Termin szkolenia gwarantowany
21.10.2020

Środa

Online
od 449 PLN
Cel

Celem szkolenia jest wyposażenie uczestników w wiedzę niezbędną do poprawnego  stosowania przepisów znowelizowanych ustaw o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (nowelizacja z dnia: 4 lipca 2019 roku oraz 11 września 2019 roku) a także projektowanych przepisów rozporządzania Ministra Finansów w sprawie: postępowania wierzycieli należności pieniężnych i w sprawie wezwania zobowiązanego do złożenia oświadczenia oraz oświadczenia o posiadanych składnikach majątkowych i źródłach dochodu, w sprawie przekazywania tytułu wykonawczego i innych dokumentów do organu egzekucyjnego. Pierwsze zmiany weszły w życie już od 1 stycznia 2020 r., 1 marca 2020 r., zaś następne od dnia: 30 lipca 2020 roku,  20 lutego 2021 roku oraz 1 stycznia 2022 r. Od 30 lipca 2020 roku obowiązuje nowy pakiet aktów wykonawczych do ustawy o postępowaniu egzekucyjnym.

string(6) "online"
Czas trwania
10:00-15:00
Metodyka
 • dyskusja
 • prezentacja
 • techniki multimedialne
Grupa docelowa

Szkolenie przeznaczone jest pracowników urzędów gmin, miast, biur związków międzygminnych oraz jednostek organizacyjnych, którym powierzono obowiązki w zakresie  wykonywania zadań wierzyciela należności pieniężnych podlegających egzekucji administracyjnej, wykonywania zadań w zakresie współpracy pomiędzy wierzycielem a organem egzekucyjnym oraz prowadzenia orzecznictwa administracyjnego związanego z administracyjnym postępowaniem w egzekucji oraz dla wszystkich osoby, które chcą poszerzyć wiedzę z tego obszaru.

Prowadzący
Arkadiusz Jerzy Sputowski

Freelancer, prawnik, licencjonowany audytor wewnętrzny, wpisany na Krajową Listę Profesjonalnych Audytorów Wewnętrznych.

więcej
Pobierz informacje o szkoleniu
Pobierz informacje o szkoleniu

Program

Dzień 1

21.10.2020 (Środa)

Omówienie nowych, obowiązujących od 30 lipca 2020 roku przepisów wykonawczych do ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, a m.in.:

  • w sprawie postępowania wierzycieli należności pieniężnych;
  • w sprawie informacji przekazywanych organowi egzekucyjnemu przez dłużnika zajętej wierzytelności.
  • w sprawie przekazywania tytułu wykonawczego i innych dokumentów do organu egzekucyjnego.
  • w sprawie adnotacji w sprawie przekazania egzekucji do rzeczy albo prawa majątkowego.
  • w sprawie współpracy pomiędzy wierzycielem, organem egzekucyjnym i dłużnikiem zajętej wierzytelności w postępowaniu egzekucyjnym;
  • w sprawie wzorów zabezpieczenia.
  • w sprawie wzorów tytułów wykonawczych.

Nowe zasady sporządzania i wystawiania upomnień, a m. in.

  • wymagania z ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji;
  • wymagania z przepisów RODO;
  • zawartość upomnienia od dnia 30 lipca 2020 roku i od dnia 20 lutego 2021 r.
  • jakie upomnienie ma być podpisane, a w jakich podpis nie jest wymagany;
  • przedawnienie kosztów upomnienia – na jakich zasadach;
  • aktualność wystawionego upomnienia wystawionego i doręczonego przed zmianą ustawy;
  • katalog przypadków, w których wierzyciel nie jest obowiązany do sporządzenia i doręczenia zobowiązanemu upomnienia;
  • połączenie upomnienia z zawiadomieniem o zagrożeniu wpisem do Rejestru Należności Publicznoprawnych.

Nowa zasada ogólna w zakresie współpracy: wierzyciela, organu egzekucyjnego oraz dłużnika zajętej wierzytelności, a m. in.:

  • obowiązki informacyjne wierzyciela;
  • zawartość informacji wierzyciela;
  • zasady współpracy pomiędzy organami egzekucyjnymi;
  • współpraca pomiędzy organem egzekucyjnym a dłużnikiem zajętej wierzytelności.

Poszukiwanie majątku zobowiązanego oraz oświadczenie zobowiązanego jako warunek dla postępowania egzekucyjnego wobec osoby trzeciej.

Wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego w administracji:

  • wymagania dla wniosku w myśl przepisów KPA;
  • pierwotny tytuł wykonawczy oraz kolejny tytuł wykonawczy (w jakich sytuacjach będzie należało sporządzić kolejny tytuł wykonawczy); wzór kolejnego tytułu wykonawczego;
  • informacja wierzyciela w przypadku ponownego wszczęcia postępowania egzekucyjnego, umorzonego z przyczyn tzw. „nieściągalności” zobowiązanego;
  • wykazanie kwot w tytule wykonawczym.

Rodzaje tytułów wykonawczych:

  • Pierwotny TW;
  • Ponowny TW;
  • Kolejny TW;
  • Dalszy TW;
  • Zmieniony TW

Elementy tytułu wykonawczego, w tym: identyfikatory zobowiązanego; pouczenie o skutkach niezawiadomienia o zmienia adresu; pouczenie dla małżonka zobowiązanego o jego prawie do wniesienia sprzeciwu w sprawie odpowiedzialności majątkiem wspólnym.

Nadanie klauzuli o skierowaniu TW do egzekucji w przypadku: wierzyciel = organ egzekucyjny.

Wszczęcie postępowania egzekucyjnego a wszczęcie egzekucji (nowa definicja, określenie momentu krytycznego).

Tryb i zasady przekazywania dokumentów do organu egzekucyjnego / rodzaje podpisów jakimi mogą dokumenty zostać zaopatrzone.

Badanie dopuszczalności egzekucji i konsekwencje tej czynności; działania wierzyciela. Przesłanki nieprzystąpienia do egzekucji, i co dalej….

Sprzeciw małżonka współodpowiadającego za dochodzone zaległości:

  • tryb, zasady i termin na wniesienie sprzeciwu;
  • zadania wierzyciela w rozpoznaniu sprzeciwu;
  • konsekwencje wydanego postanowienia w sprawie rozpoznania sprzeciwu.

Zarzuty zobowiązanego w postępowaniu egzekucyjnym:

  • przesłanki wnoszenia zarzutów;
  • tryb, zasady i termin na wniesienie zarzutu;
  • zadania wierzyciela w rozpoznawaniu zarzutów;
  • konsekwencje wydanego postanowienia w sprawie rozpoznania zarzutów.

Obowiązki dla zobowiązanego informowania o zmianie miejsca zamieszkania / adresu siedziby oraz konsekwencje z tym związane.

Oświadczenie o posiadanym majątkowy i źródłach dochodu; wezwanie wierzyciela, pouczenia, treść i istota oświadczenia. Odpowiedzialność karna składającego.

Skarga na czynność egzekucyjną organu egzekucyjnego. Podstawa skargi, postanowienie w sprawie skargi, konsekwencję wniesienia skargi.

Skarga na przewlekłość postępowania egzekucyjnego. Dopuszczalność skargi; konsekwencję wniesienia skargi na przewlekłość postępowania egzekucyjnego.

Nowe zasady zawieszenia i umorzenia postępowania egzekucyjnego; Wydawane orzeczenia w sprawie umorzenia i zawieszenia postępowania egzekucyjnego.

Nowe zasady umorzenia postępowania egzekucyjnego z uwagi na tzw. bezskuteczność; konsekwencje i możliwości dalszego prowadzenia postępowania w takiej sytuacji prawnej i faktycznej. Zawiadomienie o ponownym wszczęciu egzekucji administracyjnej.

Nowa funkcja procesowa w postępowaniu egzekucyjnym – wyręczyciel, czyli, kto, kiedy i na jakich zasadach może wykonać zobowiązanie pieniężne za zobowiązanego.

Nowe zasady ustalenia i poboru kosztów egzekucyjnych: opłata manipulacyjna; maksymalna wysokość opłat egzekucyjnych; powstanie obowiązku zapłaty opłat egzekucyjnych; likwidacja opłaty komorniczej stała opłata za czynność egzekucyjną w postępowaniu egzekucyjnym należności pieniężnych.

Nowy katalog wydatków egzekucyjnych.

Zasady pokrywania kosztów egzekucyjnych: kiedy koszty ponosi zobowiązany, a kiedy je ponosi wierzyciel; rezygnacja z obciążania kosztami wierzyciela.

Postanowienia w sprawie wysokości kosztów egzekucyjnych.

Umorzenie kosztów egzekucyjnych. Przesłanki umorzenia kosztów egzekucyjnych. Rozłożenie na raty zapłaty kosztów egzekucyjnych.

Przedawnienie zapłaty kosztów egzekucyjnych. Przedawnienie obowiązku zwrotu kosztów egzekucyjnych. Przerwanie terminu przedawnienia.

Sposoby zapłaty egzekwowanej należności.

Odpowiedzialność porządkowa – wysokość kary porządkowej za odmowę udzielenia wierzycielowi informacji niezbędnych do prowadzenia egzekucji administracyjnej.

Prawny obowiązek wierzyciela ujawnienia wszczętego i nie zakończonego postępowania egzekucyjnego w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Sesja pytań i odpowiedzi.

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie. 
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.

Lokalizacja

Lokalizacja

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.

Koszt

Koszt udziału w szkoleniu online:
 • 349 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 16-10-2020)
 • 449 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 16-10-2020)

Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Wypełnij
formularz
Sprawdź
wszystkie dane
Wyślij
zgłoszenie
Dostaniesz mejla potwierdzającego
Możesz wydrukować potwierdzenie

Informacje ogólne

Egzekucja podatków, opłat i niepodatkowych należności publicznoprawnych w gminach i związkach międzygminnych po nowelizacji od dnia 30 lipca 2020 roku (szkolenie online)

Online, 21.10.2020

 • Administracja publiczna.
 • Korpus służby cywilnej.
 • Jednostki samorządu terytorialnego.
 • Wymiar sprawiedliwości.
 • Placówki naukowe.
 • Instytucje kultury.
 • Wojsko Polskie.
 • Jednostki oświatowe.
 • Jednostki budżetowe.
 • Stowarzyszenia i fundacje.
 • Służba zdrowia.
 • Zakłady budżetowe.
 • Firmy prywatne (jednoosobowe działalności gospodarcze, spółki cywilne, spółki z o.o., spółki akcyjne, spółki komandytowe).
 • Spółki samorządowe.
 • Spółki Skarbu Państwa.
 • Osoby prywatne.

Dane do FV nabywcy

/

Czy nabywca ma być również odbiorcą?

Dane do FV odbiorcy

/

Dane osoby kontaktowej/zgłaszającej

Czy osoba zgłaszająca uczestniczy w szkoleniu?

Rozliczenie kosztów udziału

 • Liczba osób: 0
 • Koszt udziału w szkoleniu wszystkich zgłoszonych osób:
 • Stawka VAT: Sprzedawca zwolniony przedmiotowo z podatku od towaru i usług [dostawca towarów lub świadczeń usługi zwolniony na podstawie art. 113 ust. 1 (albo ust. 9) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221, 2491, z 2018 r. poz. 62, 86. z późn. zm.)]
 • Całkowity koszt udziału w szkoleniu: 0

Uwagi