Termin szkolenia gwarantowany
26.11.2020

Czwartek

Online
od 499 PLN
Cel

Celem szkolenia jest uaktualnienie i wzbogacenie wiedzy z zakresu aspektów finansowo-księgowych projektów UE 2014-2020.

Na szkoleniu uczestnicy otrzymają praktyczne wskazówki jak prowadzić wyodrębnioną księgowość projektu, kto i jak powinien opisywać dokumenty księgowe, jak ewidencjonować środki trwałe powstałe/ulepszone w projekcie, co robić w przypadku zwrotów, pomyłek, jak powinna być prowadzona współpraca na linii księgowość – finanse projektu, jak zachować trwałość projektu, jak przygotować projekt do kontroli od strony finansowej, jak rozliczyć korygować wydatki, jak bronić kwalifikowalności wydatków, jak postępować z VAT w projektach, co z finansami projektu w czasie pandemii.

Czas trwania
10:00-15:00
Metodyka
 • dyskusja
 • omówienie studium przypadków
 • prezentacja
 • wykład
Grupa docelowa

Szkolenie przeznaczone jest dla beneficjentów oraz pracowników IP/IZ – pracowników zespołów projektowych oraz pionów finansowo-księgowych beneficjentów projektów współfinansowanych ze środków UE na lata 2014-2020, kontrolerów i opiekunów projektów, pracowników punktów informacyjnych o funduszach, głównie RPO WP.

Prowadzący
Małgorzata Rulińska

ekonomista, doradca, konsultant, coach, trener od blisko 20 lat. Przeszkoliła dziesiątki tysięcy osób m.in. w ramach programu dla samorządów w całym kraju ze środków Banku Światowego.

więcej
Pobierz informacje o szkoleniu
Pobierz informacje o szkoleniu

Dzień 1

26.11.2020 (Czwartek)

Wyodrębniona księgowość w prawie unijnym.

Konsekwencje braku wyodrębnienia księgowego wydatków projektowych.

Specyfika księgowania wydatków projektowych w samorządach.

Przykłady prawidłowych zapisów w Polityce rachunkowości.

Uspójnienie Instrukcji obiegu i kontroli dokumentacji księgowej z wymogami projektu, wytycznymi i instrukcjami IP/IZ.

Wydatki poniesione przed podpisaniem umowy o dofinansowanie (lub decyzji) a ich księgowanie i rozliczanie w SL2014.

Warunki przeksięgowań.

Przebieg kontroli księgowej dokumentacji.

Najczęściej popełniane błędy w księgowości projektowej.

Wydatki niekwalifikowane jak i kiedy skorygować księgowo.

Faktury korygujące we wnioskach o płatność.

Zwroty i korekty we wniosku o płatność w SL2014.

Prawidłowe dokumentowanie wydatków projektowych:

  • opisy,
  • kto kiedy ich dokonuje.

Karta rozliczenia wydatków we wniosku o płatność w SL2014.

Wymogi archiwizacji dokumentacji projektowej a przepisy dotyczące instrukcji kancelaryjnej i archiwizacji w jednostkach sektora finansów publicznych.

Jak postępować z budżetem projektu w okresie pandemii:

  • jakie zmiany są kwalifikowalne,
  • częściowe zawieszenie Wytycznych.

Prawidłowe rozliczanie umów-zlecenia oraz dokumentacja z tym związana:

  • omówienie na przykładach.

Kwalifikowanie, rozliczanie i księgowanie wynagrodzeń w projektach.

Kary umowne w projektach i ich ujmowanie księgowe oraz finansowe:

  • różne przypadki.

VAT w projektach

Jak księgować VAT niekwalifikowalny lub częściowo niekwalifikowalny.

Zamykanie finansowe i księgowe projektu.

Kontrole w okresie trwałości, w tym kontrole VAT.

Zwroty w okresie trwałości.

Najważniejsze zapisy wytycznych w zakresie nieprawidłowości.

Sesja pytań i odpowiedzi.

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie. 
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.

Lokalizacja

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.

Koszt udziału w szkoleniu online:
 • 399 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 23-11-2020)
 • 499 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 23-11-2020)

Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

	string(5) "after"
	string(10) "23-11-2020"
	NULL
Wypełnij
formularz
Sprawdź
wszystkie dane
Wyślij
zgłoszenie
Dostaniesz mejla potwierdzającego
Możesz wydrukować potwierdzenie

Informacje ogólne

Aspekty finansowo-księgowe projektów UE 2014-2020 – szkolenie specjalistyczne (szkolenie online)

Online, 26.11.2020

 • Administracja publiczna.
 • Korpus służby cywilnej.
 • Jednostki samorządu terytorialnego.
 • Wymiar sprawiedliwości.
 • Placówki naukowe.
 • Instytucje kultury.
 • Wojsko Polskie.
 • Jednostki oświatowe.
 • Jednostki budżetowe.
 • Stowarzyszenia i fundacje.
 • Służba zdrowia.
 • Zakłady budżetowe.
 • Firmy prywatne (jednoosobowe działalności gospodarcze, spółki cywilne, spółki z o.o., spółki akcyjne, spółki komandytowe).
 • Spółki samorządowe.
 • Spółki Skarbu Państwa.
 • Osoby prywatne.

Dane do FV nabywcy

/

Czy nabywca ma być również odbiorcą?

Dane do FV odbiorcy

/

Dane osoby kontaktowej/zgłaszającej

Czy osoba zgłaszająca uczestniczy w szkoleniu?

Rozliczenie kosztów udziału

 • Koszt szkolenia: 499,00
 • Stawka VAT: Sprzedawca zwolniony przedmiotowo z podatku od towaru i usług [dostawca towarów lub świadczeń usługi zwolniony na podstawie art. 113 ust. 1 (albo ust. 9) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221, 2491, z 2018 r. poz. 62, 86. z późn. zm.)]
 • Koszt szkolenia: 499,00
 • Ilość osób: 0
 • Całkowity koszt udziału w szkoleniu: 0

Uwagi