Termin szkolenia gwarantowany
30.06.2021

Środa

Online
od 549 PLN
Cel

Szkolenie ma w sposób praktyczny przybliżyć Państwu zasady dotyczące wykonania i ewidencji zdarzeń gospodarczych i finansowych po zmianach przepisów ustaw, rozporządzeń w budżecie państwa, w jednostkach samorządu terytorialnego, jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach  budżetowych.

Obszerny materiał, który został dla Państwa przygotowany z tej tematyki wyjaśnia wiele problemów, które budzą wątpliwości interpretacyjne i są  przedmiotem kontroli różnych organów i odpowiedzialności w zakresie naruszenia dyscypliny finansów publicznych.

string(6) "online"
Czas trwania
od 9:00 do 15:00 (w tym przerwy)
Typ szkolenia

Online

Szkolenie prowadzone w czasie rzeczywistym (na żywo) za pomocą platformy online.

Metodyka
 • prezentacja
 • wykład
Grupa docelowa

Szkolenie skierowane jest do skarbników, głównych księgowych oraz  pracowników służb finansowo-księgowych w jednostkach samorządu terytorialnego, jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych.

Prowadzący
Teresa Krawczyk

Wykładowczyni wyższych uczelni, wieloletnia praktyczka administracji skarbowej w tym Naczelnik Urzędu Skarbowego, główna księgowa jednostek sektora finansów publicznych i spółek.

więcej
Pobierz informacje o szkoleniu
Pobierz informacje o szkoleniu

Program

Dzień 1

30.06.2021 (Środa)

Zasady rachunkowości, gospodarka finansowa i zakładowy plan kont w JST, jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych:

  • ujęcie zdarzeń w świetle KSR 7 w księgach rachunkowych i sprawozdaniu,
  • prezentacja uproszczeń w rachunkowości a zasada istotności,
  • zachowanie porównywalności sprawozdań finansowych,
  • wiarygodność sprawozdań finansowych i obowiązek ich publikacji.

Informacja dodatkowa – element sprawozdania finansowego:

  • jak przygotowywać i ewidencjonować dane w ewidencji księgowej do tego sprawozdania,
  • zasady ustalone przez organy,
  • kontrola zarządcza,
  • załącznik – zarządzenie i tabele w Excelu.

Realizacja dochodów budżetowych i ich ewidencja – dochody przypisane i nieprzypisane.

Rezerwa kryzysowa:

  • zadania nietypowe w JST,  jednostkach budżetowych,
  • COVID-19.

Przychody i koszty:

  • konta zespołu „7”, „ 4”,
  • ewidencja, opis.

Należności i zobowiązania oraz odsetki oraz ich aktualizacja:

  • naliczanie odsetek od należności, zobowiązań i transakcji (obowiązek ustawowy) i ich odpisy aktualizacyjne (zmiany od 1.01.2020 r.),
  • zasady dokonywania odpisów aktualizujących należności i ich ewidencja w księgach.

Środki trwałe wysoko i nisko cenne, wartości niematerialne i prawne, remonty i ulepszenia – środki trwałe w budowie (inwestycje) – źródła ich finansowania oraz ujęcie i ich ewidencja:

  • problemy z ewidencją (czy komputer nabyty za 7000 zł księgować jako materiał czy jako środek trwały? jakie paragrafy?),
  • różnice pomiędzy płaszczyzną paragrafową a płaszczyzną sprawozdawczości finansowej.

Sesja pytań i odpowiedzi.

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie.
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.

Lokalizacja

Lokalizacja

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.

Koszt

Koszt udziału w szkoleniu online:
 • 449 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 25-06-2021)
 • 549 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 25-06-2021)

Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Koszt udziału w szkoleniu online obejmuje:
 • certyfikat (wer. elektroniczna)
 • materiały szkoleniowe (wer. elektroniczna)
Wypełnij
formularz
Sprawdź
wszystkie dane
Wyślij
zgłoszenie
Dostaniesz mejla potwierdzającego
Możesz wydrukować potwierdzenie

Informacje ogólne

Ewidencja księgowa w 2021 r. w samorządzie – plan kont, zasady rachunkowości, majątek, informacja dodatkowa

Online, 30.06.2021

 • Administracja publiczna.
 • Korpus służby cywilnej.
 • Jednostki samorządu terytorialnego.
 • Wymiar sprawiedliwości.
 • Placówki naukowe.
 • Instytucje kultury.
 • Wojsko Polskie.
 • Jednostki oświatowe.
 • Jednostki budżetowe.
 • Stowarzyszenia i fundacje.
 • Służba zdrowia.
 • Zakłady budżetowe.
 • Firmy prywatne (jednoosobowe działalności gospodarcze, spółki cywilne, spółki z o.o., spółki akcyjne, spółki komandytowe).
 • Spółki samorządowe.
 • Spółki Skarbu Państwa.
 • Osoby prywatne.

Dane do FV nabywcy

/

Czy nabywca ma być również odbiorcą?

Dane do FV odbiorcy

/

Dane osoby kontaktowej/zgłaszającej

Czy osoba zgłaszająca uczestniczy w szkoleniu?

Rozliczenie kosztów udziału

 • Liczba osób: 0
 • Koszt udziału w szkoleniu wszystkich zgłoszonych osób:
 • Stawka VAT: Sprzedawca zwolniony przedmiotowo z podatku od towaru i usług [dostawca towarów lub świadczeń usługi zwolniony na podstawie art. 113 ust. 1 (albo ust. 9) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221, 2491, z 2018 r. poz. 62, 86. z późn. zm.)]
 • Całkowity koszt udziału w szkoleniu: 0

Uwagi