Regulamin Konkursów dla fanpage GOLDEN TRAINING – Golden Training
Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej Zgadzam się
Regulamin Konkursów dla fanpage GOLDEN TRAINING

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem konkursu na fanpage’u www.facebook.com/goldentraining/ jest Golden Training Al. Stanów Zjednoczonych 53 lok. 511, 04-028 Warszawa, NIP: 638-145-10-84.
 2. Facebook nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowy przebieg konkursu. Wszelkie roszczenia związane z konkursem należy kierować wyłącznie do Organizatora konkursu.
 3. Fundatorem nagrody w konkursie jest Organizator.
 4. Akcja konkursowa Organizowana jest wyłącznie za pośrednictwem portalu internetowego Facebook.
 5. Udział w konkursie jest nieodpłatny.
 6. Konkursy przeprowadzane będzie cyklicznie, począwszy od dnia 4.05.2017 r., do odwołania przez Organizatora.

§ 2 UCZESTNICY

 1. Uczestnikami konkursu mogą być :
  – osoby fizyczne zamieszkałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, pełnoletnie i posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoby nie pełnoletnie albo nieposiadające pełnej zdolności prawnej z innych przyczyn, które mogą wziąć udział w konkursie za zgodą swoich przedstawicieli ustawowych zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego,
  – posiadające tylko jedno prawdziwe konto osobowe na portalu Facebook,
  – przestrzegające regulaminu Facebooka, znajdującego pod adresem https://www.facebook.com/legal/terms]
 2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest udzielenie zgody na dostęp do informacji udostępnianych w profilu Uczestnika w portalu Facebook oraz akceptacja postanowień Regulaminu.
 3. Przystępując do konkursu Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych [imię, nazwisko, adres IP, adres e-mail ] na potrzeby konkursu oraz na rozpowszechnianie treści Zgłoszenia w obrębie fanpage’a Golden Training.
 4. Przystępując do Konkursu Uczestnik potwierdza, że:
  – akceptuje postanowienia Regulaminu oraz wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie i w celach wskazanych w Regulaminie, zwalnia Facebook z wszelkiej odpowiedzialności związanej z konkursem.
  Użytkownicy głosujący i komentujący podejmujący akcje głosowania i komentowania oświadczają, że:
  – akceptują postanowienia Regulaminu oraz wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych (imię, nazwisko, ID profilu na Facebooku, adres IP) w celu realizacji konkursu oraz weryfikacji prawdziwości danych.

§ 3 ZASADY KONKURSU

 1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest udzielenie recenzji/rekomendacji na temat prowadzonej działalności przez Organizatora na fanpage. Recenzja/rekomendacja powinna być udzielona w formie komentarza pod tym adresem https://www.facebook.com/pg/goldentraining/reviews/?ref=page_internal
 2. Zdobywcami nagrody w danej edycji Konkursu będzie maksymalnie 16 osób, które udzielą recenzji/rekomendacji.
 3. Zdobywcy nagrody zostanie wyłoniony w wyniku głosowania jury w składzie: Kornelia Jeleń.
 4. Zwycięzca zostanie powiadomiony o wygranej w komunikacie zamieszczonym na fanpage Organizatora oraz w komentarzu postu dot. konkursu.
 5. Dalszy kontakt ze zdobywcą nagrody będzie prowadzony bezpośrednio za pomocą wiadomości na platformie Facebook.com oraz drogą e-mailową.

§ 4 NAGRODY

 1. Nagrodami w konkursie są książki  o wartości nie przekraczającej 150 zł za egzemplarz:
  • „1000 słów” prof. Jerzy Bralczyk,
  • „Mówca doskonały” Agata i Jerzy Rzędowscy,
  • „Pokochaj poniedziałki” Joanna Karpeta,
  • „Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego” Agnieszka Piskorz-Ryń,
  • „Skuteczne Social Media” Anna Miotk,
  • „Trzy po 33” prof. Jerzy Bralczyk, prof. Andrzej Markowski, prof. Jan Miodek,
  • „Zamknięcie roku 2018” Izabela Świderek, Barbara Jarosz, Anna Zienkiewicz.
 2. Laureat zobowiązany jest do niezwłocznej odpowiedzi na wiadomość wysłaną poprzez komunikator Facebook oraz podania danych osobowych niezbędnych do przekazania nagrody.
 3. Niepodanie przez Laureata danych osobowych, o których mowa powyżej, w terminie 3 dni od dnia otrzymania przez tego Laureata wiadomości od Organizatora dotyczącej wygranej w konkursie, oznacza rezygnację Laureata z prawa do nagrody i powoduje wygaśnięcie wszelkich roszczeń z tego tytułu wobec Organizatora.
 4. W przypadku, w którym Laureat jest niepełnoletni lub nie posiada pełnej zdolności do czynności.
  Prawnych z innych przyczyn, zgoda przedstawiciela ustawowego na udział tego Laureata w konkursie oraz odebranie przez niego nagrody musi zostać doręczona na piśmie na adres Organizatora w terminie 2 dni od dnia otrzymania przez Laureata wiadomości o nagrodzie.
 5. Nagroda zostanie wysłana za pośrednictwem poczty polskiej pod wskazany przez wygranego adres pocztowy w przeciągu 5 dni roboczych od ogłoszenia wyników konkursu.

§ 5 PRAWA AUTORSKIE I INNE

 1. W szczególnych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu.

§ 6 REKLAMACJE I POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Reklamacje związane z konkursem mogą być zgłaszane [wyłącznie w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, listem poleconym z wyraźną datą stempla pocztowego] na adres Organizatora, z dopiskiem „Reklamacja” w terminie 3 od zaistnienia podstawy reklamacji.
 2. Reklamacje nadesłane pod tym czasie nie będą rozpatrywane.
 3. Organizator rozpatruje reklamacje na podstawie niniejszego regulaminu, w terminie do 3 dni od daty wpłynięcia reklamacji. Za przekazanie odpowiedzi na reklamację w terminie uznaje się [np. wysłanie listu poleconego z odpowiedzią w tym terminie]. Organizator może wymagać dodatkowych oświadczeń od użytkownika w celu uprawdopodobnienia podstawy reklamacji.
 4. Decyzje Organizatora w przedmiocie reklamacji podejmowane będą w formie pisemnej.
 5. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego, ewentualne spory będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Organizatora.
 6. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą przy zachowaniu zasad określonych w ustawie o ochronie danych osobowych wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, w szczególności wyboru Laureatów i wydania nagród oraz weryfikowania prawdziwości danych.
 7. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 7 PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu.
 2. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przechowywane przez Organizatora tylko przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu i wydania nagród wyróżnionym Uczestnikom.
 3. Uczestnicy mają prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania oraz usuwania. Dane są podawane na zasadach dobrowolności, przy czym w zakresie uczestnictwa w Konkursie wymagana jest rejestracja na portalu społecznościowym Facebook.
 4. W momencie usunięcia danych Użytkownik traci możliwość Uczestnictwa w Konkursie.

 

Nasi zadowoleni klienci

Do góry