Termin szkolenia gwarantowany
08.12.2022

Czwartek

Łódź/Online
od 549 PLN
Cel

Szkolenie ma na celu zaznajomienie uczestników z podstawowymi zasadami związanymi z prawidłowym sporządzeniem rocznego sprawozdania finansowego. Omówione zostaną niezbędne czynności związane z zakończeniem roku budżetowego, inwentaryzacja roczna – jej cel i rola w związku z zamknięciem roku. W praktyczny sposób zostaną także omówione zasady prezentowania danych w poszczególnych pozycjach Bilansu Zamknięcia oraz w załącznikach.

string(6) "hybrid"
Czas trwania
od 9:00 do 14:00 (w tym przerwy)
Typ szkolenia

Hybrydowe

Szkolenie prowadzone jednocześnie stacjonarnie w sali szkoleniowej oraz w czasie rzeczywistym (na żywo) za pomocą platformy online. Uczestnik może wybrać w jakiej formie szkolenia chce uczestniczyć.

Metodyka
 • dyskusja
 • omówienie studium przypadków
 • prezentacja
 • wykład
Grupa docelowa

Szkolenie skierowane jest do pracowników działów księgowości w jednostkach sektora finansów publicznych.

Prowadzący
Danuta Kaźmierczak

Specjalistka z zakresu rachunkowości budżetowej. Doświadczona praktyczka z długoletnim stażem pracy jako główna księgowa w jednostce budżetowej oraz autorka licznych publikacji z zakresu finansów publicznych.

więcej
Pobierz informacje o szkoleniu
Pobierz informacje o szkoleniu

Program

Dzień 1

08.12.2022 (Czwartek)

Niezbędne czynności związane z prawidłowym zakończeniem roku budżetowego.

Zaksięgowanie wszystkich zdarzeń gospodarczych, jakie miały miejsce w danym roku z uwzględnieniem:

  • ewentualnych korekt błędów z lat poprzednich oraz
  • zasady uwzględnienia zdarzeń dotyczących zamykanego roku po sporządzeniu i zatwierdzeniu Z.

Koszty i zobowiązania na przełomie roku budżetowego (sposób i zasady ich prawidłowej ewidencji)

Rozliczenie poniesionych wydatków na inwestycje (po uzgodnieniu z właściwą komórką merytoryczną w zakresie inwestycji) i dokonanie przeksięgowań zakończonych zadań inwestycyjnych na właściwe konta oraz ewentualne rozliczenie inwestycji zaniechanych.

Uzgodnienie z jednostką nadrzędną kwot zrealizowanych dochodów i niezrealizowanych wydatków oraz przekazanie kwot wynikających z rozliczenia do właściwego budżetu.

Naliczenie i ujęcie w księgach rachunkowych zobowiązań jednostki z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi od wynagrodzeń.

Dokonanie przeglądu kont analitycznych rozrachunków i kont podatników pod kątem:

  • występowania pozycji do wyjaśnienia,
  • niedopuszczenia do przeterminowania należności i zobowiązań,
  • ewentualnego umarzania należności zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Dokonanie przeglądu kont analitycznych rozrachunków pod kątem prawidłowego ustalenia dochodów z mienia (czynsze, dzierżawy, sprzedaż majątku itp.) lub z tytułu świadczonych usług itp.

Przeanalizowanie i ustalenie realności sald kont analitycznych w szczególności dotyczących:

  • zaliczek udzielonych pracownikom np. z tytułu kosztów podróży służbowych,
  • udzielonych pracownikom pożyczek mieszkaniowych,
  • niepodjętych wynagrodzeń przez pracowników,
  • rozliczeń z pracownikami z pozostałych tytułów,
  • rozliczeń z tytułu wpłaconych wadiów i wpłaconych zabezpieczeń i gwarancji,
  • rozliczeń z tytułu udzielonych i otrzymanych dotacji.

Naliczenie wymagalnych a niezapłaconych odsetek od należności oraz ewentualnych odsetek od zobowiązań.

Aktualizacja należności wątpliwych i spornych.

Weryfikacja poprawności ustalenia zaangażowania roku bieżącego oraz przeksięgowanie zaangażowania dotyczącego roku następnego lub kolejnych lat.

Inwentaryzacja roczna – cel i jej rola związana z zamknięciem roku:

  • funkcje i cele inwentaryzacji, inwentaryzacja jako element rachunkowości jednostki i jej szczególna rola przy prawidłowym zamknięciem roku i sporządzeniu B.Z. z załącznikami,
  • metody (rodzaje, sposoby) przeprowadzania inwentaryzacji wg uor,
  • zasady prawidłowego rozliczenia spisu z natury (kto i na jakim etapie odpowiada?),
  • inwentaryzacja drogą potwierdzenia sald,
  • inwentaryzacja w drodze weryfikacji aktywów i pasywów,
  • prawidłowe rozliczenie inwentaryzacji i ustalenie ewentualnych różnic:
   • opracowanie prawidłowej dokumentacji poinwentaryzacyjnej,
   • ujęcie różnic inwentaryzacyjnych w księgach jednostki,
  • zwrócenie uwagi na ważniejsze nieprawidłowości wykazywane przez służby kontrolne mające wpływ na prawidłowe przeprowadzenie i rozliczenie inwentaryzacji do B.Z,
  • przypadki naruszenia dyscypliny finansów publicznych w zakresie inwentaryzacji,
  • rola i odpowiedzialność za inwentaryzację kierownika jednostki, głównego księgowego (skarbnika) oraz pozostałych pracowników.

Wydrukowanie ksiąg rachunkowych lub przeniesienie ich treści na inny komputerowy nośnik danych w następującym zakresie:

  • dzienniki za rok obrotowy,
  • księga główna za rok obrotowy,
  • księgi pomocnicze (np. środki trwałe, rozrachunki, rzeczowe składniki obrotowe),
  • zestawienie obrotów i sald kont księgi głównej na koniec roku obrotowego,
  • zestawienie sald kont ksiąg pomocniczych na koniec roku obrotowego.

Praktyczne omówienie zasad prezentowania danych w poszczególnych pozycjach Bilansu Zamknięcia oraz w załącznikach:

  • w zestawieniu zmian w funduszu jednostki,
  • w rachunku strat i zysków,
  • w dodatkowych informacjach i objaśnieniach do B.Z. (zał. nr 12).

Sesja pytań i odpowiedzi.

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie. 
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.

Lokalizacja

Lokalizacja szkolenia online:

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.

Lokalizacja szkolenia na sali:

Hotel Tobaco***
ul. M. Kopernika 64
90-553 Łódź

Organizator szkolenia zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca szkolenia. Ostateczna lokalizacja szkolenia zostanie podana w potwierdzaniu udziału, które jest wysyłane na 2 dni robocze przed szkoleniem (nie liczymy dnia szkolenia). Informacja ta jest przesyłana drogą elektroniczną na adres osoby kontaktowej i uczestnika szkolenia.

Mapa

Koszt

Koszt udziału w szkoleniu online:
 • 449 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 05-12-2022)
 • 549 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 05-12-2022)

Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Koszt udziału w szkoleniu online obejmuje:
 • certyfikat (wer. elektroniczna)
 • materiały szkoleniowe (wer. elektroniczna)
Koszt udziału w szkoleniu na sali:
 • 549 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 05-12-2022)
 • 649 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 05-12-2022)

Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Koszt udziału w szkoleniu na sali obejmuje:
 • certyfikat (wer. papierowa)
 • materiały szkoleniowe (wer. drukowana)
 • długopis
 • serwis kawowy
 • obiad
Wypełnij
formularz
Sprawdź
wszystkie dane
Wyślij
zgłoszenie
Dostaniesz mejla potwierdzającego
Możesz wydrukować potwierdzenie

Informacje ogólne

Bilans zamknięcia – zasady prawidłowego sporządzenia sprawozdania finansowego w JSFP za 2022 rok

Łódź/Online, 08.12.2022

 • Administracja publiczna.
 • Korpus służby cywilnej.
 • Jednostki samorządu terytorialnego.
 • Wymiar sprawiedliwości.
 • Placówki naukowe.
 • Instytucje kultury.
 • Wojsko Polskie.
 • Jednostki oświatowe.
 • Jednostki budżetowe.
 • Stowarzyszenia i fundacje.
 • Służba zdrowia.
 • Zakłady budżetowe.
 • Firmy prywatne (jednoosobowe działalności gospodarcze, spółki cywilne, spółki z o.o., spółki akcyjne, spółki komandytowe).
 • Spółki samorządowe.
 • Spółki Skarbu Państwa.
 • Osoby prywatne.

Dane do FV nabywcy

/

Czy nabywca ma być również odbiorcą?

Dane do FV odbiorcy

/

Dane osoby kontaktowej/zgłaszającej

Czy osoba zgłaszająca uczestniczy w szkoleniu?

Rozliczenie kosztów udziału

 • Liczba osób: 0
 • Koszt udziału w szkoleniu wszystkich zgłoszonych osób:
 • Stawka VAT: Sprzedawca zwolniony przedmiotowo z podatku od towaru i usług [dostawca towarów lub świadczeń usługi zwolniony na podstawie art. 113 ust. 1 (albo ust. 9) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221, 2491, z 2018 r. poz. 62, 86. z późn. zm.)]
 • Całkowity koszt udziału w szkoleniu: 0

Uwagi