Termin szkolenia gwarantowany
09.04.2021

Piątek

Online
od 549 PLN
Cel

Celem szkolenia jest uaktualnienie i wzbogacenie wiedzy z zakresu aspektów finansowo-księgowych projektów UE 2014-2020.

Na szkoleniu uczestnicy otrzymają praktyczne wskazówki jak prowadzić wyodrębnioną księgowość projektu, kto i jak powinien opisywać dokumenty księgowe, jak ewidencjonować środki trwałe powstałe/ulepszone w projekcie, co robić w przypadku zwrotów, pomyłek, jak powinna być prowadzona współpraca na linii księgowość – finanse projektu, jak zachować trwałość projektu, jak przygotować projekt do kontroli od strony finansowej, jak rozliczyć korygować wydatki, jak bronić kwalifikowalności wydatków, w tym szczególne przypadki w okresie pandemii, jak postępować z VAT w projektach.

string(6) "online"
Czas trwania
od 9:00 do 14:00 (w tym przerwy)
Typ szkolenia

Online

Szkolenie prowadzone w czasie rzeczywistym (na żywo) za pomocą platformy online.

Metodyka
 • dyskusja
 • omówienie studium przypadków
 • prezentacja
 • wykład
Grupa docelowa

Szkolenie przeznaczone jest dla beneficjentów oraz pracowników IP/IZ – pracowników zespołów projektowych oraz pionów finansowo-księgowych projektów współfinansowanych ze środków UE na lata 2014-2020, kontrolerów i opiekunów projektów, pracowników punktów informacyjnych o funduszach.

Prowadzący
Małgorzata Rulińska

ekonomista, doradca, konsultant, coach, trener od blisko 20 lat. Przeszkoliła dziesiątki tysięcy osób m.in. w ramach programu dla samorządów w całym kraju ze środków Banku Światowego.

więcej
Pobierz informacje o szkoleniu
Pobierz informacje o szkoleniu

Program

Dzień 1

09.04.2021 (Piątek)

Wyodrębniona księgowość w prawie unijnym.

Konsekwencje finansowe braku wyodrębnienia księgowego wydatków projektowych.

Kiedy nie stosujemy wyodrębnionej księgowości – jakie powinny być zapisy w związku z tym w Polityce rachunkowości.

Specyfika księgowania wydatków projektowych w samorządach.

Przykłady prawidłowych zapisów w Polityce rachunkowości.

Uspójnienie Instrukcji obiegu i kontroli dokumentacji księgowej z wymogami projektu, wytycznymi i instrukcjami IP/IZ.

Wydatki poniesione przed podpisaniem umowy o dofinansowanie (lub decyzji) a ich księgowanie i rozliczanie w SL2014.

Przebieg kontroli księgowej dokumentacji.

Najczęściej popełniane błędy w księgowości projektowej.

Jak prawidłowo prowadzić finanse projektu krok po kroku.

Zmiana Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków od 1.01.2021 r. oraz zawieszone zapisy do 31.12.2021 r.

Wydatki niekwalifikowane:

 • jak i kiedy skorygować księgowo.

Faktury korygujące we wnioskach o płatność.

Prawidłowe dokumentowanie wydatków projektowych:

  • opisy,
  • kto kiedy ich dokonuje.

Karta rozliczenia wydatków we wniosku o płatność.

Jak postępować z budżetem projektu w okresie pandemii:

  • jakie zmiany są dopuszczalne,
  • aktualizacja specustawy funduszowej na 2021 r.

Kiedy można kwalifikować wydatki, pomimo iż cele nie zostały osiągnięte.

Prawidłowe rozliczanie umów zlecenia oraz dokumentacja z tym związana:

  • omówienie na przykładach.

Wynagrodzenia w projektach.

Jak utrzymać i opłacać personel projektu w okresie pandemii.

Kary umowne w projektach i ich ujmowanie księgowe oraz finansowe – różne przypadki.

Zmiany definicji dochodu w rozporządzeniu unijnym tzw. OMNIBUSIE i ich praktyczny wymiar.

VAT w projektach.

Zamykanie finansowe projektu, kontrole w okresie trwałości, w tym kontrole VAT.

Zwroty w okresie trwałości.

Najważniejsze wymogi z wytycznych w zakresie nieprawidłowości, w tym ułatwienia w okresie pandemii.

Sesja pytań i odpowiedzi.

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie. 
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.

Lokalizacja

Lokalizacja

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.

Koszt

Koszt udziału w szkoleniu online:
 • 449 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 06-04-2021)
 • 549 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 06-04-2021)

Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Koszt udziału w szkoleniu online obejmuje:
 • certyfikat (wer. elektroniczna)
 • materiały szkoleniowe (wer. elektroniczna)
Wypełnij
formularz
Sprawdź
wszystkie dane
Wyślij
zgłoszenie
Dostaniesz mejla potwierdzającego
Możesz wydrukować potwierdzenie

Informacje ogólne

Aspekty finansowo-księgowe projektów UE 2014-2020, w tym w okresie pandemii – szkolenie specjalistyczne

Online, 09.04.2021

 • Administracja publiczna.
 • Korpus służby cywilnej.
 • Jednostki samorządu terytorialnego.
 • Wymiar sprawiedliwości.
 • Placówki naukowe.
 • Instytucje kultury.
 • Wojsko Polskie.
 • Jednostki oświatowe.
 • Jednostki budżetowe.
 • Stowarzyszenia i fundacje.
 • Służba zdrowia.
 • Zakłady budżetowe.
 • Firmy prywatne (jednoosobowe działalności gospodarcze, spółki cywilne, spółki z o.o., spółki akcyjne, spółki komandytowe).
 • Spółki samorządowe.
 • Spółki Skarbu Państwa.
 • Osoby prywatne.

Dane do FV nabywcy

/

Czy nabywca ma być również odbiorcą?

Dane do FV odbiorcy

/

Dane osoby kontaktowej/zgłaszającej

Czy osoba zgłaszająca uczestniczy w szkoleniu?

Rozliczenie kosztów udziału

 • Liczba osób: 0
 • Koszt udziału w szkoleniu wszystkich zgłoszonych osób:
 • Stawka VAT: Sprzedawca zwolniony przedmiotowo z podatku od towaru i usług [dostawca towarów lub świadczeń usługi zwolniony na podstawie art. 113 ust. 1 (albo ust. 9) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221, 2491, z 2018 r. poz. 62, 86. z późn. zm.)]
 • Całkowity koszt udziału w szkoleniu: 0

Uwagi