30.10.2023

Poniedzialek

Online
od 599 PLN
Cel

Celem szkolenia jest przedstawienie i omówienie na wybranych przykładach praktycznych problemów związanych regułami odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem odpowiedzialności kierownika oraz głównego księgowego JSFP.

Szkolenie służyć ma udzieleniu odpowiedzi na pytania dotyczące m. in. tego jakie działania mogą stanowić naruszenie dyscypliny finansów publicznych? Jakie skutki w praktyce odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów wywołuje wprowadzenie obowiązków w zakresie kontroli finansowej kontroli zarządczej? Jakie błędy w udzielaniu zamówień publicznych rodzą odpowiedzialność za dyscypliny finansów publicznych?

Szkolenie służyć ma przygotowaniu uczestników do właściwego postępowania w trakcie kontroli i przy stwierdzaniu nieprawidłowości w gospodarowaniu środkami publicznymi.

Kwestie związane z odpowiedzialnością za naruszenie dyscypliny finansów publicznych zostaną omówione w oparciu o obowiązujące przepisy, orzecznictwo i praktykę. Metodyka szkolenia przewiduje możliwość aktywnego udziału uczestników, zadawania pytań i rozstrzygania przypadków z praktyki.

string(6) "online"
Czas trwania
od 9:00 do 14:00 (w tym przerwy)
Typ szkolenia

Online

Szkolenie prowadzone w czasie rzeczywistym (na żywo) za pomocą platformy online.

Metodyka
 • dyskusja
 • omówienie studium przypadków
 • prezentacja
 • wykład
Grupa docelowa

Szkolenie skierowane jest do kadry kierowniczej, głównych księgowych, kierowników działów merytorycznych i finansowo-księgowych, członków komisji przetargowych i pracowników uczestniczących w wydatkowaniu środków publicznych.

Prowadzący
dr Ewaryst Kowalczyk

doktor nauk prawnych, ekspert z zakresu finansów publicznych w instytucjach publicznych, adiunkt w Katedrze Prawa Administracyjnego i Finansowego Uniwersytetu Zielonogórskiego, trener biznesu.

więcej
Pobierz informacje o szkoleniu
Pobierz informacje o szkoleniu

Program

Dzień 1

30.10.2023 (Poniedzialek)

Kogo dotyczy w praktyce odpowiedzialność za naruszenia dyscypliny finansów publicznych?

Odpowiedzialność kierownika a odpowiedzialność głównego księgowego JSFP

  • kto obecnie ponosi odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych?
  • na czym polega poprawne powierzenie obowiązków rodzących odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych?

Jakie nieprawidłowości związane z gromadzeniem środków pieniężnych mogą skutkować odpowiedzialnością za naruszenia dyscypliny finansów publicznych?

  • nieprawidłowości przy ustalaniu należności,
  • ustalanie odsetek od nieterminowych płatności,
  • kary umowne a dyscyplina finansów publicznych wg. nowych przepisów,
  • nowe zasady umarzania należności. Należności cywilnoprawne i publicznoprawne,
  • nieprawidłowości przy dochodzeniu i pobieraniu należności,
  • nowe czyny dotyczące naruszenia dyscypliny finansów publicznych w zakresie odraczania i rozkładania na raty należności.

Kiedy można naruszyć dyscyplinę finansów publicznych podczas zaciągania zobowiązań i dokonywania wydatków?

  • zaciągnięcie zobowiązania z przekroczeniem zakresu upoważniania,
  • dokonanie wydatku bez upoważnienia,
  • niewykonanie zobowiązania.

Dyscyplina w zamówieniach publicznych:

  • opisanie przedmiotu zamówienia publicznego w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję,
  • ustalenie wartości zamówienia publicznego lub jego części, jeżeli miało to wpływ na obowiązek stosowania przepisów o zamówieniach publicznych albo na zastosowanie przepisów dotyczących zamówienia publicznego o niższej wartości,
  • opisanie sposobu dokonania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w sposób niezwiązany z przedmiotem zamówienia lub nieproporcjonalny do przedmiotu zamówienia,
  • określenie kryteriów oceny ofert,
  • udzielenie zamówienia publicznego wykonawcy, który nie został wybrany w trybie określonym w przepisach o zamówieniach publicznych,
  • udzielenie zamówienia publicznego wykonawcy z naruszeniem przepisów o zamówieniach publicznych dotyczących przesłanek stosowania trybów udzielenia zamówienia publicznego: negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę,
  • naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych w inny sposób, jeżeli miało ono wpływ na wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, chyba że nie doszło do udzielenia zamówienia publicznego.

Nieprawidłowości w zakresie wstępnej kontroli finansowej oraz kontroli zarządczej:

  • odpowiedzialność za niewykonanie lub zaniedbanie wstępnej kontroli finansowej,
  • odpowiedzialność za uszczuplenie wpływów,
  • odpowiedzialność za nieprawidłowe zaciągnięcie zobowiązania,
  • odpowiedzialność za nieprawidłowe dokonanie wydatków,
  • odpowiedzialność za kontrolę zarządczą w zamówieniach publicznych,
  • odpowiedzialność za kontrolę zarządczą w gospodarowania środkami unijnymi.

Praktyczne aspekty postępowania o naruszenie dyscypliny finansów publicznych

  • wyłączenia odpowiedzialności przewidziane w ustawie,
  • kwota minimalna,
  • kontratypy związane z COVID-19,
  • znikomy stopień szkodliwości dla finansów publicznych,
  • zasady i charakterystyka postępowania w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
  • zawiadomienie o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych,
  • powody umorzenia postępowania,
  • kary za naruszenie dyscypliny finansowej.

Sesja pytań i odpowiedzi.

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie. 
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.

Lokalizacja

Lokalizacja

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.

Koszt

Koszt udziału w szkoleniu online:
 • 599 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 25-10-2023)
 • 699 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 25-10-2023)

Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Koszt udziału w szkoleniu online obejmuje:
 • certyfikat (wer. elektroniczna)
 • materiały szkoleniowe (wer. elektroniczna)
Wypełnij
formularz
Sprawdź
wszystkie dane
Wyślij
zgłoszenie
Dostaniesz mejla potwierdzającego
Możesz wydrukować potwierdzenie

Informacje ogólne

Praktyczne aspekty odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych

Online, 30.10.2023

 • Administracja publiczna.
 • Korpus służby cywilnej.
 • Jednostki samorządu terytorialnego.
 • Wymiar sprawiedliwości.
 • Placówki naukowe.
 • Instytucje kultury.
 • Wojsko Polskie.
 • Jednostki oświatowe.
 • Jednostki budżetowe.
 • Stowarzyszenia i fundacje.
 • Służba zdrowia.
 • Zakłady budżetowe.
 • Firmy prywatne (jednoosobowe działalności gospodarcze, spółki cywilne, spółki z o.o., spółki akcyjne, spółki komandytowe).
 • Spółki samorządowe.
 • Spółki Skarbu Państwa.
 • Osoby prywatne.

Dane do FV nabywcy

/

Czy nabywca ma być również odbiorcą?

Dane do FV odbiorcy

/

Dane osoby kontaktowej/zgłaszającej

Czy osoba zgłaszająca uczestniczy w szkoleniu?

Rozliczenie kosztów udziału

 • Liczba osób: 0
 • Koszt udziału w szkoleniu wszystkich zgłoszonych osób:
 • Stawka VAT: Sprzedawca zwolniony przedmiotowo z podatku od towaru i usług [dostawca towarów lub świadczeń usługi zwolniony na podstawie art. 113 ust. 1 (albo ust. 9) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221, 2491, z 2018 r. poz. 62, 86. z późn. zm.)]
 • Całkowity koszt udziału w szkoleniu: 0

Uwagi