Termin szkolenia gwarantowany
03.09.2020

Czwartek

Online
od 499 PLN
Cel

Szkolenie ma na celu uporządkowanie wiedzy uczestników w obszarze tych szczególnych zasad rachunkowości budżetowej, gdzie najczęściej popełniane są błędy i nieprawidłowości (wynikające z protokołów RIO i NIK), również po zmianach przepisów w tym zakresie.

string(6) "online"
Czas trwania
9:00-14:00
Metodyka
 • dyskusja
 • prezentacja
 • wykład
Grupa docelowa

Szkolenie skierowane jest do pracowników działów księgowości jednostek i zakładów budżetowych.

Prowadzący
Agnieszka Drożdżal

Wieloletnia Skarbnik Gminy, doświadczona trenerka i doradczyni w zakresie finansów publicznych, rachunkowości budżetowej oraz gospodarowania mieniem dla wielu ośrodków edukacyjnych oraz jednostek sektora finansów publicznych na terenie kraju. Współpracowniczka miesięczników „Finanse publiczne”, „Poradnik rachunkowości budżetowej”.

więcej
Pobierz informacje o szkoleniu
Pobierz informacje o szkoleniu

Program

Dzień 1

03.09.2020 (Czwartek)

Ewidencja należności i dochodów, w tym m.in.:

  • przypisanych,
  • nieprzypisanych,
  • nadpłaty,
  • zaległości,
  • odraczanie terminu płatności,
  • rozkładanie na raty,
  • umorzenia,
  • przedawnienia,
  • należności sporne i wątpliwe.

Ewidencja odsetek od należności – zmiany stawek.

Rekompensata za koszty dochodzenia należności cywilnoprawnych od przedsiębiorców (40/70/100 euro):

  • zasady,
  • ewidencja.

Odpisy aktualizujące należności budżetowe:

  • istota,
  • ewidencja.

Ewidencja wydatków, w tym m.in.:

  • wydatki remontowe i inwestycyjne,
  • wydatki niewygasające.

Zobowiązania finansowe i zaangażowanie.

Ewidencja kosztów rodzajowych, finansowych, pozostałych operacyjnych, w tym m.in.:

  • amortyzacja,
  • odsetki od zobowiązań,
  • koszty postępowań spornych i egzekucyjnych,
  • korekta kosztów.

Ewidencja środków trwałych, pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych po zmianach:

  • zakup,
  • wytworzenie,
  • darowizna,
  • nieodpłatne otrzymanie,
  • ulepszenia,
  • porządkowanie ksiąg inwentarzowych,
  • amortyzacja,
  • likwidacja.

Inne różne wątpliwości ewidencyjne:

  • kwoty do wyjaśnienia,
  • rozliczenia międzyokresowe kosztów i przychodów,
  • możliwe uproszczenia.

Konta pozabilansowe.

Ewidencja wyniku finansowego.

Fundusz jednostki – istota, analityka.

Sprawozdawczość finansowa. Wyłączenia wzajemnych rozliczeń.

Sesja pytań i odpowiedzi.

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie. 
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.

Lokalizacja

Lokalizacja

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.

Koszt

Koszt udziału w szkoleniu online:
 • 399 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 31-08-2020)
 • 499 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 31-08-2020)

Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Wypełnij
formularz
Sprawdź
wszystkie dane
Wyślij
zgłoszenie
Dostaniesz mejla potwierdzającego
Możesz wydrukować potwierdzenie

Informacje ogólne

Najczęściej występujące błędy i nieprawidłowości w ewidencji księgowej jednostek i zakładów budżetowych, również po zmianach przepisów w tym zakresie (szkolenie online)

Online, 03.09.2020

 • Administracja publiczna.
 • Korpus służby cywilnej.
 • Jednostki samorządu terytorialnego.
 • Wymiar sprawiedliwości.
 • Placówki naukowe.
 • Instytucje kultury.
 • Wojsko Polskie.
 • Jednostki oświatowe.
 • Jednostki budżetowe.
 • Stowarzyszenia i fundacje.
 • Służba zdrowia.
 • Zakłady budżetowe.
 • Firmy prywatne (jednoosobowe działalności gospodarcze, spółki cywilne, spółki z o.o., spółki akcyjne, spółki komandytowe).
 • Spółki samorządowe.
 • Spółki Skarbu Państwa.
 • Osoby prywatne.

Dane do FV nabywcy

/

Czy nabywca ma być również odbiorcą?

Dane do FV odbiorcy

/

Dane osoby kontaktowej/zgłaszającej

Czy osoba zgłaszająca uczestniczy w szkoleniu?

Rozliczenie kosztów udziału

 • Liczba osób: 0
 • Koszt udziału w szkoleniu wszystkich zgłoszonych osób:
 • Stawka VAT: Sprzedawca zwolniony przedmiotowo z podatku od towaru i usług [dostawca towarów lub świadczeń usługi zwolniony na podstawie art. 113 ust. 1 (albo ust. 9) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221, 2491, z 2018 r. poz. 62, 86. z późn. zm.)]
 • Całkowity koszt udziału w szkoleniu: 0

Uwagi