04.02-11.03.2022
Online
od 499 PLN
Cel

Kurs z rachunkowości budżetowej przedstawia elementy rachunkowości budżetowej poparte przepisami w zakresie rachunkowości oraz ustaw i rozporządzeń finansów publicznych.

Omówione zagadnienia, poprzez poszczególne panele, w sposób przejrzysty, systematyczny oraz praktyczny mają na celu usystematyzowanie wiedzy z rachunkowości budżetowej, są także poparte różnorodnymi interpretacjami.

Kurs składa się z 6 zjazdów. Można zapisać się na cały kurs lub poszczególne zjazdy (jeden lub więcej).

string(6) "course"
Terminy i czas trwania zjazdów
Zjazd I - Zamknięcie roku: 04.02.2022 od 9:00 do 15:00 (w tym przerwy)
Zjazd II - Sprawozdawczość budżetowa: 11.02.2022 od 9:00 do 15:00 (w tym przerwy)
Zjazd III - Zaangażowanie wydatków: 18.02.2022 od 9:00 do 15:00 (w tym przerwy)
Zjazd IV - Inwentaryzacja: 25.02.2022 od 9:00 do 15:00 (w tym przerwy)
Zjazd V - Polityka rachunkowości: 04.03.2022 od 9:00 do 15:00 (w tym przerwy)
Zjazd VI - Dyscyplina finansów pub.: 11.03.2022 od 9:00 do 15:00 (w tym przerwy)
Typ szkolenia

Kurs online

Cykl zajęć edukacyjnych odbywających się w różnych dniach, prowadzonych w czasie rzeczywistym (na żywo) za pomocą platformy online.

Metodyka
 • dyskusja
 • prezentacja
 • warsztat
 • wykład
Grupa docelowa

Adresatami kursu są osoby pracujące w komórkach finansowo-księgowych, które chcą zgłębić i poszerzyć wiedzę na temat rachunkowości sektora finansów publicznych.

Prowadzący
Agnieszka Drożdżal

wieloletnia Skarbnik Gminy, doświadczona trenerka i doradczyni w zakresie finansów publicznych, rachunkowości budżetowej oraz gospodarowania mieniem dla wielu ośrodków edukacyjnych oraz jednostek sektora finansów publicznych na terenie kraju. Współpracowniczka miesięczników „Finanse publiczne”, „Poradnik rachunkowości budżetowej”.

więcej
 
Ewa Kozakiewicz

Praktyk, czynny zawodowo, doświadczony szkoleniowiec specjalizujący się w rachunkowości budżetowej.

więcej
 
Małgorzata Dębczyńska-Zachacz

Praktyk z zakresu finansów i zamówień publicznych, posiada wieloletnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych w działach finansowo-księgowych i zamówień publicznych.

więcej
Pobierz informacje o szkoleniu
Pobierz informacje o szkoleniu

Program

Zjazd 1 - 04.02.2022

Trener

Ewa Kozakiewicz

Temat zjazdu: PODSUMOWANIE ZAMKNIĘCIA ROKU BUDŻETOWEGO W JEDNOSTKACH SEKTORA FINANSÓW PUBLICZYCH

Organizacja prac związanych z zamknięciem roku obrotowego:

  • podstawy prawne zamknięcia roku,
  • nadrzędne zasady rachunkowości,
  • opracowanie harmonogramu czynności dotyczących  zamknięcia roku obrotowego.

Inwentaryzacja w związku z zamknięciem roku obrotowego:

  • podstawowe zasady inwentaryzacji rocznej,
  • potwierdzenie salda,
  • ujęcie wyników inwentaryzacji w księgach rachunkowych.

Wykonanie czynności ewidencyjno-rozliczeniowych:

  • bieżące zaksięgowanie wszystkich zdarzeń gospodarczych, jakie miały miejsce w danym okresie sprawozdawczym i roku obrotowym,
  • okres przejściowy,
  • zobowiązania realizowane na przełomie roku budżetowego,
  • zweryfikowanie oraz sklasyfikowanie czynnych i biernych rozliczeń kosztów,
  • rozliczenia międzyokresowe przychodów,
  • monitorowanie realizacji zobowiązań,
  • segregacja i ostateczna weryfikacja dowodów księgowych,
  • wzajemne uzgodnienie ewidencji syntetycznej oraz analitycznej środków trwałych i materiałów,
  • sprawdzenie ewidencji operacji gospodarczych dotyczących obrotu gotówkowego i bezgotówkowego,
  • ewidencja i weryfikacja zaangażowania,
  • sporządzenie oraz weryfikacja zestawienia obrotów i sald,
  • wycena aktywów i pasywów.

Przygotowanie poszczególnych części sprawozdania finansowego – omówienie poszczególnych pozycji:

  • bilans,
  • rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy),
  • zestawienie zmian w funduszu jednostki
  • informacja dodatkowa.

Sesja pytań i odpowiedzi.

Zjazd 2 - 11.02.2022

Trener

Agnieszka Drożdżal

Temat zjazdu: SPRAWOZDAWCZOŚĆ BUDŻETOWA I Z ZAKRESU OPERACJI FINANSOWYCH

Podstawy prawne sprawozdawczości budżetowej i z zakresu operacji finansowych.

Istota sprawozdawczości budżetowej i z operacji finansowych.

Rodzaje sprawozdań budżetowych.

Jednostki zobowiązane do sporządzania i przekazywania sprawozdań.

Ogólne zasady sporządzania sprawozdawczości budżetowej i z operacji finansowych.

Sprawozdania budżetowe krok po kroku – analiza specyficznych zasad dla poszczególnych rodzajów sprawozdań pod kątem praktycznych aspektów oraz najczęściej występujących błędów i nieprawidłowości:

  • Rb-27/27S, Rb-27ZZ, Rb-28/28S, Rb-28NW/28NWS, Rb-50,
  • dodatkowo sprawozdania jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych: RB-N, RB-Z, RB-ZN.

Terminy i zasady przekazywania sprawozdań.

Korekty sprawozdań.

Sesja pytań i odpowiedzi.

Zjazd 3 - 18.02.2022

Trener

Ewa Kozakiewicz

Temat zjazdu: ZAANGAŻOWANIE WYDATKÓW A PLANY FINANSOWE

Plan finansowy a zaciąganie zobowiązań.

Grupy wydatków klasyfikacji budżetowej.

Pojęcie zaangażowania wydatków.

Ewidencja prawnego zaangażowania wydatków budżetowych danego roku budżetowego oraz niewygasających wydatków budżetowych ujętych do realizacji w danym roku budżetowym.

Zaangażowanie umów, decyzji i innych postanowień.

Wykonanie czynności ewidencyjno-rozliczeniowych: bieżące zaksięgowanie wszystkich zdarzeń gospodarczych, jakie miały miejsce w danym okresie sprawozdawczym i roku obrotowym, okres przejściowy, zobowiązania realizowane na przełomie roku budżetowego.

Zaangażowanie a sprawozdawczość budżetowa.

Sesja pytań i odpowiedzi.

Zjazd 4 - 25.02.2022

Trener

Agnieszka Drożdżal

Temat zjazdu: INWENTARYZACJA W JEDNOSTKACH SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH – ASPEKTY PRAKTYCZNE

Podstawy prawne inwentaryzacji.

Istota i zadania inwentaryzacji.

Rodzaje inwentaryzacji.

Metody inwentaryzacji.

Terminy inwentaryzacji.

Osoby odpowiedzialne w jednostce za przeprowadzenie i rozliczenie inwentaryzacji.

Komisja inwentaryzacyjna w jednostce – zadania i odpowiedzialność.

Instrukcja inwentaryzacyjna.

Etapy inwentaryzacji.

Dokumentowanie inwentaryzacji na każdym etapie. Zarządzenie kierownika jednostki ogłaszające inwentaryzację.

Przygotowanie inwentaryzacji.

Inwentaryzacja drogą spisu z natury:

  • zespoły spisowe – zadania i odpowiedzialność,
  • prace organizacyjne przed spisem,
  • przeprowadzanie spisu,
  • spis przy oznakowaniu majątku kodami kreskowymi,
  • spis w zakresie składników nietypowych majątku,
  • kontrola spisu,
  • arkusze spisowe i sprawozdanie opisowe ze spisu,
  • wycena inwentaryzowanych składników majątku jednostki,
  • rozliczenie spisu z natury.

Inwentaryzacja drogą potwierdzenia sald.

Inwentaryzacja w drodze weryfikacji m.in.:

  • wartości niematerialnych i prawnych,
  • gruntów i środków trwałych, do których dostęp jest znacznie utrudniony,
  • środków trwałych w budowie,
  • gruntów,
  • należności spornych i wątpliwych,
  • rozrachunków publicznoprawnych.

Inwentaryzacja w czasie epidemii, szczególnie w czasie pracy zdalnej.

Rozliczenie różnic inwentaryzacyjnych:

  • istota i podział różnic: ubytki naturalne, niedobory, szkody zawinione i niezawinione, nadwyżki;
  • ewidencja księgowa różnic inwentaryzacyjnych.

Najczęściej popełniane błędy w przeprowadzanej inwentaryzacji.

Czyny stanowiące naruszenie dyscypliny finansów publicznych w zakresie inwentaryzacji.

Sesja pytań i odpowiedzi.

Zjazd 5 - 04.03.2022

Trener

Ewa Kozakiewicz

Temat zjazdu: POLITYKA RACHUNKOWOŚCI W JEDNOSTKACH SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Polityka rachunkowości – regulacje prawne.

Wykaz przyjętych do stosowania krajowych standardów rachunkowości oraz stanowisk Komitetu Standardów Rachunkowości.

Zasady wyceny aktywów i pasywów:

  • podstawowe definicje: remont a ulepszenie,
  • progi istotności,
  • zasada memoriału a stosowane uproszczenia.

Sposób prowadzenia ksiąg:

  • zasady określania roku obrotowego i wchodzących w jego skład okresów sprawozdawczych.

Zakładowy plan kont:

  • wykaz kont księgi głównej – ewidencji syntetycznej,
  • zasady klasyfikacji zdarzeń,
  • zasady prowadzenia ksiąg pomocniczych.

Instrukcja kasowa.

Instrukcja obiegu dokumentów:

  • zasady grupowania operacji gospodarczych istotnych dla rodzaju działalności.

System ochrony danych w jednostce.

Instrukcja kontroli finansowej:

  • kontrola zaciągania zobowiązań,
  • kontrola udzielania zamówień publicznych,
  • kontrola wydatków budżetowych i innych dyspozycji środkami pieniężnymi,
  • kontrola gospodarki mieniem,
  • kontrola dokumentów księgowych; weryfikacja operacji finansowych i gospodarczych przed i po realizacji; zatwierdzanie operacji finansowych.

Instrukcja druków ścisłego zarachowania.

Sesja pytań i odpowiedzi.

Zjazd 6 - 11.03.2022

Trener

Małgorzata Dębczyńska-Zachacz

Temat zjazdu: ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA NARUSZENIE DYSCYPLINY FINANSÓW PUBLICZNYCH Z UWZGLĘDNIENIEM OBOWIĄZUJĄCYCH OD 1 LIPCA 2022 R. ZMIAN REALIZACJI ZASADY JAWNOŚCI FINANSÓW PUBLICZNYCH

Odpowiedzialność za finanse publiczne:

  • podstawy prawne i pojęcie odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
  • zakres podmiotowy odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych:
   • odpowiedzialność kierownika jednostki,
   • odpowiedzialność głównego księgowego,
   • odpowiedzialność pracowników,
  • jawność finansów publicznych, również w kontekście obowiązującej od 1 lipca 2022 r. zmiany: art. 34a i 34b ustawy o finansów publicznych – wprowadzenie REJESTRU UMÓW.

Katalog naruszeń ze szczególnym uwzględnieniem najczęstszych naruszeń na podstawie sprawozdań Głównego Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych:

  • zakres przedmiotowy naruszeń dyscypliny finansów publicznych, ze szczególnych omówieniem odpowiedzialności:
   • w zakresie planowania wydatków i zaciągania zobowiązań,
   • w zakresie zamówień publicznych,
   • w zakresie kontroli zarządczej,
  • przegląd orzecznictwa komisji orzekających w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

Skutki naruszenia i karalność. Zasady i wyłączenia:

  • kary i skutki przypisania odpowiedzialności,
  • przedawnienie oraz zatarcie ukarania,
  • zasady odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, przesłanki wyłączające i łagodzące odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

Procedura w postępowaniu o naruszenie dyscypliny finansów publicznych:

  • organy właściwe do egzekwowania odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
  • przebieg postępowania w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
  • prawa i obowiązki obwinionego.

Zapobieganie naruszeniom dyscypliny finansów publicznych:

  • powierzanie obowiązków,
  • kontrola zarządcza w zakresie naruszeń dyscypliny finansów publicznych i rola kierownika jednostki sektora finansów publicznych oraz głównego księgowego.

Sesja pytań i odpowiedzi.

Lokalizacja

Lokalizacja

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.

Koszt

Cały kurs:
 • 2499 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 01-02-2022)
 • 2699 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 01-02-2022)
Zjazd I - Zamknięcie roku:
 • 499 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 01-02-2022)
 • 599 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 01-02-2022)
Zjazd II - Sprawozdawczość budżetowa:
 • 499 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 01-02-2022)
 • 599 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 01-02-2022)
Zjazd III - Zaangażowanie wydatków:
 • 499 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 01-02-2022)
 • 599 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 01-02-2022)
Zjazd IV - Inwentaryzacja:
 • 499 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 01-02-2022)
 • 599 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 01-02-2022)
Zjazd V - Polityka rachunkowości:
 • 499 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 01-02-2022)
 • 599 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 01-02-2022)
Zjazd VI - Dyscyplina finansów pub.:
 • 499 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 01-02-2022)
 • 599 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 01-02-2022)
Koszt udziału w kursie obejmuje:
 • certyfikat (wer. papierowa) – dot. osób zapisanych na cały kurs
 • certyfikat (wer. elektroniczna) – dot. osób zapisanych na poszczególne zjazdy
 • materiały szkoleniowe (wer. elektroniczna)
Wypełnij
formularz
Sprawdź
wszystkie dane
Wyślij
zgłoszenie
Dostaniesz mejla potwierdzającego
Możesz wydrukować potwierdzenie

Informacje ogólne

Kurs rachunkowości budżetowej

Online, 04.02.2022 - 11.03.2022

 • Administracja publiczna.
 • Korpus służby cywilnej.
 • Jednostki samorządu terytorialnego.
 • Wymiar sprawiedliwości.
 • Placówki naukowe.
 • Instytucje kultury.
 • Wojsko Polskie.
 • Jednostki oświatowe.
 • Jednostki budżetowe.
 • Stowarzyszenia i fundacje.
 • Służba zdrowia.
 • Zakłady budżetowe.
 • Firmy prywatne (jednoosobowe działalności gospodarcze, spółki cywilne, spółki z o.o., spółki akcyjne, spółki komandytowe).
 • Spółki samorządowe.
 • Spółki Skarbu Państwa.
 • Osoby prywatne.

Dane do FV nabywcy

/

Czy nabywca ma być również odbiorcą?

Dane do FV odbiorcy

/

Dane osoby kontaktowej/zgłaszającej

Czy osoba zgłaszająca uczestniczy w szkoleniu?

Rozliczenie kosztów udziału

 • Liczba osób: 0
 • Koszt udziału w szkoleniu wszystkich zgłoszonych osób:
 • Stawka VAT: Sprzedawca zwolniony przedmiotowo z podatku od towaru i usług [dostawca towarów lub świadczeń usługi zwolniony na podstawie art. 113 ust. 1 (albo ust. 9) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221, 2491, z 2018 r. poz. 62, 86. z późn. zm.)]
 • Całkowity koszt udziału w szkoleniu: 0

Uwagi