Termin szkolenia gwarantowany
31.03.2021

Środa

Online
od 549 PLN
Cel

Szkolenie ma na celu w sposób praktyczny wskazać na zmiany w przepisach rachunkowych, podatkowych, finansowych wprowadzone przez ustawodawcę i mające wpływ na działalność instytucji kultury.

Obszerny materiał, który został dla Państwa przygotowany z tej tematyki wyjaśnia wiele problemów, które budzą wątpliwości interpretacyjne i są  przedmiotem kontroli różnych organów i odpowiedzialności w zakresie naruszenia dyscypliny finansów publicznych. Wychodząc naprzeciw uczestnikom w załączeniu jako dodatek, zostanie Państwu przekazana przygotowana wzorcowa dokumentacja oraz wskazówki.

string(6) "online"
Czas trwania
od 9:00 do 15:00 (w tym przerwy)
Typ szkolenia

Online

Szkolenie prowadzone w czasie rzeczywistym (na żywo) za pomocą platformy online.

Metodyka
 • dyskusja
 • prezentacja
 • wykład
Grupa docelowa

Szkolenie skierowane jest do głównych księgowych instytucji kultury, centrów usług wspólnych (CUW) oraz pracowników organów nadzorczych i kontrolnych.

Prowadzący
Teresa Krawczyk

Wykładowczyni wyższych uczelni, wieloletnia praktyczka administracji skarbowej w tym Naczelnik Urzędu Skarbowego, główna księgowa jednostek sektora finansów publicznych i spółek.

więcej
Pobierz informacje o szkoleniu
Pobierz informacje o szkoleniu

Program

Dzień 1

31.03.2021 (Środa)

Zasady rachunkowości, gospodarka finansowa i zakładowy plan kont, w tym ujęcie w świetle KSR 7 w księgach rachunkowych i sprawozdaniu:

  • zdarzeń mających miejsce po dniu bilansowym,
  • błędów z lat poprzednich,
  • zdarzeń dotyczących zamykanego roku po dniu sporządzenia i zatwierdzeniu sprawozdania.

Źródła finansowania działań kulturalnych w dobie epidemii COVID-19.

Wprowadzenie do ksiąg rachunkowych wszystkich operacji gospodarczych i finansowych, w tym osiągniętych w roku przychodów i kosztów:

  • przychody (w tym: dotacje podmiotowe, celowe, inwestycyjne), koszty (księgowanie w układzie rachunku zysków i strat) i fundusze w Instytucji Kultury – schematy księgowań z wyjaśnieniami:
   • przychody i koszty działalności operacyjnej,
   • pozostałe przychody i koszty  operacyjne (w tym: kary, sponsoring, darowizny, zdarzenia losowe – COVID-19),
   • przychody i koszty finansowe.

Rozliczenia międzyokresowe przychodów i kosztów:

  • zasady ujmowania operacji,
  • zdarzenia na przełomie okresów i lat,
  • rozliczania wg prawa bilansowego i prawa podatkowego.

Należności i zobowiązania oraz odsetki:

  • naliczanie odsetek od należności, zobowiązań i transakcji (obowiązek ustawowy) i ich odpisy aktualizacyjne,
  • aktualizacja należności – zasady dokonywania odpisów aktualizujących należności i ich ewidencja w księgach.

Ewidencja księgowa materiałów, towarów, wydawnictw oraz ich odpisy aktualizacyjne.

Środki trwałe wysoko- i niskocenne, wartości niematerialne i prawne, środki trwałe w budowie (inwestycje) – źródła ich finansowania oraz ujęcie i ich ewidencja do 10 tys. i powyżej 10 tys. (w tym: umorzenie i amortyzacja ) – po zmianach.

Wpływ kosztów stanowiących koszty uzyskania przychodów oraz NKUP na podatek dochodowy – ustalenie podstawy do opodatkowania podatkiem od osób prawnych.

Zasady wypełniania CIT-8 i CIT-8 /0 za 2020 r.

Sesja pytań i odpowiedzi.

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie.
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.

Lokalizacja

Lokalizacja

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.

Koszt

Koszt udziału w szkoleniu online:
 • 449 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 26-03-2021)
 • 549 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 26-03-2021)

Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Koszt udziału w szkoleniu online obejmuje:
 • certyfikat (wer. elektroniczna)
 • materiały szkoleniowe (wer. elektroniczna)
Wypełnij
formularz
Sprawdź
wszystkie dane
Wyślij
zgłoszenie
Dostaniesz mejla potwierdzającego
Możesz wydrukować potwierdzenie

Informacje ogólne

Kompendium wiedzy głównego księgowego instytucji kultury – problemy związane z COVID-19

Online, 31.03.2021

 • Administracja publiczna.
 • Korpus służby cywilnej.
 • Jednostki samorządu terytorialnego.
 • Wymiar sprawiedliwości.
 • Placówki naukowe.
 • Instytucje kultury.
 • Wojsko Polskie.
 • Jednostki oświatowe.
 • Jednostki budżetowe.
 • Stowarzyszenia i fundacje.
 • Służba zdrowia.
 • Zakłady budżetowe.
 • Firmy prywatne (jednoosobowe działalności gospodarcze, spółki cywilne, spółki z o.o., spółki akcyjne, spółki komandytowe).
 • Spółki samorządowe.
 • Spółki Skarbu Państwa.
 • Osoby prywatne.

Dane do FV nabywcy

/

Czy nabywca ma być również odbiorcą?

Dane do FV odbiorcy

/

Dane osoby kontaktowej/zgłaszającej

Czy osoba zgłaszająca uczestniczy w szkoleniu?

Rozliczenie kosztów udziału

 • Liczba osób: 0
 • Koszt udziału w szkoleniu wszystkich zgłoszonych osób:
 • Stawka VAT: Sprzedawca zwolniony przedmiotowo z podatku od towaru i usług [dostawca towarów lub świadczeń usługi zwolniony na podstawie art. 113 ust. 1 (albo ust. 9) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221, 2491, z 2018 r. poz. 62, 86. z późn. zm.)]
 • Całkowity koszt udziału w szkoleniu: 0

Uwagi