Termin szkolenia gwarantowany

19.09.2017 Toruń, koszt udziału od 480 zł (w godz. 9:30-15:30)

Cel

Celem szkolenia jest prowadzenie prawidłowego  postępowania administracyjnego prowadzącego do zwrotu nienależnie pobranych świadczeń oraz przekazanie praktycznej wiedzy, która wpłynie na efektywność pracownika zajmującego się dochodzeniem należności. Do prawidłowej realizacji  tych zadań potrzebna jest znajomość ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz innych aktów prawnych i orzeczeń sądowych.

Metodyka
 • wykład,
 • kazusy,
 • dyskusja,
 • prezentacja,
 • odpowiedzi na pytania.
Grupa docelowa

Szkolenie skierowane do pracowników wydziałów ewidencji świadczeń, działów finansowo-księgowych oraz innych komórek zajmujący się zagadnieniami dotyczącymi postępowania w sprawie zwrotu nienależnie pobranych świadczeń i ich egzekwowania w UP oraz do wszystkich osób zainteresowanych tą tematyką.

Prowadzący
Jarosław Białek

ekonomista i prawnik, absolwent Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu) o specjalności "Gospodarka i administracja" oraz Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunku "Prawo administracyjne", ukończył również studia podyplomowe w zakresie „Rachunkowości i kontroli finansowej”.

więcej
Pobierz informacje o szkoleniu
Pobierz informacje o szkoleniu
Kolejny termin szkolenia
25.09.2017 Windykacja i egzekucja nienależnie pobranych świadczeń z Urzędów Pracy Rzeszów Jarosław Białek Termin szkolenia gwarantowany
03.10.2017 Windykacja i egzekucja nienależnie pobranych świadczeń z Urzędów Pracy Łódź Jarosław Białek Termin szkolenia gwarantowany
16.10.2017 Windykacja i egzekucja nienależnie pobranych świadczeń z Urzędów Pracy Kielce Jarosław Białek Rekrutacja w toku
20.10.2017 Windykacja i egzekucja nienależnie pobranych świadczeń z Urzędów Pracy Opole Małgorzata Czartoryska Rekrutacja w toku
23.10.2017 Windykacja i egzekucja nienależnie pobranych świadczeń z Urzędów Pracy Białystok Jarosław Białek Rekrutacja w toku
9:00-9:30 rejestracja uczestników, przerwa kawowa
9:30-10:50

Istota i zasady ogólne administracyjnego postępowania egzekucyjnego.

Świadczenia nienależne podlegające egzekucji.

Stosowanie Kodeksu postępowania administracyjnego w postępowaniu egzekucyjnym.

Podmioty i uczestnicy w postępowaniu egzekucyjnym.

Rola wierzyciela w postępowaniu egzekucyjnym.

10:50-11:00 przerwa kawowa
11:00-12:30

Organy egzekucyjne i ich właściwość.

Etapy postępowania egzekucyjnego.

Czynności poprzedzające wszczęcie egzekucji administracyjnej (obowiązki wierzyciela, upomnienie i wyjątki od obowiązku doręczenia upomnienia, tytuł wykonawczy i jego poprawność, wezwanie przed egzekucyjne).

Zabezpieczenie należności – weksel i zastaw.

Sądowa klauzula wykonalności – tytuł egzekucyjny a tytuł wykonawczy.

12:30-13:00 przerwa obiadowa
13:00-14:20

Wszczęcie postępowania egzekucyjnego (dopuszczalność egzekucji, doręczenie tytułu wykonawczego).

Sądowe procedury egzekucyjne: (postępowanie zwykłe, nakazowe, upominawcze, wpisy do KRS).

Współpraca wierzyciela z organem egzekucyjnym.

Poszukiwanie majątku dłużnika, postępowanie o wyjawienie majątku.

Środki egzekucji administracyjnej (omówienie wybranych środków).

14:20-14:30 przerwa kawowa
14:30-15:30

Zasady wyłączenia i zwolnienia spod egzekucji, odstąpienie od czynności egzekucyjnych.

Środki zaskarżenia stosowane w egzekucji administracyjnej i sądowej:

 • zarzuty na prowadzone postępowanie egzekucyjne,
 • skarga na czynności egzekucyjne organu egzekucyjnego lub egzekutora, skarga na czynności komornika oraz skarga na przewlekłość postępowania egzekucyjnego,
 • żądanie wyłączenia spod egzekucji rzeczy lub prawa majątkowego,
 • wniosek o zwolnienie spod egzekucji,
 • powództwo opozycyjne.

Metody czasowego wstrzymania wykonania środków egzekucyjnych (wstrzymanie czynności egzekucyjnych i postępowania egzekucyjnego, zawieszenie postępowania egzekucyjnego).

Zbieg egzekucji sądowej i administracyjnej.

Zakończenie a umorzenie postępowania egzekucyjnego.

Agenda jest orientacyjna i może ulec zmianie.
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.

Miejsce

Hotel Filmar****
ul. Grudziądzka 39-42
87-100 Toruń

Mapa
Koszt udziału dot. sektora publicznego
 • 480 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 12/09/2017)
 • 530 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 12/09/2017)
Koszt udziału dot. sektora prywatnego
 • 480 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 12/09/2017)
 • 530 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 12/09/2017)

Sprzedawca zwolniony przedmiotowo z podatku od towaru i usług [dostawca towarów lub świadczeń usługi zwolnione na podstawie art. 113 ust. 1 (albo ust. 9) ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.)]

Koszt udziału w szkoleniu obejmuje
 • materiał autorski związany ze szkoleniem,
 • długopis,
 • certyfikat udziału w szkoleniu,
 • przerwy kawowe pomiędzy zajęciami,
 • obiad.
Koszt udziału nie obejmuje
 • dojazdu do miejsca szkolenia,
 • noclegu,
 • parkingu.

Informacje ogólne

Windykacja i egzekucja nienależnie pobranych świadczeń z Urzędów Pracy

19.09.2017, Toruń

 • Administracja publiczna.
 • Korpus służby cywilnej.
 • Jednostki samorządu terytorialnego.
 • Wymiar sprawiedliwości.
 • Placówki naukowe.
 • Instytucje kultury.
 • Wojsko Polskie.
 • Jednostki oświatowe.
 • Jednostki budżetowe.
 • Stowarzyszenia i fundacje.
 • Służba zdrowia.
 • Zakłady budżetowe.
 • Firmy prywatne (jednoosobowe działalności gospodarcze, spółki cywilne, spółki z o.o., spółki akcyjne, spółki komandytowe).
 • Spółki samorządowe.
 • Spółki Skarbu Państwa.
 • Osoby prywatne.

Dane do FV nabywcy

/

Czy nabywca ma być również odbiorcą?

Dane do FV odbiorcy

/

Dane osoby kontaktowej/zgłaszającej

Czy osoba zgłaszająca uczestniczy w szkoleniu?

Rozliczenie kosztów udziału

 • Koszt szkolenia: 530,00
 • Stawka VAT: Sprzedawca zwolniony przedmiotowo z podatku od towaru i usług [dostawca towarów lub świadczeń usługi zwolnione na podstawie art. 113 ust. 1 (albo ust. 9) ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.)]
 • Koszt szkolenia: 530,00
 • Ilość osób: 0
 • Całkowity koszt udziału w szkoleniu: 0

Uwagi