11.06.2021

Piątek

Online
od 429 PLN
Cel

Celem szkolenia są przegląd i utrwalenie zmian w obowiązujących przepisach Kodeksu postępowania administracyjnego oraz zapoznanie słuchaczy z regulacjami istotnymi dla zrozumienia tych zmian.

Na szkoleniu skupimy się przede wszystkim na zmianach, które wejdą w życie po 1.07.2021 r. i które związane są z ustawą o doręczeniach elektronicznych. Celem tej ustawy jest przede wszystkim zapewnienie dominującego udziału elektronicznego obiegu dokumentów w administracji i obrocie gospodarczym. Oznacza to, że w komunikacji pomiędzy podmiotami publicznymi oraz podmiotami publicznymi a podmiotami niepublicznymi zasadą stanie się doręczenie elektroniczne korespondencji – e-doręczenie, które będzie traktowane tak jak wysłanie listu poleconego.

Czas trwania
od 9:00 do 15:00 (w tym przerwy)
Typ szkolenia

Online

Szkolenie prowadzone w czasie rzeczywistym (na żywo) za pomocą platformy online.

Metodyka
 • dyskusja
 • prezentacja
 • wykład
Grupa docelowa

Do udziału w szkoleniu zapraszamy osoby stosujące przepisy kodeksu administracyjnego, szczególnie pracowników administracji, bez względu na doświadczenie.

Prowadzący
Ewa Dołęga-Drąg

Prawniczka, absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego. Zatrudniona w administracji publicznej. Trenerka z kilkunastoletnim doświadczeniem, coach.

więcej
Pobierz informacje o szkoleniu
Pobierz informacje o szkoleniu

Program

Dzień 1

11.06.2021 (Piątek)

Nowe ujęcie zasady pisemności:

  • pisma utrwalane w postaci papierowej,
  • pisma utrwalane w postaci elektronicznej (kwalifikowany podpis elektroniczny, podpis zaufany, kwalifikowana pieczęć elektroniczna),
  • pisma generowane automatycznie,
  • wyjątki od zasady pisemności (załatwianie spraw on-line, ustnie, telefonicznie, za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub innych środków łączności).

Terminy:

  • termin prekluzyjny,
  • termin procesowy przywracalny,
  • przywrócenie terminu,
  • terminy liczone w dniach, tygodniach, miesiącach i latach.

Doręczenia:

  • publiczna usługa rejestrowanego doręczenia elektronicznego,
  • publiczna usługa hybrydowa,
  • kwalifikowana usługa rejestrowanego doręczenia elektronicznego,
  • adres do doręczeń elektronicznych (wpisany do bazy adresów elektronicznych, powiązany z kwalifikowaną usługą rejestrowanego doręczenia elektronicznego),
  • skrzynka doręczeń,
  • przesyłka rejestrowana,
  • doręczenia przez pracowników lub inne osoby upoważnione,
  • doręczenie wydruku pisma wydanego w postaci elektronicznej,
  • doręczenie osobom fizycznym (mieszkanie, miejsce pracy, adres wskazany do korespondencji w bazie adresów elektronicznych, lokal organu administracji, inne),
  • doręczenie organizacjom,
  • podmioty zobowiązane do posiadania adresu do doręczeń elektronicznych.

Załatwianie spraw:

  • sprawa administracyjna,
  • terminy załatwienia spraw w poszczególnych rodzajach postępowań,
  • sposób obliczania terminów do załatwiania spraw (początek, koniec terminu, okresy nie uwzględniane przy obliczaniu terminu do załatwienia sprawy),
  • wyznaczenie nowego terminu załatwienia sprawy, ponaglenie, konsekwencje naruszenia terminu.

Strona, pełnomocnik strony:

  • prawa i obowiązki strony w postępowaniu administracyjnym.

Wszczęcie postępowania administracyjnego I i II instancji:

  • z urzędu (forma wszczęcia, moment wszczęcia),
  • na wniosek (warunki skutecznego żądania wszczęcia postępowania, moment wszczęcia postępowania, odmowa wszczęcia postępowania, pozostawienie żądania bez rozpoznania, stwierdzenie niedopuszczalności odwołania, uchybienie terminu do wniesienia odwołania).

Wezwania:

  • forma i treść,
  • adresat wezwania,
  • skuteczność wezwania

Postanowienia:

  • funkcja postanowienia,
  • elementy postanowienia,
  • możliwość zakwestionowania postanowienia.

Decyzja – orzeczenie co do istoty sprawy:

  • elementy,
  • związanie decyzją,
  • wykonalność decyzji,
  • ostateczność i prawomocność decyzji,
  • możliwości podważenia decyzji.

Milczenie w administracji:

  • milczące zakończenie postępowania,
  • milcząca zgoda,
  • zaświadczenie o milczącym załatwieniu sprawy.

Sesja pytań i odpowiedzi.

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie. 
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.

Lokalizacja

Lokalizacja

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.

Koszt

Koszt udziału w szkoleniu online:
 • 429 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 08-06-2021)
 • 529 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 08-06-2021)

Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Koszt udziału w szkoleniu online obejmuje:
 • certyfikat (wer. elektroniczna)
 • materiały szkoleniowe (wer. elektroniczna)
	string(6) "before"
	string(10) "08-06-2021"
	NULL
Wypełnij
formularz
Sprawdź
wszystkie dane
Wyślij
zgłoszenie
Dostaniesz mejla potwierdzającego
Możesz wydrukować potwierdzenie

Informacje ogólne

Doręczenia elektroniczne po 1.07.2021 r. - zmiany w Kodeksie postępowania administracyjnego

Online, 11.06.2021

 • Administracja publiczna.
 • Korpus służby cywilnej.
 • Jednostki samorządu terytorialnego.
 • Wymiar sprawiedliwości.
 • Placówki naukowe.
 • Instytucje kultury.
 • Wojsko Polskie.
 • Jednostki oświatowe.
 • Jednostki budżetowe.
 • Stowarzyszenia i fundacje.
 • Służba zdrowia.
 • Zakłady budżetowe.
 • Firmy prywatne (jednoosobowe działalności gospodarcze, spółki cywilne, spółki z o.o., spółki akcyjne, spółki komandytowe).
 • Spółki samorządowe.
 • Spółki Skarbu Państwa.
 • Osoby prywatne.

Dane do FV nabywcy

/

Czy nabywca ma być również odbiorcą?

Dane do FV odbiorcy

/

Dane osoby kontaktowej/zgłaszającej

Czy osoba zgłaszająca uczestniczy w szkoleniu?

Rozliczenie kosztów udziału

 • Koszt szkolenia: 429,00
 • Stawka VAT: Sprzedawca zwolniony przedmiotowo z podatku od towaru i usług [dostawca towarów lub świadczeń usługi zwolniony na podstawie art. 113 ust. 1 (albo ust. 9) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221, 2491, z 2018 r. poz. 62, 86. z późn. zm.)]
 • Koszt szkolenia: 429,00
 • Ilość osób: 0
 • Całkowity koszt udziału w szkoleniu: 0

Uwagi