Termin szkolenia gwarantowany
13.07.2020

Poniedzialek

Internet
od PLN
Cel

Szkolenie ma w sposób praktyczny wskazać na zmiany w przepisach rachunkowych, podatkowych, finansowych wprowadzone przez ustawodawcę  i mające wpływ na działalność Instytucji Kultury w 2020 roku.

Obszerny materiał, który został dla Państwa przygotowany z tej tematyki wyjaśnia wiele problemów, które budzą wątpliwości interpretacyjne i są  przedmiotem kontroli różnych organów i odpowiedzialności w zakresie naruszenia dyscypliny finansów publicznych.

Wychodząc naprzeciw uczestnikom w załączeniu, jako dodatek, zostanie Państwu przekazana przygotowana wzorcowa dokumentacja oraz wskazówki.

NULL
Czas trwania
10:00-14:00
Metodyka
 • dyskusja
 • prezentacja
 • szkolenie online (na żywo)
 • wykład
Grupa docelowa

Szkolenie dedykowane jest dla głównych księgowych instytucji kultury, CUW oraz pracowników organów nadzorczych i kontrolnych.

Prowadzący
Teresa Krawczyk

Wykładowczyni wyższych uczelni, wieloletnia praktyczka administracji skarbowej w tym Naczelnik Urzędu Skarbowego, główna księgowa jednostek sektora finansów publicznych i spółek.

więcej
Pobierz informacje o szkoleniu
Pobierz informacje o szkoleniu

Program

Dzień 1

13.07.2020 (Poniedzialek)

Zasady rachunkowości, gospodarka finansowa i zakładowy plan kont po nowelizacjach wprowadzonych od 1 stycznia 2019 r., w tym:

  • ujęcie w świetle KSR 7 w księgach rachunkowych i sprawozdaniu:
   • zdarzeń mających miejsce po dniu bilansowym,
   • błędów z lat poprzednich,
   • zdarzeń dotyczących zamykanego roku po dniu sporządzenia i zatwierdzeniu sprawozdania,
  • prezentacja uproszczeń w rachunkowości a zasada istotności,
  • zachowanie porównywalności sprawozdań finansowych,
  • wiarygodność sprawozdań finansowych i obowiązek ich publikacji.

Źródła finansowania działań kulturalnych w dobie kryzysu.

Wprowadzenie do ksiąg rachunkowych wszystkich operacji gospodarczych i finansowych, w tym osiągniętych w roku przychodów i kosztów:

  • przychody (w tym: dotacje podmiotowe, celowe, inwestycyjne), koszty (księgowanie w układzie rachunku zysków i strat) i fundusze w Instytucji Kultury – schematy księgowań z wyjaśnieniami:
   • przychody i koszty działalności operacyjnej,
   • pozostałe przychody i koszty  operacyjne (w tym: kary, sponsoring, darowizny, zdarzenia losowe – COVID-19),
   • przychody i koszty finansowe,
   • wynik finansowy – przeksięgowanie sald na konto 860.

Koszty według zadań, miejsc powstawania i ich rozliczenie:

 • koszty bezpośrednie i koszty pośrednie działań kulturalnych – księgowanie w zespole „5”.

Rozliczenia międzyokresowe przychodów i kosztów:

  • zasady ujmowania operacji,
  • zdarzenia na przełomie okresów i lat,
  • rozliczania wg. prawa bilansowego i prawa podatkowego.

Należności i zobowiązania oraz odsetki:

  • naliczanie odsetek od należności, zobowiązań i transakcji (obowiązek ustawowy) i ich odpisy aktualizacyjne (w tym zmiany od 1.01.2020 r.),
  • aktualizacja należności zasady dokonywania odpisów aktualizujących należności i ich ewidencja w księgach.

Ewidencja księgowa materiałów, towarów, wydawnictw oraz ich odpisy aktualizacyjne.

Środki trwałe wysoko i nisko cenne, wartości niematerialne i prawne, środki trwałe w budowie (Inwestycje):

  • źródła ich finansowania oraz ujęcie i ich ewidencja do 10 tys. i powyżej 10 tys. (w tym umorzenie i amortyzacja) po zmianach.

Wpływ kosztów stanowiących koszty uzyskania przychodów oraz NKUP na podatek dochodowy:

  • ustalenie podstawy do opodatkowania podatkiem od osób prawnych.

Zasady wypełniania CIT-8 i CIT- 8/0 za 2019 r.

Sesja pytań i odpowiedzi.

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie.
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.

Lokalizacja

Lokalizacja

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.

Koszt

Wypełnij
formularz
Sprawdź
wszystkie dane
Wyślij
zgłoszenie
Dostaniesz mejla potwierdzającego
Możesz wydrukować potwierdzenie

Informacje ogólne

Kompendium wiedzy głównego księgowego w instytucjach kultury – problemy w związku z COVID-19 (szkolenie online)

Internet, 13.07.2020

 • Administracja publiczna.
 • Korpus służby cywilnej.
 • Jednostki samorządu terytorialnego.
 • Wymiar sprawiedliwości.
 • Placówki naukowe.
 • Instytucje kultury.
 • Wojsko Polskie.
 • Jednostki oświatowe.
 • Jednostki budżetowe.
 • Stowarzyszenia i fundacje.
 • Służba zdrowia.
 • Zakłady budżetowe.
 • Firmy prywatne (jednoosobowe działalności gospodarcze, spółki cywilne, spółki z o.o., spółki akcyjne, spółki komandytowe).
 • Spółki samorządowe.
 • Spółki Skarbu Państwa.
 • Osoby prywatne.

Dane do FV nabywcy

/

Czy nabywca ma być również odbiorcą?

Dane do FV odbiorcy

/

Dane osoby kontaktowej/zgłaszającej

Czy osoba zgłaszająca uczestniczy w szkoleniu?

Rozliczenie kosztów udziału

 • Liczba osób: 0
 • Koszt udziału w szkoleniu wszystkich zgłoszonych osób:
 • Stawka VAT: Sprzedawca zwolniony przedmiotowo z podatku od towaru i usług [dostawca towarów lub świadczeń usługi zwolniony na podstawie art. 113 ust. 1 (albo ust. 9) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221, 2491, z 2018 r. poz. 62, 86. z późn. zm.)]
 • Całkowity koszt udziału w szkoleniu: 0

Uwagi