Termin szkolenia gwarantowany
22.02.2023

Środa

Łódź/Online
od 599 PLN
Cel

Szkolenie ma na celu zaznajomienie uczestników z podstawowymi zasadami związanymi z prawidłowym sporządzeniem rocznego sprawozdania finansowego. Omówione zostaną niezbędne czynności związane z zakończeniem roku budżetowego oraz inwentaryzacji. W praktyczny sposób zostaną także omówione zasady prezentowania danych w poszczególnych pozycjach Bilansu Zamknięcia oraz w załącznikach, a także zasady prawidłowego otwarcia ksiąg rachunkowych w 2023 r.

string(6) "hybrid"
Czas trwania
od 9:00 do 14:00 (w tym przerwy)
Typ szkolenia

Hybrydowe

Szkolenie prowadzone jednocześnie stacjonarnie w sali szkoleniowej oraz w czasie rzeczywistym (na żywo) za pomocą platformy online. Uczestnik może wybrać w jakiej formie szkolenia chce uczestniczyć.

Metodyka
 • dyskusja
 • omówienie studium przypadków
 • prezentacja
 • wykład
Grupa docelowa

Szkolenie skierowane jest do pracowników działów księgowości w jednostkach sektora finansów publicznych.

Prowadzący
Danuta Kaźmierczak

Specjalistka z zakresu rachunkowości budżetowej. Doświadczona praktyczka z długoletnim stażem pracy jako główna księgowa w jednostce budżetowej oraz autorka licznych publikacji z zakresu finansów publicznych.

więcej
Pobierz informacje o szkoleniu
Pobierz informacje o szkoleniu

Program

Dzień 1

22.02.2023 (Środa)

Szczegółowa analiza czynności związanych z  prawidłowym  zamknięciem 2022 r.

Przeanalizowanie  czy  zostały  zaksięgowane  wszystkie  zdarzenia  gospodarcze, jakie miały miejsce w 2022 r.

Sposób i zasady ewidencji kosztów i zobowiązań na przełomie roku budżetowego:

   • czy można uwzględnić zasadę istotności,

Rozliczenia międzyokresowe, możliwe uproszczenia:

   • czy jednostki budżetowe mogą zrezygnować  z  rozliczania w czasie  nieistotnych kwotowo kosztów?

Dokonanie ewentualnych korekt błędów z lat poprzednich.

Zasady ewidencji  zdarzeń dotyczących zamykanego roku po sporządzeniu i zatwierdzeniu  B.Z.

Uzgodnienie z jednostką nadrzędną kwot zrealizowanych dochodów i niezrealizowanych wydatków oraz przekazanie kwot wynikających z rozliczenia do właściwego budżetu.

Rozliczenie poniesionych wydatków na inwestycje (po uzgodnieniu z właściwą komórką merytoryczną w zakresie inwestycji) i dokonanie przeksięgowań zakończonych zadań inwestycyjnych na właściwe konta, ewentualne rozliczenie inwestycji zaniechanych.-  prawidłowa ewidencja tych zdarzeń.

Dokonanie przeglądu kont analitycznych rozrachunków pod kątem:

   • występowania pozycji do wyjaśnienia,
   • ewentualnego umarzenia  należności zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Naliczenie i ujęcie w księgach rachunkowych zobowiązań jednostki z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi od wynagrodzeń.

Prawidłowe ustalenie realności sald kont analitycznych w szczególności dotyczących:

   • udzielonych pracownikom pożyczek mieszkaniowych,
   • rozliczeń z pracownikami z pozostałych tytułów,
   • rozliczeń z tytułu wpłaconych wadiów i wpłaconych zabezpieczeń i gwarancji,
   • rozliczeń z tytułu udzielonych i otrzymanych dotacji,

Naliczenie wymagalnych a niezapłaconych odsetek od należności oraz odsetek od zobowiązań.

Analiza należności wątpliwych i spornych oraz ich prawidłowe zaksięgowanie.

Ustalenie odpisów aktualizujących należności do ustalenia realnych należności w B.Z – jak prawidłowo  powinno funkcjonować konto  290?

Weryfikacja poprawności ustalenia zaangażowania roku bieżącego oraz przeksięgowanie zaangażowania dotyczącego roku następnego lub kolejnych lat.

Rola i cel  Inwentaryzacji rocznej w  związku z zamknięciem roku budżetowego.

Inwentaryzacja jako element rachunkowości jednostki i jej szczególna rola przy prawidłowym zamknięciem roku i sporządzeniu B.Z. z załącznikami.

Zasady prawidłowego rozliczenia spisu z natury (kto i na jakim etapie odpowiada?).

Inwentaryzacja drogą potwierdzenia sald.

Inwentaryzacja w drodze weryfikacji aktywów i pasywów.

Prawidłowe rozliczenie inwentaryzacji i ustalenie ewentualnych różnic.

   • opracowanie prawidłowej  dokumentacji poinwentaryzacyjnej,
   • ujęcie różnic inwentaryzacyjnych w księgach jednostki.

Zwrócenie uwagi na ważniejsze nieprawidłowości wykazywane przez służby  kontrolne mające wpływ na prawidłowe  przeprowadzenie i rozliczenie inwentaryzacji do B.Z.

Przypadki naruszenia dyscypliny finansów publicznych w zakresie inwentaryzacji.

Rola i odpowiedzialność za inwentaryzację kierownika jednostki, głównego księgowego (skarbnika) oraz pozostałych pracowników.

Wydrukowanie ksiąg rachunkowych lub przeniesienie ich treści na inny komputerowy nośnik  danych w następującym zakresie:

   • dzienniki za rok obrotowy,
   • księga główna za rok obrotowy,
   • księgi pomocnicze (np. środki trwałe, rozrachunki, rzeczowe składniki obrotowe),
   • zestawienie obrotów i sald kont księgi głównej na koniec roku obrotowego,
   • zestawienie sald kont ksiąg pomocniczych na koniec roku obrotowego.
   • terminy zamknięcia ksiąg rachunkowych w JSFP.

Praktyczne omówienie  zasad prezentowania danych w poszczególnych pozycjach  B.Z. oraz w załącznikach :

   • w  zestawieniu zmian w funduszu jednostki,
   • w  rachunku strat i zysków,
   • w dodatkowych informacjach i objaśnieniach do B.Z. (zał. Nr 12).

Prawidłowe otwarcie ksiąg rachunkowych roku 2023.                                                                                                    

Panel  dyskusyjny.

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie. 
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.

Lokalizacja

Lokalizacja szkolenia online:

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.

Lokalizacja szkolenia na sali:

Hotel Focus***
ul. Łąkowa 23/25
90 -554 Łódź

Organizator szkolenia zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca szkolenia. Ostateczna lokalizacja szkolenia zostanie podana w potwierdzeniu udziału, które jest wysyłane na 2 dni robocze przed szkoleniem (nie liczymy dnia szkolenia). Informacja ta jest przesyłana drogą elektroniczną na adres osoby kontaktowej i uczestnika szkolenia.

Mapa

Koszt

Koszt udziału w szkoleniu online:
 • 499 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 17-02-2023)
 • 599 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 17-02-2023)

Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Koszt udziału w szkoleniu online obejmuje:
 • certyfikat (wer. elektroniczna)
 • materiały szkoleniowe (wer. elektroniczna)
Koszt udziału w szkoleniu na sali:
 • 599 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 17-02-2023)
 • 699 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 17-02-2023)

Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Koszt udziału w szkoleniu na sali obejmuje:
 • certyfikat (wer. papierowa)
 • materiały szkoleniowe (wer. drukowana)
 • długopis
 • serwis kawowy
 • obiad

Szkolenie zostało zrealizowane lub jest nieaktywne

Zachęcamy do zapoznania się z aktualną ofertą:

www.goldentraining.pl/szkolenia-otwarte