15.11.2021

Poniedzialek

Online
od 449 PLN
Cel

Celem szkolenia jest poznanie lub odświeżenie wiedzy dotyczącej sposobów kontroli nad jakością orzecznictwa administracyjnego.

string(6) "online"
Czas trwania
od 9:00 do 15:00 (w tym przerwy)
Typ szkolenia

Online

Szkolenie prowadzone w czasie rzeczywistym (na żywo) za pomocą platformy online.

Metodyka
 • dyskusja
 • omówienie studium przypadków
 • prezentacja
 • wykład
Grupa docelowa

Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników administracji publicznej zaangażowanych w proces wydawania rozstrzygnięć administracyjnych.

Prowadzący
Ewa Dołęga-Drąg

Prawniczka, absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego. Zatrudniona w administracji publicznej. Trenerka z kilkunastoletnim doświadczeniem, coach.

więcej
Pobierz informacje o szkoleniu
Pobierz informacje o szkoleniu
Polecamy również
29.10.2021 Kodeks postępowania administracyjnego dla początkujących Online Ewa Dołęga-Drąg Termin szkolenia gwarantowany

Program

Dzień 1

15.11.2021 (Poniedzialek)

Zasada dwuinstancyjności, ostateczności decyzji i prawa do sądu w postępowaniu administracyjnym:

  • istota i cel zasad,
  • rola dwuinstancyjności i kontroli sądowej,
  • wyjątki od tych zasad (rezygnacja z prawa do wniesienia odwołania, postanowienia, pozew do sądu),
  • decyzja ostateczna, postanowienie ostateczne, decyzja prawomocna,
  • pierwszeństwo trybu odwoławczego przed trybami nadzwyczajnymi, konkurencyjność postępowań administracyjnych i postępowania sądowego.

Odwołanie:

  • prawo do wniesienia odwołania, tryb i termin, elementy formalne,
  • wykonalność decyzji, wstrzymanie wykonalności,
  • samokontrola,
  • niedopuszczalność odwołania, postanowienie o naruszeniu terminu,
  • zakres badania sprawy w postępowaniu odwoławczym,
  • rodzaje rozstrzygnięć.

Zażalenie:

  • prawo do wniesienia zażalenia,
  • tryb i termin,
  • elementy formalne.

Uchylenie lub zmiana decyzji ostatecznej, zastosowanie tego trybu do postanowień:

  • tryb,
  • przesłanki,
  • skutki prawne.

Wznowienie postepowania:

  • tryb,
  • przesłanki,
  • terminy ograniczające wydanie rozstrzygnięcia w trybie wznowienia,
  • rodzaje rozstrzygnięć,
  • możliwość podważenia nowego rozstrzygnięcia.

Stwierdzenie nieważności decyzji (postanowienia):

  • przesłanki,
  • tryb,
  • przesłanki negatywne,
  • skutki prawne stwierdzenia nieważności decyzji (postanowienia) ostatecznej,
  • stwierdzenie nieważności a unieważnienie.

Uchylenie lub zmiana decyzji w stanie nagłej konieczności:

  • tryb,
  • przesłanki,
  • skutki.

Wygaśnięcie lub uchylenie decyzji administracyjnej:

  • tryb,
  • przesłanki,
  • skutki.

Tryby nadzwyczajne a milczenie administracji, tryby uproszczone oraz skarga powszechna.

Prawo do sądu:

  • skarga i sprzeciw,
  • wstrzymanie wykonania decyzji,
  • kasacja,
  • prawomocność wyroku, jego wykonanie (związanie wyrokiem).

Sesja pytań i odpowiedzi.

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie. 
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.

Lokalizacja

Lokalizacja

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.

Koszt

Koszt udziału w szkoleniu online:
 • 449 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 10-11-2021)
 • 549 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 10-11-2021)

Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Koszt udziału w szkoleniu online obejmuje:
 • certyfikat (wer. elektroniczna)
 • materiały szkoleniowe (wer. elektroniczna)
Wypełnij
formularz
Sprawdź
wszystkie dane
Wyślij
zgłoszenie
Dostaniesz mejla potwierdzającego
Możesz wydrukować potwierdzenie

Informacje ogólne

Zasada dwuinstancyjności i ostateczności decyzji administracyjnej, kontrola sądowa (samokontrola, odwołania, tryby nadzwyczajne eliminacji aktów administracyjnych – decyzja, postanowienie)

Online, 15.11.2021

 • Administracja publiczna.
 • Korpus służby cywilnej.
 • Jednostki samorządu terytorialnego.
 • Wymiar sprawiedliwości.
 • Placówki naukowe.
 • Instytucje kultury.
 • Wojsko Polskie.
 • Jednostki oświatowe.
 • Jednostki budżetowe.
 • Stowarzyszenia i fundacje.
 • Służba zdrowia.
 • Zakłady budżetowe.
 • Firmy prywatne (jednoosobowe działalności gospodarcze, spółki cywilne, spółki z o.o., spółki akcyjne, spółki komandytowe).
 • Spółki samorządowe.
 • Spółki Skarbu Państwa.
 • Osoby prywatne.

Dane do FV nabywcy

/

Czy nabywca ma być również odbiorcą?

Dane do FV odbiorcy

/

Dane osoby kontaktowej/zgłaszającej

Czy osoba zgłaszająca uczestniczy w szkoleniu?

Rozliczenie kosztów udziału

 • Liczba osób: 0
 • Koszt udziału w szkoleniu wszystkich zgłoszonych osób:
 • Stawka VAT: Sprzedawca zwolniony przedmiotowo z podatku od towaru i usług [dostawca towarów lub świadczeń usługi zwolniony na podstawie art. 113 ust. 1 (albo ust. 9) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221, 2491, z 2018 r. poz. 62, 86. z późn. zm.)]
 • Całkowity koszt udziału w szkoleniu: 0

Uwagi