Termin szkolenia gwarantowany

12.02.2019 Łódź, koszt udziału od 520 zł (w godz. 9:30-15:30)

Cel

Szkolenie ma na celu kompleksowe przygotowanie uczestników do przygotowania zamknięcia roku w jednostkach sektora finansów publicznych. Podczas szkolenia omówione będą najnowsze zmiany w przepisach w zakresie rachunkowości i sprawozdawczości  finansowej. Szkolenie poszerzy i usystematyzowanie wiedzy uczestników szkolenia w tym zakresie.

Metodyka
 • wykład,
 • dyskusja,
 • kazusy.
Grupa docelowa

Do udziału w szkoleniu zapraszamy m. in.: skarbników, głównych księgowych, pracowników służb finansowo-księgowych  jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych oraz wszystkie osoby zaangażowane w przygotowanie sprawozdania z zamknięcia roku.

Prowadzący
Artur Przyszło

Specjalista z dziedziny rachunkowości budżetowej oraz finansów publicznych. Absolwent studiów doktoranckich na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Pracował w jednym z głównych urzędów centralnych w departamencie nadzoru i kontroli. Czynny zawodowo główny księgowy w państwowej jednostce budżetowej.

więcej
9:00-9:30 rejestracja uczestników, przerwa kawowa
9:30-10:50

Zamknięcie ksiąg rachunkowych za 2018 rok:

 • harmonogram czynności,
 • podział zadań i odpowiedzialność.

Inwentaryzacja za 2018 r. w świetle ustawy o rachunkowości, stanowiska Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie inwentaryzacji oraz nowego KSR nr 11 „Środki Trwałe”:

 • termin zakończenia czynności spisowych a termin zakończenia inwentaryzacji drogą spisu z natury,
 • termin zakończenia czynności związanych z potwierdzeniem salda a termin zakończenia inwentaryzacji drogą potwierdzenia salda,
 • termin inwentaryzacji drogą weryfikacji salda a termin dokonania czynności związanych z weryfikacją,
 • inwentaryzacja kont pozabilansowych,
 • inwentaryzacja aktywów obcych,
 • dokumentowanie spisu z natury.
10:50-11:00 przerwa kawowa
11:00-12:30

Zasady wyceny aktywów i pasywów w ciągu roku a na dzień bilansowy:

 • aktualizacja wyceny aktywów trwałych: odpisy aktualizujące środki trwałe i środki trwałe w budowie, odpisy aktualizujące aktywa finansowe,
 • wycena zapasów, w tym potrzeba aktualizacji tej wyceny do ceny sprzedaży netto,
 • odpisy aktualizujące należności, nieprawidłowości i problemy związane z tą aktualizacją,
 • wycena pozostałych aktywów i pasywów,
 • rozliczenia międzyokresowe kosztów i przychodów.

Przeksięgowania związane z zamknięciem roku: na kontach wynikowych oraz pozabilansowych.

Zasady sporządzania sprawozdania finansowego – bilansu jednostki budżetowej wraz z załącznikami:

 • zasady sporządzania bilansu,
 • metody wyceny bilansowej aktywów i pasywów,
 • omówienie poszczególnych pozycji aktywów,
 • omówienie poszczególnych pozycji pasywów.
12:30-13:00 przerwa obiadowa
13:00-14:20

Zasady sporządzania sprawozdania według wzoru „Rachunek zysków i strat” (wariant porównawczy):

 • zasady sporządzania rachunku zysków i strat,
 • sposób ujęcia dochodów budżetowych w księgach rachunkowych,
 • zasady ewidencji przychodów na kontach grupy „7”,
 • sposób ujęcia wydatków budżetowych w księgach rachunkowych,
 • zasady ewidencji kosztów na kontach grupy „4” i grupy „7”,
 • metoda ustalenia wyniku finansowego – wariant porównawczy.

Zasady sporządzania sprawozdania według wzoru „Zestawienie zmian w funduszu jednostki”: 

 • zasady sporządzania zestawienia zmian w funduszu jednostki,
 • omówienie pozycji zwiększających fundusz jednostki,
 • omówienie pozycji zmniejszających fundusz jednostki,
 • technika ustalania obrotów konta „800 – Fundusz jednostki”.
14:20-14:30 przerwa kawowa
14:30-15:30

Zasady sporządzania nowej części sprawozdania finansowego Informacji dodatkowej – omówienie poszczególnych elementów informacji.

Podsumowanie: 

 • omówienie wzajemnych powiązań między trzema sprawozdaniami finansowymi,
 • wymogi formalne związane z terminem zamknięcia i otwarcia ksiąg rachunkowych,
 • odpowiedzialność za sporządzenie sprawozdań finansowych.

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie.
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.

Miejsce

Hotel Focus***
ul. Łąkowa 23/25
90-554 Łódź

Mapa
Koszt udziału dot. sektora publicznego
 • 520 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 05/02/2019)
 • 570 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 05/02/2019)
Koszt udziału dot. sektora prywatnego
 • 520 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 05/02/2019)
 • 570 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 05/02/2019)

Sprzedawca zwolniony przedmiotowo z podatku od towaru i usług [dostawca towarów lub świadczeń usługi zwolniony na podstawie art. 113 ust. 1 (albo ust. 9) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221, 2491, z 2018 r. poz. 62, 86. z późn. zm.)]

Koszt udziału w szkoleniu obejmuje
 • materiał autorski związany ze szkoleniem,
 • długopis,
 • certyfikat udziału w szkoleniu,
 • przerwy kawowe pomiędzy zajęciami,
 • obiad,
 • bezpłatny parking.
Koszt udziału nie obejmuje
 • dojazdu do miejsca szkolenia,
 • noclegu.

Warto przeczytać!  Tylko 5 etapów dzieli Państwa od zgłoszenia swojego udziału w naszym szkoleniu:

 • 1 etap: wypełnienie formularza zgłoszenia,
 • 2 etap: sprawdzenie czy wszystkie dane zostały wprowadzone,
 • 3 etap: wysłanie zgłoszenia udziału,
 • 4 etap: przesłanie kopii zgłoszenia na adres e-mail osoby zgłaszającej/kontaktowej,
 • 5 etap: możliwość wydrukowania/archiwizowania zgłoszenia.

Informacje ogólne

Zamknięcie roku w jednostkach sektora finansów publicznych

Łódź, 12.02.2019

 • Administracja publiczna.
 • Korpus służby cywilnej.
 • Jednostki samorządu terytorialnego.
 • Wymiar sprawiedliwości.
 • Placówki naukowe.
 • Instytucje kultury.
 • Wojsko Polskie.
 • Jednostki oświatowe.
 • Jednostki budżetowe.
 • Stowarzyszenia i fundacje.
 • Służba zdrowia.
 • Zakłady budżetowe.
 • Firmy prywatne (jednoosobowe działalności gospodarcze, spółki cywilne, spółki z o.o., spółki akcyjne, spółki komandytowe).
 • Spółki samorządowe.
 • Spółki Skarbu Państwa.
 • Osoby prywatne.

Dane do FV nabywcy

/

Czy nabywca ma być również odbiorcą?

Dane do FV odbiorcy

/

Dane osoby kontaktowej/zgłaszającej

Czy osoba zgłaszająca uczestniczy w szkoleniu?

Rozliczenie kosztów udziału

 • Koszt szkolenia: 570,00
 • Stawka VAT: Sprzedawca zwolniony przedmiotowo z podatku od towaru i usług [dostawca towarów lub świadczeń usługi zwolniony na podstawie art. 113 ust. 1 (albo ust. 9) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221, 2491, z 2018 r. poz. 62, 86. z późn. zm.)]
 • Koszt szkolenia: 570,00
 • Ilość osób: 0
 • Całkowity koszt udziału w szkoleniu: 0

Uwagi