Termin szkolenia gwarantowany
19.01.2021

Wtorek

Online
od 499 PLN
Cel

Celem szkolenia jest przeanalizowanie zasad prowadzenia ewidencji zdarzeń, jakie miały miejsce w jednostkach sektora finansów publicznych w 2020 r. i praktyczne wyjaśnienia pozwalające na zamknięcie ksiąg rachunkowych w taki sposób, aby uzyskane na ich podstawie informacje w sprawozdawczości były rzetelne, bezbłędne i sprawdzalne.

string(6) "online"
Czas trwania
od 9:00 do 14:00 (w tym przerwy)
Typ szkolenia

Online

Szkolenie prowadzone w czasie rzeczywistym (na żywo) za pomocą platformy online.

Metodyka
 • dyskusja
 • omówienie studium przypadków
 • prezentacja
 • wykład
Grupa docelowa

Szkolenie skierowane jest do pracowników działów księgowości w jednostkach sektora finansów publicznych.

Prowadzący
Danuta Kaźmierczak

Specjalistka z zakresu rachunkowości budżetowej. Doświadczona praktyczka z długoletnim stażem pracy jako główna księgowa w jednostce budżetowej oraz autorka licznych publikacji z zakresu finansów publicznych.

więcej
Pobierz informacje o szkoleniu
Pobierz informacje o szkoleniu

Program

Dzień 1

19.01.2021 (Wtorek)

I. PODSTAWOWE CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z ZAKOŃCZENIEM ROKU BUDŻETOWEGO.

Zaksięgowanie wszystkich zdarzeń gospodarczych, jakie miały miejsce w danym roku z uwzględnieniem:

  • ewentualnych korekt błędów z lat poprzednich,
  • zasad uwzględnienia zdarzeń dotyczących zamykanego roku po sporządzeniu i zatwierdzeniu Z.

Koszty i zobowiązania na przełomie roku budżetowego (sposób i zasady ich prawidłowej ewidencji).

Rozliczenie poniesionych wydatków na inwestycje (po uzgodnieniu z właściwą komórką merytoryczną w zakresie inwestycji) i dokonanie przeksięgowań zakończonych zadań inwestycyjnych na właściwe konta, ewentualne rozliczenie inwestycji zaniechanych.

Uzgodnienie z jednostką nadrzędną kwot zrealizowanych dochodów i niezrealizowanych wydatków oraz przekazanie kwot wynikających z rozliczenia do właściwego budżetu.

Naliczenie i ujęcie w księgach rachunkowych zobowiązań jednostki z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi od wynagrodzeń.

Dokonanie przeglądu kont analitycznych rozrachunków i kont podatników pod kątem:

  • występowania pozycji do wyjaśnienia,
  • ewentualnego  umarzenia  należności zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Dokonanie przeglądu kont analitycznych rozrachunków pod kątem prawidłowego ustalenia np. dochodów z mienia (czynsze, dzierżawy, sprzedaż majątku itp.) lub z tytułu świadczonych usług itp.

Ustalenie realności sald kont analitycznych w szczególności dotyczących:

  • udzielonych pracownikom pożyczek mieszkaniowych,
  • rozliczeń z pracownikami z pozostałych tytułów,
  • rozliczeń z tytułu wpłaconych wadiów i wpłaconych zabezpieczeń i gwarancji,
  • rozliczeń z tytułu udzielonych dotacji,
  • rozliczeń z tytułu otrzymanych dotacji.

Naliczenie wymagalnych a niezapłaconych odsetek od należności oraz odsetek od zobowiązań.

Aktualizacja należności wątpliwych i spornych.

Ustalenie odpisów aktualizujących należności (jak prawidłowo  powinno funkcjonować konto  290?):

  • ewentualne odstępstwa od obowiązującego dochodzenia należności budżetowej.

Weryfikacja poprawności ustalenia zaangażowania roku bieżącego oraz przeksięgowanie zaangażowania dotyczącego roku następnego lub kolejnych lat.

Rozliczenia  międzyokresowe kosztów:

 • czy jednostki budżetowe mogą zrezygnować z rozliczania w czasie nieistotnych kwotowo kosztów?

II. INWENTARYZACJA ROCZNA – CEL I JEJ ROLA W ZWIĄZKU Z ZAMKNIĘCIEM ROKU MAJĄC NA UWADZE PANDEMIĘ COVID-19

Funkcje i cele inwentaryzacji, inwentaryzacja jako element rachunkowości jednostki i jej szczególna rola przy prawidłowym zamknięciem roku i sporządzeniu B.Z. z załącznikami.

Zasady prawidłowego rozliczenia spisu z natury (kto i na jakim etapie odpowiada?).

Inwentaryzacja drogą potwierdzenia sald.

Inwentaryzacja w drodze weryfikacji aktywów i pasywów.

Prawidłowe rozliczenie inwentaryzacji i ustalenie ewentualnych różnic:

  • opracowanie prawidłowej dokumentacji poinwentaryzacyjnej,
  • ujęcie różnic inwentaryzacyjnych w księgach jednostki.

Zwrócenie uwagi na ważniejsze nieprawidłowości wykazywane przez służby kontrolne mające wpływ na prawidłowe przeprowadzenie i rozliczenie inwentaryzacji do B.Z.

Przypadki naruszenia dyscypliny finansów publicznych w zakresie inwentaryzacji.

Rola i odpowiedzialność za inwentaryzację kierownika jednostki, głównego księgowego (skarbnika) oraz pozostałych pracowników.

Wydrukowanie ksiąg rachunkowych lub przeniesienie ich treści na inny komputerowy nośnik danych w następującym zakresie:

  • dzienniki za rok obrotowy,
  • księga główna za rok obrotowy,
  • księgi pomocnicze (np. środki trwałe, rozrachunki, rzeczowe składniki obrotowe),
  • zestawienie obrotów i sald kont księgi głównej na koniec roku obrotowego,
  • zestawienie sald kont ksiąg pomocniczych na koniec roku obrotowego.

Terminy zamknięcia ksiąg rachunkowych w jednostkach sektora finansów publicznych.

III. PRAKTYCZNE OMÓWIENIE ZASAD PREZENTOWANIA DANYCH W POSZCZEGÓLNYCH POZYCJACH BILANSU ZAMKNIĘCIA ORAZ W ZAŁĄCZNIKACH:

  • w zestawieniu zmian w funduszu jednostki,
  • w rachunku strat i zysków,
  • w dodatkowych informacjach i objaśnieniach do B.Z. (zał. nr 12).

Sesja pytań i odpowiedzi.

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie. 
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.

Lokalizacja

Lokalizacja

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.

Koszt

Koszt udziału w szkoleniu online:
 • 399 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 14-01-2021)
 • 499 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 14-01-2021)

Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Koszt udziału w szkoleniu online obejmuje:
 • certyfikat (wer. elektroniczna)
 • materiały szkoleniowe (wer. elektroniczna)

Szkolenie zostało zrealizowane lub jest nieaktywne

Zachęcamy do zapoznania się z aktualną ofertą:

www.goldentraining.pl/szkolenia-otwarte