Termin szkolenia gwarantowany
08-10.03.2021
Online
od 549 PLN
Cel

Zapraszamy Państwa na trzydniowe szkolenie związane z zasadami funkcjonowania i rozliczania podatku VAT w jednostkach samorządu terytorialnego, jednostkach podległych, zakładach budżetowych oraz w innych podmiotach obowiązanych stosować przepisy ustawy VAT.

Dzięki szkoleniu uczestnicy poznają od podstaw zasady opodatkowania transakcji podatkiem VAT. Po zakończeniu szkolenia uczestnicy powinni bez lęku i obaw poruszać się po zagadnieniach z zakresu podatku VAT.

Podatek VAT należy do jednych z najtrudniejszych podatków do rozliczenia. W praktyce osoby zajmujące się lub które będą zajmować się rozliczaniem podatku często natrafią na problemy z jego stosowaniem. Jednak podatek ten można zrozumieć i stać się w ciągu zaledwie paru miesięcy specjalistą z zakresu rozliczania podatku VAT.

Zaproponowane szkolenie kompleksowo pozwoli zapoznać się z trudnym tematem dotyczącym podatku VAT.

W trakcie szkolenia przedstawione zostaną zasady funkcjonowania podatku VAT w Polsce. W kompleksowy i praktyczny sposób omówione zostaną zagadnienia dotyczące obowiązku podatkowego, naliczenia i odliczenia podatku VAT, zasad wystawiania i korygowania faktur, ewidencjonowania sprzedaży i zakupów w nowym JPK, prawidłowej weryfikacji kontrahentów, dokonywania płatności na rzecz kontrahentów oraz wskazane zostaną rozwiązania praktyczne.

Szkolenie będzie swoim zakresem obejmowało również ostatnie wprowadzone i planowane nowelizacje w przepisach.

Kurs składa się z 3 zjazdów. Można zapisać się na cały kurs lub poszczególne zjazdy (jeden lub dwa).

string(6) "course"
Terminy i czas trwania zjazdów
I zjazd: od 10:00 do 15:00 (w tym przerwy)
II zjazd: od 10:00 do 15:00 (w tym przerwy)
III zjazd: od 10:00 do 15:00 (w tym przerwy)
Zjazd I: 08.03.2021
Zjazd II: 09.03.2021
Zjazd III: 10.03.2021
Typ szkolenia

Kurs online

Cykl zajęć edukacyjnych odbywających się w różnych dniach, prowadzonych w czasie rzeczywistym (na żywo) za pomocą platformy online.

Metodyka
 • dyskusja
 • prezentacja
 • wykład
 • wymiana doświadczeń
Grupa docelowa

Na szkolenie zapraszamy księgowych, inspektorów, kierowników jednostek oraz wszystkie osoby, które są lub będą zobowiązane rozliczać, lub brać udział w rozliczeniu podatku VAT. Zapraszamy również osoby, które chcą usystematyzować już posiadaną wiedze.

Prowadzący
Ewa Gogolińska

praktyk, ekspert, doradca i wykładowca licznych szkoleń dla jednostek sektora finansów publicznych z zakresu podatku VAT.

więcej
Pobierz informacje o szkoleniu
Pobierz informacje o szkoleniu

Program

Zjazd 1 - 08.03.2021

Najważniejsze przepisy regulujące prawidłowe rozliczanie podatku VAT w Polsce – omówienie i wskazanie sposób czytania i interpretowania ustaw i rozporządzeń:

  • regulacje prawne obowiązujące w Polsce,
  • ustawa VAT:
   • definicje podatkowe, jako jeden z aspektów wyjaśnień pojęć ustawowych,
   • omówienie i interpretowanie zapisów ustawy na przykładach,
  • znaczenie rozporządzeń do ustawy zasadniczej oraz zasady ich stosowania,
  • wyroki WSA, NSA, TSUE, interpretacje podatkowe ogólne i indywidualne – znaczenie dla podatnika.

Co podlega opodatkowaniu podatkiem VAT?

  • czynności podlegające opodatkowaniu,
  • czynności zwolnione przedmiotowo i podmiotowo z podatku VAT,
  • czynności wyłączone z opodatkowania podatkiem VAT z uwzględnieniem Interpretacji Ogólnej Ministerstwa Finansów.

Podstawa opodatkowania – elementy kalkulacyjne VAT:

  • kwoty stanowiące podstawę do naliczenia podatku VAT,
  • co wlicza się do podstawy opodatkowania?
  • jakich kwot nie wlicza się do podstawy opodatkowania?
  • jak przeliczać podstawę opodatkowania wyrażoną w walucie?
  • podstawa opodatkowania przy nieodpłatnych świadczeniach.

Stawki podatku VAT oraz zwolnienie z opodatkowania na przykładach:

  • stawka podstawowa 23% jak stosować na przykładach,
  • stawki obniżone oraz zakres ich zastosowania na przykładach np. najem obiektu sportowego, sprzedaż publikacji, woda i ścieki oraz wiele innych,
  • zwolnienia podmiotowe i przedmiotowe z VAT – co oznacza i jak stosować,
  • zasady występowania do WIS, jako interpretacja stawkowa – zasady postepowania podatników oraz ochrona podatników.

Moment powstania obowiązku podatkowego:

  • co to jest moment powstania obowiązku podatkowego?
  • zasada ogólna powstawania obowiązku podatkowego – przykłady praktyczne,
  • wyjątki od zasady ogólnej – szczególne momenty powstania obowiązku podatkowego – przykłady praktyczne np. najem, dzierżawa, media, ochrona i inne,
  • zaliczki a obowiązek podatkowy, – kiedy rozpoznać moment podatkowy przy otrzymaniu pieniędzy a kiedy mam wybór – przykłady.

Sesja pytań i odpowiedzi.

Zjazd 2 - 09.03.2021

Zasady dokumentowania sprzedaży towarów i usług – praca na dokumentach.

Podstawy prawne wystawiania faktur:

  • aktualne przepisy regulujące wystawianie faktur,
  • rozporządzenia wykonawcze do ustawy VAT dotyczące fakturowania.

Ogólne zasady wystawiania faktur:

  • transakcje podlegające dokumentowaniu fakturą,
  • kiedy i komu obowiązkowo wystawić fakturę?
  • kiedy nie ma obowiązku wystawiania faktur?
  • faktury zaliczkowe i rozliczające zakończenie wykonania usługi/dostawy towaru,
  • refakturowanie czy istnieje i kiedy można stosować refakturowanie,
  • terminy wystawiania faktur – zasady ogólne i szczególne,
  • moment podatkowy a moment wystawienia faktury (data wystawienia, sprzedaży, podatkowa),
  • stawki podatku VAT aktualne i po zmianach,
  • stosowanie zwolnienia, kiedy i jakie warunki należy spełnić, żeby zastosować zwolnienie,
  • zasady obliczania kwoty podatku VAT na fakturze,
  • zasady zaokrąglania kwot na fakturze,
  • w ilu egzemplarzach można wystawić fakturę?

Informacje jakie muszą zwierać faktury:

  • kiedy dokument jest fakturą,
  • obowiązkowe dane na fakturze,
  • przypadki, kiedy faktura może zawierać węższy zakres informacji.

Wystawianie faktur elektronicznych:

  • pojęcie faktury elektronicznej wg ustawy o VAT,
  • zasady wystawiania faktur elektronicznych,
  • jak prawidłowo przechowywać i przekazywać kontrahentom faktury wystawione w formie elektronicznej?
  • obowiązek zgody na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej,
  • jak zapewnić autentyczność pochodzenia, integralność treści i czytelność faktury elektronicznej?

Korygowanie danych na fakturach z uwzględnieniem zmian od 2021 r.:

  • faktura korygująca a nota korygująca,
  • dane jakie powinna zawierać faktura korygująca,
  • dane jakie powinna zwierać nota korygująca,
  • możliwość wystawiania zbiorczych faktur korygujących,
  • korygowanie faktury korygującej,
  • anulowanie faktur,
  • moment podatkowy a moment wystawienia faktury korygującej zmniejszającej podatek VAT,
  • moment podatkowy a moment wystawienia faktury korygującej zwiększającej podatek VAT.

Postępowanie w przypadku zagubienia lub zniszczenia faktury:

  • kto może wystawić duplikat faktury?
  • dane, jakie powinien zawierać duplikat faktury.

Wybrane usługi oraz sprzedaż towaru a zasady opodatkowania – szczegółowe omówienie zagadnień na przykładach i dokumentach:

  • najem, dzierżawa wraz z dostawą mediów, usługi komunalne, w tym znaczenie umów cywilnoprawnych,
  • Interpretacja ogólna MF z 10 czerwca 2020 r. – omówienie zapisów w tym wyżywienie uczniów, nauczycieli i personelu, duplikaty legitymacji i świadectw, zakwaterowanie w bursie, internacie, kolonie obozy i inne świadczenia objęte systemem oświaty a podatek VAT,
  • Interpretacja ogólna MF z 10 czerwca 2020 r. – omówienie zapisów dotyczące pomocy społecznej w tym decyzja,  korekty w przypadku otrzymania decyzji po terminie,
  • obrót nieruchomościami, w tym:
   • sprzedaż gruntów niezabudowanych (rolne, leśne, inne) przeznaczonych pod zabudowę,
   • sprzedaż nieruchomości, budynków, budowli lub ich część,
   • wywłaszczenie, zamiana, przekazanie,
  • wadium – kiedy wadium a kiedy zaliczka; moment podatkowy,
  • darowizny – kiedy darowizna a kiedy już sponsoring,
  • kaucje, kary.

Kasy rejestrujące – zakres zwolnienia oraz procedowane zmiany (kasy on-line):

  • zakres obowiązku stosowania kas fiskalnych,
  • kto i co korzysta ze zwolnienia stosowania kas fiskalnych – nowe rozporządzenie oraz wskazanie zmian na 2019 r.,
  • kasy rejestrujące on-line, od kiedy i dla kogo?
  • inne zagadnienia dotyczące kas fiskalnych.

Sesja pytań i odpowiedzi.

Zjazd 3 - 10.03.2021

Prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego z uwzględnieniem uwag pokontrolnych NIK:

  • co to jest podatek naliczony?
  • kiedy powstaje prawo do odliczania podatku VAT?
  • zakupy dające prawo do pełnego odliczenia podatku VAT naliczonego,
  • terminy ustawowe odliczenia,
  • wyłączenia z prawa do odliczenia,
  • odliczenie podatku na wprost (art. 86 ust. 1), częściowe odliczenie VAT zgodnie ze współczynnikiem sprzedaży (proporcja) art. 90 oraz preproporcją art. 86 ust.2a-2h na przykładach.

Dokonywanie płatności na rzecz kontrahentów „mechanizm podzielonej płatności”– obowiązkowo i dobrowolnie:

  • zasady stosowania podzielonej płatności – kiedy i komu obowiązkowo a kiedy dobrowolnie?
  • wykaz towarów i usług objętych obowiązkową podzieloną płatnością,
  • brak informacji na fakturze a stosowanie mechanizmu podzielonej płatności – obowiązki sprzedawcy i nabywcy,
  • zasady dokonywania płatności mechanizmem podzielonej płatności w tym zapłata należność, PIT, ZUS i inne podatki a konta VAT?

Wykaz podatników VAT („białej listy”) z uwzględnieniem zmian:

  • co to jest „Biała Lista podatników”, co oznacza dla płacących i w czym może pomóc?
  • opis na fakturze z transakcjami powyżej 15 tys. zł., sposób sprawdzania oraz inne obowiązki podatników,
  • inny rachunek na Białej Liście Podatników a inny na fakturze jak postępować,
  • zawiadomienie o zapłacie należności na rachunek inny niż zawarty na dzień zlecenia przelewu w wykazie podmiotów – druk ZAW NR – analiza wniosku z objaśnieniami, termin wysyłania dokumentu.

Ewidencja podatku VAT należnego i naliczonego w tym schemat JPK oraz zasady sporządzania i przesyłania danych od 1 października 2020 r.:

  • jakie transakcje należy ujmować w ewidencji VAT (zasada spójności ewidencji),
  • omówienie na przykładach rejestrów sprzedaży i zakupów oraz deklaracji JPK– oznaczenia symbole, procedury,
  • jak korygować dane w JPK przed i po wejściu w życie przepisów na wezwanie i bez wezwania,
  • kary porządkowe za błędy i nieprawidłowości w JPK.

Sesja pytań i odpowiedzi.

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie. 
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.

Lokalizacja

Lokalizacja

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.

Koszt

Cały kurs:
 • 1199 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 03-03-2021)
 • 1299 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 03-03-2021)
Zjazd I:
 • 449 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 03-03-2021)
 • 549 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 03-03-2021)
Zjazd II:
 • 449 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 03-03-2021)
 • 549 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 03-03-2021)
Zjazd III:
 • 449 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 03-03-2021)
 • 549 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 03-03-2021)
Wypełnij
formularz
Sprawdź
wszystkie dane
Wyślij
zgłoszenie
Dostaniesz mejla potwierdzającego
Możesz wydrukować potwierdzenie

Informacje ogólne

Zrozumieć podatek VAT – kurs dla początkujących z uwzględnieniem najnowszych zmian

Online, 08.03.2021 - 10.03.2021

 • Administracja publiczna.
 • Korpus służby cywilnej.
 • Jednostki samorządu terytorialnego.
 • Wymiar sprawiedliwości.
 • Placówki naukowe.
 • Instytucje kultury.
 • Wojsko Polskie.
 • Jednostki oświatowe.
 • Jednostki budżetowe.
 • Stowarzyszenia i fundacje.
 • Służba zdrowia.
 • Zakłady budżetowe.
 • Firmy prywatne (jednoosobowe działalności gospodarcze, spółki cywilne, spółki z o.o., spółki akcyjne, spółki komandytowe).
 • Spółki samorządowe.
 • Spółki Skarbu Państwa.
 • Osoby prywatne.

Dane do FV nabywcy

/

Czy nabywca ma być również odbiorcą?

Dane do FV odbiorcy

/

Dane osoby kontaktowej/zgłaszającej

Czy osoba zgłaszająca uczestniczy w szkoleniu?

Rozliczenie kosztów udziału

 • Liczba osób: 0
 • Koszt udziału w szkoleniu wszystkich zgłoszonych osób:
 • Stawka VAT: Sprzedawca zwolniony przedmiotowo z podatku od towaru i usług [dostawca towarów lub świadczeń usługi zwolniony na podstawie art. 113 ust. 1 (albo ust. 9) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221, 2491, z 2018 r. poz. 62, 86. z późn. zm.)]
 • Całkowity koszt udziału w szkoleniu: 0

Uwagi