22.05.2023

Poniedzialek

Online
od 499 PLN
Cel

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników m.in. z problem łamania i obchodzenia procedur wynikających z Ustawy prawo zamówień publicznych. Na szkoleniu zostanie omówione antykorupcyjna norma ISO 37001 oraz problematyka działalności rad nadzorczych w spółkach komunalnych i sprawowanej przez nie kontroli.

Zgodnie z wynikami kontroli NIK samorządy w sposób niewystarczający sprawują nadzór właścicielski nad spółkami komunalnymi. Analogiczny problem braku nadzoru nad wydatkami istnieje w wielu samorządowych jednostkach i zakładach budżetowych. Staje się on coraz bardziej dotkliwy w czasach rosnącej inflacji i przerzucania kolejnych zadań z zakresu administracji na jednostki samorządu terytorialnego.

string(6) "online"
Czas trwania
od 9:00 do 15:00 (w tym przerwy)
Typ szkolenia

Online

Szkolenie prowadzone w czasie rzeczywistym (na żywo) za pomocą platformy online.

Metodyka
 • dyskusja
 • prezentacja
 • wykład
Grupa docelowa

Szkolenie skierowane jest do pracowników działów odpowiedzialnych za zawieranie umów, na których będzie ciążyć obowiązek raportowania, a także kierowników jednostek odpowiedzialnych za raportowanie.

 

Prowadzący
Agnieszka Lisak

Radca prawny. Od 2004 roku zajmuje się obsługą podmiotów gospodarczych w ramach prowadzonej przez siebie kancelarii prawnej.

więcej
Pobierz informacje o szkoleniu
Pobierz informacje o szkoleniu

Program

Dzień 1

22.05.2023 (Poniedzialek)

Postaci niegospodarności (niegospodarność świadoma i nieświadoma).

Najczęstsze formy wyprowadzania pieniędzy z podmiotu (umowy consultingu, opinie, analizy, ekspertyzy…).

Kiedy umowy dotyczące marketingu wyczerpują znamiona niegospodarności.

Uzasadnione i nieuzasadnione tworzenie podmiotów (w tym przekształcenia, łączenia i podziały spółek).

Problem łamania i obchodzenia procedur wynikających z Ustawy prawo zamówień publicznych.

Obowiązek tworzenia procedur zakupowych dla zamówień poniżej 130.000 zł.

Niepotrzebne zawyżanie oczekiwań wobec kontrahentów na etapie organizacji przetargów, czyli dlaczego przetargi nie dochodzą do skutku?

Tworzenie umów rażąco niekorzystnych dla swoich sprzedawców/dostawców/podwykonawców. Jak wpływa w/w praktyka na wysokość ceny?

Niepotrzebne tworzenie podmiotów (np. spółek) do realizacji zadań o charakterze użyteczności publicznej.

Jak wykrywać ww. nadużycia i jak radzić sobie z nimi w drodze wprowadzanych procedur kontrolnych?

  • co dobrze napisane procedury kontrolne powinny zawierać?
  • błędy przy pisaniu procedur kontrolnych,
  • co to są procedury do zmiany procedur,
  • problem pełnomocnika ds. procedur,
  • czy audyt procedur jest potrzebny?

Problem przerostu zatrudnienia w spółkach komunalnych, jednostkach i zakładach budżetowych. Jak tworzyć mechanizmy kontrolne, czyli audyt efektywności zatrudnienia.

Problem tworzenia centralnych rejestrów umów.

Omówienie antykorupcyjnej normy ISO 37001.

Problematyka zapewnienia właściwego przepływu informacji w jednostce:

  • czy wolno ignorować donosy?
  • czy wolno ignorować skargi od klientów, petentów?
  • donos czy informacja mająca pomóc w prawidłowym zarządzaniu podmiotem?
  • skarga czy informacja mająca pomóc w prawidłowym zarządzaniu podmiotem?
  • tworzenie profesjonalnych procedur dotyczących rozpoznawania skarg,
  • czy skargę może rozpoznawać osoba, której ona dotyczy?

Problematyka działalności rad nadzorczych w spółkach komunalnych i sprawowanej przez nie kontroli:

  • co to jest rada nadzorcza i w których spółkach występuje?
  • cele i obowiązki rady nadzorczej,
  • czy czytanie sprawozdania finansowego pozwala na wykrycie wszystkich nadużyć w podmiocie kontrolowanym?
  • jakie nadużycia pozwala wykryć badanie sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta (firmę audytorką)?
  • cel badania sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta,
  • co powinno być przedmiotem zainteresowania ze strony rad nadzorczych – kierunki kontroli,
  • co powinny zawierać prawidłowe procedury kontrolne układane dla rad nadzorczych?
  • czy działalność rady nadzorczej w spółce kapitałowej wyczerpuje wymóg prawidłowego nadzoru?

Działanie na niekorzyść spółki przez członków zarządu.

Zasady reprezentacji przedsiębiorców tj. podpisywania umów. Omówienie zagadnienia celem uniknięcia zarzutu ich nieważności (działanie przez prokurentów, prezesów, wspólników).

Sekcja pytań i odpowiedzi.

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie. 
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.

Lokalizacja

Lokalizacja

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.

Koszt

Koszt udziału w szkoleniu online:
 • 499 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 17-05-2023)
 • 599 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 17-05-2023)

Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Koszt udziału w szkoleniu online obejmuje:
 • certyfikat (wer. elektroniczna)
 • materiały szkoleniowe (wer. elektroniczna)
Wypełnij
formularz
Sprawdź
wszystkie dane
Wyślij
zgłoszenie
Dostaniesz mejla potwierdzającego
Możesz wydrukować potwierdzenie

Informacje ogólne

Kontrola wydatków, gospodarność i antykorupcja w jednostkach samorządu terytorialnego (elementy efektywnego audytu)

Online, 22.05.2023

 • Administracja publiczna.
 • Korpus służby cywilnej.
 • Jednostki samorządu terytorialnego.
 • Wymiar sprawiedliwości.
 • Placówki naukowe.
 • Instytucje kultury.
 • Wojsko Polskie.
 • Jednostki oświatowe.
 • Jednostki budżetowe.
 • Stowarzyszenia i fundacje.
 • Służba zdrowia.
 • Zakłady budżetowe.
 • Firmy prywatne (jednoosobowe działalności gospodarcze, spółki cywilne, spółki z o.o., spółki akcyjne, spółki komandytowe).
 • Spółki samorządowe.
 • Spółki Skarbu Państwa.
 • Osoby prywatne.

Dane do FV nabywcy

/

Czy nabywca ma być również odbiorcą?

Dane do FV odbiorcy

/

Dane osoby kontaktowej/zgłaszającej

Czy osoba zgłaszająca uczestniczy w szkoleniu?

Rozliczenie kosztów udziału

 • Liczba osób: 0
 • Koszt udziału w szkoleniu wszystkich zgłoszonych osób:
 • Stawka VAT: Sprzedawca zwolniony przedmiotowo z podatku od towaru i usług [dostawca towarów lub świadczeń usługi zwolniony na podstawie art. 113 ust. 1 (albo ust. 9) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221, 2491, z 2018 r. poz. 62, 86. z późn. zm.)]
 • Całkowity koszt udziału w szkoleniu: 0

Uwagi