20-22.07.2022
Kazimierz Dolny/Online
od 949 PLN
Cel

Szkolenie ma w sposób praktyczny wskazać na zmiany w przepisach rachunkowych, podatkowych, finansowych wprowadzone przez ustawodawcę i mające wpływ na działalność instytucji kultury.

Obszerny materiał, który został dla Państwa przygotowany z tej tematyki wyjaśnia wiele problemów, które budzą wątpliwości interpretacyjne i są przedmiotem kontroli różnych organów i odpowiedzialności w zakresie naruszenia dyscypliny finansów publicznych.

string(9) "hybridout"
Czas trwania
I dzień: zakwaterowanie od 15:00 (dot. osób korzystających z noclegu w hotelu)
II dzień: od 9:00 do 16:00 (w tym przerwy)
III dzień: od 9:00 do 13:00 (w tym przerwy)
Typ szkolenia

Wyjazdowe hybrydowe

Szkolenie kilkudniowe prowadzone jednocześnie stacjonarnie w sali szkoleniowej w hotelu oraz w czasie rzeczywistym (na żywo) za pomocą platformy online. W ramach szkolenia mamy do zaoferowania różne formy udziału (pakiety, które wybierane są podczas wypełniania formularza zgłoszenia), które obejmują udział w szkoleniu wraz z dodatkowymi opcjami, takimi jak pełne wyżywienie, nocleg lub uczestnictwo w formie online.

Metodyka
 • dyskusja
 • prezentacja
 • wykład
Grupa docelowa

Szkolenie adresowane jest do dyrektorów i głównych księgowych instytucji kultury, pracowników CUW.

Prowadzący
Teresa Krawczyk

Wykładowczyni wyższych uczelni, wieloletnia praktyczka administracji skarbowej w tym Naczelnik Urzędu Skarbowego, główna księgowa jednostek sektora finansów publicznych i spółek.

więcej
Pobierz informacje o szkoleniu
Pobierz informacje o szkoleniu

Program

Dzień 1

20.07.2022 (Środa)

Przyjazd, zakwaterowanie uczestników w hotelu oraz kolacja:

  • dotyczy uczestników szkolenia, którzy wybierają Pakiet 1 lub/i 2.

 

Dzień 2

21.07.2022 (Czwartek)

Odpowiedzialność dyscyplinarna i karna dyrektora, głównego księgowego, pracowników instytucji kultury.

Organizacja działalności instytucji kultury – dopuszczalna prawem ingerencja organizatora.

Zatrudnianie i wynagradzanie oraz inne czynności z zakresu prawa pracy dotyczące dyrektora, z-cy dyrektora, głównego księgowego i pracowników instytucji kultury:

  • aktualny stan prawny w tym zakresie,
  • niebezpieczeństwa błędnych ustaleń,
  • kontrole NIK i RIO.

Wyliczanie wynagrodzenia – Polski Ład – po kolejnych zmianach.

Rejestr umów – nowy obowiązek jednostek sektora finansów publicznych.

Zasady rachunkowości, gospodarka finansowa i zakładowy plan kont w instytucji kultury, w tym:

  • prezentacja uproszczeń w rachunkowości a zasada istotności – KSR-nr 7,
  • plany finansowe instytucji kultury – zarzuty organów kontrolujących.

Źródła finansowania działań kulturalnych w dobie kryzysu – czy wolno korzystać z tarcz?

Wprowadzenie do ksiąg rachunkowych wszystkich operacji gospodarczych i finansowych, w tym osiągniętych w roku przychodów i kosztów:

  • przychody (w tym: dotacje podmiotowe, celowe, inwestycyjne), koszty (księgowanie w układzie rachunku zysków i strat), rozliczenia międzyokresowe – schematy księgowań z wyjaśnieniami,
  • pozostałe przychody i koszty operacyjne (sponsoring, darowizny, zdarzenia losowe – COVID-19),
  • kary, grzywny – ewidencja, księgowanie, dochodzenie, odpisy aktualizacyjne, ujęcie w Rb-N (problemy bibliotek po kontroli),
  • przychody i koszty podatkowe – różnice,
  • zasady wypełniania CIT-8 i CIT- 8/0 – wyliczenie przykładu.

Należności, zobowiązania oraz odsetki:

  • naliczanie odsetek od należności, zobowiązań i transakcji (obowiązek ustawowy) i ich odpisy aktualizacyjne (powiazanie ze stopą referencyjną – zmiany),
  • aktualizacja należności – zasady dokonywania odpisów aktualizujących należności i ich ewidencja w księgach.

Ewidencja księgowa materiałów, towarów, wydawnictw (konto 014, konto 016) oraz ich odpisy aktualizacyjne.

Sesja pytań i odpowiedzi.

Dzień 3

22.07.2022 (Piątek)

Majątek w instytucjach kultury:

  • środki trwałe wysoko- i niskocenne, wartości niematerialne i prawne, środki trwałe w budowie,
  • źródła finansowania,
  • ujęcie i ewidencja z uwzględnieniem: ustawy o rachunkowości, KSR nr 11, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Przekazanie majątku instytucji kultury – błędy w przekazywaniu majątku.

Warunki uznania składnika majątku za środek trwały – specyfikacja warunków, których spełnienie pozwala uznać składnik majątku za środek trwały.

Zasady tworzenia obiektów inwentarzowych pojedynczych i zbiorczych:

  • ogólne zasady tworzenia obiektów inwentarzowych,
  • szczególne kryteria tworzenia obiektów w przypadku sieciowych środków trwałych.

Nakłady ponoszone w okresie użytkowania środka trwałego – kryteria klasyfikacji nakładów dotyczące ulepszenia lub bieżącego użytkowania środka trwałego:

  • ulepszenia środków trwałych i ich rodzaje,
  • nakłady na bieżącą eksploatację – remont, konserwacja, części.

Amortyzacja środka trwałego – terminy, weryfikacja.

Inwentaryzacja środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz  inwestycji:

  • rodzaje, terminy, metody, organizacja i dokumentacja (w załączeniu wzory) z uwzględnieniem KŚT 2016, KSR nr 2 i KSR nr 11,
  • skontrum w bibliotece a inwentaryzacja.

Sesja pytań i odpowiedzi.

Harmonogram szkolenia znajduje się w pliku PDF na stronie głównej szkolenia.

Lokalizacja

Lokalizacja szkolenia online:

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.

Lokalizacja szkolenia na sali:

Hotel Dwa Księżyce***
ul. Sadowa 15
24-120 Kazimierz Dolny

 

Organizator szkolenia zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca szkolenia. Ostateczna lokalizacja szkolenia zostanie podana w potwierdzaniu udziału, które jest wysyłane na 4 dni robocze przed szkoleniem (nie liczymy dnia szkolenia). Informacja ta jest przesyłana drogą elektroniczną na adres osoby kontaktowej i uczestnika szkolenia.

Mapa

Koszt

Pakiet 1:
Udział w szkoleniu (w hotelu), pełne wyżywienie, nocleg w pok. 1-osobowym, materiał szkoleniowy, certyfikat udziału (wer. papierowa)
 • 1899 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 08-07-2022)
 • 2099 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 08-07-2022)
Pakiet 2:
Udział w szkoleniu (w hotelu), pełne wyżywienie, nocleg w pok. 2-osobowym, materiał szkoleniowy, certyfikat udziału (wer. papierowa)
 • 1699 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 08-07-2022)
 • 1899 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 08-07-2022)
Pakiet 3:
Udział w szkoleniu (w hotelu), obiad i przerwy kawowe podczas szkolenia, materiał szkoleniowy, certyfikat udziału (wer. papierowa)
 • 1299 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 08-07-2022)
 • 1499 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 08-07-2022)
Pakiet 4:
Udział w szkoleniu (online), materiał szkoleniowy, certyfikat udziału (wer. elektroniczna)
 • 949 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 08-07-2022)
 • 1149 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 08-07-2022)
Wypełnij
formularz
Sprawdź
wszystkie dane
Wyślij
zgłoszenie
Dostaniesz mejla potwierdzającego
Możesz wydrukować potwierdzenie

Informacje ogólne

Kompendium wiedzy w instytucji kultury 2022 r. – organizacja, ewidencja księgowa, podatkowa oraz problemy i błędy identyfikowane przez kontrole RIO i NIK

Kazimierz Dolny/Online, 20.07.2022 - 22.07.2022

 • Administracja publiczna.
 • Korpus służby cywilnej.
 • Jednostki samorządu terytorialnego.
 • Wymiar sprawiedliwości.
 • Placówki naukowe.
 • Instytucje kultury.
 • Wojsko Polskie.
 • Jednostki oświatowe.
 • Jednostki budżetowe.
 • Stowarzyszenia i fundacje.
 • Służba zdrowia.
 • Zakłady budżetowe.
 • Firmy prywatne (jednoosobowe działalności gospodarcze, spółki cywilne, spółki z o.o., spółki akcyjne, spółki komandytowe).
 • Spółki samorządowe.
 • Spółki Skarbu Państwa.
 • Osoby prywatne.

Dane do FV nabywcy

/

Czy nabywca ma być również odbiorcą?

Dane do FV odbiorcy

/

Dane osoby kontaktowej/zgłaszającej

Czy osoba zgłaszająca uczestniczy w szkoleniu?

Rozliczenie kosztów udziału

 • Liczba osób: 0
 • Koszt udziału w szkoleniu wszystkich zgłoszonych osób:
 • Stawka VAT: Sprzedawca zwolniony przedmiotowo z podatku od towaru i usług [dostawca towarów lub świadczeń usługi zwolniony na podstawie art. 113 ust. 1 (albo ust. 9) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221, 2491, z 2018 r. poz. 62, 86. z późn. zm.)]
 • Całkowity koszt udziału w szkoleniu: 0

Uwagi