Regulamin konkursu „Złap książkę, Pracownicze Plany Kapitałowe – jak wdrożyć je w jednostkach sektora finansów publicznych?” („Regulamin”) – Golden Training
Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej Zgadzam się
Regulamin konkursu „Złap książkę, Pracownicze Plany Kapitałowe – jak wdrożyć je w jednostkach sektora finansów publicznych?” („Regulamin”)

§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem Konkursu „Złap książkę, Pracownicze Plany Kapitałowe – jak wdrożyć je w jednostkach sektora finansów publicznych?”(dalej „Konkurs”) jest Kornelia Jeleń prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: Golden Training Kornelia Jeleń, adres do doręczeń: Al. Stanów Zjednoczonych 53/533, 04-028 Warszawa, NIP: 6381451084 (dalej: „Organizator”).
 2. Konkurs jest prowadzony w serwisie społecznościowym Facebook pod adresem: facebook.com/goldentraining/, (dalej: „Strona Organizatora”)
 3. Uczestnikiem Konkursu może być jedynie pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych mająca miejsce zamieszkania w Polsce, która weźmie udział w konkursie (dalej: „Uczestnik”).
 4. Portal społecznościowy Facebook nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowy przebieg konkursu. Wszelkie roszczenia należy kierować bezpośrednio do Organizatora.
 5. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne i nieodpłatne.

§ 2
CZAS TRWANIA KONKURSU

 1. Konkurs trwa od dnia 24.02.2021 r. do odwołania lub wyczerpania nagród.

§ 3
WARUNKI UCZESTNICTWA, NAGRODA

 1. W trakcie trwania Konkursu na Stronie Organizatora pod adresem: www.facebook.com/goldentraining w osobnych postach pojawiać się będą Quizy konkursowe (dalej: „Quiz”) polegające na udzieleniu odpowiedzi. Zadaniem Uczestnika jest poprawne udzielnie odpowiedzi na przynajmniej jedno pytanie w komentarzu pod postem.
 2. Nagrodę w Quizie konkursowym stanowić będzie publikacja pt.: „Pracownicze Plany Kapitałowe – jak wdrożyć je w jednostkach sektora finansów publicznych?” autorstwa Marka Rotkiewicza (dalej: „Nagroda”).
 3. Zwycięzcą Quizu będzie każdy Uczestnik Konkursu, który udzieli poprawnej odpowiedzi na przynajmniej jedno z trzech pytań.
 4. Warunkiem przyznania Nagrody jest udzielenie poprawnej odpowiedzi na przynajmniej jedno pytanie w komentarzu pod postem oraz spełnienie warunków formalnych wskazanych w niniejszym Regulaminie.
 5. Uczestnik ma prawo do jednokrotnego udziału w Quizie za pośrednictwem jednego konta użytkownika portalu społecznościowego Facebook.
 6. Uczestnicy, którzy złamią postanowienia niniejszego Regulaminu zostaną wykluczeni przez Organizatora z udziału w Konkursie i nie będą im przysługiwały z tego tytułu żadne roszczenia, nie zostaną im również przyznane żadne nagrody.

§ 4
NAGRODA

 1. Nagrody nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny. Nagroda podlega zwolnieniu od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 roku nr 200 ze zm.), z uwagi na to, że jej jednorazowa wartość nie przekracza kwoty 2000,00 zł.
 2. Warunkiem otrzymania Nagrody jest zgłoszenie się Uczestnika, wskazanego przez Organizatora jako zwycięzca, w wiadomości prywatnej na portalu społecznościowym Facebook oraz podanie danych niezbędnych do wysłania Nagrody w terminie 3 dni od przyznania Nagrody. Po upływie tego terminu organizator ma prawo przyznania Nagrody innej osobie biorącej udział w Konkursie lub przeznaczeniu Nagrody na inne cele.
 3. Książka wysłana jest za pośrednictwem Poczty Polskiej (list polecony priorytetowy) na koszt organizatora Quizu.

§ 5
PROCEDURA REKLAMACYJNA

 1. Wszelkie reklamacje w związku z przeprowadzeniem Konkursu powinny być przesłane listem poleconym na adres Organizatora w trakcie trwania Konkursu lub po jego zakończeniu, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia udzielenia odpowiedzi w danym Quizie.
 2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych. Dla oceny zachowania terminu złożenia reklamacji miarodajna jest data stempla pocztowego.
 3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.
 4. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 14 dni od daty ich otrzymania.

§ 6
DANE OSOBOWE

 1. Podanie danych osobowych w związku z uczestnictwem w Konkursie jest dobrowolne, ale niezbędne dla wzięcia udziału w Konkursie.
 2. Administratorem danych osobowych w związku z prowadzonym Konkursem jest: Kornelia Jeleń prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: Golden Training Kornelia Jeleń, adres do doręczeń: Al. Stanów Zjednoczonych 53/533, 04-028 Warszawa, NIP: 6381451084 (dalej: „Administrator”).
 3. Dane osobowe Uczestników przetwarzane są zgodnie z ustawą zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016r. – RODO oraz ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018r., poz. 1000).
 4. Administrator przetwarza dane osobowe Uczestników w celu organizacji Konkursu, w tym przeprowadzenia postępowania reklamacyjnego i odbioru Nagrody. Administrator jako przetwarzający dane osobowe oświadcza, iż dysponuje środkami, doświadczeniem, wiedzą i wykwalifikowanym personelem, co umożliwia mu prawidłowe wykonanie Konkursu.
 5. Odbiorcami danych osobowych są właściwe organy publiczne lub firmy świadczące usługi na rzecz Organizatora w zakresie związanym z Konkursem.
 6. Dane nie są poddawane profilowaniu ani nie są przekazywane poza UE i EOG.
 7. Użytkownik posiada prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania/prawo do cofnięcia zgody, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych.
 8. Biorąc udział w Konkursie, Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w tym celu. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. Dane osobowe Uczestników przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych (RODO) w celu organizacji Konkursu, w tym przeprowadzenia postępowania reklamacyjnego. Dane osobowe będą przetwarzane przez do momentu zakończenia Konkursu.
 9. Administrator podejmuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne do zabezpieczenia danych osobowych zgodnie z art. 32 RODO.
 10. Szczegółowe zasady ochrony danych osobowych oraz polityka plików cookie znajduje się pod adresem: www.goldentraining.pl.
 11. Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem e-mail: kj@goldentraining.pl.

§ 7
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator ma prawo wykluczyć Uczestnika z udziału w Konkursie, w przypadku naruszenia przez Uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w trakcie trwania Konkursu, jeśli jest to niezbędne dla prawidłowego i zgodnego z prawem przeprowadzenia Konkursu. W takim przypadku Organizator zobowiązany jest, co najmniej na 3 dni wcześniej, poinformować Uczestników Konkursu o treści zmian Regulaminu i terminie ich wprowadzenia w postaci zamieszczenia zmienionego Regulaminu na stronie Organizatora, tak by każdy Uczestnik miał możliwość zapoznania się z nowymi postanowieniami Regulaminu i podjęcia decyzji, co do uczestnictwa w tym Konkursie.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika niewłaściwych lub nieprawdziwych danych.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego.
 5. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej goldentraining.pl/regulamin-konkursow-fb/ oraz w wersji papierowej w siedzibie Organizatora.

Nasi zadowoleni klienci

Do góry