19.12.2023

Wtorek

Online
od 499 PLN
Cel

Celem szkolenia jest prezentacja praktycznego sposobu jak przygotować się do wdrożenia w JSFP i jednostkach organizacyjnych obowiązkowego wystawiania i otrzymywania faktur ustrukturyzowanych.

Szkolenie wskaże jak przygotować i wdrożyć nowy obowiązek e-fakturowania. Pomoże w przygotowaniu systemów do wystawiania e-faktur. Wskaże zasady wystawiania i przesyłania faktur ustrukturyzowanych, zasady korzystania z systemu KSeF oraz omówi jak reagować na problemy z systemem.

Podczas szkolenia wskazane zostaną etapy przygotowania podatników oraz pracowników do wdrożenia obowiązkowego wystawiania i odbierania faktur ustrukturyzowanych.

Wdrożenie obowiązkowego stosowania KSeF to swoista rewolucja na gruncie przepisów o fakturowaniu. Wiele rozwiązań, które są przyjęte i aktualnie stosowane będą wymagały dogłębnej analizy w celu wprowadzenia zmian zarówno w systemach finansowo-księgowych jak i zasadach wystawiania i obiegu faktur.

string(6) "online"
Czas trwania
od 9:30 do 14:00 (w tym przerwy)
Typ szkolenia

Online

Szkolenie prowadzone w czasie rzeczywistym (na żywo) za pomocą platformy online.

Metodyka
 • dyskusja
 • prezentacja
 • wykład
Grupa docelowa

Szkolenie skierowane jest do skarbników, księgowych, kierowników jednostek, osoby które są lub będą zobowiązane wystawiać i otrzymywać faktury w nowym systemie KSeF. Na szkolenie zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane wskazanym tematem.

 

Prowadzący
Ewa Gogolińska

praktyk, ekspert, doradca i wykładowca licznych szkoleń dla jednostek sektora finansów publicznych z zakresu podatku VAT.

więcej
Pobierz informacje o szkoleniu
Pobierz informacje o szkoleniu

Program

Dzień 1

19.12.2023 (Wtorek)

Faktury papierowe i e-faktury – wprowadzenie:

  • przepisy o fakturowaniu,
  • co to jest faktura, faktura elektroniczna, faktura ustrukturyzowana – znaczenie dla podatku VAT,
  • transakcje podlegające dokumentowaniu fakturą,
  • obowiązek wystawienia faktury,
  • brak obowiązku wystawiania faktur,
  • elementy obowiązkowe na fakturach,
  • terminy wystawiania faktur – zasady ogólne i szczególne,
  • moment podatkowy a moment wystawienia faktury (data wystawienia, sprzedaży, podatkowa) – przykłady.

Krajowy System e-Faktur (KSeF) obowiązkowy:

  • Krajowy System e-Faktur – omówienie przepisów ustawy,
  • data wejścia przepisów:
    • czynny podatnik VAT,
    • podatnik zwolniony z VAT,
    • wyłączenia z obowiązku stosowania KSeF,
  • podmioty uprawnione do korzystania z KSeF,
  • dostęp do KSeF w tym nadawanie uprawnień:
    • zasady i obowiązki,
    • możliwość utworzenia subkont dla JST i jednostek podległych,
    • pierwsze uwierzytelnienie w systemie KSeF,
  • faktury ustrukturyzowana – omówienie schematu logicznego FA (2):
    • pojęcie faktury ustrukturyzowanej obowiązkowej,
    • format faktury xml oraz wizualizacja faktury w pliku PDF,
    • omówienie podstawowych części faktury, pola obowiązkowe, fakultatywne i opcjonalne w tym forma płatności, symbole GTU, procedury, uwagi i adnotacje,
    • przykład faktury,
  • zasady wystawienie faktury ustrukturyzowanej w KSeF i poza systemem – czy wszystkie i dla wszystkich? – omówienie poszczególnych dokumentów:
    • faktura obowiązkowe,
    • faktura uproszczona – zasady ogólne i z kasy fiskalnej,
    • refaktura,
    • faktura do paragonów,
    • faktury zaliczkowe i rozliczające zaliczki,
    • faktury na rzecz osób fizycznych,
    • faktury w obrocie UE i z kontrahentami poza UE,
    • faktury wewnętrzne,
    • faktura VAT RR,
    • faktury korygujące/anulowanie faktury/noty korygującej – wskazanie propozycji zmian w danych i zasadach wystawiania,
    • inne np. bilety, opłatami za autostrady, opłaty parkingowe,
  • zasady przesyłania i otrzymanie faktur ustrukturyzowanych (aplikacja MF lub programy księgowe) – data wystawienia faktury, data otrzymania faktur, numer referencyjny nadawany przez KSeF, potwierdzenie wysyłki UPO,
  • zapłata za fakturę w tym Mechanizmem Podzielonej Płatności (MPP),
  • biała Lista podatników – czy będą zmiany?
  • uwierzytelnianie faktury ustrukturyzowanej,
  • przechowywanie faktur ustrukturyzowanych,
  • platforma Elektronicznego Fakturowania (PEF) w zamówieniach publicznych a KSeF,
  • zasady postępowania w okresie awarii KSeF leżącej po stronie systemu lub podatnika – zasady postepowania w trakcie awarii oraz po jej usunięciu,
  • sankcje podatkowe za nieterminowe i/lub nieprawidłowe wystawienie faktury,
  • wyjaśnienia MF dotyczące KSeF.

Planowanie i przygotowanie do wdrożenia faktur ustrukturyzowanych w JST i jednostkach organizacyjnych:

  • przeanalizowanie możliwości technicznych systemów finansowo-księgowych,
  • określenie nieprawidłowości w działaniu systemu do wystawiania faktur w JST działach/wydziałach oraz jednostkach organizacyjnych,
  • weryfikacja wzoru faktur/faktur korygujących i innych wraz z możliwością usunięcia części zbędnych pól,
  • wyznaczenie pracowników odpowiedzialnych za wystawianie faktur wraz z nadaniem uprawnień i uwierzytelniania,
  • przygotowanie zarządzenia wewnętrznego dotyczącego wystawiania i obiegu faktur ustrukturyzowanych,
  • zapoznanie pracowników z wewnętrznymi procedurami oraz przeszkolenie pracowników z zakresu praw i obowiązków wynikających z nowego obowiązku.

Sesja pytań i odpowiedzi.

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie. 
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.

Lokalizacja

Lokalizacja

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.

Koszt

Koszt udziału w szkoleniu online:
 • 499 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 14-12-2023)
 • 599 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 14-12-2023)

Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Koszt udziału w szkoleniu online obejmuje:
 • certyfikat (wer. elektroniczna)
 • materiały szkoleniowe (wer. elektroniczna)
Wypełnij
formularz
Sprawdź
wszystkie dane
Wyślij
zgłoszenie
Dostaniesz mejla potwierdzającego
Możesz wydrukować potwierdzenie

Informacje ogólne

Krajowy System e-Faktur (KSeF) w 2024 r. – obowiązkowe faktury ustrukturyzowane w sektorze finansów publicznych - przygotowanie do wdrożenia

Online, 19.12.2023

 • Administracja publiczna.
 • Korpus służby cywilnej.
 • Jednostki samorządu terytorialnego.
 • Wymiar sprawiedliwości.
 • Placówki naukowe.
 • Instytucje kultury.
 • Wojsko Polskie.
 • Jednostki oświatowe.
 • Jednostki budżetowe.
 • Stowarzyszenia i fundacje.
 • Służba zdrowia.
 • Zakłady budżetowe.
 • Firmy prywatne (jednoosobowe działalności gospodarcze, spółki cywilne, spółki z o.o., spółki akcyjne, spółki komandytowe).
 • Spółki samorządowe.
 • Spółki Skarbu Państwa.
 • Osoby prywatne.

Dane do FV nabywcy

/

Czy nabywca ma być również odbiorcą?

Dane do FV odbiorcy

/

Dane osoby kontaktowej/zgłaszającej

Czy osoba zgłaszająca uczestniczy w szkoleniu?

Rozliczenie kosztów udziału

 • Liczba osób: 0
 • Koszt udziału w szkoleniu wszystkich zgłoszonych osób:
 • Stawka VAT: Sprzedawca zwolniony przedmiotowo z podatku od towaru i usług [dostawca towarów lub świadczeń usługi zwolniony na podstawie art. 113 ust. 1 (albo ust. 9) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221, 2491, z 2018 r. poz. 62, 86. z późn. zm.)]
 • Całkowity koszt udziału w szkoleniu: 0

Uwagi