29.08.2022

Poniedzialek

Online
od 449 PLN
Cel

Celem szkolenia jest wyposażenie uczestników w wiedzę niezbędną do poprawnego stosowania przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego oraz przepisów związkowych w połączeniu z przepisami ustawy o systemie oświaty. Szczególna uwaga zostanie poświęcona obowiązkowi stosowania zasad ogólnych w postępowaniu administracyjnym, terminów w postepowaniu I instancyjnym, zasad prawidłowego postępowania dowodowego, budowy prawidłowego postanowienia oraz decyzji administracyjnej. Omówione zostaną także kwestie związane z walidacją ew. błędów w orzeczeniach.

Omówione zostaną modelowe postępowania z zakresie postępowania administracyjnego z zakresie oświaty, a mianowicie: nadanie stopnia awansu zawodowego, skreślenie z listy słuchaczy, odmowa zezwolenia na indywidulany program lub tok nauki, świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym.

Szkolenie będzie oparte na dużej nowelizacji przepisów KPA wynikającej z uchwalenia ustawy o doręczeniach elektronicznych. Zmiany wchodzące w życie 1 lipca 2021 roku zmienią w istotny sposób system doręczeń w postępowaniu administracyjnym a także wprowadzają nieznane dotychczas instytucje w prawie administracyjnym.

string(6) "online"
Czas trwania
od 9:00 do 15:00 (w tym przerwy)
Typ szkolenia

Online

Szkolenie prowadzone w czasie rzeczywistym (na żywo) za pomocą platformy online.

Metodyka
 • prezentacja
 • wykład
Grupa docelowa

Szkolenie przeznaczone jest dla dyrektorów i zastępców dyrektorów przedszkoli, szkół oraz placówek oświatowych, sekretarzy szkół oraz pracowników administracyjnych. Adresatami są także inne osoby zainteresowane przedmiotowym tematem.

Prowadzący
Arkadiusz Jerzy Sputowski

Freelancer, prawnik, licencjonowany audytor wewnętrzny, wpisany na Krajową Listę Profesjonalnych Audytorów Wewnętrznych.

więcej
Pobierz informacje o szkoleniu
Pobierz informacje o szkoleniu

Program

Dzień 1

29.08.2022 (Poniedzialek)

Istota i podstawy prawne prowadzenia postępowania administracyjnego w systemie oświaty:

  • rodzaje postępowania administracyjnego w oświacie,
  • sprawa administracyjna w oświacie,
  • zakres stosowania przepisów KPA w systemie oświaty.

Dyrektor placówki oświatowej jako organ administracji publicznej – obowiązek wydawania rozstrzygnięć w sprawach:

  • nadania lub odmowy nadania stopnia awansu zawodowego,
  • skreślenia z listy słuchaczy szkoły dla dorosłych,
  • skreślenia ucznia z listy uczniów,
  • świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym,
  • spełniania obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego poza przedszkolem oraz obowiązku szkolnego poza szkołą,
  • odmowy zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki,
  • zawieszenia w pełnieniu obowiązków nauczyciela,
  • decyzje organów sprawujących nadzór pedagogiczny/kuratora oświaty o stwierdzeniu nieważności,
  • czynności podejmowane w postępowaniu o nadanie nauczycielom stopnia awansu zawodowego.

Organy odwoławcze w systemie decyzji administracyjnych w oświacie.

Zmiana formy załatwienia sprawy.

Podpisywanie pism generowanych automatycznie.

Załatwienie sprawy z wykorzystaniem usług online.

Uchylenie przepisów o pełnomocnictwie elektronicznym.

Publiczna usługa hybrydowa i jej wpływ na postępowanie administracyjne.

Zmiana przepisów dotyczących ponaglenia.

Zmiana procedury doręczenia właściwego i zastępczego.

Korzystanie przez organ z bazy adresów elektronicznych.

Problematyka ustalania skuteczności doręczenia.

Usługa rejestrowanego doręczenia elektronicznego.

Adresy doręczenia.

Data doręczenia a dzień wszczęcia postępowania.

Instytucja wzoru podania.

Sporządzanie odpisu dokumentu.

Sposoby doręczania decyzji administracyjnej

Eliminacja z KPA przepisów o środkach komunikacji elektronicznej.

Forma wydania zaświadczenia.

Sesja pytań i odpowiedzi.

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie. 
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.

Lokalizacja

Lokalizacja

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.

Koszt

Koszt udziału w szkoleniu online:
 • 449 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 24-08-2022)
 • 549 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 24-08-2022)

Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Koszt udziału w szkoleniu online obejmuje:
 • certyfikat (wer. elektroniczna)
 • materiały szkoleniowe (wer. elektroniczna)
Wypełnij
formularz
Sprawdź
wszystkie dane
Wyślij
zgłoszenie
Dostaniesz mejla potwierdzającego
Możesz wydrukować potwierdzenie

Informacje ogólne

Postępowanie administracyjne w pracy dyrektora szkoły/przedszkola – zmiany w kodeksie postępowania administracyjnego jako konsekwencja wejścia w życie ustawy o doręczeniach elektronicznych

Online, 29.08.2022

 • Administracja publiczna.
 • Korpus służby cywilnej.
 • Jednostki samorządu terytorialnego.
 • Wymiar sprawiedliwości.
 • Placówki naukowe.
 • Instytucje kultury.
 • Wojsko Polskie.
 • Jednostki oświatowe.
 • Jednostki budżetowe.
 • Stowarzyszenia i fundacje.
 • Służba zdrowia.
 • Zakłady budżetowe.
 • Firmy prywatne (jednoosobowe działalności gospodarcze, spółki cywilne, spółki z o.o., spółki akcyjne, spółki komandytowe).
 • Spółki samorządowe.
 • Spółki Skarbu Państwa.
 • Osoby prywatne.

Dane do FV nabywcy

/

Czy nabywca ma być również odbiorcą?

Dane do FV odbiorcy

/

Dane osoby kontaktowej/zgłaszającej

Czy osoba zgłaszająca uczestniczy w szkoleniu?

Rozliczenie kosztów udziału

 • Liczba osób: 0
 • Koszt udziału w szkoleniu wszystkich zgłoszonych osób:
 • Stawka VAT: Sprzedawca zwolniony przedmiotowo z podatku od towaru i usług [dostawca towarów lub świadczeń usługi zwolniony na podstawie art. 113 ust. 1 (albo ust. 9) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221, 2491, z 2018 r. poz. 62, 86. z późn. zm.)]
 • Całkowity koszt udziału w szkoleniu: 0

Uwagi