31.10.2022

Poniedzialek

Online
od 549 PLN
Cel

Celem szkolenia jest usystematyzowanie wiedzy z zakresu ochrony danych osobowych w kontekście udzielania informacji publicznej. Każda instytucja medyczna, pobierająca pieniądze budżetowe, musi brać pod uwagę uwarunkowania związane z tajemnicą lekarską/medyczną i ochroną danych osobowych pacjentów/klientów, ale również wypełnianiem zapisów ustawy o dostępie do informacji publicznej. Rysujący się konflikt na linii RODO i informacji publicznej winien być szczegółowo omówiony i przedyskutowany podczas szkolenia, gdyż niewywiązywanie się zarówno z zobowiązań wynikających z ustawy o dostępie do informacji publicznej jak i RODO może prowadzić do odpowiedzialności zarówno karnej jak i cywilnej.

string(6) "online"
Czas trwania
od 9:00 do 15:00 (w tym przerwy)
Typ szkolenia

Online

Szkolenie prowadzone w czasie rzeczywistym (na żywo) za pomocą platformy online.

Metodyka
 • dyskusja
 • prezentacja
 • wykład
Grupa docelowa

Szkolenie skierowane jest dla pracowników placówek medycznych.

Prowadzący
dr Monika Brzozowska-Pasieka

Doktor nauk prawnych, adwokat, wykładowca akademicki, trener i autorka publikacji. Od 2004 r. prowadzi szkolenia m.in.: z prawa prasowego, prawa autorskiego, informacji publicznej oraz ochrony danych osobowych. Certyfikowany trener programu HELP Rady Europy (program przeznaczony dla prawników – sędziów, prokuratorów, adwokatów i radców prawnych), w którym prowadzi szkolenia on-line z tematyki danych osobowych. Wykładowca w Krajowej Szkole Sędziów i Prokuratorów oraz Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie.

więcej
Pobierz informacje o szkoleniu
Pobierz informacje o szkoleniu

Program

Dzień 1

31.10.2022 (Poniedzialek)

Zagadnienia wstępne związane z udostępnianiem informacji w jednostkach medycznych – Konstytucja, Ustawa o dostępie do informacji publicznej, RODO, kodeks postępowania administracyjnego:

  • kto i do czego jest zobowiązany (ustawa, kpa, RODO) w kontekście udzielania i przekazywania informacji publicznej,
  • kto i do czego jest uprawniony w kontekście otrzymywania informacji publicznej (dziennikarze, tzw. „każdy”, strony postępowania administracyjnego, inne instytucje lub organy),
  • kodeks postępowania administracyjnego a ustawa o informacji publicznej – jak się statuuje, kiedy się uzupełniają, kiedy się wyłączają,
  • ochrona danych osobowych – w tym danych wrażliwych – zagadnienia wstępne.

Prawo do informacji publicznej w praktyce, czyli co jest a co nie jest informacją publiczną w jednostkach medycznych.

Sposób udzielania informacji publicznej:

  • informacja udzielana telefonicznie,
  • informacja udzielana mailowo, faxem,
  • informacja udzielana przez portale społecznościowe lub komunikatory,
  • udzielanie informacji publicznej dziennikarzom – szczególny tzw. tryb prasowy i jego rozumienie przez sądy administracyjne.

Dane osobowe a informacja publiczna:

  • jakie dane mogą być udostępniane?
  • dane osobowe urzędników z podziałem na funkcjonariuszy publicznych, osoby pełniące funkcje publiczne i osoby pełniące funkcje pomocnicze,
  • majątki urzędników jako informacja publiczna (kwestia oświadczeń majątkowych),
  • dane wrażliwe.

Dokumentacja medyczna a dane osobowe:

  • najnowsze orzecznictwo,
  • uchwały Naczelnego Sądu Administracyjnego w zakresie dokumentacji medycznej,
  • możliwości udostępniania dokumentacji medycznej,
  • udostępnianie informacji wynikających z dokumentacji medycznej,
  • dokumenty wewnętrzne, opinie dotyczące zdrowia, ekspertyzy w dokumentacji medycznej i możliwość ich udostępniania.

Rozróżnienie informacji w kontekście danych osobowych – czyli co jest a co nie jest informacją publiczną:

  • informacje nie będące informacją publiczną – praktyczne przykłady (orzecznictwo, praktyka trenera),
  • informacje prywatne – praktyczne przykłady w świetle ochrony danych osobowych (podział na dane zwykłe i dane wrażliwe),
  • dokumenty zawierające informację publiczną a ochrona danych osobowych w jednostkach medycznych,
  • typowe informacje publiczne w jednostkach medycznych.

Monitoring wizyjny w jednostkach medycznych w świetle RODO.

Informacja publiczna prosta, przekształcona i przetworzona:

  • wnioski „Proszę o zeskanowanie 1000 decyzji administracyjnych”, „Proszę o stworzenie wykazu….” itp. – jak je rozpatrywać, przyjęta procedura zgodna z ustawą o dostępie do informacji publicznej,
  • interes publiczny – definicja praktyczna.

Odpowiedzi na wnioski – procedura, terminy, sposób:

  • jeśli żądana informacja nie jest informacją publiczną,
  • jeśli żądana informacja jest informacją publiczną,
  • jeżeli żądana informacja jest informacją przetworzoną.

Odmowa udzielenia informacji publicznej:

  • przyczyny odmowy – szczegółowe omówienie każdej z przesłanej,
  • forma odmowy – decyzja administracyjna – praktyczne wskazówki w redakcji decyzji,
  • termin wydania i przekazania decyzji – kpa oraz udip.

Odpowiedzialność za naruszenie przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej:

  • odpowiedzialność karna – kto może być pociągnięty do odpowiedzialności,
  • odpowiedzialność administracyjna – kto może ponosić odpowiedzialność.

Odpowiedzialność za naruszenie przepisów o ochronie danych osobowych w kontekście przekazywania informacji publicznej.

Odpowiedzialność cywilna za naruszenie przepisów prawa cywilnego (w szczególności dóbr osobistych, tajemnicy handlowej) przy udzielaniu informacji publicznej.

Sesja pytań i odpowiedzi.

Agenda jest orientacyjna i może ulec zmianie. 
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.

Lokalizacja

Lokalizacja

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.

Koszt

Koszt udziału w szkoleniu online:
 • 549 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 26-10-2022)
 • 649 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 26-10-2022)

Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Koszt udziału w szkoleniu online obejmuje:
 • certyfikat (wer. elektroniczna)
 • materiały szkoleniowe (wer. elektroniczna)
Wypełnij
formularz
Sprawdź
wszystkie dane
Wyślij
zgłoszenie
Dostaniesz mejla potwierdzającego
Możesz wydrukować potwierdzenie

Informacje ogólne

Dostęp do informacji publicznej i dane osobowe w jednostkach medycznych

Online, 31.10.2022

 • Administracja publiczna.
 • Korpus służby cywilnej.
 • Jednostki samorządu terytorialnego.
 • Wymiar sprawiedliwości.
 • Placówki naukowe.
 • Instytucje kultury.
 • Wojsko Polskie.
 • Jednostki oświatowe.
 • Jednostki budżetowe.
 • Stowarzyszenia i fundacje.
 • Służba zdrowia.
 • Zakłady budżetowe.
 • Firmy prywatne (jednoosobowe działalności gospodarcze, spółki cywilne, spółki z o.o., spółki akcyjne, spółki komandytowe).
 • Spółki samorządowe.
 • Spółki Skarbu Państwa.
 • Osoby prywatne.

Dane do FV nabywcy

/

Czy nabywca ma być również odbiorcą?

Dane do FV odbiorcy

/

Dane osoby kontaktowej/zgłaszającej

Czy osoba zgłaszająca uczestniczy w szkoleniu?

Rozliczenie kosztów udziału

 • Liczba osób: 0
 • Koszt udziału w szkoleniu wszystkich zgłoszonych osób:
 • Stawka VAT: Sprzedawca zwolniony przedmiotowo z podatku od towaru i usług [dostawca towarów lub świadczeń usługi zwolniony na podstawie art. 113 ust. 1 (albo ust. 9) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221, 2491, z 2018 r. poz. 62, 86. z późn. zm.)]
 • Całkowity koszt udziału w szkoleniu: 0

Uwagi