07.10.2022

Piątek

Online
od 449 PLN
Cel

Celem szkolenia jest podniesienie i uporządkowanie wiedzy uczestników w zakresie praktycznych zasad przeprowadzania i rozliczania inwestycji od strony finansowo-księgowej w jednostkach samorządu terytorialnego i ich jednostkach podległych, ze szczególnym podkreśleniem tych finansowanych z Polskiego Ładu: Programu Inwestycji Strategicznych, RFIL i innych źródeł.

Dzięki udziałowi w szkoleniu uczestnicy uporządkują i uzupełnią wiedzę w zakresie różnych, często trudnych lub niestandardowych sytuacji ewidencyjnych spotykanych w trakcie procesu inwestycyjnego w jednostkach i zakładach budżetowych, poznają istotę oraz praktyczne aspekty efektywnego opracowania przepisów wewnętrznych dla uporządkowania procesu inwestycyjnego w jednostce, a także dowiedzą się, jak realizować inwestycje z różnych funduszy oraz innych źródeł.

string(6) "online"
Czas trwania
od 9:00 do 14:00 (w tym przerwy)
Typ szkolenia

Online

Szkolenie prowadzone w czasie rzeczywistym (na żywo) za pomocą platformy online.

Metodyka
 • dyskusja
 • prezentacja
 • wykład
Grupa docelowa

Adresatami szkolenia są pracownicy działów księgowości oraz pracownicy odpowiedzialni za rozliczanie inwestycji w jednostkach samorządu terytorialnego i ich jednostkach podległych.

Prowadzący
Agnieszka Drożdżal

Wieloletnia Skarbnik Gminy, doświadczona trenerka i doradczyni w zakresie finansów publicznych, rachunkowości budżetowej oraz gospodarowania mieniem dla wielu ośrodków edukacyjnych oraz jednostek sektora finansów publicznych na terenie kraju. Współpracowniczka miesięczników „Finanse publiczne”, „Poradnik rachunkowości budżetowej”.

więcej
Pobierz informacje o szkoleniu
Pobierz informacje o szkoleniu

Program

Dzień 1

07.10.2022 (Piątek)

Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne w ujęciu definicyjnym.

Pomocne uregulowania wewnętrzne – polityka rachunkowości, w tym: zasady gospodarowania majątkiem, instrukcja obiegu i kontroli dokumentów z procedurą inwestycji.

Przygotowanie inwestycji: celowość, sposób finansowania i związane z tym terminy oraz specjalne zasady funkcjonowania ewidencyjnego, kalkulacja obciążenia wydatków bieżących JST po ukończeniu inwestycji, wymogi stawiane wykonawcom itp.

Omówienie źródeł finansowania inwestycji, w tym: z budżetu JST, z Polskiego Ładu: Programu Inwestycji Strategicznych, z RFIL, RFRD, z różnych funduszy, z dotacji celowej, z budżetu środków europejskich i z innych źródeł oraz ich ujęcie budżetowe, sposób funkcjonowania w ewidencji księgowej, rozliczanie.

Ulepszenie jako wydatek inwestycyjny a remont.

Zakupy inwestycyjne a zakupy z wydatków bieżących środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych – różne koncepcje w tym zakresie.

Klasyfikacja budżetowa inwestycji i remontów oraz zakupów bieżących i inwestycyjnych z różnych źródeł.

Sposób księgowania kosztów inwestycji /konto 080/ i remontów według ich źródeł finansowania i rozliczenie tych kosztów.

Pierwsze wyposażenie w procesie inwestycyjnym.

Przekazanie nakładów inwestycyjnych do podległych jednostek.

Inwestycje bez efektu.

Obieg faktur za wykonane inwestycje, zakupy, remonty (faktury częściowe, faktury końcowe).

Protokoły OT i PT i ich rola w procesie inwestycyjnym.

Zasady ujęcia nowo powstałego środka trwałego lub ulepszenia środka trwałego w ewidencji środków trwałych. Wartość początkowa środka trwałego.

Sesja pytań i odpowiedzi.

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie. 
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.

Lokalizacja

Lokalizacja

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.

Koszt

Koszt udziału w szkoleniu online:
 • 449 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 04-10-2022)
 • 549 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 04-10-2022)

Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Koszt udziału w szkoleniu online obejmuje:
 • certyfikat (wer. elektroniczna)
 • materiały szkoleniowe (wer. elektroniczna)
Wypełnij
formularz
Sprawdź
wszystkie dane
Wyślij
zgłoszenie
Dostaniesz mejla potwierdzającego
Możesz wydrukować potwierdzenie

Informacje ogólne

Przeprowadzanie i rozliczanie inwestycji w JST i jej jednostkach podległych, również z uwzględnieniem środków z różnych źródeł m.in. Polskiego Ładu: Programu Inwestycji Strategicznych, RFIL i innych

Online, 07.10.2022

 • Administracja publiczna.
 • Korpus służby cywilnej.
 • Jednostki samorządu terytorialnego.
 • Wymiar sprawiedliwości.
 • Placówki naukowe.
 • Instytucje kultury.
 • Wojsko Polskie.
 • Jednostki oświatowe.
 • Jednostki budżetowe.
 • Stowarzyszenia i fundacje.
 • Służba zdrowia.
 • Zakłady budżetowe.
 • Firmy prywatne (jednoosobowe działalności gospodarcze, spółki cywilne, spółki z o.o., spółki akcyjne, spółki komandytowe).
 • Spółki samorządowe.
 • Spółki Skarbu Państwa.
 • Osoby prywatne.

Dane do FV nabywcy

/

Czy nabywca ma być również odbiorcą?

Dane do FV odbiorcy

/

Dane osoby kontaktowej/zgłaszającej

Czy osoba zgłaszająca uczestniczy w szkoleniu?

Rozliczenie kosztów udziału

 • Liczba osób: 0
 • Koszt udziału w szkoleniu wszystkich zgłoszonych osób:
 • Stawka VAT: Sprzedawca zwolniony przedmiotowo z podatku od towaru i usług [dostawca towarów lub świadczeń usługi zwolniony na podstawie art. 113 ust. 1 (albo ust. 9) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221, 2491, z 2018 r. poz. 62, 86. z późn. zm.)]
 • Całkowity koszt udziału w szkoleniu: 0

Uwagi