06.12.2023

Środa

Online
od 599 PLN
Cel

Szkolenie ma na celu przybliżenie aktualnie obowiązujących aktów prawnych dotyczące zamknięcia ksiąg rachunkowych za 2023 rok oraz zasad rachunkowości obowiązujących przy otwarciu ksiąg rachunkowych w roku 2024 w jednostkach sektora finansów publicznych.

Szkolenie ma na celu przedstawienie istotnych problemów z zakresu rachunkowości i sprawozdawczości finansowej w aspekcie praktycznego stosowania aktualnych przepisów podczas zamykania ksiąg rachunkowych. Tematyka szkolenia została dobrana tak, aby osoby prowadzące księgi rachunkowe znały aktualne zasady zamykania ksiąg rachunkowych i potrafiły sporządzić na ich podstawie wymagane sprawozdania. Szkolenie wiąże w spójną całość przepisy prawa, wydane interpretacje z dobrymi praktykami. Formuła szkolenia została skonstruowana w sposób umożliwiający zaprezentowanie obszarów, w których najczęściej występują problemy wynikające z praktycznego stosowania przepisów związanych ze sporządzeniem sprawozdań finansowych.

string(6) "online"
Czas trwania
od 9:00 do 14:00 (w tym przerwy)
Typ szkolenia

Online

Szkolenie prowadzone w czasie rzeczywistym (na żywo) za pomocą platformy online.

Metodyka
 • dyskusja
 • prezentacja
 • wykład
Grupa docelowa

Szkolenie skierowane jest do głównych księgowych i księgowych jednostek budżetowych i samorządowych, osób odpowiedzialnych za ewidencję bilansową, osób uczestniczących w sporządzaniu sprawozdań finansowych.

Prowadzący
Jarosław Jurga

Ekonomista, certyfikowany księgowy, trener, posiadający wieloletnie doświadczenie w obszarze finansów publicznych.

więcej
Pobierz informacje o szkoleniu
Pobierz informacje o szkoleniu

Program

Dzień 1

06.12.2023 (Środa)

Nadrzędne zasady rachunkowości i szczególne zasady rachunkowości w JSFP.

Czynności poprzedzające zamknięcie ksiąg rachunkowych

  • czynności inwentaryzacyjne,
  • odpis aktualizujący należności,
  • środki zgromadzone na wydzielonym rachunku dochodów własnych PJB i SJB różnice,
  • naliczenie odsetek od należności i zobowiązań,
  • wycena rozrachunków wyrażonych w walutach obcych.

Powiązanie sald kont księgowych z pozycjami bilansu i wycena i prezentacja

  • wartości niematerialne i prawne,
  • rzeczowe aktywa trwałe,
  • rapasy (rzeczowe aktywa obrotowe),
  • należności długo- i krótkoterminowe,
  • długoterminowe i krótkoterminowe aktywa finansowe,
  • różnice inwentaryzacyjne,
  • rozliczenia międzyokresowe kosztów i przychodów,
  • fundusz,
  • zobowiązania i rezerwy na zobowiązania.

Wstępne i ostateczne zamknięcie ksiąg rachunkowych

  • terminy zamykania ksiąg rachunkowych,
  • zapisy po zamknięciu wstępnym w księgach rachunkowych,
  • ujmowanie zdarzeń po dniu bilansowym,
  • ujmowanie błędów z przerzednieć lat w księgach rachunkowych,
  • dokumentacja związana z zamknięciem ksiąg rachunkowych (wydruki).

Etapy zamykania ksiąg rachunkowych

  • prace przygotowawcze,
  • sporządzenie sprawozdania finansowego,
  • prace kończące rok obrotowy.

Przeksięgowania roczne w jednostkach stosujących konta zespołu

  • rozliczenie wyniku finansowego,
  • księgowania w roku następnym.

Uzgodnienia ksiąg rachunkowych

Koszty i przychody na przełomie roku obrotowego

  • rozliczenia międzyokresowe przychodów,
  • rozliczenia międzyokresowe kosztów.

Wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego

  • ujmowanie niewygasających wydatków na kontach,
  • prezentacja w sprawozdawczości niewygasających wydatków.

Zagadnienia problemowe

  • termin sporządzania zestawienia obrotów i sald kont
  • termin ostatecznego rozliczenia różnic inwentaryzacyjnych
  • potwierdzenia sald możliwe rozwiązania
  • inwentaryzacja drogą weryfikacji, które składniki aktywów
  • korekty w zapisach księgowych po sporządzeniu sprawozdania finansowego
  • korygowanie sprawozdań finansowych
  • jak wykazywać w bilansie i sprawozdaniach budżetowych rozrachunki z jednym kontrahentem? Czy tylko per saldo po stronie zobowiązań czy, czy nadpłatę po stronie należności(aktywa) a fakturę po stronie zobowiązań(pasywa)?
  • jak prawidłowo powinna zostać wykazana nadpłata czynszu w księgach rachunkowych oraz w bilansie?

Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.

Sesja pytań i odpowiedzi.

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie. 
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.

Lokalizacja

Lokalizacja

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.

Koszt

Koszt udziału w szkoleniu online:
 • 499 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 22-08-2023)
 • 599 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 22-08-2023)

Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Koszt udziału w szkoleniu online obejmuje:
 • certyfikat (wer. elektroniczna)
 • materiały szkoleniowe (wer. elektroniczna)
Wypełnij
formularz
Sprawdź
wszystkie dane
Wyślij
zgłoszenie
Dostaniesz mejla potwierdzającego
Możesz wydrukować potwierdzenie

Informacje ogólne

Księgowe zamknięcie roku 2023 r. Zasady obowiązujące przy wycenie i prezentacji danych księgowych – obowiązujące terminy

Online, 06.12.2023

 • Administracja publiczna.
 • Korpus służby cywilnej.
 • Jednostki samorządu terytorialnego.
 • Wymiar sprawiedliwości.
 • Placówki naukowe.
 • Instytucje kultury.
 • Wojsko Polskie.
 • Jednostki oświatowe.
 • Jednostki budżetowe.
 • Stowarzyszenia i fundacje.
 • Służba zdrowia.
 • Zakłady budżetowe.
 • Firmy prywatne (jednoosobowe działalności gospodarcze, spółki cywilne, spółki z o.o., spółki akcyjne, spółki komandytowe).
 • Spółki samorządowe.
 • Spółki Skarbu Państwa.
 • Osoby prywatne.

Dane do FV nabywcy

/

Czy nabywca ma być również odbiorcą?

Dane do FV odbiorcy

/

Dane osoby kontaktowej/zgłaszającej

Czy osoba zgłaszająca uczestniczy w szkoleniu?

Rozliczenie kosztów udziału

 • Liczba osób: 0
 • Koszt udziału w szkoleniu wszystkich zgłoszonych osób:
 • Stawka VAT: Sprzedawca zwolniony przedmiotowo z podatku od towaru i usług [dostawca towarów lub świadczeń usługi zwolniony na podstawie art. 113 ust. 1 (albo ust. 9) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221, 2491, z 2018 r. poz. 62, 86. z późn. zm.)]
 • Całkowity koszt udziału w szkoleniu: 0

Uwagi