Termin szkolenia gwarantowany
13.08.2020

Czwartek

Internet
od PLN
Cel

Mamy przyjemność zaprosić Państwa do udziału w szkoleniu z zakresu dokumentowania sprzedaży oraz prowadzenia rejestrów sprzedaży przed i po zmianach od 01.10.2020 r. Zaproponowane szkolenie w praktyczny sposób wskaże jak prowadzić bieżące rozliczenia, przygotować się do planowanych zmian oraz kontroli organów zewnętrznych.

W trakcie szkolenia w kompleksowy i praktyczny sposób omówione zostaną zasady dokumentowania sprzedaży towarów i usług. Podczas szkolenia wskazane zostaną etapy dokonywania rozliczeń podatku należnego.

Zagadnienia zostały tak dobrane, aby w przystępny i praktyczny sposób przybliżyć niełatwy temat podatku VAT oraz wskazać praktyczne rozwiązania.

Dzięki szkoleniu osoby uczestniczące poznają zasady dokumentowania sprzedaży, zasad opodatkowania transakcji oraz ujęcia w ewidencji VAT. Po zakończeniu szkolenia uczestnicy pozyskają wiedzę jak przygotować się do prawidłowego ewidencjonowania dokonywanej sprzedaży.

string(6) "online"
Czas trwania
10:00-15:00
Metodyka
 • dyskusja
 • omówienie studium przypadków
 • prezentacja
 • szkolenie online (na żywo)
 • wykład
Grupa docelowa

Szkolenie skierowane jest do skarbników, księgowych, kierowników jednostek, osób, które są lub będą zobowiązane rozliczać lub brać udział w rozliczeniu podatku VAT oraz wszystkich zainteresowanych ww. tematem.

Prowadzący
Ewa Gogolińska

praktyk, ekspert, doradca i wykładowca licznych szkoleń dla jednostek sektora finansów publicznych z zakresu podatku VAT.

więcej
Pobierz informacje o szkoleniu
Pobierz informacje o szkoleniu

Program

Dzień 1

13.08.2020 (Czwartek)

Podstawy prawne wystawiania faktur:

  • aktualne przepisy regulujące wystawianie faktur,
  • rozporządzenia wykonawcze do ustawy VAT dotyczące fakturowania.

Ogólne zasady wystawiania faktur:

  • transakcje podlegające dokumentowaniu fakturą,
  • kiedy i komu obowiązkowo wystawić fakturę?
  • kiedy nie ma obowiązku wystawiania faktur?
  • faktury zaliczkowe i rozliczające zakończenie wykonania usługi/dostawy towaru,
  • refakturowanie czy istnieje i kiedy można stosować refakturowanie,
  • terminy wystawiania faktur – zasady ogólne i szczególne,
  • moment podatkowy a moment wystawienia faktury (data wystawienia, sprzedaży, podatkowa),
  • aktualne stawki podatku VAT,
  • stosowanie zwolnienia, kiedy i jakie warunki należy spełnić, żeby zastosować zwolnienie,
  • zasady obliczania kwoty podatku VAT na fakturze,
  • zasady zaokrąglania kwot na fakturze,
  • w ilu egzemplarzach można wystawić fakturę?

Informacje, jakie muszą zwierać faktury:

  • kiedy dokument jest fakturą,
  • obowiązkowe dane na fakturze,
  • przypadki, kiedy faktura może zawierać węższy zakres informacji.

Wystawianie faktur elektronicznych:

  • pojęcie faktury elektronicznej wg ustawy o VAT,
  • zasady wystawiania faktur elektronicznych,
  • jak prawidłowo przechowywać i przekazywać kontrahentom faktury wystawione w formie elektronicznej?
  • obowiązek zgody na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej,
  • jak zapewnić autentyczność pochodzenia, integralność treści i czytelność faktury elektronicznej?

Korygowanie danych na fakturach:

  • faktura korygująca a nota korygująca,
  • dane jakie powinna zawierać faktura korygująca,
  • dane jakie powinna zwierać nota korygująca,
  • możliwość wystawiania zbiorczych faktur korygujących,
  • korygowanie faktury korygującej,
  • anulowanie faktur,
  • moment podatkowy a moment wystawienia faktury korygującej zmniejszającej podatek VAT,
  • moment podatkowy a moment wystawienia faktury korygującej zwiększającej podatek VAT.

Postępowanie w przypadku zagubienia lub zniszczenia faktury:

  • kto może wystawić duplikat faktury?
  • dane, jakie powinien zawierać duplikat faktury.

Konsekwencje błędnych faktur:

  • błędy formalne i merytoryczne dotyczące fakturowania,
  • wystawienie faktury po terminie,
  • konsekwencje karno-skarbowe.

Ewidencja podatku VAT należnego na podstawie aktualnych przepisów i po zmianach od 01.10.2020 r. (nowy JPK) – przykłady.

Sesja pytań i odpowiedzi.

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie. 
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.

Lokalizacja

Lokalizacja

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.

Koszt

Koszt udziału w szkoleniu online:
 • zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 10-08-2020)
 • zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 10-08-2020)

Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Wypełnij
formularz
Sprawdź
wszystkie dane
Wyślij
zgłoszenie
Dostaniesz mejla potwierdzającego
Możesz wydrukować potwierdzenie

Informacje ogólne

Doskonalenie umiejętności fakturowania i ewidencjonowania podatku VAT (szkolenie online)

Internet, 13.08.2020

 • Administracja publiczna.
 • Korpus służby cywilnej.
 • Jednostki samorządu terytorialnego.
 • Wymiar sprawiedliwości.
 • Placówki naukowe.
 • Instytucje kultury.
 • Wojsko Polskie.
 • Jednostki oświatowe.
 • Jednostki budżetowe.
 • Stowarzyszenia i fundacje.
 • Służba zdrowia.
 • Zakłady budżetowe.
 • Firmy prywatne (jednoosobowe działalności gospodarcze, spółki cywilne, spółki z o.o., spółki akcyjne, spółki komandytowe).
 • Spółki samorządowe.
 • Spółki Skarbu Państwa.
 • Osoby prywatne.

Dane do FV nabywcy

/

Czy nabywca ma być również odbiorcą?

Dane do FV odbiorcy

/

Dane osoby kontaktowej/zgłaszającej

Czy osoba zgłaszająca uczestniczy w szkoleniu?

Rozliczenie kosztów udziału

 • Liczba osób: 0
 • Koszt udziału w szkoleniu wszystkich zgłoszonych osób:
 • Stawka VAT: Sprzedawca zwolniony przedmiotowo z podatku od towaru i usług [dostawca towarów lub świadczeń usługi zwolniony na podstawie art. 113 ust. 1 (albo ust. 9) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221, 2491, z 2018 r. poz. 62, 86. z późn. zm.)]
 • Całkowity koszt udziału w szkoleniu: 0

Uwagi