24.10.2022

Poniedzialek

Warszawa/Online
od 449 PLN
Cel

Dokonanie korekt rocznych jest obowiązkiem podatnika, który korzystał z prawa do odliczenia proporcją i/lub prewskaźnikiem. Również podatnicy, którzy nie dokonywali odliczeń ze względu na niskie wskaźniki będą zobligowani sprawdzić prawidłowość swoich wyliczeń i ewentualnie dokonać korekty.

Sytuacja pandemiczna, stanowisko MF oraz NIK w zakresie stosowania współczynnika i prewspółczynnika w dalszym ciągu budzi wiele niejasności. Dzięki szkoleniu podatnicy poznają zasady jakimi należy się kierować w  trakcie dokonywania odliczania podatku VAT oraz korekty rocznej.

Szkolenie wskaże podatnikom jak prawidłowo wyliczyć WSS i PP oraz dokonać korekty rocznej, 5 i 10 lat z uwzględnieniem korekty od środków trwałych, inwestycji własnych przekazywanych odpłatnie i nieodpłatnie ŚT i nieruchomości. W trakcie szkolenia wskazanie zostaną nowe stanowiska MF, sądów i TSUE wpływające na sposób wyliczenia WSS i PP oraz korekty.

Udział w szkoleniu powinien przyczynić się do prawidłowego, zgodnego z prawem odliczania podatku VAT oraz dokonywania korekt.

string(6) "hybrid"
Czas trwania
od 9:00 do 14:00 (w tym przerwy)
Typ szkolenia

Online

Szkolenie prowadzone w czasie rzeczywistym (na żywo) za pomocą platformy online.

Metodyka
 • dyskusja
 • prezentacja
 • wykład
Grupa docelowa

Szkolenie skierowane jest do kierowników jednostek, skarbników, głównych księgowych, księgowych, pracowników działów inwestycyjnych i finansowo-księgowych oraz wszystkich zainteresowanych tematem szkolenia.

Prowadzący
Ewa Gogolińska

praktyk, ekspert, doradca i wykładowca licznych szkoleń dla jednostek sektora finansów publicznych z zakresu podatku VAT.

więcej
Pobierz informacje o szkoleniu
Pobierz informacje o szkoleniu

Program

Dzień 1

24.10.2022 (Poniedzialek)

Podstawa prawna prowadzenia wyodrębnionej księgowości projektu w tym ustawy, rozporządzenia, wytyczne oraz umowa o dofinansowanie projektu.

Warunki kwalifikowalności wydatków na przykładzie różnych kategorii wydatków:

a) Grunty, nieruchomości zabudowane.
b) Roboty budowlane i budowlano montażowe.
c) Zakup środków trwałych w tym używanych środków trwałych.
d) Wartości niematerialne i prawne.
e) Personel projektu – bezpośrednio zaangażowany w realizację projektu.
f) Koszty pośrednie w tym min. wynagrodzenia pracowników rozliczanych ryczałtem, promocja projektu, koszty administracyjne i inne.
g) Wkład niepieniężny.
h) Podatek VAT.
i) Koszty związane z przygotowaniem projektu.

Zasady prowadzenia księgowości projektu:

a) Cel prowadzenia księgowości projektu.
b) Beneficjenci prowadzący pełną księgowość.
c) Inne formy prowadzenia ewidencji księgowej.
d) Zastosowanie kodu księgowego kiedy i w jakich sytuacjach?

Planowanie wyodrębnienia ewidencji księgowej w tym wdrożenie procedur dotyczących obsługi finansowo-księgowej projektu, obiegu dokumentów, rekrutacji, wyboru wykonawców oraz harmonogram wykonywania czynności w projekcie.

Wyodrębniona ewidencji księgowej projektu lub/oraz kodu księgowego w przypadku prowadzenia pełnej księgowości oraz dokumentowanie – na przykładach.

a) Wyodrębnienie ewidencji kosztów i wydatków projektów.
b) Wyodrębniona ewidencja środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz umorzenia.
c) Wyodrębnienie ewidencji inwestycji.
d) Wyodrębniona ewidencja środków pieniężnych.
e) Wyodrębniona ewidencja rozrachunków.
f) Wyodrębniona ewidencja przychodów.
g) Ewidencja pozabilansowa oraz w arkuszu kalkulacyjnym.

Przykładowa polityka rachunkowości dla beneficjentów sektora finansów publicznych/wzór oraz błędy podczas tworzenia wyodrębnionej ewidencji lub kodu księgowego na przykładach.

Przykładowa polityka rachunkowości dla beneficjentów dla sektora prywatnego/wzór oraz wskazanie błędów podczas tworzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej.

Instrukcja obiegu dokumentów oraz inne potrzebne dokumenty w celu prawidłowej realizacji projektu.

Kwalifikowanie podatku VAT w projektach UE w tym opodatkowanie dotacji oraz odzyskiwanie podatku VAT – wskazanie ewentualnego zagrożenia w związku z zapytaniem do TSUE i NSA.

Panel dyskusyjny.

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie. 
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.

Lokalizacja

Lokalizacja szkolenia online:

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.

Lokalizacja szkolenia na sali:

Centrum Konferencyjne As Bud (budynek Central Tower)
Al. Jerozolimskie 81
02-001 Warszawa

Organizator szkolenia zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca szkolenia. Ostateczna lokalizacja szkolenia zostanie podana w potwierdzeniu udziału, które jest wysyłane na 2 dni robocze przed szkoleniem (nie liczymy dnia szkolenia). Informacja ta jest przesyłana drogą elektroniczną na adres osoby kontaktowej i uczestnika szkolenia.

Mapa

Koszt

Koszt udziału w szkoleniu online:
 • 449 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 19-10-2022)
 • 549 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 19-10-2022)

Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Koszt udziału w szkoleniu online obejmuje:
 • certyfikat (wer. elektroniczna)
 • materiały szkoleniowe (wer. elektroniczna)
Koszt udziału w szkoleniu na sali:
 • 549 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 19-10-2022)
 • 649 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 19-10-2022)

Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Koszt udziału w szkoleniu na sali obejmuje:
 • certyfikat (wer. papierowa)
 • materiały szkoleniowe (wer. drukowana)
 • długopis
 • serwis kawowy
 • obiad
Wypełnij
formularz
Sprawdź
wszystkie dane
Wyślij
zgłoszenie
Dostaniesz mejla potwierdzającego
Możesz wydrukować potwierdzenie

Informacje ogólne

Rozliczanie i prowadzenie ewidencji księgowej projektu dofinansowanych ze środków UE– wymogi wynikające z przepisów krajowych i UE z uwzględnieniem zmian.

Warszawa/Online, 24.10.2022

 • Administracja publiczna.
 • Korpus służby cywilnej.
 • Jednostki samorządu terytorialnego.
 • Wymiar sprawiedliwości.
 • Placówki naukowe.
 • Instytucje kultury.
 • Wojsko Polskie.
 • Jednostki oświatowe.
 • Jednostki budżetowe.
 • Stowarzyszenia i fundacje.
 • Służba zdrowia.
 • Zakłady budżetowe.
 • Firmy prywatne (jednoosobowe działalności gospodarcze, spółki cywilne, spółki z o.o., spółki akcyjne, spółki komandytowe).
 • Spółki samorządowe.
 • Spółki Skarbu Państwa.
 • Osoby prywatne.

Dane do FV nabywcy

/

Czy nabywca ma być również odbiorcą?

Dane do FV odbiorcy

/

Dane osoby kontaktowej/zgłaszającej

Czy osoba zgłaszająca uczestniczy w szkoleniu?

Rozliczenie kosztów udziału

 • Liczba osób: 0
 • Koszt udziału w szkoleniu wszystkich zgłoszonych osób:
 • Stawka VAT: Sprzedawca zwolniony przedmiotowo z podatku od towaru i usług [dostawca towarów lub świadczeń usługi zwolniony na podstawie art. 113 ust. 1 (albo ust. 9) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221, 2491, z 2018 r. poz. 62, 86. z późn. zm.)]
 • Całkowity koszt udziału w szkoleniu: 0

Uwagi