Termin szkolenia gwarantowany
19.06.2023

Poniedzialek

Online
od 499 PLN
Cel

Celem szkolenia jest zapoznanie z odrębnymi przepisami w zakresie czasu pracy, obowiązującymi w jednostkach samorządu terytorialnego i uprawnieniach pracowników samorządowych w zakresie czasu pracy.

Wskazanie sposobów rozwiązywania praktycznych problemów z organizowaniem pracy i ustalaniem czasu pracy dla poszczególnych kategorii zatrudnionych, w szczególności w zakresie organizacji i rozliczania czasu pracy zdalnej.

Zapoznanie z najnowszymi tendencjami w orzecznictwie dotyczącym czasu pracy.

Informacje o zmianach w Kodeksie pracy związanych z wdrożeniem dyrektyw UE dotyczących przejrzystych warunków zatrudnienia i „work-life balance” w zakresie dotyczącym organizacji i czasu pracy.

string(6) "online"
Czas trwania
od 9:00 do 14:00 (w tym przerwy)
Typ szkolenia

Online

Szkolenie prowadzone w czasie rzeczywistym (na żywo) za pomocą platformy online.

Metodyka
 • dyskusja
 • kazusy
 • prezentacja
 • wykład
Grupa docelowa

Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników kadr i płac jednostek samorządu terytorialnego oraz jednostek organizacyjnych samorządów takich jak: urzędy, biura, jednostki pomocy społecznej, administracje.

Prowadzący
Michał Culepa

Prawnik, specjalista z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

więcej
Pobierz informacje o szkoleniu
Pobierz informacje o szkoleniu

Program

Dzień 1

19.06.2023 (Poniedzialek)

Podstawy prawne zatrudnienia w jednostkach samorządowych:

  • ustawa o pracownikach samorządowych,
  • Kodeks pracy,
  • relacje przepisów kodeksowych do przepisów szczególnych.

Pracownicy samorządowi – zastosowanie przepisów o czasie pracy do zatrudnionych w kontekście podstaw prawnych wykonywania pracy.
Pojęcie czasu pracy:

  • zasada dyspozycyjności pracownika,
  • znaczenie miejsca pracy i jego określenie po zmianach Kodeksu pracy.

Normy i wymiar czasu pracy:

  • normy ustawowe,
  • norma a wymiar czasu pracy,
  • zasadniczy sposób ustalania wymiaru czasu pracy – znaczenie art. 130 KP,
  • „sobota świąteczna” i jej konsekwencje dla wymiaru czasu pracy,
  • okresy rozliczeniowe: dopuszczalność przedłużania wg. Kodeksu pracy i zastosowanie w jednostkach samorządowych, procedura możliwego wydłużenia okresu rozliczeniowego.

Odpoczynek dobowy i tygodniowy- najnowsze orzecznictwo.

System „ruchomego” czasu pracy z art. 140[1] KP i jego zastosowanie.

Praca w systemie zmianowym i jej dopuszczalność.

Systemy czasu pracy:

  • system podstawowy,
  • równoważny czas pracy,
  • przerywany czas pracy,
  • system zadaniowy,
  • pozostałe systemy czasu pracy.

Rozkłady czasu pracy:

  • okres maksymalny,
  • podstawowe zasady tworzenia rozkładów czasu pracy,
  • krótsze okresy rozliczeniowe a obowiązek tworzenia harmonogramów,
  • indywidualne rozkłady czasu pracy,
  • elektroniczne formy ustalania rozkładów czasu pracy.

Praca w niedzielę i święta:

  • warunki dopuszczalności pracy,
  • dodatki za pracę w niedzielę i święta, stanowiska PIP i orzeczenia SN.

Praca w porze nocnej:

  • ustalanie pory nocnej,
  • dodatki za pracę nocną.

Godziny nadliczbowe:

  • obowiązek pracy w godzinach nadliczbowych,
  • polecenie pracodawcy i jego konsekwencje,
  • praca „z inicjatywy pracownika”,
  • warunki dopuszczalności pracy w nadgodzinach,
  • zakaz planowania pracy w nadgodzinach,
  • limity godzin pracy, w tym godzin nadliczbowych,
  • zasady rozliczenia,
  • ewidencja czasu pracy,
  • konsekwencje wydłużenia okresów rozliczeniowych,
  • wynagrodzenie czy czas wolny,
  • sposoby rozliczania pracy w nadgodzinach – czas wolny i wynagrodzenie,
  • „zwrot” godzin wolnych,
  • zwrot wyłącznie na wniosek,
  • czas wolny a wynagrodzenie pracownicze,
  • wynagrodzenie za pracę w nadgodzinach,
  • wynagrodzenie za pracę wykonaną,
  • brak prawa do dodatku za nadgodziny – opinie doktryny, wykładnia urzędowa KPRM i GIP, orzecznictwo.

Szczególne przypadku rozliczania i ustalania czasu pracy:

  • pracownicy zarządzający zakładem pracy i kierownicy „średniego szczebla”,
   • kiedy pracownik jest zaliczany do grupy pracowników zarządzających i kierowników,
   • organizacja pracy i różnice w uprawnieniach,
   • prawo do należności za nadgodziny jako wyjątek,
  • podróż służbowa,
   • podróż a czas pracy,
   • kwestia naruszenia godzin odpoczynku i sposoby rekompensaty,
  • dyżury pracownicze.

Zwolnienia od pracy a czas pracy:

  • odpracowywanie „zwolnień prywatnych”,
  • zwolnienia od pracy na podstawie rozporządzenia o usprawiedliwianiu nieobecności w pracy.

Podnoszenie kwalifikacji i szkolenia zawodowe a czas pracy po zmianach.
Praca zdalna według nowych przepisów a czas pracy:

  • specyfika wykonywania pracy poza stałym miejscem wykonywania pracy,
  • pracownik on-line i potencjalne skutki stałej dyspozytywności pracownika zdalnego: problemy z okresem odpoczynku, kwalifikowanie gotowości on-line jako dyżuru pracowniczego,
  • obowiązkowe świadczenia od pracodawcy po zmianach Kodeksu pracy.

Dokumentacja czasu pracy według przepisów ws. dokumentacji pracowniczej:

  • elementy dokumentacji czasu pracy:
  • ewidencja godzin, wnioski dotyczące czasu pracy, zgody pracownika na określone zatrudnienie i inne,
  • formy prowadzenia dokumentacji czasu pracy – papierowa, elektroniczna, łączność z pozostałymi elementami dokumentacji pracowniczej,
  • okres przechowywania dokumentacji czasu pracy.

Najnowsze zmiany w Kodeksie pracy – wdrożenie dyrektywy Work-Life Balance:

  • nowe zwolnienia od pracy i ich wpływ na czas pracy: urlop opiekuńczy, zwolnienie z powodu siły wyższej,
  • przerwy w pracy – nowe uregulowania, poszerzenie wymiaru,
  • systemy czasu pracy w ramach elastycznej organizacji pracy dla niektórych kategorii zatrudnionych.

Sesja pytań i odpowiedzi.

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie. 
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.

Lokalizacja

Lokalizacja

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.

Koszt

Koszt udziału w szkoleniu online:
 • 499 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 14-06-2023)
 • 599 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 14-06-2023)

Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Koszt udziału w szkoleniu online obejmuje:
 • certyfikat (wer. elektroniczna)
 • materiały szkoleniowe (wer. elektroniczna)
Wypełnij
formularz
Sprawdź
wszystkie dane
Wyślij
zgłoszenie
Dostaniesz mejla potwierdzającego
Możesz wydrukować potwierdzenie

Informacje ogólne

Czas pracy w jednostkach samorządu terytorialnego – organizacja, nadgodziny, dokumentowanie czasu pracy oraz planowane zmiany przepisów

Online, 19.06.2023

 • Administracja publiczna.
 • Korpus służby cywilnej.
 • Jednostki samorządu terytorialnego.
 • Wymiar sprawiedliwości.
 • Placówki naukowe.
 • Instytucje kultury.
 • Wojsko Polskie.
 • Jednostki oświatowe.
 • Jednostki budżetowe.
 • Stowarzyszenia i fundacje.
 • Służba zdrowia.
 • Zakłady budżetowe.
 • Firmy prywatne (jednoosobowe działalności gospodarcze, spółki cywilne, spółki z o.o., spółki akcyjne, spółki komandytowe).
 • Spółki samorządowe.
 • Spółki Skarbu Państwa.
 • Osoby prywatne.

Dane do FV nabywcy

/

Czy nabywca ma być również odbiorcą?

Dane do FV odbiorcy

/

Dane osoby kontaktowej/zgłaszającej

Czy osoba zgłaszająca uczestniczy w szkoleniu?

Rozliczenie kosztów udziału

 • Liczba osób: 0
 • Koszt udziału w szkoleniu wszystkich zgłoszonych osób:
 • Stawka VAT: Sprzedawca zwolniony przedmiotowo z podatku od towaru i usług [dostawca towarów lub świadczeń usługi zwolniony na podstawie art. 113 ust. 1 (albo ust. 9) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221, 2491, z 2018 r. poz. 62, 86. z późn. zm.)]
 • Całkowity koszt udziału w szkoleniu: 0

Uwagi