Termin szkolenia gwarantowany

Białystok, 15.10.2019 r., koszt udziału od 520 zł (w godz. 9:30-15:30)

Cel

Celem szkolenia jest podniesienie kwalifikacji w zakresie zasad funkcjonowania od strony podatkowo-księgowo-budżetowej nowego obowiązkowego od 1 listopada 2019 roku mechanizmu podzielonej płatności likwidującego stary mechanizm odwrotnego obciążenia VAT, do towarów i usług objętych nowym załącznikiem nr 15 i transakcji powyżej 15 tys. złotych.

Ponadto na szkoleniu omówiona zostanie problematyka tzw. „białej listy” VAT i konsekwencje prawno-podatkowe związane z zapłatą na rachunek niezgłoszony do „białej listy” przez jednostkę lub zakład budżetowy oraz przez kontrahenta.

Omówione zostaną nowe matryce stawek VAT zawarte w nowych załącznikach nr 3, nr 10, nr 12 oraz nowe zasady wydawania wiążących informacji stawkowych (WIS) i ich wpływ na ograniczenie wydawania indywidualnych interpretacji podatkowych. Omówione zostaną również nowe obowiązki w zakresie składania elektronicznych deklaracji podatkowych i nowe zasady prowadzenia ewidencji VAT przez jednostki budżetowe uznane za samodzielnych podatników VAT jak i jednostki objęte centralizacją rozliczeń w VAT, a także nowe przepisy wprowadzające indywidualny rachunek podatkowy (IRP) do wpłat PIT, CIT, VAT, a także niepodatkowych należności budżetowych stanowiących dochód budżetu państwa, który jest związany z projektem „Witraż” usprawniającym komórki rachunkowości w urzędach skarbowych.

Ponadto na szkoleniu omówione zostaną zasady funkcjonowania platformy elektronicznego fakturowania PEF i nowe obowiązki wynikające z ustawy o fakturowaniu w zamówieniach publicznych.

Metodyka
 • wykład,
 • dyskusja,
 • wymiana doświadczeń,
 • warsztat.
Grupa docelowa

Szkolenie dedykowane jest dla wszystkich państwowych i samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych, a szczególnie dla urzędów gmin, urzędów miast, starostw powiatowych, urzędów marszałkowskich i samorządowych centrów usług wspólnych oraz jednostek objętych centralizacją rozliczeń w VAT, a także państwowych jednostek budżetowych uznanych za samodzielnych podatników VAT, w tym ministerstw, urzędów wojewódzkich, urzędów centralnych, administracji zespolonej i innych.

Prowadzący
Tomasz Wojtania

Doświadczony wykładowca z wieloletnią praktyką, niezależny konsultant z dziedziny finansów publicznych oraz rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej.

więcej
Pobierz informacje o szkoleniu
Pobierz informacje o szkoleniu
Kolejny termin szkolenia
22.10.2019 Nowości VAT w jednostkach budżetowych – obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności, matryce stawek VAT, wiążące informacje stawkowe, elektroniczne deklaracje i ewidencje VAT, indywidualny rachunek podatkowy „BIAŁA LISTA” oraz PEF w zamówieniach publicznych Poznań Tomasz Wojtania Termin szkolenia gwarantowany
23.10.2019 Nowości VAT w jednostkach budżetowych – obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności, matryce stawek VAT, wiążące informacje stawkowe, elektroniczne deklaracje i ewidencje VAT, indywidualny rachunek podatkowy „BIAŁA LISTA” oraz PEF w zamówieniach publicznych Gdańsk Tomasz Wojtania Termin szkolenia gwarantowany
24.10.2019 Nowości VAT w jednostkach budżetowych – obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności, matryce stawek VAT, wiążące informacje stawkowe, elektroniczne deklaracje i ewidencje VAT, indywidualny rachunek podatkowy „BIAŁA LISTA” oraz PEF w zamówieniach publicznych Kraków Tomasz Wojtania Termin szkolenia gwarantowany
25.10.2019 Nowości VAT w jednostkach budżetowych – obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności, matryce stawek VAT, wiążące informacje stawkowe, elektroniczne deklaracje i ewidencje VAT, indywidualny rachunek podatkowy „BIAŁA LISTA” oraz PEF w zamówieniach publicznych Wrocław Tomasz Wojtania Termin szkolenia gwarantowany
28.10.2019 Nowości VAT w jednostkach budżetowych – obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności, matryce stawek VAT, wiążące informacje stawkowe, elektroniczne deklaracje i ewidencje VAT, indywidualny rachunek podatkowy „BIAŁA LISTA” oraz PEF w zamówieniach publicznych Katowice Tomasz Wojtania Termin szkolenia gwarantowany
9:00-9:30 rejestracja uczestników, przerwa kawowa
9:30-10:50

Mechanizm podzielonej płatności VAT i jego odmienne funkcjonowanie w państwowych jednostkach budżetowych uznanych za samodzielnych podatników VAT od samorządowych jednostek i zakładów budżetowych objętych centralizacją rozliczeń w VAT do 31 października 2019 roku: 

 • objaśnienia podatkowe Ministerstwa Finansów z 29 czerwca 2018 roku.

Likwidacja od 1 listopada 2019 mechanizmu odwrotnego obciążenia podatkiem VAT i zastąpienie go nowym obowiązkowym mechanizmem podzielonej płatności:

 • wyjaśnienie kiedy mechanizm podzielonej płatności jest nadal dobrowolny, a kiedy jest bezwzględnie obligatoryjny.

Nowy załącznik nr 15 do ustawy VAT i zakres jego zastosowania w jednostkach budżetowych i pozabudżetowych.

Fakturowanie:

 • nowy dopisek na fakturach VAT „mechanizm podzielonej płatności” a likwidacja dopisku ”odwrotne obciążenie” i sankcje za błędnie wystawione faktury.

Nowe obowiązki w zakresie dokonywania zapłaty na konto VAT:

 • zasady funkcjonowania konta VAT do podzielonej płatności a zasady funkcjonowania konta VAT do centralizacji rozliczeń w VAT w gminach, powiatach, województwach i jednostkach objętych centralizacją w VAT.
10:50-11:00 przerwa kawowa
11:00-12:30

Zmiany ustawy Prawo bankowe i nowe możliwości gospodarowania środkami budżetowymi na koncie VAT do mechanizmu podzielonej płatności w zakresie rozliczeń PIT, CIT, ZUS i odsetek.

Specyfika jednostek objętych centralizacją rozliczeń w VAT w zakresie rozliczeń na koncie VAT do centralizacji w VAT i koncie VAT do mechanizmu podzielonej płatności podatku PIT, CIT i składek ZUS w przypadku, gdy podatek VAT rozliczany jest na innym numerze NIP niż PIT, CIT, ZUS jednostki budżetowej jako pracodawcy i samorządowego zakładu budżetowego jako podatnika CIT:

 •  zasady poprawy efektywności gospodarowania środkami zgromadzonymi na kontach VAT w jednostkach organizacyjnych.

„Biała lista” podatników VAT:

 • wyjaśnienie co to jest i kogo obowiązuje.

„Biała lista” VAT:

 •  zakres danych podatników i poszerzenie wykazu o numery rachunków rozliczeniowych związanych z działalnością gospodarczą, należyta staranność, konsekwencje zapłaty na rachunek jednostki niezgłoszony do wykazu.

Problem kont dochodów i wydatków budżetu, rachunków dochodów własnych oświaty, państwowych funduszy celowych oraz innych rachunków bankowych w rozumieniu przepisów ustawy o finansach publicznych niezwiązanych z działalnością gospodarczą, w tym w zakresie obsługi płatności masowych zgłoszonych i niezgłoszonych do wykazu:

 •   czy otwierać konta w zakresie działalności gospodarczej i oddzielne w zakresie „władztwa publicznego”?
12:30-13:00 przerwa obiadowa
13:00-14:20

Nowy Indywidualny rachunek podatkowy (IRP) do wpłat PIT, CIT, VAT, a także niepodatkowych należności budżetowych stanowiących dochody budżetu państwa i jego funkcjonowanie w państwowych jednostkach budżetowych oraz w samorządowych jednostkach i zakładach budżetowych objętych centralizacją rozliczeń w VAT a projekt „Witraż” usprawniający komórki rachunkowości w urzędach skarbowych.

IRP i jego struktura:

 •  problem numeru NIP dla VAT i odmiennego numeru NIP dla wpłat PIT, CIT w jednostkach objętych centralizacją rozliczeń w VAT.

Nowy JPK VAT:

 • nowe elektroniczne deklaracje podatkowe i ewidencje VAT.

Deklaracja a ewidencja VAT:

 • zakres danych ewidencji VAT w państwowych jednostkach budżetowych oraz w samorządowych jednostkach i zakładach budżetowych objętych centralizacją rozliczeń w VAT w świetle nowego projektowanego rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług.

Nowe matryce stawek VAT zawarte w nowych załącznikach nr 3, nr 10, nr 12 ustawy VAT:

 • charakterystyka, powiązanie z nomenklaturą scaloną CN i z PKWIU 2015.

Nowe zasady wydawania wiążących informacji stawkowych (WIS) i ich wpływ na ograniczenie wydawania indywidualnych interpretacji podatkowych:

 • kolejny nowy problem w zakresie tzw. „władztwa publicznego” niepodlegającego w świetle prawa i orzecznictwa NSA pod VAT.
14:20-14:30 przerwa kawowa
14:30-15:30

Budżet, plan finansowy, księgowość i sprawozdawczość budżetowa oraz zasady rzetelnej wyceny księgowej dochodów i wydatków budżetowych, należności i zobowiązań budżetowych, materiałów i wyposażenia, środków trwałych i inwestycji budżetowych z podatkiem VAT i mechanizmem podzielonej płatności:

 • schematy księgowań VAT i mechanizmu podzielonej płatności w państwowych jednostkach uznanych za samodzielnych podatników VAT oraz w samorządowych jednostkach i zakładach budżetowych objętych centralizacją rozliczeń w VAT.

Fakturowanie w zamówieniach publicznych i platforma elektronicznego fakturowania PEF

 • wybór brokerów platformy elektronicznego fakturowania, zakładanie konta na PEF, numer GLN i zasady jego zakładania dla państwowych i samorządowych jednostek budżetowych, w tym jednostek objętych i nie objętych centralizacją rozliczeń w VAT.

Integracja systemu finansowo-księgowego jednostki budżetowej z PEF i jej powiązanie z wykonywaniem budżetu i realizacją zamówień publicznych.

Odpowiedzi na pytania.

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie. 
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.

Miejsce

Hotel Esperanto***
ul. Legionowa 10
15-099 Białystok

Mapa
Koszt udziału dot. sektora publicznego
 • 520 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 08/10/2019)
 • 570 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 08/10/2019)
Koszt udziału dot. sektora prywatnego
 • 520 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 08/10/2019)
 • 570 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 08/10/2019)

Sprzedawca zwolniony przedmiotowo z podatku od towaru i usług [dostawca towarów lub świadczeń usługi zwolniony na podstawie art. 113 ust. 1 (albo ust. 9) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221, 2491, z 2018 r. poz. 62, 86. z późn. zm.)]

Koszt udziału w szkoleniu obejmuje
 • materiał autorski związany ze szkoleniem,
 • długopis,
 • certyfikat udziału w szkoleniu,
 • przerwy kawowe pomiędzy zajęciami,
 • obiad.
Koszt udziału nie obejmuje
 • dojazdu do miejsca szkolenia,
 • noclegu,
 • parkingu.

Warto przeczytać!  Tylko 5 etapów dzieli Państwa od zgłoszenia swojego udziału w naszym szkoleniu:

 • 1 etap: wypełnienie formularza zgłoszenia,
 • 2 etap: sprawdzenie czy wszystkie dane zostały wprowadzone,
 • 3 etap: wysłanie zgłoszenia udziału,
 • 4 etap: przesłanie kopii zgłoszenia na adres e-mail osoby zgłaszającej/kontaktowej,
 • 5 etap: możliwość wydrukowania/archiwizowania zgłoszenia.

Informacje ogólne

Nowości VAT w jednostkach budżetowych – obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności, matryce stawek VAT, wiążące informacje stawkowe, elektroniczne deklaracje i ewidencje VAT, indywidualny rachunek podatkowy „BIAŁA LISTA” oraz PEF w zamówieniach publicznych

Białystok, 15.10.2019

 • Administracja publiczna.
 • Korpus służby cywilnej.
 • Jednostki samorządu terytorialnego.
 • Wymiar sprawiedliwości.
 • Placówki naukowe.
 • Instytucje kultury.
 • Wojsko Polskie.
 • Jednostki oświatowe.
 • Jednostki budżetowe.
 • Stowarzyszenia i fundacje.
 • Służba zdrowia.
 • Zakłady budżetowe.
 • Firmy prywatne (jednoosobowe działalności gospodarcze, spółki cywilne, spółki z o.o., spółki akcyjne, spółki komandytowe).
 • Spółki samorządowe.
 • Spółki Skarbu Państwa.
 • Osoby prywatne.

Dane do FV nabywcy

/

Czy nabywca ma być również odbiorcą?

Dane do FV odbiorcy

/

Dane osoby kontaktowej/zgłaszającej

Czy osoba zgłaszająca uczestniczy w szkoleniu?

Rozliczenie kosztów udziału

 • Koszt szkolenia: 570,00
 • Stawka VAT: Sprzedawca zwolniony przedmiotowo z podatku od towaru i usług [dostawca towarów lub świadczeń usługi zwolniony na podstawie art. 113 ust. 1 (albo ust. 9) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221, 2491, z 2018 r. poz. 62, 86. z późn. zm.)]
 • Koszt szkolenia: 570,00
 • Ilość osób: 0
 • Całkowity koszt udziału w szkoleniu: 0

Uwagi