Termin szkolenia gwarantowany
24.03.2021

Środa

Online
od 549 PLN
Cel

Szkolenie ma na celu przedstawienie obowiązujących regulacji prawnych w zakresie czasu pracy, rozstrzygnięcie pierwszeństwa stosowania poszczególnych przepisów, przedstawienie optymalnych rozwiązań dotyczących czasu pracy w instytucji. Na szkoleniu zostaną poruszone także zagadnienia dotyczące czasu pracy przy pracy zdalnej.

Na szkoleniu omówiona zostanie ważna zmiana, która weszła w życie na początku 2021 r., polegająca na obowiązku dokonywania zgłoszeń umów o dzieło do ZUS, jak też ciągle istotna kwestia różnic pomiędzy umową o dzieło a umową zlecenia.

Specyfika działalności instytucji kultury skutkuje m. in. obowiązywaniem części szczególnych regulacji dotyczących czasu pracy zatrudnionych pracowników.

Pracownicy instytucji kultury – niezależnie od tego czy są to państwowe czy samorządowe instytucje kultury – objęci są częściowo odrębnymi przepisami dotyczącymi czasu pracy. Nie są to jednak regulacje całościowe, a co za tym idzie stosujemy również do nich w zakresie nieuregulowanym odrębnie postanowienia Kodeksu pracy.

string(6) "online"
Czas trwania
od 9:00 do 15:00 (w tym przerwy)
Typ szkolenia

Online

Szkolenie prowadzone w czasie rzeczywistym (na żywo) za pomocą platformy online.

Metodyka
 • dyskusja
 • wykład
 • wymiana doświadczeń
Grupa docelowa

Szkolenie skierowane jest do pracowników, którzy zajmują się polityką kadrową w instytucji kultury.

Prowadzący
Marek Rotkiewicz

Prawnik specjalizujący się w prawie pracy. Absolwent Studiów Podyplomowych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego.

więcej
Pobierz informacje o szkoleniu
Pobierz informacje o szkoleniu

Program

Dzień 1

24.03.2021 (Środa)

Przepisy regulujące czas pracy w instytucji kultury.

Czas pracy – podstawowe zagadnienia:

  • pojęcie czasu pracy, okresy wliczane i niewliczane do czasu pracy,
  • normy czasu pracy,
  • czas pracy w podróży służbowej,
  • okresy rozliczeniowe,
  • minimalne odpoczynki dobowe i tygodniowe.

Pojęcie doby pracowniczej, konsekwencje praktyczne obowiązywania definicji doby pracowniczej.

Przedłużony okres rozliczeniowy czasu pracy.

Systemy czasu pracy – podstawowy, równoważny, przerywany.

Rozkłady czasu pracy:

  • rozkład w regulaminie pracy,
  • harmonogramy czasu pracy – obowiązek tworzenia, sytuacje, w których nie tworzymy harmonogramów, dopuszczalność zmian harmonogramu w tracie okresu nim objętego,
  • planowanie czasu pracy w podstawowym i równoważnym systemie czasu pracy,
  • zmienne i ruchome rozkłady czasu pracy – możliwość wprowadzenia, konsekwencje stosowania.

Konsekwencje obowiązywania przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy.

Praca w godzinach nadliczbowych:

  • pojęcie pracy w godzinach nadliczbowych,
  • przesłanki wykonywania pracy w nadgodzinach,
  • polecenie pracy w godzinach nadliczbowych,
  • nadgodziny dobowe i średniotygodniowe,
  • nadgodziny w okresie pomiędzy dobami pracowniczymi,
  • nadgodziny przy pracy w niedziele, święta i w dniach wolnych od pracy,
  • nadgodziny w ruchomych rozkładach czasu pracy,
  • nadgodziny w podstawowym i równoważnym systemie czasu pracy,
  • rekompensowanie pracy nadliczbowej.

Niepełny wymiar czasu pracy:

  • praca ponad wymiar czasu pracy oraz limity pracy pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy,
  • sposoby określenie limitu godzin ponadwymiarowych,
  • rozliczanie pracy ponad ustalony w umowie wymiar – poniżej limitu i ponad limit określony w umowie o pracę,
  • nadgodzinny dobowe i średniotygodniowe.

Praca w niedziele i święta:

  • pojęcie niedzieli i święta, możliwość wprowadzenia wewnętrznych regulacji dotyczących godzin granicznych niedzieli i święta,
  • rekompensowanie pracy w niedziele i święta – czas wolny lub dodatek, wysokość dodatku w razie jednoczesnego powstania nadgodzin średniotygodniowych,
  • brak obowiązku zapewnienia wolnej niedzieli.

Praca w porze nocnej.

Ewidencja czasu pracy: 

  • okres przechowywania,
  • treść ewidencji,
  • dokumentacja związana z czasem pracy przechowywana z ewidencją czas pracy,
  • sytuacje, w których zakres ewidencji jest ograniczony.

Zgłaszanie umów o dzieło do ZUS – nowy obowiązek!

Różnice pomiędzy umową zlecenia a umową o dzieło – kiedy zlecenie, kiedy dzieło.

Czas pracy przy pracy zdalnej:

  • obowiązujące regulacje dotyczące systemu, okresu rozliczeniowego i rozkładu czasu pracy,
  • harmonogramy czasu pracy,
  • zmiany regulacji wewnętrznych odnoszących się do czasu pracy – zmiana regulaminu pracy lub obwieszczenia o czasie pracy, możliwości wynikające z „tarczy antykryzysowej” dla części pracodawców,
  • zmiana rozkładu czasu pracy na wniosek pracownika,
  • zmiana systemu czasu pracy na wiosek pracownika,
  • praca w godzinach nadliczbowych,
  • pełnienie dyżurów,
  • odpoczynki dobowe i tygodniowe,
  • potwierdzanie obecności w pracy i godzin pracy,
  • ewidencja czasu pracy.

Sesja pytań i odpowiedzi.

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie. 
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.

Lokalizacja

Lokalizacja

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.

Koszt

Koszt udziału w szkoleniu online:
 • 449 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 19-03-2021)
 • 549 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 19-03-2021)

Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Koszt udziału w szkoleniu online obejmuje:
 • certyfikat (wer. elektroniczna)
 • materiały szkoleniowe (wer. elektroniczna)
Wypełnij
formularz
Sprawdź
wszystkie dane
Wyślij
zgłoszenie
Dostaniesz mejla potwierdzającego
Możesz wydrukować potwierdzenie

Informacje ogólne

Ewidencja i czas pracy instytucji kultury. Zmiany w umowach cywilno-prawnych od 1 stycznia 2021 r.

Online, 24.03.2021

 • Administracja publiczna.
 • Korpus służby cywilnej.
 • Jednostki samorządu terytorialnego.
 • Wymiar sprawiedliwości.
 • Placówki naukowe.
 • Instytucje kultury.
 • Wojsko Polskie.
 • Jednostki oświatowe.
 • Jednostki budżetowe.
 • Stowarzyszenia i fundacje.
 • Służba zdrowia.
 • Zakłady budżetowe.
 • Firmy prywatne (jednoosobowe działalności gospodarcze, spółki cywilne, spółki z o.o., spółki akcyjne, spółki komandytowe).
 • Spółki samorządowe.
 • Spółki Skarbu Państwa.
 • Osoby prywatne.

Dane do FV nabywcy

/

Czy nabywca ma być również odbiorcą?

Dane do FV odbiorcy

/

Dane osoby kontaktowej/zgłaszającej

Czy osoba zgłaszająca uczestniczy w szkoleniu?

Rozliczenie kosztów udziału

 • Liczba osób: 0
 • Koszt udziału w szkoleniu wszystkich zgłoszonych osób:
 • Stawka VAT: Sprzedawca zwolniony przedmiotowo z podatku od towaru i usług [dostawca towarów lub świadczeń usługi zwolniony na podstawie art. 113 ust. 1 (albo ust. 9) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221, 2491, z 2018 r. poz. 62, 86. z późn. zm.)]
 • Całkowity koszt udziału w szkoleniu: 0

Uwagi