniu licytacji),
 • nowa zasada stosowania instytucji wstrzymania czynności egzekucyjnych lub postępowania egzekucyjnego wyłącznie z urzędu,
 • zawieszenie i umorzenie egzekucji.
12:30-13:00 przerwa obiadowa
13:00-14:20

Zbieg egzekucji (sądowa i administracyjna) - całkowicie nowe zasady rozstrzygania zbiegów egzekucji administracyjnej i sądowej, nowe zasady rozliczania kosztów egzekucyjnych w efekcie rozstrzygnięcia zbiegu, komunikacja elektroniczna między organami.

Egzekucja obowiązków o charakterze niepieniężnym:

 • środki stosowane w postępowaniu zwykłym,
 • stosowanie przymusu natychmiastowego,
 • uproszczone postępowanie egzekucyjne.

Egzekucja należności pieniężnych:

 • podstawy prawne obowiązków o charakterze pieniężnym podlegających egzekucji administracyjnej,
 • organy wykonujące egzekucję administracyjną należności pieniężnych i organy nadzoru,
 • środki egzekucji należności pieniężnych /ogólny zarys/,
 • egzekucja z wynagrodzenia za pracę,
 • egzekucja ze świadczeń zaopatrzenia emerytalnego i ubezpieczenia społecznego,
 • egzekucja z rachunków bankowych i wkładów oszczędnościowych,
 • egzekucja z innych wierzytelności pieniężnych i innych praw majątkowych,
 • podstawa do zastosowania środków egzekucyjnych,
 • wstąpienie w całość uprawnień zobowiązanych,
 • postępowanie w sprawie nakazania wyjawienia majątku,
 • kontrolowanie dłużników zajętych wierzytelności,
 • egzekucja z ruchomości,
 • egzekucja z nieruchomości ( zmiany wprowadzone ustawą o wzajemnej pomocy uchylenie przesłanek formalnych wszczęcia postępowania egzekucyjnego z nieruchomości, postanowienie w przedmiocie,
 • nieprzystąpienia do egzekucji w konsekwencji niewpłacenia zaliczki przez wierzyciela).
14:20-14:30 przerwa kawowa
14:30-15:30

Problematyka kosztów egzekucyjnych, zaliczek i opłaty komorniczej w postępowaniu egzekucyjnym:

 • katalog wydatków egzekucyjnych obciążających zobowiązanego o koszty przekazania państwom członkowskim lub państwom trzecim środków pieniężnych wyegzekwowanych w postępowaniu egzekucyjnym,
 • zmiana procedury ustalania wysokości kosztów egzekucyjnych.

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie. 
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.

Miejsce

Hotel Polonia***
ul. Basztowa 25
31-156 Kraków

Mapa
Koszt udziału dot. sektora publicznego
 • 520 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 13/09/2019)
 • 570 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 13/09/2019)
Koszt udziału dot. sektora prywatnego
 • 520 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 13/09/2019)
 • 570 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 13/09/2019)

Sprzedawca zwolniony przedmiotowo z podatku od towaru i usług [dostawca towarów lub świadczeń usługi zwolniony na podstawie art. 113 ust. 1 (albo ust. 9) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221, 2491, z 2018 r. poz. 62, 86. z późn. zm.)]

Koszt udziału w szkoleniu obejmuje
 • materiał autorski związany ze szkoleniem,
 • długopis,
 • certyfikat udziału w szkoleniu,
 • przerwy kawowe pomiędzy zajęciami,
 • obiad.
Koszt udziału nie obejmuje
 • dojazdu do miejsca szkolenia,
 • noclegu,
 • parkingu.

Warto przeczytać!  Tylko 5 etapów dzieli Państwa od zgłoszenia swojego udziału w naszym szkoleniu:

 • 1 etap: wypełnienie formularza zgłoszenia,
 • 2 etap: sprawdzenie czy wszystkie dane zostały wprowadzone,
 • 3 etap: wysłanie zgłoszenia udziału,
 • 4 etap: przesłanie kopii zgłoszenia na adres e-mail osoby zgłaszającej/kontaktowej,
 • 5 etap: możliwość wydrukowania/archiwizowania zgłoszenia.

Informacje ogólne

Skuteczne przeprowadzenie postępowania egzekucyjnego w administracji po nowelizacji z dnia 4 lipca 2019 r.

Kraków, 20.09.2019

 • Administracja publiczna.
 • Korpus służby cywilnej.
 • Jednostki samorządu terytorialnego.
 • Wymiar sprawiedliwości.
 • Placówki naukowe.
 • Instytucje kultury.
 • Wojsko Polskie.
 • Jednostki oświatowe.
 • Jednostki budżetowe.
 • Stowarzyszenia i fundacje.
 • Służba zdrowia.
 • Zakłady budżetowe.
 • Firmy prywatne (jednoosobowe działalności gospodarcze, spółki cywilne, spółki z o.o., spółki akcyjne, spółki komandytowe).
 • Spółki samorządowe.
 • Spółki Skarbu Państwa.
 • Osoby prywatne.

Dane do FV nabywcy

/

Czy nabywca ma być również odbiorcą?

Dane do FV odbiorcy

/

Dane osoby kontaktowej/zgłaszającej

Czy osoba zgłaszająca uczestniczy w szkoleniu?

Rozliczenie kosztów udziału

 • Koszt szkolenia: 520,00
 • Stawka VAT: Sprzedawca zwolniony przedmiotowo z podatku od towaru i usług [dostawca towarów lub świadczeń usługi zwolniony na podstawie art. 113 ust. 1 (albo ust. 9) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221, 2491, z 2018 r. poz. 62, 86. z późn. zm.)]
 • Koszt szkolenia: 520,00
 • Ilość osób: 0
 • Całkowity koszt udziału w szkoleniu: 0

Uwagi