Termin szkolenia gwarantowany
28.04.2022

Czwartek

Online
od 599 PLN
Cel

Rok 2022 niewątpliwie obfituje w zmiany w prawie dotyczące zatrudniania cudzoziemców. Do tej pory, największe zmiany wynikają z reakcji władz Polski na napływ obywateli Ukrainy uciekających stamtąd przed działaniami wojennymi oraz wcześniejszą nowelizacją przepisów z 29 stycznia 2022 r. Nowe przepisy, pomimo ogólnego założenia minimalizacji obciążeń administracyjnych, generują jednak kolejne problemy i niejasności, które wymagają interpretacji i doprecyzowania.

Celem szkolenia jest dostarczenie informacji pozwalających zrozumieć działanie systemu polskiego prawa imigracyjnego osobom, które w ramach swoich obowiązków będą przeprowadzać lub nadzorować proces legalizacji pobytu i zatrudnienia cudzoziemców w jednostkach badawczych, uczelniach wyższych, szkołach oraz innych podmiotach zatrudniających osoby posiadające wysokie kwalifikacje zawodowe. W trakcie szkolenia będą omawiane aktualnie obowiązujące rozwiązania oraz najnowsze zmiany w Ustawie o cudzoziemcach i Ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Podczas szkolenia przedstawione zostaną zasady weryfikacji legalności pobytu cudzoziemców podczas ich rekrutacji w Polsce, procedury uzyskiwania przez podmiot zatrudniający dokumentów pozwalających mu na legalne zatrudnienie cudzoziemca, a także procedury uzyskiwania przez cudzoziemców dokumentów pozwalających im na legalny pobyt. Nacisk położony jest na analizę poszczególnych elementów systemu prawa imigracyjnego w taki sposób, aby po odbyciu szkolenia uczestnicy dysponowali narzędziami pozwalającymi im prawidłowo oceniać możliwość legalnego zatrudnienia cudzoziemców w różnych sytuacjach spotykanych w praktyce.

string(6) "online"
Czas trwania
od 9:00 do 15:00 (w tym przerwy)
Typ szkolenia

Online

Szkolenie prowadzone w czasie rzeczywistym (na żywo) za pomocą platformy online.

Metodyka
 • dyskusja
 • kazusy
 • prezentacja
 • wykład
Grupa docelowa

Szkolenie skierowane jest do osób, które przeprowadzają lub nadzorują proces legalizacji pobytu i zatrudnienia cudzoziemców w szkołach, uczelniach wyższych.

Prowadzący
Michał Nocuń

Jest prawnikiem w kancelarii C&C Chakowski & Ciszek z zakresu prawa pracy i problematyki zatrudniania cudzoziemców w Polsce.

więcej
Pobierz informacje o szkoleniu
Pobierz informacje o szkoleniu

Program

Dzień 1

28.04.2022 (Czwartek)

Inwazja Rosji na Ukrainę – „specustawa” z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy:

  • Kto może korzystać z nowych rozwiązań?
  • Czy obejmują one każdego obywatela Ukrainy?
  • Uproszczone zasady zatrudniania cudzoziemców w charakterze pomocy nauczyciela.
  • Uproszczone zasady zatrudniania pracowników naukowych z Ukrainy.
  • Co jeżeli ktoś dostał się do Polski tranzytem przez inne państwo członkowskie UE?
  • Jak działa legalizacja pracy osób objętych ochroną czasową?
  • Czy legalizacja zatrudnienia pracowników naukowych i pomocy nauczycieli czymś się różni od zasad ogólnych?
  • Co jeżeli ktoś znalazł się w Polsce bez żadnych dokumentów albo są one niepełne?
  • Nowe zezwolenia na pobyt czasowy.

Procedura TURBO/IN BLANCO:

  • Co robić jeśli cudzoziemiec otrzyma zezwolenie na pobyt i pracę bez wskazania pracodawcy?
  • Na jak długo zostanie wydane?

Legalizacja pobytu cudzoziemców wykonujących pracę w Polsce:

  • Jakie rodzaje wiz pozwalają na pracę w Polsce i jak je uzyskać?
  • Co to jest ruch bezwizowy i jak z niego korzystać?
  • Zezwolenia na pobyt czasowy – najpopularniejsze karty pobytu.
  • Czy adnotacja „dostęp do rynku pracy” na karcie pobytu pozwala na legalne zatrudnienie cudzoziemca?
  • Kłopotliwy „stempel” – czy cudzoziemiec oczekujący na decyzję w sprawie zezwolenia na pobyt ma zawsze gwarantowaną legalność zatrudnienia?
  • Udział pracodawcy w procedurze legalizacji pobytu cudzoziemca – jak pomóc cudzoziemcowi w legalizacji pobytu.
  • Zezwolenia na pobyt czasowy dla naukowców, mobilność naukowców, członków rodzin naukowców.
  • Co można zrobić w razie decyzji o odmowie wydania wiz czy zezwoleń na pobyt czasowy?

Uproszczona legalizacja pracy obywateli Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji i Ukrainy – oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcowi:

  • Jak wyglądają procedury? Jak długo można z nich korzystać?
  • Na czym polegają ułatwienia względem legalizacji pracy obywateli innych państw?
  • Kontynuowanie legalnego zatrudnienia po końcu ważności oświadczenia – co po oświadczeniu?
  • Zwolnienie z konieczności rejestrowania nowego oświadczenia.
  • Kiedy starosta może odmówić rejestracji oświadczenia?

Wybrane przypadki nie wymagające dodatkowej legalizacji pracy:

  • Zatrudnianie cudzoziemców z państw trzecich do realizacji zadań związanych z kształceniem i prowadzeniem działalności naukowej.
  • Kontynuowanie pracy u tego samego pracodawcy – czy można kontynuować pracę dla tego samego podmiotu bez zezwolenia jeśli się wcześniej pracowało w ramach oświadczenia, zezwolenia na pracę, zezwolenia na pobyt i pracę?
  • Obywatele UE, EOG i innych Państw korzystający ze swobody przepływu osób.
  • Zwolnienia wynikające z rozporządzenia w sprawie wykonywania pracy przez cudzoziemców bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę.
  • Studenci studiujący w Polsce – czy każdy student jest zwolniony?

Test rynku pracy – informacja starosty o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych – niezbędny element procedury uzyskiwania zezwolenia na pracę i niektórych kart pobytu:

  • Co to jest test rynku pracy i do czego służy?
  • Jak formułować ofertę pracy?
  • Kiedy nie trzeba przeprowadzać testu rynku pracy?

Klasyczne zezwolenia na pracę (typu A, B, C, D, E) – zatrudnianie obywateli wszystkich państw świata.

Skutki zatrudnienia cudzoziemców przebywającym na terytorium Polski nielegalnie:

  • Jakie kary grożą w przypadku nielegalnego zatrudniania cudzoziemców?
  • Czy cudzoziemiec ponosi konsekwencje bycia nielegalnie zatrudnionym?
  • Czy ukaranie osoby kierującej za nielegalne zatrudnianie cudzoziemców może skutkować konsekwencjami dla całego podmiotu zatrudniającego?
  • Kto ma prawo kontrolować legalność zatrudnienia cudzoziemców i jakie ma uprawnienia? Omówienie przykładowych protokołów kontroli.

Sesja pytań i odpowiedzi.

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie. 
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.

Lokalizacja

Lokalizacja

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.

Koszt

Koszt udziału w szkoleniu online:
 • 499 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 25-04-2022)
 • 599 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 25-04-2022)

Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Koszt udziału w szkoleniu online obejmuje:
 • certyfikat (wer. elektroniczna)
 • materiały szkoleniowe (wer. elektroniczna)

Szkolenie zostało zrealizowane lub jest nieaktywne

Zachęcamy do zapoznania się z aktualną ofertą:

www.goldentraining.pl/szkolenia-otwarte