Termin szkolenia gwarantowany

Wrocław, 26.02.2018 r., koszt udziału od 490 zł (w godz. 9:30-15:30)

Cel

Omówienie najważniejszych działań, których podjęcie jest konieczne przed rozpoczęciem obowiązywania RODO tj. przed 25 maja 2018 r. z uwzględnieniem specyfiki Administratora Danych Osobowych.

Przygotowanie podmiotów przetwarzających do wdrożenia przepisów wprowadzających największą od 20 lat rewolucję w obszarze ochrony danych osobowych – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) oraz nowej ustawy o ochronie danych osobowych.

Zapoznanie Uczestników ze zmienionymi zasadami przetwarzania i ochrony danych, a także nowymi obowiązkami, które każdy Administrator Danych Osobowych będzie musiał realizować wobec osób, których dane przetwarza oraz w stosunku do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Metodyka
 • interaktywny wykład połączony z prezentacją multimedialną,
 • analiza przypadków (warsztaty case studies),
 • dyskusja moderowana.
Grupa docelowa

Pracownicy sektora finansów publicznych zajmujących się przetwarzaniem danych osobowych oraz wszystkie osoby zainteresowane przedmiotem szkolenia.

Prowadzący
Agata Janiszewska-Skowron

absolwentka studiów magisterskich i doktoranckich z zakresu prawa na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, prawa europejskiego na Uniwersytecie SAARLAND, a także zarządzania i marketingu w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania.

więcej
Pobierz informacje o szkoleniu
Pobierz informacje o szkoleniu
Kolejny termin szkolenia
06.03.2018 Nowe procedury ochrony danych UE RODO obowiązujące od 25 maja 2018 r. Kielce Agata Janiszewska-Skowron Termin szkolenia gwarantowany
07.03.2018 Nowe procedury ochrony danych UE RODO obowiązujące od 25 maja 2018 r. Rzeszów Agata Janiszewska-Skowron Rekrutacja w toku
09.03.2018 Nowe procedury ochrony danych UE RODO obowiązujące od 25 maja 2018 r. Poznań Agata Janiszewska-Skowron Termin szkolenia gwarantowany
12.03.2018 Nowe procedury ochrony danych UE RODO obowiązujące od 25 maja 2018 r. Warszawa adw. Monika Brzozowska-Pasieka Rekrutacja w toku
9:00-9:30 rejestracja uczestników, przerwa kawowa
9:30-10:50

Ogólne podstawy ochrony danych osobowych. Nowelizacja przepisów prawa w zakresie Ochrony Danych Osobowych:

 • ustawa o ochronie danych osobowych,
 • akty wykonawcze do ustawy oraz inne ustawy związane z pracą w jednostkach sektora publicznego,
 • zmiany w europejskim systemie ochrony danych osobowych.

Dane osobowe w jednostkach sektora publicznego. Kogo dotyczy ustawa o ochronie danych osobowych:

 • definicja danych osobowych, podział na dane wrażliwe i zwykłe. Nowe definicje wynikające z RODO,
 • zbiór danych osobowych – struktura, rodzaje, zawartość,
 • przetwarzanie danych osobowych,
 • warsztaty praktyczne.
10:50-11:00 przerwa kawowa
11:00-12:30

Podmioty w jednostkach sektora publicznego odpowiedzialne za ochronę danych osobowych:

 • Administrator Danych Osobowych w jednostkach sektora publicznego,
 • status i obowiązki Administratora Bezpieczeństwa Informacji i Administratora Systemu Informatycznego,
 • Inspektor ds. Ochrony Danych Osobowych, pozycja dotychczasowego ABI. Wyznaczenie inspektora ochrony danych – obowiązek czy możliwość?
 • Generalny Inspektor Ochrony Danych jako organ nadzoru, kompetencje Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
 • nowe obowiązki po stronie administratorów danych osobowych,
 • warsztaty praktyczne.

Zasady przetwarzania danych osobowych w jednostkach sektora publicznego z uwzględnieniem zmian wprowadzonych przez RODO:

 • dane osobowe zwykłe,
 • dane osobowe wrażliwe,
 • zasady prawne przetwarzania danych osobowych z uwzględnieniem podziału na dane wrażliwe i zwykłe,
 • obowiązki informacyjne w sektorze publicznym. Przykłady klauzul informacyjnych. Różnice względem obowiązków informacyjnych, co do danych pozyskanych bezpośrednio. Zmiany w zakresie obowiązków informacyjnych w związku z wejściem RODO,
 • omówienie uprawnień osób, których dane są przetwarzane. Czy zgoda na przetwarzanie danych osobowych określona w RODO posiada inne cechy niż zgoda określona w obowiązującej ustawie o ochronie danych osobowych z 1997 roku?
 • ochrona danych osobowych a informacje upubliczniane w Biuletynie Informacji Publicznej. Rozszerzony katalog informacji, podlegających udostępnieniu w BIP przez podmioty obowiązane do udostępnienia informacji publicznej zgodnie z ustawą o jawności życia publicznego a ochrona danych osobowych. Rejestr umów (umów cywilnoprawnych) a ochrona danych osobowych. Dostęp danych do umów cywilnoprawnych, których stroną jest organ sektora publicznego. Obowiązek składania oświadczeń majątkowych w świetle nadchodzących zmian (ustawa o jawności życia publicznego) a regulacje zawarte w RODO,
 • obowiązek zgłaszania zbiorów,
 • przekazywanie danych osobowych innym podmiotom z uwzględnieniem zmian podyktowanych wejściem w życie regulacji RODO.
12:30-13:00 przerwa obiadowa
13:00-14:20

Wymagania w zakresie prowadzenia polityki bezpieczeństwa. Co z Polityką bezpieczeństwa stosowaną do tej pory, po 25 maja 2018 roku:

 • określenie „obszaru przetwarzania”,
 • wykaz przetwarzanych zbiorów danych,
 • inne obowiązkowe elementy polityki bezpieczeństwa,
 • ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych,
 • wymagania w zakresie instrukcji zarządzania systemem informatycznym,
 • jakie procedury należy obowiązkowo ująć w ramach instrukcji zarządzania,
 • poziomy bezpieczeństwa,
 • rejestry czynności przetwarzania,
 • rejestry kategorii czynności przetwarzania,
 • rejestry naruszeń ochrony danych,
 • inne elementy wprost niewymienione, których prowadzenie należy wskazać jako standardowe (wynikające z kontekstu oraz zasad ogólnych wskazanych w RODO),
 • obowiązek wykonywania analizy ryzyka.

Zabezpieczanie dokumentów w jednostkach sektora publicznego:

 • zabezpieczanie fizyczne dokumentów,
 • zabezpieczanie organizacyjne dokumentów,
 • zabezpieczanie informatyczne dokumentów.
14:20-14:30 przerwa kawowa
14:30-15:30

Omówienie realnych incydentów ochrony danych osobowych:

 • omówienie realnych incydentów ochrony danych osobowych,
 • błędy ludzkie,
 • dane osobowe w Biuletynie Informacji Publicznej,
 • wyłudzanie informacji od podmiotów,
 • włamania do systemów informatycznych i kradzież danych,
 • dane upublicznione a powszechnie dostępne,
 • elektroniczne nośniki informacji oraz komputery przenośne pracowników,
 • dostęp do informacji publicznej.

Sankcje i pozostałe konsekwencje naruszenia ochrony danych osobowych:

 • sankcje karne i administracyjne,
 • kontrole organów nadzorczych.

Agenda jest orientacyjna i może ulec zmianie. 
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.

Miejsce

Hotel Sofia***
ul. Piłsudskiego 104
50-014 Wrocław

Mapa
Koszt udziału dot. sektora publicznego
 • 490 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 19/02/2018)
 • 540 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 19/02/2018)
Koszt udziału dot. sektora prywatnego
 • 490 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 19/02/2018)
 • 540 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 19/02/2018)

Sprzedawca zwolniony przedmiotowo z podatku od towaru i usług [dostawca towarów lub świadczeń usługi zwolnione na podstawie art. 113 ust. 1 (albo ust. 9) ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.)]

Koszt udziału w szkoleniu obejmuje
 • materiał autorski związany ze szkoleniem,
 • długopis,
 • certyfikat udziału w szkoleniu,
 • przerwy kawowe pomiędzy zajęciami,
 • obiad.
Koszt udziału nie obejmuje
 • dojazdu do miejsca szkolenia,
 • noclegu,
 • parkingu.

Warto przeczytać!  Tylko 5 etapów dzieli Państwa od zgłoszenia swojego udziału w naszym szkoleniu:

 • 1 etap: wypełnienie formularza zgłoszenia,
 • 2 etap: sprawdzenie czy wszystkie dane zostały wprowadzone,
 • 3 etap: wysłanie zgłoszenia udziału,
 • 4 etap: przesłanie kopii zgłoszenia na adres e-mail osoby zgłaszającej/kontaktowej,
 • 5 etap: możliwość wydrukowania/archiwizowania zgłoszenia.

Informacje ogólne

Nowe procedury ochrony danych UE RODO obowiązujące od 25 maja 2018 r.

Wrocław, 26.02.2018

 • Administracja publiczna.
 • Korpus służby cywilnej.
 • Jednostki samorządu terytorialnego.
 • Wymiar sprawiedliwości.
 • Placówki naukowe.
 • Instytucje kultury.
 • Wojsko Polskie.
 • Jednostki oświatowe.
 • Jednostki budżetowe.
 • Stowarzyszenia i fundacje.
 • Służba zdrowia.
 • Zakłady budżetowe.
 • Firmy prywatne (jednoosobowe działalności gospodarcze, spółki cywilne, spółki z o.o., spółki akcyjne, spółki komandytowe).
 • Spółki samorządowe.
 • Spółki Skarbu Państwa.
 • Osoby prywatne.

Dane do FV nabywcy

/

Czy nabywca ma być również odbiorcą?

Dane do FV odbiorcy

/

Dane osoby kontaktowej/zgłaszającej

Czy osoba zgłaszająca uczestniczy w szkoleniu?

Rozliczenie kosztów udziału

 • Koszt szkolenia: 540,00
 • Stawka VAT: Sprzedawca zwolniony przedmiotowo z podatku od towaru i usług [dostawca towarów lub świadczeń usługi zwolnione na podstawie art. 113 ust. 1 (albo ust. 9) ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.)]
 • Koszt szkolenia: 540,00
 • Ilość osób: 0
 • Całkowity koszt udziału w szkoleniu: 0

Uwagi