Termin szkolenia gwarantowany
17.02.2023

Piątek

Online
od 499 PLN
Cel

Celem szkolenia jest nabycie wiedzy z zakresu przygotowania do kontroli oraz jej prowadzenia.

string(6) "online"
Czas trwania
od 9:00 do 14:00 (w tym przerwy)
Typ szkolenia

Online

Szkolenie prowadzone w czasie rzeczywistym (na żywo) za pomocą platformy online.

Metodyka
 • prezentacja
 • wykład
 • wymiana doświadczeń
Grupa docelowa

Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników zaangażowanych we wdrażanie i rozliczanie projektów UE, księgowanie wydatków projektowych oraz pracownikom IP/IZ rozliczających i kontrolujących projekty.

Prowadzący
Małgorzata Rulińska

ekonomista, doradca, konsultant, coach, trener od blisko 20 lat. Przeszkoliła dziesiątki tysięcy osób m.in. w ramach programu dla samorządów w całym kraju ze środków Banku Światowego.

więcej
Pobierz informacje o szkoleniu
Pobierz informacje o szkoleniu

Program

Dzień 1

17.02.2023 (Piątek)

Omówienie zakresu tematycznego szkolenia;

Zmiany wprowadzone w wytycznych w zakresie kontroli na perspektywę 2014-2020;

Zawieszenia zapisów wytycznych na okres pandemii;

Rodzaje kontroli projektów, w tym:

  • weryfikacja WNP,
  • kontrola na miejscu realizacji i wizyta monitoringowa,
  • kontrole doraźne.

Podmioty uprawnione do kontroli projektów realizowanych w RPO/PO na lata 2014-2020.

Omówienie uprawnień podmiotów kontrolujących.

Kontrola dokumentów finansowych, w tym:

  • dowodów księgowych
  • polityki rachunkowości
   wyodrębnionej ewidencji księgowej wraz z zestawianiem obrotów i sald projektu z uwzględnieniem zasad ich przygotowania (m.in. zasad dokumentowania
  • kosztów kwalifikowanych projektu, rozliczania kosztów osobowych, w tym personelu i rzeczowych)

Weryfikacja zasadności rozliczanych wydatków oraz badanie efektywności kosztowej.

Omówienie kontroli dokumentów potwierdzających zgodność działań projektowych z politykami wspólnotowymi z uwzględnieniem zasad ich przygotowania (m.in. ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska pracy; umowy o pracę).

Omówienie kontroli dokumentów potwierdzające zgodność zrealizowanych działań z Ustawą Prawo zamówień publicznych lub zasadą konkurencyjności

Omówienie kontroli dokumentów potwierdzających osiągnięcie założonych wskaźników produktów/rezultatów

Kontrola projektów rozliczanych metodami uproszczonymi:

  • stawki ryczałtowe,
  • kwoty ryczałtowe,
  • stawki jednostkowe.

Różnice między perspektywami w zakresie kontroli projektów UE.

Kontrole na zamknięcie projektu i w okresie trwałości.

Najczęściej występujące nieprawidłowości w dokumentacji projektowej.

Skutki i konsekwencje nieprawidłowości dokumentacyjnej w projekcie

Sesja pytań i odpowiedzi.

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie. 
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.

Lokalizacja

Lokalizacja

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.

Koszt

Koszt udziału w szkoleniu online:
 • 499 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 14-02-2023)
 • 599 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 14-02-2023)

Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Koszt udziału w szkoleniu online obejmuje:
 • certyfikat (wer. elektroniczna)
 • materiały szkoleniowe (wer. elektroniczna)
Wypełnij
formularz
Sprawdź
wszystkie dane
Wyślij
zgłoszenie
Dostaniesz mejla potwierdzającego
Możesz wydrukować potwierdzenie

Informacje ogólne

Kontrola projektów UE w perspektywach 2014-2020 oraz 2021-2027

Online, 17.02.2023

 • Administracja publiczna.
 • Korpus służby cywilnej.
 • Jednostki samorządu terytorialnego.
 • Wymiar sprawiedliwości.
 • Placówki naukowe.
 • Instytucje kultury.
 • Wojsko Polskie.
 • Jednostki oświatowe.
 • Jednostki budżetowe.
 • Stowarzyszenia i fundacje.
 • Służba zdrowia.
 • Zakłady budżetowe.
 • Firmy prywatne (jednoosobowe działalności gospodarcze, spółki cywilne, spółki z o.o., spółki akcyjne, spółki komandytowe).
 • Spółki samorządowe.
 • Spółki Skarbu Państwa.
 • Osoby prywatne.

Dane do FV nabywcy

/

Czy nabywca ma być również odbiorcą?

Dane do FV odbiorcy

/

Dane osoby kontaktowej/zgłaszającej

Czy osoba zgłaszająca uczestniczy w szkoleniu?

Rozliczenie kosztów udziału

 • Liczba osób: 0
 • Koszt udziału w szkoleniu wszystkich zgłoszonych osób:
 • Stawka VAT: Sprzedawca zwolniony przedmiotowo z podatku od towaru i usług [dostawca towarów lub świadczeń usługi zwolniony na podstawie art. 113 ust. 1 (albo ust. 9) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221, 2491, z 2018 r. poz. 62, 86. z późn. zm.)]
 • Całkowity koszt udziału w szkoleniu: 0

Uwagi