Termin szkolenia gwarantowany
05.06.2020

Piątek

Internet
od PLN
Cel

Celem szkolenia jest uaktualnienie i wzbogacenie wiedzy z zakresu aspektów finansowo-księgowych projektów UE 2014-2020.

Na szkoleniu uczestnicy otrzymają praktyczne wskazówki jak prowadzić wyodrębnioną księgowość projektu, kto i jak powinien opisywać dokumenty księgowe, jak ewidencjonować środki trwałe powstałe/ulepszone w projekcie, co robić w przypadku zwrotów, pomyłek, jak powinna być prowadzona współpraca na linii księgowość – finanse projektu, jak zachować trwałość projektu, jak przygotować projekt do kontroli od strony finansowej, jak rozliczyć korygować wydatki, jak bronić kwalifikowalności wydatków, jak postępować z VAT w projektach, co z finansami projektu w czasie pandemii.

Szkolenie przeznaczone jest dla instytucji z województwa zachodniopomorskiego.

NULL
Czas trwania
10:00-15:00
Metodyka
 • dyskusja
 • omówienie studium przypadków
 • prezentacja
 • szkolenie online (na żywo)
 • wykład
Grupa docelowa

Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników działu księgowości i osób zajmujących się aspektami finansowo-księgowymi projektów unijnych.

Prowadzący
Małgorzata Rulińska

ekonomista, doradca, konsultant, coach, trener od blisko 20 lat. Przeszkoliła dziesiątki tysięcy osób m.in. w ramach programu dla samorządów w całym kraju ze środków Banku Światowego.

więcej
Pobierz informacje o szkoleniu
Pobierz informacje o szkoleniu

Program

Dzień 1

05.06.2020 (Piątek)

Wyodrębniona księgowość w prawie unijnym.

Konsekwencje braku wyodrębnienia księgowego wydatków projektowych.

Specyfika księgowania wydatków projektowych w samorządach.

Przykłady prawidłowych zapisów w Polityce rachunkowości.

Uspójnienie Instrukcji obiegu i kontroli dokumentacji księgowej z wymogami projektu, wytycznymi i instrukcjami IP/IZ.

Wydatki poniesione przed podpisaniem umowy o dofinansowanie (lub decyzji) a ich księgowanie i rozliczanie w SL2014.

Warunki przeksięgowań.

Przebieg kontroli księgowej dokumentacji.

Najczęściej popełniane błędy w księgowości projektowej.

Wydatki niekwalifikowane:

  • jak i kiedy skorygować księgowo.

Faktury korygujące we wnioskach o płatność..

Zwroty i korekty we wniosku o płatność w SL2014.

Specyfika zwrotów w projektach UP.

Prawidłowe dokumentowanie wydatków projektowych:

  • opisy, kto kiedy ich dokonuje.

Karta rozliczenia wydatków we wniosku o płatność w SL2014.

Wymogi archiwizacji dokumentacji projektowej a przepisy dotyczące instrukcji kancelaryjnej i archiwizacji w jednostkach sektora finansów publicznych.

Jak postępować z budżetem projektu w okresie pandemii:

  • jakie zmiany są dopuszczalne.

Prawidłowe rozliczanie umów–zlecenia oraz dokumentacja z tym związana:

  • omówienie na przykładach.

Kwalifikowanie, rozliczanie i księgowanie wynagrodzeń w projektach.

Kary umowne w projektach i ich ujmowanie księgowe oraz finansowe:

  • różne przypadki.

VAT w projektach.

Jak księgować VAT niekwalifikowalny lub częściowo niekwalifikowalny.

Zamykanie finansowe projektu, kontrole w okresie trwałości, w tym kontrole VAT.

Zwroty w okresie trwałości.

Najważniejsze zapisy wytycznych w zakresie nieprawidłowości.

Planowane zmiany w perspektywie finansowej 2021-27.

Sesja pytań i odpowiedzi.

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie. 
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.

Lokalizacja

Lokalizacja

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.

Koszt

Szkolenie zostało zrealizowane lub jest nieaktywne

Zachęcamy do zapoznania się z aktualną ofertą:

www.goldentraining.pl/szkolenia-otwarte