19-20.01.2022
Online
od 1049 PLN
Cel

Celem szkolenia zapoznanie z regulacjami dotyczącymi wynagrodzeń pracowników JST, zaprezentowanie projektów najnowszych zmian przepisów w tym zakresie, w tym unormowań realizacji pracy zdalnej oraz nowych zwolnień i urlopów dla pracowników i ich skutków dla wynagradzania.

Zapoznanie z odrębnymi przepisami w zakresie czasu pracy, obowiązującymi w jednostkach samorządu terytorialnego i uprawnieniach pracowników samorządowych w zakresie czasu pracy.

Wskazanie sposobów rozwiązywania praktycznych problemów z organizowaniem pracy i ustalaniem czasu pracy dla poszczególnych kategorii zatrudnionych, w szczególności w zakresie organizacji i rozliczania czasu pracy zdalnej.

Zapoznanie z najnowszymi tendencjami w orzecznictwie dotyczącym czasu pracy.

Informacje o projektowanych zmianach w Kodeksie pracy związanych z wdrożeniem dyrektyw UE dotyczących przejrzystych warunków zatrudnienia
i „work-life balance” w zakresie dotyczącym organizacji i czasu pracy.

string(6) "online"
Czas trwania
I dzień od 9:00 do 15:00 (w tym przerwy)
II dzień od 9:00 do 15:00 (w tym przerwy)
Typ szkolenia

Online

Szkolenie prowadzone w czasie rzeczywistym (na żywo) za pomocą platformy online.

Metodyka
 • dyskusja
 • kazusy
 • prezentacja
 • wykład
Grupa docelowa

Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników kadr i płac jednostek samorządu terytorialnego oraz jednostek organizacyjnych samorządów takich jak: urzędy, biura, jednostki pomocy społecznej, administracje.

Prowadzący
Michał Culepa

Prawnik, specjalista z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

więcej
Pobierz informacje o szkoleniu
Pobierz informacje o szkoleniu

Program

Dzień 1

19.01.2022 (Środa)

Źródła prawa pracy w zakresie wynagradzania dotyczące pracowników administracji samorządowej:

  • zakres obowiązywania przepisów kodeksowych,
  • przepisy szczególne – ustawa o pracownikach samorządowych i rozporządzenie ws. wynagradzania pracowników samorządowych,
  • przepisy zakładowe w jednostkach – regulaminy wynagradzania,
  • ustalanie płac pracowników zajmujących stanowiska kierownicze w samorządzie i w jednostkach samorządowych.

Pojęcie wynagrodzenia i podstawowe składniki płacy pracowniczej:

  • wynagrodzenie zasadnicze,
  • obligatoryjne dodatki płacowe: stażowy i funkcyjny,
  • dodatki fakultatywne: specjalny i inne dodatki,
  • premie i nagrody.

Wynagrodzenie i ekwiwalent urlopowy – sposób ustalania.

Świadczenia pieniężne ze stosunku pracy: nagrody jubileuszowe i odprawy:

  • sposób ustalania, zastosowanie przepisów o ekwiwalencie urlopowym,
  • ustalanie okresów zatrudnienia dla potrzeb wymiaru nagród i odpraw.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne („trzynastki”) – uprawnienie i sposób ustalania:

  • osoby uprawnione,
  • warunki wypłaty, okres przepracowany,
  • terminy wypłat.

Zasady wynagradzania za nadgodziny dla pracowników samorządowych:

  • należności z tytułu nadgodzin dla pracowników i ich ograniczenia,
  • nadgodziny osób zarządzających i kierowników komórek organizacyjnych.

Praca zdalna – aktualne przepisy w zakresie zwolnień od pracy z powodu choroby lub kwarantanny.

Planowane zmiany przepisów – praca zdalna i jej wpływ na wynagrodzenia:

  • wynagradzanie za pracę zdalną,
  • obowiązkowe świadczenia z tytułu pracy zdalnej: ryczałty i ekwiwalenty,
  • okazjonalna praca zdalna – zakres świadczeń.

Planowane zmiany przepisów – nowe urlopy i zwolnienia od pracy, świadczenia z tych tytułów:

  • zwolnienia z przyczyn osobistych i wynagradzanie,
  • urlopy opiekuńcze.

Sesja pytań i odpowiedzi.

Dzień 2

20.01.2022 (Czwartek)

Podstawy prawne zatrudnienia w jednostkach samorządowych:

  • ustawa o pracownikach samorządowych,
  • Kodeks pracy,
  • relacje przepisów kodeksowych do przepisów szczególnych.

Pracownicy samorządowi – zastosowanie przepisów o czasie pracy do zatrudnionych w kontekście podstaw prawnych wykonywania pracy.

Pojęcie czasu pracy:

  • zasada dyspozycyjności pracownika,
  • znaczenie miejsca pracy.

Czas pracy a polecenie pracy zdalnej:

  • zasady polecania pracy zdalnej,
  • sposób rozliczania pracy zdalnej – obowiązki ewidencyjne po stronie pracownika.

Normy i wymiar czasu pracy:

  • normy ustawowe,
  • norma a wymiar czasu pracy,
  • zasadniczy sposób ustalania wymiaru czasu pracy – znaczenie art. 130 KP,
  • „sobota świąteczna” i jej konsekwencje dla wymiaru czasu pracy,
  • okresy rozliczeniowe: dopuszczalność przedłużania wg. Kodeksu pracy i zastosowanie w jednostkach samorządowych, procedura możliwego wydłużenia okresu rozliczeniowego.

Odpoczynek dobowy i tygodniowy.

System „ruchomego” czasu pracy z art. 140[1] KP i jego zastosowanie.

Praca w systemie zmianowym i jej dopuszczalność.

Systemy czasu pracy:

  • system podstawowy,
  • równoważny czas pracy,
  • przerywany czas pracy,
  • system zadaniowy,
  • pozostałe systemy czasu pracy.

Rozkłady czasu pracy:

  • okres maksymalny,
  • podstawowe zasady tworzenia rozkładów czasu pracy,
  • krótsze okresy rozliczeniowe a obowiązek tworzenia harmonogramów,
  • indywidualne rozkłady czasu pracy,
  • elektroniczne formy ustalania rozkładów czasu pracy.

Praca w niedzielę i święta:

  • warunki dopuszczalności pracy,
  • dodatki za pracę w niedzielę i święta, stanowiska PIP i orzeczenia SN.

Praca w porze nocnej:

  • ustalanie pory nocnej,
  • dodatki za pracę nocną.

Godziny nadliczbowe:

  • obowiązek pracy w godzinach nadliczbowych:
    • polecenie pracodawcy i jego konsekwencje,
    • praca „z inicjatywy pracownika”,
    • warunki dopuszczalności pracy w nadgodzinach,
    • zakaz planowania pracy w nadgodzinach;
  • limity godzin pracy, w tym godzin nadliczbowych;
  • zasady rozliczenia:
    • ewidencja czasu pracy,
    • konsekwencje wydłużenia okresów rozliczeniowych,
    • wynagrodzenie czy czas wolny;
  • sposoby rozliczania pracy w nadgodzinach – czas wolny i wynagrodzenie;
  • „zwrot” godzin wolnych:
    • zwrot wyłącznie na wniosek,
    • czas wolny a wynagrodzenie pracownicze;
  • wynagrodzenie za pracę w nadgodzinach:
    • wynagrodzenie za pracę wykonaną,
    • brak prawa do dodatku za nadgodziny – opinie doktryny, wykładnia urzędowa KPRM i GIP, orzecznictwo.

Szczególne przypadku rozliczania i ustalania czasu pracy:

  • pracownicy zarządzający zakładem pracy i kierownicy „średniego szczebla”:
    • kiedy pracownik jest zaliczany do grupy pracowników zarządzających i kierowników,
    • organizacja pracy i różnice w uprawnieniach,
    • prawo do należności za nadgodziny jako wyjątek;
  • podróż służbowa:
    • podróż a czas pracy,
    • kwestia naruszenia godzin odpoczynku i sposoby rekompensaty,
    • zwolnienie od pracy na podstawie rozporządzenia o uspr. nieobecności w pracy i jego zastosowanie;
  • dyżury pracownicze.

Zwolnienia od pracy a czas pracy:

  • odpracowywanie „zwolnień prywatnych”,
  • zwolnienia obowiązkowe.

Praca zdalna a czas pracy:

  • specyfika wykonywania pracy poza stałym miejscem wykonywania pracy,
  • pracownik on-line i potencjalne skutki stałej dyspozytywności pracownika zdalnego: problemy z okresem odpoczynku, kwalifikowanie gotowości on-line jako dyżuru pracowniczego,
  • obowiązkowe świadczenia od pracodawcy.

Dokumentacja czasu pracy według przepisów ws. dokumentacji pracowniczej:

  • elementy dokumentacji czasu pracy: ewidencja godzin, wnioski dotyczące czasu pracy, zgody pracownika na określone zatrudnienie i inne,
  • formy prowadzenia dokumentacji czasu pracy – papierowa, elektroniczna, łączność z pozostałymi elementami dokumentacji pracowniczej,
  • okres przechowywania dokumentacji czasu pracy.

Projektowane zmiany w Kodeksie pracy – zwolnienia opiekuńcze, zasady elastycznej organizacji czasu pracy dla niektórych kategorii pracowników.

Sesja pytań i odpowiedzi.

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie. 
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.

Lokalizacja

Lokalizacja

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.

Koszt

Koszt udziału w szkoleniu online:
 • Całe szkolenie: 949 zł, I dzień szkolenia: 549 zł, II dzień szkolenia: 549 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 14-01-2022)
 • Całe szkolenie: 1049 zł, I dzień szkolenia: 649 zł, II dzień szkolenia: 649 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 14-01-2022)

Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Koszt udziału w szkoleniu online obejmuje:
 • certyfikat (wer. elektroniczna)
 • materiały szkoleniowe (wer. elektroniczna)

Szkolenie zostało zrealizowane lub jest nieaktywne

Zachęcamy do zapoznania się z aktualną ofertą:

www.goldentraining.pl/szkolenia-otwarte