Wrocław, 4.12.2018, koszt udziału od 520 zł (w godz. 9:30-15:30)

Cel

Celem szkolenia jest przedstawienie zagadnień dotyczących praktycznej strony przeprowadzenia inwentaryzacji: od opracowania całości dokumentacji (na początku zarządzenie, a na końcu sprawozdanie zatwierdzające wyniki końcowe), określenia, co będzie przedmiotem inwentaryzacji (środki trwałe czy materiały w magazynach), przyjęcia właściwych metod (spis z natury, weryfikacja, uzgodnienie sald), do zaplanowania optymalnych terminów oraz podziału zadań i odpowiedzialności członków zespołu.

Po co wykonujemy inwentaryzację? Po co ustalamy stan środków trwałych i obrotowych? Skąd czerpiemy wiedzę o majątku, który posiada nasza jednostka? Jakie przepisy obligują nas do tego? Dzięki uzyskanym informacjom Uczestnicy szkolenia będą mogli w sposób rzetelny i sprawny samodzielnie przygotować i przeprowadzić inwentaryzację, a następnie sporządzić sprawozdanie z jej wyników.

Metodyka
 • wykład,
 • dyskusja,
 • wymiana doświadczeń.
Grupa docelowa

Szkolenie skierowane jest dla wszystkich pracowników odpowiedzialnych za realizację inwentaryzacji, osób dysponujących środkami trwałymi oraz odpowiedzialnych za materiały i towary, pracowników działów organizacyjno-administracyjnych, księgowych i głównych księgowych, pracowników odpowiedzialnych za koordynację lub nadzór nad prawidłowym przebiegiem inwentaryzacji i bieżącego zarządzania majątkiem oraz kontroli finansowej i zarządczej, osób prowadzących ewidencję i bezpośrednio administrujących majątkiem.

Prowadzący
Elżbieta Fedorowicz

Magister ekonomii SGH, wieloletnia główna księgowa, członek Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.

więcej
Pobierz informacje o szkoleniu
Pobierz informacje o szkoleniu
Kolejny termin szkolenia
26.11.2018 Praktyka inwentaryzacji-minimum przepisów, maksimum wiedzy praktycznej Warszawa Elżbieta Fedorowicz Termin szkolenia gwarantowany
05.12.2018 Praktyka inwentaryzacji-minimum przepisów, maksimum wiedzy praktycznej Poznań Elżbieta Fedorowicz Rekrutacja w toku
9:00-9:30 rejestracja uczestników, przerwa kawowa
9:30-10:50

Pojęcie inwentaryzacji. Podstawa prawna.

 • Ustawa o Rachunkowości (UoR) z dnia 29 września 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. 2016 r. w poz. 1047, ostatnie zmiany Dz. U. 2017 r. Poz. 1089). Rozdział 3 art. 26 i 27.
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 października 2016 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT 2016) – obowiązuje od 01.01.2017 r. ale przepisy szczegółowe dotyczące stosowania KST z 2010 r. obowiązują do 31.12.2017 r.
 • Komunikat Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 25 maja 2017 r. (Dz. Urzędowy Min. Rozwoju i Fin. z dnia 29 maja 2017 r. poz. 105) w sprawie ogłoszenia uchwały Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie przyjęcia Krajowego Standardu Rachunkowości Nr. 11 „Środki trwałe”.
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2017 r. Dz. U. nr z dnia 6 kwietnia 2017 r. poz. 729 w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składkami majątku Skarbu Państwa.
 • Komunikat z dnia 20 lipca 2016 r. Ministra Finansów nr 2 z dnia 28 lipca 2016 r. poz. 55 w sprawie ogłoszenia uchwały Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie przyjęcia stanowiska Komitetu w sprawie inwentaryzacji drogą spisu z natury zapasów materiałów, towarów, wyrobów gotowych i półproduktów.

Zastosowanie przepisów prawa w praktyce.

10:50-11:00 przerwa kawowa
11:00-12:30

Jak wykonać inwentaryzację : cel, zakres rzeczowy, kryteria podziału, metody, terminy, zasady.

12:30-13:00 przerwa obiadowa
13:00-14:20

Dokumentacja procesu inwentaryzacji.

Organizacja procesu przeprowadzania inwentaryzacji. Etapy.

Różnice inwentaryzacyjne. Przyczyny. Kompensaty.

14:20-14:30 przerwa kawowa
14:30-15:30

Wzory dokumentacji procesu inwentaryzacji.

Omówienie szczegółowe zastosowania wzorów i ich wypełnienia.

Pytania i odpowiedzi, dyskusja.

Agenda jest orientacyjna i może ulec zmianie.
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.

Miejsce

Hotel Sofia***
ul. Piłsudskiego 104
50-014 Wrocław

Mapa
Koszt udziału dot. sektora publicznego
 • 520 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 27/11/2018)
 • 570 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 27/11/2018)
Koszt udziału dot. sektora prywatnego
 • 520 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 27/11/2018)
 • 570 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 27/11/2018)

Sprzedawca zwolniony przedmiotowo z podatku od towaru i usług [dostawca towarów lub świadczeń usługi zwolniony na podstawie art. 113 ust. 1 (albo ust. 9) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221, 2491, z 2018 r. poz. 62, 86. z późn. zm.)]

Koszt udziału w szkoleniu obejmuje
 • materiał autorski związany ze szkoleniem,
 • długopis,
 • certyfikat udziału w szkoleniu,
 • przerwy kawowe pomiędzy zajęciami,
 • obiad.
Koszt udziału nie obejmuje
 • dojazdu do miejsca szkolenia,
 • noclegu,
 • parkingu.

Warto przeczytać!  Tylko 5 etapów dzieli Państwa od zgłoszenia swojego udziału w naszym szkoleniu:

 • 1 etap: wypełnienie formularza zgłoszenia,
 • 2 etap: sprawdzenie czy wszystkie dane zostały wprowadzone,
 • 3 etap: wysłanie zgłoszenia udziału,
 • 4 etap: przesłanie kopii zgłoszenia na adres e-mail osoby zgłaszającej/kontaktowej,
 • 5 etap: możliwość wydrukowania/archiwizowania zgłoszenia.

Informacje ogólne

Praktyka inwentaryzacji-minimum przepisów, maksimum wiedzy praktycznej

Wrocław, 04.12.2018

 • Administracja publiczna.
 • Korpus służby cywilnej.
 • Jednostki samorządu terytorialnego.
 • Wymiar sprawiedliwości.
 • Placówki naukowe.
 • Instytucje kultury.
 • Wojsko Polskie.
 • Jednostki oświatowe.
 • Jednostki budżetowe.
 • Stowarzyszenia i fundacje.
 • Służba zdrowia.
 • Zakłady budżetowe.
 • Firmy prywatne (jednoosobowe działalności gospodarcze, spółki cywilne, spółki z o.o., spółki akcyjne, spółki komandytowe).
 • Spółki samorządowe.
 • Spółki Skarbu Państwa.
 • Osoby prywatne.

Dane do FV nabywcy

/

Czy nabywca ma być również odbiorcą?

Dane do FV odbiorcy

/

Dane osoby kontaktowej/zgłaszającej

Czy osoba zgłaszająca uczestniczy w szkoleniu?

Rozliczenie kosztów udziału

 • Koszt szkolenia: 520,00
 • Stawka VAT: Sprzedawca zwolniony przedmiotowo z podatku od towaru i usług [dostawca towarów lub świadczeń usługi zwolniony na podstawie art. 113 ust. 1 (albo ust. 9) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221, 2491, z 2018 r. poz. 62, 86. z późn. zm.)]
 • Koszt szkolenia: 520,00
 • Ilość osób: 0
 • Całkowity koszt udziału w szkoleniu: 0

Uwagi