Termin szkolenia gwarantowany
21-22.07.2022
Online
od 1149 PLN
Cel

Szkolenie ma w sposób praktyczny wskazać na zmiany w przepisach rachunkowych, podatkowych, finansowych wprowadzone przez ustawodawcę i mające wpływ na działalność instytucji kultury.

Obszerny materiał, który został dla Państwa przygotowany z tej tematyki wyjaśnia wiele problemów, które budzą wątpliwości interpretacyjne i są przedmiotem kontroli różnych organów i odpowiedzialności w zakresie naruszenia dyscypliny finansów publicznych.

string(6) "online"
Czas trwania
I dzień: od 9:00 do 15:00 (w tym przerwy)
II dzień: od 9:00 do 14:00 (w tym przerwy)
Typ szkolenia

Online

Szkolenie prowadzone w czasie rzeczywistym (na żywo) za pomocą platformy online.

Metodyka
 • dyskusja
 • prezentacja
 • wykład
Grupa docelowa

Szkolenie adresowane jest do dyrektorów i głównych księgowych instytucji kultury, pracowników CUW.

Prowadzący
Teresa Krawczyk

Wykładowczyni wyższych uczelni, wieloletnia praktyczka administracji skarbowej w tym Naczelnik Urzędu Skarbowego, główna księgowa jednostek sektora finansów publicznych i spółek.

więcej
Pobierz informacje o szkoleniu
Pobierz informacje o szkoleniu

Program

Dzień 1

21.07.2022 (Czwartek)

Odpowiedzialność dyscyplinarna i karna dyrektora, głównego księgowego, pracowników instytucji kultury.

Organizacja działalności instytucji kultury – dopuszczalna prawem ingerencja organizatora.

Zatrudnianie i wynagradzanie oraz inne czynności z zakresu prawa pracy dotyczące dyrektora, z-cy dyrektora, głównego księgowego i pracowników instytucji kultury:

  • aktualny stan prawny w tym zakresie,
  • niebezpieczeństwa błędnych ustaleń,
  • kontrole NIK i RIO.

Wyliczanie wynagrodzenia – Polski Ład – po kolejnych zmianach.

Rejestr umów – nowy obowiązek jednostek sektora finansów publicznych.

Zasady rachunkowości, gospodarka finansowa i zakładowy plan kont w instytucji kultury, w tym:

  • prezentacja uproszczeń w rachunkowości a zasada istotności – KSR-nr 7,
  • plany finansowe instytucji kultury – zarzuty organów kontrolujących.

Źródła finansowania działań kulturalnych w dobie kryzysu – czy wolno korzystać z tarcz?

Wprowadzenie do ksiąg rachunkowych wszystkich operacji gospodarczych i finansowych, w tym osiągniętych w roku przychodów i kosztów:

  • przychody (w tym: dotacje podmiotowe, celowe, inwestycyjne), koszty (księgowanie w układzie rachunku zysków i strat), rozliczenia międzyokresowe – schematy księgowań z wyjaśnieniami,
  • pozostałe przychody i koszty operacyjne (sponsoring, darowizny, zdarzenia losowe – COVID-19),
  • kary, grzywny – ewidencja, księgowanie, dochodzenie, odpisy aktualizacyjne, ujęcie w Rb-N (problemy bibliotek po kontroli),
  • przychody i koszty podatkowe – różnice,
  • zasady wypełniania CIT-8 i CIT- 8/0 – wyliczenie przykładu.

Należności, zobowiązania oraz odsetki:

  • naliczanie odsetek od należności, zobowiązań i transakcji (obowiązek ustawowy) i ich odpisy aktualizacyjne (powiazanie ze stopą referencyjną – zmiany),
  • aktualizacja należności – zasady dokonywania odpisów aktualizujących należności i ich ewidencja w księgach.

Sesja pytań i odpowiedzi.

Dzień 2

22.07.2022 (Piątek)

Ewidencja księgowa materiałów, towarów, wydawnictw (konto 014, konto 016) oraz ich odpisy aktualizacyjne.

Majątek w instytucjach kultury:

  • środki trwałe wysoko- i niskocenne, wartości niematerialne i prawne, środki trwałe w budowie,
  • źródła finansowania,
  • ujęcie i ewidencja z uwzględnieniem: ustawy o rachunkowości, KSR nr 11, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Przekazanie majątku instytucji kultury – błędy w przekazywaniu majątku.

Warunki uznania składnika majątku za środek trwały – specyfikacja warunków, których spełnienie pozwala uznać składnik majątku za środek trwały.

Zasady tworzenia obiektów inwentarzowych pojedynczych i zbiorczych:

  • ogólne zasady tworzenia obiektów inwentarzowych,
  • szczególne kryteria tworzenia obiektów w przypadku sieciowych środków trwałych.

Nakłady ponoszone w okresie użytkowania środka trwałego – kryteria klasyfikacji nakładów dotyczące ulepszenia lub bieżącego użytkowania środka trwałego:

  • ulepszenia środków trwałych i ich rodzaje,
  • nakłady na bieżącą eksploatację – remont, konserwacja, części.

Amortyzacja środka trwałego – terminy, weryfikacja.

Inwentaryzacja środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz  inwestycji:

  • rodzaje, terminy, metody, organizacja i dokumentacja (w załączeniu wzory) z uwzględnieniem KŚT 2016, KSR nr 2 i KSR nr 11,
  • skontrum w bibliotece a inwentaryzacja.

Sesja pytań i odpowiedzi

Harmonogram szkolenia znajduje się w pliku PDF na stronie głównej szkolenia.

Lokalizacja

Lokalizacja

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.

Koszt

Koszt udziału w szkoleniu online:
 • 949 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 18-07-2022)
 • 1149 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 18-07-2022)

Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Koszt udziału w szkoleniu online obejmuje:
 • certyfikat (wer. elektroniczna)
 • materiały szkoleniowe (wer. elektroniczna)

Szkolenie zostało zrealizowane lub jest nieaktywne

Zachęcamy do zapoznania się z aktualną ofertą:

www.goldentraining.pl/szkolenia-otwarte