Termin szkolenia gwarantowany
14.11.2023

Wtorek

Online
od 649 PLN
Cel

Celem warsztatów jest zapoznanie uczestników z zasadami prowadzenia działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych oraz wybranymi zmianami, w tym zakresie, które wprowadził Polski Ład. W trakcie warsztatów uczestnicy, posiadający Zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych poznają praktyczne prawno-podatkowe aspekty prowadzenia działalności na terenach SSE.

Zajęcia mają umożliwić poznanie zasad dotyczących rozliczeń podatkowych na terenach SSE, w tym samodzielnego rozwiązywania problemów jakie pojawiają się w życiu przedsiębiorców strefowych, a także zasady efektywnego wykorzystywania ulg, monitorowania wykorzystania pomocy publicznej w SSE oraz kumulacji pomocy publicznej otrzymywanej z różnych źródeł na tą samą inwestycję.

Uczestnicy poznają sposób kwalifikacji przychodów i kosztów do działalności zwolnionej z opodatkowania oraz opodatkowanej i sposobu ustalania wyniku podatkowego – dochodu (straty) na działalności podlegającej opodatkowaniu oraz działalności zwolnionej z opodatkowania. W trakcie warsztatów uczestnicy będą mieli możliwość poznania zasad dyskontowania, a także będą mieli możliwość zapoznania się z nowym formularzem CIT-8S i prezentacji danych na nowym formularzu.

string(6) "online"
Czas trwania
od 9:30 do 14:00 (w tym przerwy)
Typ szkolenia

Online

Szkolenie prowadzone w czasie rzeczywistym (na żywo) za pomocą platformy online.

Metodyka
 • dyskusja
 • prezentacja
 • wykład
Grupa docelowa

Szkolenie skierowane jest do pracowników zajmujących się podatkami w przedsiębiorstwach, które posiadają zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych.

Prowadzący
Sylwia Rusinek

Prawnik, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, doradca podatkowy.

więcej
Pobierz informacje o szkoleniu
Pobierz informacje o szkoleniu

Program

Dzień 1

14.11.2023 (Wtorek)

Zasady prowadzenia działalności gospodarczej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie Zezwolenia udzielonego zgodnie z ustawą o specjalnych strefach ekonomicznych:

  • okres ważności udzielonych zezwoleń,
  • treść zezwolenia i jej wpływ na wielkość zwolnienia,
  • konsekwencje naruszenia warunków zezwolenia,
  • okres ponoszenia nakładów inwestycyjnych a termin zakończenia inwestycji oraz minimalne i maksymalne wielkości wydatków inwestycyjnych zapisane w Zezwoleniu.

Zasady prowadzenia działalności gospodarczej na terenie strefy – obliczenie wielkości przysługującej pomocy publicznej:

  • lokalizacja inwestycji – mapa pomocy regionalnej,
  • wielkość przedsiębiorcy,
  • pomoc publiczna z tytułu kosztów nowej inwestycji lub na tworzenie nowych miejsc pracy.

Obowiązki związane z prowadzeniem działalności na terenie SSE – działalność strefowa zwolniona spod opodatkowania, działalność strefowa opodatkowana, działalność poza strefowa:

  • obowiązek wyodrębnienia działalności zwolnionej spod opodatkowania i działalności opodatkowanej,
  • działalność gospodarcza prowadzona poza terenem strefy a obowiązek stosowania przepisów o cenach transferowych.

Ustalenie momentu rozpoczęcia korzystania ze zwolnień podatkowych.

Obliczenie wysokości zwolnienia z opodatkowania z tytułu działalności w SSE – problemy praktyczne:

  • zasady obliczania wysokości zwolnienia,
  • co jest kosztem kwalifikowanym,
  • nakłady inwestycyjne jako wydatki kwalifikowane uprawniające do korzystania ze zwolnienia podatkowego.

Kwalifikacja poszczególnych rodzajów przychodów jako podlegających zwolnieniu lub opodatkowaniu:

  • przychody ze sprzedaży – wyroby gotowe, odpady, towary handlowe, materiały i surowce, usługi obce (refaktury), najmy, dzierżawy,
  • przychody finansowe,
  • przychody operacyjne -sprzedaż środka trwałego, odszkodowania i kary umowne, różnice inwentaryzacyjne.

Kwalifikacja i podział kosztów uzyskania przychodów do działalności zwolnionej lub opodatkowanej.

Określenie dochodu z działalności zwolnionej:

  • zakres działalności generującej dochód zwolniony,
  • kooperacja z zewnętrznym podwykonawcą,
  • dwa lub więcej zezwoleń na prowadzenie działalności na terenie strefy a zwolnienie z podatku dochodowego.

Ustalenie podstawy opodatkowania (dochód/strata):

  • ustalenie dochodu/straty na działalności strefowej oraz dochodu albo straty na działalności opodatkowanej – konieczność rachunkowego wyodrębnienia przychodów i kosztów związanych z działalnością zwolnioną i opodatkowaną w celu ustalenia dochodu/straty na obu rodzajach działalności (art. 7 ust. 3 i 4 ustawy PDOP) oraz stosowanie przepisów o cenach transferowych dla ustalenia dochodu zwolnionego i opodatkowanego w przypadku równoczesnego prowadzenia działalności poza terenem SSE (odpowiednie stosowanie przepisów dotyczących podmiotów powiązanych),
  • zakaz rozliczania straty/dochodu uzyskanego na działalności zwolnionej ze stratą/dochodem uzyskanym na działalności opodatkowanej; brak możliwości odliczenia straty na działalności zwolnionej w kolejnych latach,
  • ustalenie podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym poprzez wyłączenie z tej podstawy przychodów i kosztów działalności zwolnionej z opodatkowania (strefowej),
  • zaliczki na podatek dochodowy.

Dyskontowanie:

  • znaczenie dyskontowania,
  • moment poniesienia wydatku ,otrzymania pomocy, uzyskania zezwolenia,
  • dyskontowanie pomocy publicznej oraz wydatków inwestycyjnych- na czym polega,
  • ustalenie limitu przysługującej pomocy,
  • dyskontowanie wydatku i pomocy publicznej – przykład liczbowy.

Zwolnienie w podatku dochodowym jako pomoc publiczna uzyskana z tytułu prowadzenia działalności strefowej:

  • moment uzyskania pomocy publicznej (dzień uzyskania pomocy publicznej) oraz nominalna wielkość pomocy publicznej,
  • porównanie zwolnienia podatkowego z dostępną pulą pomocy publicznej,
  • maksymalna dopuszczalna wielkość pomocy publicznej – instrumenty maksymalizacji wielkości przysługującej pomocy publicznej,
  • łączenie pomocy publicznej – dotacje na zakup środka trwałego, zwolnienie z podatku od nieruchomości, dofinansowanie dla tworzonych nowych miejsc pracy.

Rozliczenie dochodu (lub straty) na działalności zwolnionej (strefowej) w deklaracji podatkowej CIT-8 i CIT – 8/O. Formularz CIT-8S oraz formularz dla podatników PIT- PIT/SE.

Wybrane zmiany dla przedsiębiorców strefowych oraz prowadzących działalność gospodarczą na podstawie decyzji o wsparciu wprowadzane przepisami Polskiego Ładu:

  • doprecyzowanie zakresu zwolnienia podatkowego,
  • zaostrzenie definicji kosztów kwalifikowanych inwestycji – ograniczenia w zakresie kwalifikowania wydatków inwestycyjnych,
  • limit pomocy publicznej a inwestycje, które nie zostały rozpoczęte lub inwestycje zaniechane,
  • zmiany dotyczące warunku zatrudnieniowego w ustawie o wspieraniu nowych inwestycji oraz zmiany dotyczące zmian decyzji o wsparciu – ujednolicenie zasad dotyczących zmian decyzji o wsparciu analogiczne jak w przypadku przepisów o SSE,
  • wprowadzenie ustawowej definicji rozpoczęcia inwestycji,
  • dochody z praw własności intelektualnej w SSE i PSI,
  • ograniczenie zakresu przedmiotowego Decyzji o wsparciu – wskazanie w Decyzji wyłącznie tych kodów PKWiU, które odpowiadają działalności gospodarczej, która będzie prowadzona w związku z realizacją nowej inwestycji,
  • mała klauzula GARR.

Sesja pytań i odpowiedzi.

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie. 
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.

Lokalizacja

Lokalizacja

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.

Koszt

Koszt udziału w szkoleniu online:
 • 549 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 09-11-2023)
 • 649 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 09-11-2023)

Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Koszt udziału w szkoleniu online obejmuje:
 • certyfikat (wer. elektroniczna)
 • materiały szkoleniowe (wer. elektroniczna)

Szkolenie zostało zrealizowane lub jest nieaktywne

Zachęcamy do zapoznania się z aktualną ofertą:

www.goldentraining.pl/szkolenia-otwarte