Termin szkolenia gwarantowany

Lublin, 20.04.2018 r., koszt udziału od 490 zł (w godz. 9:30-15:30)

Cel

Celem szkolenia jest prowadzenie prawidłowego postępowania administracyjnego prowadzącego do zwrotu nienależnie pobranych świadczeń oraz przekazanie praktycznej wiedzy, która wpłynie na efektywność pracownika zajmującego się dochodzeniem należności. Do prawidłowej realizacji tych zadań potrzebna jest znajomość ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz innych aktów prawnych, oraz orzeczeń sądowych.

Metodyka
 • wykład,
 • kazusy,
 • dyskusja,
 • prezentacja,
 • odpowiedzi na pytania.
Grupa docelowa

Szkolenie jest skierowane do pracowników wydziałów ewidencji świadczeń, działów finansowo-księgowych oraz innych komórek zajmujących się zagadnieniami dotyczącymi postępowania w sprawie zwrotu nienależnie pobranych świadczeń i ich egzekwowania w UP oraz do wszystkich osób zainteresowanych tą tematyką.

Prowadzący
Jarosław Białek

ekonomista i prawnik, absolwent Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu) o specjalności "Gospodarka i administracja" oraz Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunku "Prawo administracyjne", ukończył również studia podyplomowe w zakresie „Rachunkowości i kontroli finansowej”.

więcej
9:00-9:30 rejestracja uczestników, przerwa kawowa
9:30-10:50

Procedury egzekucyjne: sądowe i administracyjne (postępowanie zwykłe, nakazowe, upominawcze, wpisy do KRS).

Procedury cywilnoprawne: BIG, KRD i inne.

Postępowanie w przypadku śmierci dłużnika lub upadłości, likwidacji firmy:

 • procedury sądowe,
 • procedury administracyjne,
 • przeniesienie odpowiedzialności na spadkobierców, członków zarządu, wspólników, udziałowców, członków rodzin, małżonków,
 • przedawnienia.
10:50-11:00 przerwa kawowa
11:00-12:30

Postępowanie upadłościowe:

 • obowiązki i prawa wierzyciela w postępowaniu upadłościowym,
 • upadłość a należności UP,
 • etapy procedury upadłościowej (wniosek – podmioty uprawnione do złożenia, wymogi formalne, postanowienia sądu, upadłość z planem spłaty, upadłość bez planu spłaty).
12:30-13:00 przerwa obiadowa
13:00-14:20

Umarzanie, rozkładanie na raty lub odraczanie terminów płatności:

 • ulgi z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
 • zasadność zastosowania ulgi,
 • ocena przesłanek stosowania ulgi,
 • wymogi formalne i prawne dokumentacji w stosowaniu ulg,
 • ugoda, decyzja – obowiązujące zasady w tych postępowaniach i różnorodność występowania dokumentacji,
 • tryb postępowania w przypadku niewywiązania się dłużnika z terminów wskazanych w decyzji o rozłożeniu na raty lub odroczeniu terminu płatności.
14:20-14:30 przerwa kawowa
14:30-15:30

Egzekucja sądowa a egzekucja administracyjna:

 • podstawy prawne egzekucji,
 • akty normatywne regulujące postępowanie egzekucyjne w administracji,
 • różnice i cechy wspólne – porównanie,
 • koszty egzekucji sądowej i administracyjnej – porównanie,
 • prawne możliwości wyboru egzekucji i komornika.

Agenda jest orientacyjna i może ulec zmianie.
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.

Miejsce

Hotel Victoria***
ul. Narutowicza 58/20
20-016 Lublin

Mapa
Koszt udziału dot. sektora publicznego
 • 490 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 13/04/2018)
 • 540 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 13/04/2018)
Koszt udziału dot. sektora prywatnego
 • 490 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 13/04/2018)
 • 540 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 13/04/2018)

Sprzedawca zwolniony przedmiotowo z podatku od towaru i usług [dostawca towarów lub świadczeń usługi zwolniony na podstawie art. 113 ust. 1 (albo ust. 9) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221, 2491, z 2018 r. poz. 62, 86. z późn. zm.)]

Koszt udziału w szkoleniu obejmuje
 • materiał autorski związany ze szkoleniem,
 • długopis,
 • certyfikat udziału w szkoleniu,
 • przerwy kawowe pomiędzy zajęciami,
 • obiad.
Koszt udziału nie obejmuje
 • dojazdu do miejsca szkolenia,
 • noclegu,
 • parkingu.

Warto przeczytać!  Tylko 5 etapów dzieli Państwa od zgłoszenia swojego udziału w naszym szkoleniu:

 • 1 etap: wypełnienie formularza zgłoszenia,
 • 2 etap: sprawdzenie czy wszystkie dane zostały wprowadzone,
 • 3 etap: wysłanie zgłoszenia udziału,
 • 4 etap: przesłanie kopii zgłoszenia na adres e-mail osoby zgłaszającej/kontaktowej,
 • 5 etap: możliwość wydrukowania/archiwizowania zgłoszenia.

Informacje ogólne

Windykacja i egzekucja nienależnie pobranych świadczeń z Urzędów Pracy

Lublin, 20.04.2018

 • Administracja publiczna.
 • Korpus służby cywilnej.
 • Jednostki samorządu terytorialnego.
 • Wymiar sprawiedliwości.
 • Placówki naukowe.
 • Instytucje kultury.
 • Wojsko Polskie.
 • Jednostki oświatowe.
 • Jednostki budżetowe.
 • Stowarzyszenia i fundacje.
 • Służba zdrowia.
 • Zakłady budżetowe.
 • Firmy prywatne (jednoosobowe działalności gospodarcze, spółki cywilne, spółki z o.o., spółki akcyjne, spółki komandytowe).
 • Spółki samorządowe.
 • Spółki Skarbu Państwa.
 • Osoby prywatne.

Dane do FV nabywcy

/

Czy nabywca ma być również odbiorcą?

Dane do FV odbiorcy

/

Dane osoby kontaktowej/zgłaszającej

Czy osoba zgłaszająca uczestniczy w szkoleniu?

Rozliczenie kosztów udziału

 • Koszt szkolenia: 540,00
 • Stawka VAT: Sprzedawca zwolniony przedmiotowo z podatku od towaru i usług [dostawca towarów lub świadczeń usługi zwolniony na podstawie art. 113 ust. 1 (albo ust. 9) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221, 2491, z 2018 r. poz. 62, 86. z późn. zm.)]
 • Koszt szkolenia: 540,00
 • Ilość osób: 0
 • Całkowity koszt udziału w szkoleniu: 0

Uwagi