Termin szkolenia gwarantowany
24.03.2021

Środa

Online
od 499 PLN
Cel

Celem szkolenia jest wyposażenie uczestników w wiedzę niezbędną do poprawnego stosowania przepisów znowelizowanych ustaw o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (nowelizacja z dnia: 4 lipca 2019 roku o kosztach egzekucyjnych) a także projektowanych, kolejnych przepisów rozporządzania Ministra Finansów w sprawie: postępowania wierzycieli należności pieniężnych, wzorów dokumentów stosowanych w egzekucji należności pieniężnych, w sprawie danych zawartych w upomnieniu, nowych wzorów tytułów wykonawczych, zasad współdziałania wierzycieli, organów egzekucyjnych i dłużników zajętych wierzytelności, zasad odpłatności za udzielenie asysty i pomocy w czasie czynności egzekucyjnych i innych. Rok 2021 to także nowa wysokość kosztów upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym.

string(6) "online"
Czas trwania
od 9:00 do 14:00 (w tym przerwy)
Typ szkolenia

Online

Szkolenie prowadzone w czasie rzeczywistym (na żywo) za pomocą platformy online.

Metodyka
 • prezentacja
 • wykład
Grupa docelowa

Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników urzędów pracy, którym powierzono obowiązki w zakresie wykonywania zadań wierzyciela należności pieniężnych podlegających egzekucji administracyjnej, wykonywania zadań w zakresie współpracy pomiędzy wierzycielem a organem egzekucyjnym oraz prowadzenia orzecznictwa administracyjnego związanego z administracyjnym postępowaniem w egzekucji.

Prowadzący
Arkadiusz Jerzy Sputowski

Freelancer, prawnik, licencjonowany audytor wewnętrzny, wpisany na Krajową Listę Profesjonalnych Audytorów Wewnętrznych.

więcej
Pobierz informacje o szkoleniu
Pobierz informacje o szkoleniu

Program

Dzień 1

24.03.2021 (Środa)

Należności pieniężne podlegające egzekucji administracyjnej:

  • obowiązek podejmowania działań polegających na odzyskaniu należności nienależnie pobranych,
  • definicja świadczenia nienależnie pobranego w świetle art. 76 ustawy promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Pozycja wierzyciela oraz jego obowiązki.

Egzekucja administracyjna świadczeń realizowanych przez urząd pracy a delikty odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

Zasady ogólne postępowania egzekucyjnego.

Czynności wierzyciela:

  • obowiązki informacyjne, upomnienie, zawiadomienie o zagrożeniu wpisem do Rejestru Należności Publicznoprawnych,
  • koszty upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym,
  • obowiązki wierzyciela należności pieniężnych.

Wniosek wierzyciela o wszczęcie egzekucji administracyjnej, tytuł wykonawczy oraz informacja wierzyciela o zobowiązanym.

Postępowanie egzekucyjne w administracji a egzekucja administracyjna.

Tytuły wykonawcze:

  • ponowny tytuł wykonawczy,
  • kolejny tytuł wykonawczy,
  • dalszy tytuł wykonawczy,
  • zmieniony tytuł wykonawczy,
  • informacja wierzyciela o istotnych zdarzeniach wpływających na postepowanie egzekucyjne.

Zasady współpracy wierzyciela, organu egzekucyjnego oraz dłużnika zajętej wierzytelności. Formy współpracy, w tym postanowienie jako podstawowe orzeczenie w postępowaniu egzekucyjnym.

Poszukiwanie majątku zobowiązanego.

Środki prawne w postepowaniu egzekucyjnym: sprzeciw, zarzut, skarga, skarga na przewlekłość postępowania, zażalenie, inne.

Zawieszenie postępowania egzekucyjnego oraz umorzenie postępowania egzekucyjnego.

Możliwość dobrowolnego wykonania obowiązku dochodzonego w drodze egzekucji administracyjnej – pozycja prawna wyręczyciela egzekucyjnego.

Ponowne wszczęcie postępowania egzekucyjnego. Przesłanki i powinności wierzyciela.

Sesja pytań i odpowiedzi.

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie. 
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.

Lokalizacja

Lokalizacja

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.

Koszt

Koszt udziału w szkoleniu online:
 • 399 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 19-03-2021)
 • 499 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 19-03-2021)

Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Koszt udziału w szkoleniu online obejmuje:
 • certyfikat (wer. elektroniczna)
 • materiały szkoleniowe (wer. elektroniczna)
Wypełnij
formularz
Sprawdź
wszystkie dane
Wyślij
zgłoszenie
Dostaniesz mejla potwierdzającego
Możesz wydrukować potwierdzenie

Informacje ogólne

Egzekucja administracyjna w urzędach pracy – nowelizacja ustawy egzekucyjnej oraz jej wpływ na zadania i obowiązki dochodzenia należności pozostających we właściwości urzędów pracy

Online, 24.03.2021

 • Administracja publiczna.
 • Korpus służby cywilnej.
 • Jednostki samorządu terytorialnego.
 • Wymiar sprawiedliwości.
 • Placówki naukowe.
 • Instytucje kultury.
 • Wojsko Polskie.
 • Jednostki oświatowe.
 • Jednostki budżetowe.
 • Stowarzyszenia i fundacje.
 • Służba zdrowia.
 • Zakłady budżetowe.
 • Firmy prywatne (jednoosobowe działalności gospodarcze, spółki cywilne, spółki z o.o., spółki akcyjne, spółki komandytowe).
 • Spółki samorządowe.
 • Spółki Skarbu Państwa.
 • Osoby prywatne.

Dane do FV nabywcy

/

Czy nabywca ma być również odbiorcą?

Dane do FV odbiorcy

/

Dane osoby kontaktowej/zgłaszającej

Czy osoba zgłaszająca uczestniczy w szkoleniu?

Rozliczenie kosztów udziału

 • Liczba osób: 0
 • Koszt udziału w szkoleniu wszystkich zgłoszonych osób:
 • Stawka VAT: Sprzedawca zwolniony przedmiotowo z podatku od towaru i usług [dostawca towarów lub świadczeń usługi zwolniony na podstawie art. 113 ust. 1 (albo ust. 9) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221, 2491, z 2018 r. poz. 62, 86. z późn. zm.)]
 • Całkowity koszt udziału w szkoleniu: 0

Uwagi