Termin szkolenia gwarantowany
18.11.2022

Piątek

Online
od 599 PLN
Cel

Celem szkolenia jest przekazanie kluczowych zmian w Prawie zamówień publicznym, które weszły w życie w styczniu 2021 r. na poziomie podstawowym.

Uczestnik szkolenia otrzyma dużą dawkę wiedzy merytorycznej popartej licznymi przykładami, gdyż jedynie taki sposób przekazania wiedzy gwarantuje zrozumienie zmian.

string(6) "online"
Czas trwania
od 9:00 do 15:00 (w tym przerwy)
Typ szkolenia

Online

Szkolenie prowadzone w czasie rzeczywistym (na żywo) za pomocą platformy online.

Metodyka
 • case studies
 • dyskusja
 • prezentacja
 • wykład
Grupa docelowa

Szkolenie skierowane jest do osób, które mają podstawową wiedzę o PZP lub rozpoczynają swoją pracę w tym zakresie.

Na szkolenie zapraszamy osoby odpowiedzialne za kontrolę wydatkowania środków, dyrektorów, działy księgowe, pracowników merytorycznych prowadzących postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w instytucjach kultury.

Prowadzący
Natalia Miłostan

Ukończyła studia na kierunku administracja na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz studia doktoranckie Nauk Prawny na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, gdzie przygotowuje rozprawę doktorską pod tytułem „Publicznoprawne uwarunkowania realizacji obiektu energetyki jądrowej jako zadania publicznego w zakresie bezpieczeństwa energetycznego państwa”.

więcej
Pobierz informacje o szkoleniu
Pobierz informacje o szkoleniu

Program

Dzień 1

18.11.2022 (Piątek)

Zakres stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych:

  • obowiązek stosowania ustawy PZP,
  • wyłączenia stosowania ustawy PZP,
  • progi unijne,
  • zasady udzielania zamówień poniżej 130 000 złotych,
  • zamówienia kulturalne zgodnie z art. 11 ust. 5 pkt 2 ustawy PZP,
  • zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi.

Przygotowanie postępowania:

  • zasady przygotowywania opisu przedmiotu zamówienia (OPZ),
  • najczęstsze błędy zamawiającego przy opisywaniu przedmiotu zamówienia,
  • zasady szacowania wartości zamówienia,
  • istotne elementy Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ).

Formy ubiegania się o zamówienie publiczne:

  • konsorcjum,
  • podwykonawstwo,
  • poleganie na potencjale podmiotów trzecich.

Warunki udziału w postępowaniu:

  • brzmienie warunków,
  • przykładowe warunki udziału w postępowaniu,
  • najczęstsze błędy.

Kryteria oceny ofert:

  • kryterium ceny,
  • pozacenowe kryteria oceny ofert,
  • przykładowe kryteria oceny,
  • dobór odpowiednich proporcji wagi kryteriów,
  • prawidłowe formułowanie kryteriów oceny ofert,
  • uprawnienia wykonawców do weryfikacji kryteriów.

Przetarg nieograniczony i tryb podstawowy:

  • ogłoszenie o zamówieniu,
  • przebieg postępowania w procedurze klasycznej,
  • przebieg postępowania w tzw. procedury odwróconej,
  • badanie i ocena ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,
  • uzupełnianie dokumentów, wyjaśnianie treści oferty,
  • zasady badania rażąco niskiej ceny,
  • przesłanki odrzucenia oferty i wykluczenia wykonawców z postępowania.

Omówienie najważniejszych trybów niekonkurencyjnych:

  • przesłanki stosowania,
  • obowiązki uczestników postępowania przy zastosowaniu trybów niekonkurencyjnych,
  • przykłady przesłanek zastosowania trybu niekonkurencyjnego.

Umowy w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego:

  • zasady dokonywania zmian i ich wpływ na realizację umów,
  • wzory zapisów umownych,
  • prawa wykonawców w zakresie kreowania treści umowy o udzielenie zamówienia publicznego,
  • środki ochrony prawnej.

Rejestry umów, rejestry zamówień – obowiązki rejestrowe w praktyce Zamawiającego. 

Sesja pytań i odpowiedzi.

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie. 
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.

Lokalizacja

Lokalizacja

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.

Koszt

Koszt udziału w szkoleniu online:
 • 499 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 15-11-2022)
 • 599 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 15-11-2022)

Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Koszt udziału w szkoleniu online obejmuje:
 • certyfikat (wer. elektroniczna)
 • materiały szkoleniowe (wer. elektroniczna)

Szkolenie zostało zrealizowane lub jest nieaktywne

Zachęcamy do zapoznania się z aktualną ofertą:

www.goldentraining.pl/szkolenia-otwarte